Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів» 23-24 березня 2017 року м. Кривий РігСторінка45/147
Дата конвертації07.10.2019
Розмір3,31 Mb.
ТипПротокол
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   147
Список використаних джерел:

  1. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С. И. Гессен; отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 448 с.

  2. Иттен И. Искусство формы / И. Иттен. – 2-е изд. – М.: Издатель Д. Андронов, 2001. – 136 с.

  3. Рескин Д. Воспитание. Книга. Женщина : Очерки / Дж. Рескин; [перевод с английского Л. П. Никифорова]. – М. : Посредник, 1899. – 158 с.


І. В. Продан, м. Запоріжжя
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ ЯК БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ
Зарубіжний досвід педагогічних систем указує на особливу зацікавленість дизайном у всіх сферах життя. Особливого зацікавлення набувають дизайнери одягу й на вітчизняному ринку праці, проте розвиток дизайн-освіти поки що недостатньо сформувався як система професійної підготовки.

Набуває чималої популярності професія дизайнера одягу, особлива роль і принада якої криється в тому, що вона найтісніше пов’язана з самою людиною, з різноманітними царинами її життєдіяльності, сприяє реалізації художніх, естетичних, моральних і інших потреб. З огляду на це професія дизайнера одягу знаходить не тільки професійну, але й соціальну вагу.

Освоєння цієї професії в системі вищої професійної освіти пов’язане з реалізацією багатьох навчально-виховних завдань, але особливе місце тут належить формуванню в майбутнього дизайнера одягу естетичної культури, як базового компоненту професійного становлення.

Важливе значення в осмисленні проблеми формування художньо-естетичних якостей особистості майбутнього дизайнера одягу мають роботи із загальної і художньої педагогіки (Ю. Азаров, Р. Брандесов, В. Кан-Калик, А. Лобова, Л. Макмак), де естетична спрямованість професійно-творчої діяльності дизайнера підкреслюється особливо.

У різних публікаціях і дослідженнях, присвячених безпосередньо професії дизайнера одягу (Е. Андрієва, Т. Макарова, І. Стар, А. Черемних) і проблемам підготовки до неї майбутніх фахівців (С. Леонович, Л. Матвєєва, В. Сидоренко й ін.), утримується чимало цінних суджень про важливість і необхідність формування в майбутнього дизайнера одягу естетичної культури.

Розвиток естетичної культури майбутнього дизайнера одягу – багатогранна і багатоаспектна проблема. Сучасний рівень підготовки кадрів припускає диференційований підхід до формування естетичної культури, сприяє розвитку особового зростання, самопізнання, духовної реалізації і самовизначення студентів як професіоналів [3, с. 8].

Водночас дослідження проблеми формування естетичної культури студентів-дизайнерів ускладнене цілим рядом чинників. До них належать неоднозначність тлумачення базових культурологічних понять, неопрацьованість педагогічних і методичних прийомів навчання художньої діяльності, невизначеність ролі й акцентів діяльності педагога мистецьких спеціальностей у системі вищої професійної освіти.

Підсумковий контроль якості підготовки випускників вузів свідчить, що вони володіють значним обсягом професійних знань. Але результати застосування засвоєних теоретичних та апробованих під час навчальних практик умінь, засвідчують, що молоді фахівці часто не можуть раціонально використовувати накопичений багаж даних, з великими труднощами адаптуються до швидко змінних умов у сфері їх професійній діяльності. Вони часто виявляються професійно неспроможними там, де потрібна самостійність і компетентність в ухваленні рішень, навички організації своєї роботи і діяльності інших в обстановці великої невизначеності. А саме ці якості особистості зумовлюють її здатність адаптуватися до різноманіття і динаміки сучасного виробництва [4].

Актуальність рішення цього завдання підтверджується також тим, що в теорії й практиці підготовки майбутніх дизайнерів одягу переважне місце приділяється інженерно-технічному оснащенню і набагато менше уваги при цьому відводиться розвитку естетичної сторони особистості майбутніх фахівців.

Позначене вище завдання повинно бути введене до пріоритетних, оскільки воно пов’язане з важливою вимогою сучасної вузівської педагогіки про необхідність створення умов для накопичення майбутніми фахівцями досвіду естетичного відношення до навколишньої дійсності, до різних сторін своєї професійної діяльності [5].

До сьогодні позначене завдання у сфері професійної підготовки майбутніх дизайнерів одягу, як засвідчує проведений аналіз, не отримало належного статусу, здійснюється як у науково-теоретичному, так і методичному плані все ще слабко, і характеризується відсутністю необхідних науково-обґрунтованих шляхів розв’язання цього завдання.

Естетична культура особистості означає єдність естетичних знань, переконань, відчуттів, навичок і норм діяльності і поведінки. Своєрідний якісно-кількісний сплав цих складових у духовній структурі особистості виражає міру освоєння нею естетичної культури суспільства, одночасно визначаючи також і міру можливої творчої самовіддачі [2, с. 38].

Естетична культура – стан свідомості і спрямованості світогляду, усього духовного світу людей, що відображають художню культуру суспільства за допомогою категорій прекрасного, піднесеного, трагічного, комічного тощо [6, с. 248].

Ефективність процесу формування естетичної культури майбутніх дизайнерів одягу забезпечується за допомогою застосування сукупності спеціальних художньо-педагогічних принципів, методів, технологій, що виступають теоретико-методичною основою організації цього процесу в системі вищої професійної освіти.

У зв’язку з цим особливого значення у практиці сучасної вищої професійної освіти набувають методи роботи, які стимулюють самостійну творчість студентів, а саме використання та впровадження в навчальний процес технології проблемно-модульного навчання; розробка комплексу художньо-творчих завдань з циклу фахових дисциплін; залучення студентів до проектної діяльності.

Модель формування художньо-естетичної культури студентів використовується при розробці навчально-методичного супроводу курсів лекцій і практичних занять із художньо-естетичного циклу дисциплін: «Історія костюму і моди», «Проектування костюму», «Оздоблення одягу», «Історія та теорія декоративно-прикладного мистецтва».

Естетична культура є особливим якісним станом особи, який формується за наявності у студента уявлень про культуру, технологію і дизайн як цілісної художньої системи. Базовими компонентами естетичної культури студентів – майбутніх дизайнерів одягу є: створення художнього образу проектування моделі, технологічне виготовлення виробів і їх демонстрація, організація психолого-педагогічного впливу створеного художнього образу моделі на особистість [1].

Естетична культура – явище практичного функціонування не тільки духовної, але й матеріальної культури суспільства. Мистецтво виступає важливим засобом принесення в духовну культуру художніх образів. Воно формує й відтворює духовну красу за законами краси та доцільності.

Розвиток естетичної культури майбутніх дизайнерів одягу у процесі професійної підготовки насамперед сприяє: активізації індивідуально-ціннісного початку в майбутніх дизайнерів одягу при оволодінні професією; усуненню протиріч між предметною, художньо-технологічною спрямованістю досліджуваного процесу й розвитком естетичних сторін особистості; удосконалюванню процесу навчання й виховання майбутнього дизайнера одягу у ВНЗ й, насамперед, посиленню в цьому процесі художньої та естетичної творчої спрямованості.

Але сприйняття дизайну в Україні і на Заході суттєво відрізняються. У нас до дизайнера ставляться як до митця, водночас у всьому світі дизайн – це невід’ємна складова ринкової стратегії, необхідний інструмент створення конкурентної переваги для успішного просування бренду. Тому існує певна необхідність перегляду концепції освіти загалом, що суттєво розширює і поглиблює розуміння сутності дизайну.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   147


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка