М. Я. Купчак, О. В. ПовстинСкачати 181,82 Kb.
Сторінка12/13
Дата конвертації24.03.2020
Розмір181,82 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Список літератури:

 

1.

 Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року  № 1556

-

VII // Відомості Верховної Ради України  від 19.09.2014 р., № 37

-38. 


2.

 

Указ  Президента  України  від  25.06.2013  №  344/2013  «Про  Національну  стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» // Урядовий кур'єр від 04.07.2013 № 117, / 

№ 155 від 29.08.2013.

 

3.

 Указ Президента України від 16 січня 2013 року № 20/2013 «Деякі питання Держа-

вної служби України з надзвичайних ситуацій» // Офіційний вісник Президента України  від 

16.01.2013 р., № 2.

 

4. 

Аніщенко О. В. Сучасні педагогічні технології : курс лекцій : навчальний посібник 

/ О. В. Аніщенко, Н.

 

І. Яковець. – 

Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2005. 

– 

198 с.


 

5.

 Болотока Е. Л. Методика преподавания правовых дисциплин / Е. Л. Болотока 

– 

М.: МПГУ, 1999.

 

6. 

Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія  / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух. 

– 

Навч. Посібник.-

К.: Вища шк., 1995. 

– 

237 с.


 

7.

 Грицуленко  С.І.  Методика  викладання  економічних  дисциплін:  навч.  посіб.  [для 

студ.  вищ.  навч.  закл.]  /  С.І.  Грицуленко,  Н.Ю.  Потапова

-

Сінько,  К.М.  Гарбера – 

Одеса: 


ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. 

– 

224 с. 

8.

 Зязюн А. Педагогічна майстерність. / Підручник для вищих педагогічних навчаль-

них закладів київ "ВИЩА ШКОЛА" 1997. 

 

9.

 Ключові тенденції політики ЄС у сфері освіти та культури, програма ЄС «Еразмус 

+». 


[Електронний ресурс] 

– 

Режим доступу: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/sectoral-

dialogue/education. 

10.

 

Козяр  М.М.  Формування  правової  культури  в  курсантів-

рятувальників  засобами 

інформаційно

-

комунікаційних технологій / М.М. Козяр, О.А. Зарічанський. Теорія і практика управління соціальними системами 2’2011. 

– 26 c. 


11.

 

Комар О.А. Інтерактивні технології у ВНЗ. [Електронний ресурс] – 

Режим досту-

пу: http:

//dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/375/1/interaktuvni_tehn_VNZ.pdf. 

12.

 

Ковалева  И.Д.  Нетрадиционные  методы  преподавания  социологии:  Учебно-

методическое пособие для преподавания социологических дисциплин / Под ред. И.Д. Кова-

левой. 

– 

Харьков: ХГУ, 1997. – 

243 с. с. 169.

 

13.


 

Кочубей  А.В.  Викладання  гуманітарних  дисциплін  у  вищих  технічних  навчаль-

них  закладах.  Оновлення  змісту,  форм  та  методів  навчання  і  виховання  в  закладах  освіти: 

Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного універси-

тету. Випуск 7 (50). 

– 

Рівне: РДГУ, 2013. – 

С.81


-84.   

14.


 

Макарова  О.В.

 

Правові  основи  регулювання  правової  освіти  в  Україні.  Вісник Академії адвокатури України. 

–  


3(25) 2012. С 83

-89. 


15.

 

Методика  правової  освіти:  Навчально-

методичний  посібник. 

– 

К.:  Атіка-

Н. 


– 

2005. – 


88 с.

 

16. 

Певцова Е. А. Теория и методика обучения праву

– 

М.: ВЛАДОС, 2003. – 

С. 9


-10.  

17.


 

Пінчук Є.А. Модернізація української системи освіти як теоретико

-

філософська і практична  проблема.  [Електронний  ресурс] 

– 

Режим  доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_fi

le_name=DOC/2011/11PEAFPP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1. Збірник наукових праць 

 

 

20418.

 

Пометун  О.І.,  Сучасний  урок.  Інтерактивні  технології  навчання  Науково-

методичний посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. 

— 

К.: Видавни-цтво А. С. К. , 2004. 

— 

192 с. 

19.


 

Потев М.И. Практикум по методике обучения во ВТУЗах

– 

М.: Высшая школа, 1990. –

92 с. 


 

20.


 

Прокопенко І.Ф. Трансформація вищої освіти в Україні в контексті глобалізацій-

них 

процесів [Електронний 

ресурс] 


– 

Режим 


досту-

пу:http://

file:///C:/Users/111/Downloads/znpkhnpu_eko_2010_10_3%20(1).pdf]. 

21.


 

Романовський  О.Г.  Педагогіка  успіху:  її  сутність  та  основні  напрями

 

вивчення  / О.Г. Романовський // Теорія і практика управління соціальними системами 2‘2011. С. 3

-8. 


22.

 

Солошич І.О. Методи активізації  навчального процесу при вивченні  дисципліни «Методика викладання у вищій школі» / І.О. Солошич, О.М. Солошич. // Екологічна безпека 

3-4/2008(3-

4). С. 75

-79. 


23.

 

Сухицька Н. Вища юридична освіта – 

пріоритети і можливості.

 

24.


 

[

Електронний  ресурс] – 

Режим  доступу: 

http://http://www.vmurol.com.ua/upload/ 

Dostyp%20po%20osviti/Vibir/Vischa%20yuridichna%20osvita.pdf 

25.

 

Старєва  А.М.  Інтерактивна 

технологія  навчання  студентів  у  вищій  школі.  / 

А.М.

 

Старєва // Наукові праці. Том 42. Випуск 29. Педагогічні науки. 

26.


 

Ягупов


 

В.В.  Педагогіка 

– 

Модель  навчання  (модель  навчального  процесу) http://eduknigi.com/get_book.php?id=12 

 Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка