Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т.І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. ЮСкачати 41,39 Kb.
Дата конвертації26.03.2019
Розмір41,39 Kb.
ТипКонкурс
Перелік рекомендованої літератури

для підготовки до участі у другому (обласному) турі

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»

у Харківській області у 2015 році


 1. Базовий компонент дошкільної освіти: Науковий керівник: А.М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В., Долинна О.П., Ільченко Т.С., Коваленко О.В., Лисенко Г.М., Машовець М.А., Низковська О.В., Панасюк Т.В., Піроженко Т.О., Поніманська Т.І., Сідєльнікова О.Д., Шевчук А.С., Якименко Л.Ю. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.

 2. Бєлєнька Г.В. Віконечко в природу: методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку / Г.В. Бєлєнька. – К.: Сім кольорів, 2014. – 56 с.

 3. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш; За ред. А.М. Богуш. – К.: Вища шк., 2007. – 542 с.

 4. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика / А. Богуш. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – 216 с.

 5. Богуш А.М. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах / А. Богуш, Н. Гавриш, Т. Котик. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 304 с.

 6. Богуш А.М., Гавриш Н.В. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ / А.М. Богуш, Н.В. Гавриш. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2008. – 408 с.

 7. Ветлугина Н.О. Методика музыкального воспитания в детском саду. – М.: Просвещение, 1984. – 230 с.

 8. Видатні українські педагоги: Інформаційний довідник / Авт.-упор. Л.В. Калуська. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 224 с.

 9. Використання художньої літератури для дітей у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу: науково-методичний посібник / М.В. Коченгіна. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012. – 180 с.

 10. Виховання дошкільників в праці: навч. посібн. – 2-е вид.; за ред. З.Н. Борисової / З.Н. Борисова, Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець, Н.М. Кот. – К. : Віпол, 2002. – 112 с.

 11. Вільчковський Е. С. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: навч.-метод. посіб. / Е. С. Вільчковський, Н. Ф. Денисенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 128 с.

 12. Волощук І.С. Науково-педагогічні основи формування творчої особистості / І.С. Волощук. – К.: Педагогічна думка, 1998.

 13. Гавриш Н. Сучасне заняття в дошкільному закладі. – Луганськ: «Альма-матер», 2007.

 14. Гелунова М.А., Чиркіна В.В. У світі музики: розробки для дітей
  4-6 років. – Х.: Основа, 2008. – 69 с.

 15. Гладченко О.М. Ознайомлення дошкільників із навколишнім світом. До Базової програми «Я у Світі» / О.М. Гладченко. – Харків : Видавнича група «Основа», 2011. – 191 с.

 16. Гогоберидзе А. Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 320 с.

 17. Горошко Н.А. Зображувальна діяльність у дошкільному навчальному закладі. 3 рік життя. – Х.: Вид. Група «Основа», 2007.

 18. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: В.О. Огнев’юк, К.І. Волинець; наук. кер. програмою: О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, Е.В. Бєлкіна, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко, С.А. Васильєва, М.С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр.осв.і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ.
  ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.

 19. Дмитренко Т.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку / Т.І. Дмитренко. – 2-е вид. – К., 1979.

 20. Дошкілля: Газета асоціації працівників дошкільної освіти. – № 1 (1) / 2015.

 21. Дошкілля: Газета асоціації працівників дошкільної освіти. – № 3 / 2014.

 22. Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для педагогів та батьків. – № 1 (857), 2013.

 23. Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для педагогів та батьків. – № 10 (878), 2014.

 24. Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для педагогів та батьків. – № 9 (877), 2014.

 25. Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для педагогів та батьків. – № 4 (860), 2013.

 26. Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для педагогів та батьків. – № 3 (859), 2013.

 27. Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для педагогів та батьків. – № 2 (858), 2013.

 28. Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для педагогів та батьків. – № 6 (874), 2014.

 29. Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для педагогів та батьків. – № 1 (881) / 2015.

 30. Дошкільнятам про світ природи: Старший дошкільний вік: навч.-метод. посіб. / Г.В. Бєлєнька, Т.С. Науменко, О.А. Половіна. – К. : Генеза, 2013. – 112 с. – (Настільна книжка вихователя). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 12.07.2013 № 1/11-11415) (репозитарій).

 31. Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія: 2-ге видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.

 32. Еманова З.Г. Формування досвіду музично-виконавської діяльності у старших дошкільників. / Автореф. дис. на здобуття наук. ст. кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика музичного навчання». – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 22 с.

 33. Зайцева Л.І. Формування математичної компетентності старших дошкільників. –Х.: Ранок, 2008.

 34. Коростіль М. Робота психолога із сором’язливими дітьми // Психолог дошкілля. – 2013. – № 9(50). – С.15-19.

 35. Ликова І.О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Старша група. – Х.: Веста: ТОВ видавництво «Ранок», 2007.

 36. Лисенко Н.В. Теорія і практика екологічної освіти: дошкільник-педагог. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. / Н.В. Лисенко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2009. – 400 с.

 37. Масол Л. Виховний потенціал мистецтва – джерело освітніх інновацій // Мистецтво та освіта / Л. Масол. – № 1, 2001.

 38. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. проекту: В.О. Огнев'юк; наук. ред. Н.В. Кудикіна, В.У. Кузьменко; авт. кол. Е.В. Бєлкіна, Н.І. Богданець-Білоскаленко, О.Л. Богініч, З.Н. Борисова, М.С. Вашуленко / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 400 с.

 39. Михайлова А.І. Організація роботи з дітьми різновікових груп: Метод. посіб. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 64 с.

 40. Музична діяльність майбутнього першокласника. Методичний аспект / Упоряд. Н.В. Андренко, І.М. Сорокопуд, А.М. Щербак – Х.: Вид-во «Ранок», 2012 – 144 с.

 41. Музичний керівник: Щомісячний спеціалізований журнал МЦФЕР освіта. Видається за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – № 1(2), 2011.

 42. Музичний керівник: Щомісячний спеціалізований журнал МЦФЕР освіта. Видається за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – № 3(4), 2011.

 43. Музичний керівник: Щомісячний спеціалізований журнал МЦФЕР освіта. Видається за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – № 4(5), 2011.

 44. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / С.Н. Николаева. – М. : Академия, 2002. – 249 с.

 45. Організація роботи з дітьми 5-річного віку в умовах обов’язкової дошкільної освіти/Уклад. С.М. Руднєва, А.С. Остапенко, Г.І. Назаренко, Н.Ф. Кугуєнко, Н.Я. Ярмонова – Х.: Харківська академія неперервної освіти, 2011.

 46. Піроженко Т., Карасьова К. Обережно: комп’ютерні ігри // Дошкільне виховання. – 2013. – № 8. – С. 23-25.

 47. Поніманська Т. Моральність має бути свідомою // Дошкільне виховання. – 2013. – № 8. – С. 3-5.

 48. Поніманська Т.І. Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка. Практикум. – К.: Вид-во «Слово», 2004.

 49. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2044.

 50. Поніманська Т.І., Дичківська І.М., Козлюк О.А., Кузьмук Л.І. Соціальний розвиток дитини. – К.: Генеза, 2013.

 51. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 104 с.

 52. Психология одаренных детей и подростков / Под ред. Н.С. Лейтеса. – М.: Просвещение, 1996.

 53. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников: Пособие для студентов пед. ин-тов, уч-ся педуч-щ и колледжей, муз. рук. и восп. детсада / О.П.Радынова, А.И. Катинене, М.Л. Палавандишвили; под ред. О.П.Радыновой. – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 223 с.

 54. Різновікові групи: планування роботи, розробки занять, дидактичний матеріал /Упоряд. Т.Ю. Демченко, О.В. Тимофієва – Харків: Видавнича група «Основа», 2008. – 159 с.

 55. Романюк І. А. Музичне виховання. Організація роботи у дошкільному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. / І.А.Романюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 98 с.

 56. Романюк І.А. Музичне виховання у дошкільному навчальному закладі: збірник методичних матеріалів. / І.А. Романюк. – Т.: Мандрівець, 2007.

 57. Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.-метод.посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 640 с.

 58. Садовенко С.М. Розвиток музичних здібностей засобами українського фольклору. Навчально-методичний посібник / С.Садовенко. – Київ. «Шкільний світ», 2008. – 128 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

 59. Садовенко С.М. Світ фольклору: Український дитячий музичний фольклор як засіб формування музичних здібностей дітей дошкільного віку. Науково-методичний посібник / С.Садовенко. – Київ: КТ «Київська нотна фабрика», 2007. – 332 с.

 60. Семенова Т.М. Детское экспериментирование как средство познавательного развития дошкольников / Т.М. Семенова // Дошкольная педагогика. – 2012. – № 12. – С. 17-21.

 61. Степанова Т.М., Лісовська Т.А. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Монографія. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 256 с.

 62. Сучасні п’ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції / авт.-упоряд.: О.А. Удод, Т.В. Панасюк, О.П. Долинна / за заг. ред. Б.М. Жебровського. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 88 с.

 63. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. Навчальний посібник / Вільчковський Е. С., Курок О. І. – [Для студентів дошкільних факультетів педагогічних ВНЗ]. – К. : Университетская книга, 2008. – 426 с.

 64. Типове положення про атестацію педагогічних працівників Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135).

 65. Шишкина В.А. Прогулки в природу / В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич. – М. : Просвещение, 2002. – 112 с.

 66. Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. – К.: Вища школа, 1996. – 250 с.

 67. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дошкільників з природою: підручник для ВНЗ / Н.Ф. Яришева. – К.: Вища освіта. – 1995. – 255 с.

 68. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України: підручник для ВНЗ / Н.Ф. Яришева. – К.: Вища школа, 1995. – 260 с.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
2015 -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
2015 -> Заліток Людмила Михайлівна
2015 -> Людинознавчi
2015 -> Судова помилка в адміністративному судочинстві
2015 -> Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
2015 -> Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
2015 -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка