М. Я. Купчак, О. В. ПовстинСкачати 181,82 Kb.
Сторінка7/13
Дата конвертації24.03.2020
Розмір181,82 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
 

Шляхи вирішення проблеми

Одним із принципів державної політики України є ін-

теграція  системи  вищої  освіти  у  Європейській  простір.  Формування  та  реалізація  заходів  в 

цій  сфері  повинна  відбуватись  шляхом:  збереження,  розвитку  та  підвищення  якості  вищої 

освіти;  визначення збалансованої структури та обсягу підготовки фахівців з вищою освітою 

з урахуванням потреб особи та інтересів держави; забезпечення розвитку науково

-

технічної та інноваційної діяльності ВНЗ [1]. 

 

Новий Закону України «Про вищу освіту» регламентує ряд інновацій, серед яких, ав-тономія ВНЗ України, створення Національного агентства із забезпечення якості вищої осві-

ти,  уніфікація  ступенів  вищої  освіти,  визначення  особливостей  співпраці  із  міжнародними 

освітніми  і  науковими  установами  та  опис  безпосереднього  управління  діяльністю  вищого 

навчального  закладу  тощо.  Серед  іншого,  стаття  58  Закону  визначає  обов’язки  науково

-

педагогічних  працівників  ВНЗ,  зокрема,  слід  звернути  увагу  на  вимогу  щодо  якості  викла-дання навчальних дисциплін. Новим є й те, що вищевказаний закон окремо визначає статус 

вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання. До таких навчальних закла-

дів належать й ВНЗ служби цивільного захисту, які здійснюють підготовку курсантів, студе-

нтів та слухачів для подальшої служби на посадах офіцерського (сержантського, старшинсь-

кого) або начальницького складу з метою задоволення потреб центрального органу виконав-

чої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного за-

хисту [1]. Особовий склад служби цивільного захисту, повинен не лише досконало знати но-

рми законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, але й вмі-

ти їх використовувати на практиці для ефективної реалізації державної політики у відповід-

ній сфері [3]. 

 

З огляду на зазначене вище, науково-

педагогічні працівники ВНЗ служби цивільного 

захисту повинні постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня, відслідко-

вувати  зміни  у  законодавстві,  удосконалювати  педагогічну  майстерність,  яка  б  відповідала 

науковій кваліфікації, обирати ефективні методи  і  форми

  

навчання, вміти розвивати у кур-сантів, студентів та слухачів ініціативність, самостійність та творчі здібності. 

 

М. Потев, пропонує розглядати такі складові навчального процесу: 

1) навчальна інформація (зміст навчання);

 

2) викладання 

(діяльність викладачів);

 

3) навчання (діяльність курсантів, студентів та слухачів); 

4) матеріальні засоби передачі навчальної інформації;

 

5) контроль за навчальною діяльністю [19]. 

Навчальна інформація

 

повинна відповідати 

стандартам вищої освіти, положенням про 

організацію освітнього процесу та навчальним програмам. Зміст навчальної правової інфор-

мації для майбутніх фахівців служби цивільного захисту має охоплювати загальні положення 
Вісник ЛДУ БЖД №

13, 2016 

 

199базового законодавства, проте особлива увага повинна бути зосереджена на вивченні галузе-

вих  нормативно

-

правових  актів,  зокрема, 

Кодексу  цивільного  захисту  України,  постанов  та 

наказів,  виданих  на  виконання  вказаного  кодексу  та  інших  підзаконних  нормативно

-

правових актів.  

Діяльність  викладачів  повинна  спрямовуватись  на  поєднання  навчального  і  науково

-

дослідницького  аспектів,  підвищення  активності  курсантів,  студентів  та  слухачів. Обов’язком викладача при підготовці та передачі навчальної інформації є:

 

1. 

Визначення мети, завдань та змісту навчальної інформації;

 

2.

 Модернізація методики викладання та навчання, яка сприяє активізації навчально

-

пізнавальної діяльності курсантів, студентів та слухачів; 

3.

 Формування мотивації до навчання у курсантів, студентів та слухачів;

 

4. 

Вміле  використання  різноманітних  видів  контролю  для  вдосконалення  процесу 

управління навчально

-

пізнавальною діяльністю курсантів, студентів та слухачів. 

Освітній  процес  передбачає  інтелектуальну,  творчу  діяльність  у  сфері  вищої  освіти, 

що провадиться через систему науково

-

методичних та педагогічних заходів і спрямована на примноження, передачу, засвоєння і використання знань, умінь та інших компетентностей у 

осіб,  які  навчаються,  а  також  на  формування  гармонійно  розвиненої  особистості  [1].    При 

цьому  важливого  значення  набуває  вміння  науково

-

педагогічного  працівника 

мотивувати 

курсантів, студентів та слухачів до самостійної творчої діяльності. Проте, така навчальна ді-

яльність повинна відбуватись

 

під методичним керівництвом та контролем викладача, без йо-го прямої участі.

 

Забезпечення навчального правового процесу неможливе без матеріальних засобів пе-редачі навчальної інформації, які є інструментом навчальної діяльності викладача і курсанта, 

студента  та  слухача.  Оптимальне  створення  умов  для  вивченні  правових  дисциплін  у  ВНЗ 

служби  цивільного  захисту  можливе  з  використанням  таких

 

матеріальних  засобів  передачі навчальної інформації, як:

 

1. 

Друкована  навчальна  інформація  (навчальні  посібники,  підручники,  довідники, 

нормативно

-

правові акти, таблиці, плакати, інформаційні 

стенди).


 

2.

 Технічні засоби навчання (мультимедійний проектор, слайди, відеофільми, звуко-

записи, електронна бібліотека тощо).

 

Контроль за навчальною діяльністю курсантів, студентів та слухачів, як завершальний етап  будь

-

якого  організаційного  процесу,  покликаний  забезпечити  успішний  результат  на-вчальної  як  аудиторної,  так  і  самостійної  роботи.  Важливо,  щоб  контроль  не  зводився  ви-

ключно  до  перевірки  знань  курсантів,  студентів  та  слухачів,  а  стимулював  їх  до  активного 

творчого  розвитку,  переосмислення  ними  вивченого  матеріалу,  творчого  розв’язання  про-

блемних правових питань, усвідомлення результатів своєї діяльності.

 

Система навчального процесу створює відповідну модель навчання, під якою розумі-ють цілісну множинну сукупність її основних складових, що регламентують відбір та систе-

матизацію  відповідних  стратегій  навчання.  У  своїй

 

праці  «Педагогіка – 

модель  навчання 

(модель  навчального  процесу)»,  В.В.  Ягупов  розкрив  зміст  термінів:  «дидактичне  моделю-

вання» та  «модель навчального процесу». Під  дидактичним моделюванням він розуміє сис-

тему дій, яка повинна забезпечити адекватне засвоєння або розуміння модельованих власти-

востей,  зв'язків  і  відношень  пізнаваного  і  перетворюваного  об'єкта.  За  його  твердженням 

об'єктом  дидактичного  моделювання  виступає  природна  та  штучна  система,  а  суб'єктом  є 

сама  людська  свідомість.  Розкриваючи  термін  «модель  навчального  процесу»,  Ягупов  В.В. 

обґрунтовує,  що це  є  еталонне  уявлення  про  навчання  того  хто  навчається, його  конструю-

вання в  умовах конкретних освітньо

-

виховних закладів. Ця модель визначає ціль та основи організації і проведення навчального процесу. Її складовими повинні бути цільовий, змісто-

вий,  стимулювально

-

мотиваційний,  контрольно-

регулювальний,  суб'єктно

-

суб'єктний  (між педагогом і учнем) та оцінково

-

результативний компоненти [25].  
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка