М. М. Клемпарський, докт юрид наук, доц., Харківський національний універсиСкачати 78,44 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації24.03.2020
Розмір78,44 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


ISSN 1995-6134

 

 110

УДК 343.121.5(477М.М. КЛЕМПАРСЬКИЙ,

 

докт. юрид. 

наук, доц., Харківський національний універси-

тет внутрішніх справ 

 

ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

НЕПОВНОЛІТНІХ  

ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО 

ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 

 

Ключові слова: зарубіжний досвід, протидія 

злочинності, неповнолітні 

 

Проблеми  профілактики  правопорушень серед неповнолітніх завжди відрізнялися осо-

бливою гостротою, оскільки з  їх вирішенням 

пов’язані кінцеві результати боротьби зі зло-

чинністю в цілому. Як показують досліджен-

ня, свій  перший  злочинний  досвід  особи  не-

одноразово  судимі  й  професійні  злочинці 

здобувають, як  правило, у  неповнолітньому 

віці. 


У  зв’язку  із  зазначеним  викликає  інтерес 

досвід  відповідної  діяльності  тих  країн, в 

яких злочинність неповнолітніх мінімізована. 

В  цьому  контексті  є  цікавою  англо-амери-

канська  система  профілактики  правопору-

шень, яка займає домінуюче і провідне стано-

вище у Європі, Америці та Японії [1, с.36]. 

У цих країнах існують різноманітні класи-

фікації теоретичних підходів і концепцій від-

носно  превентивної  діяльності. У  Британії 

визнається  очевидним той  факт, що  усі  вони 

ґрунтуються  на  відповідних  концепціях  при-

чин  протиправної  поведінки  й  пов’язані  з 

впливом на певні групи факторів, яким відво-

диться вирішальна роль у механізмі вчинення 

правопорушення. У  зв’язку  з  тим, що  існує 

багато  теорій  причин правопорушень, єдиної 

теорії  профілактики  протиправної  поведінки 

немає, дослідження чого і є метою статті. 

Профілактика  правопорушень  у  Великоб-

ританії та США здійснюється у трьох основ-

них формах: ситуаційній, соціальній, превен-

ції за допомогою громадськості [2, с.76–77]. 

Спеціалісти  у  сфері  профілактики  право-

порушень, залежно від того, у чому вони вба-

чають  причини  правопорушень,  виділяють 

такі підходи до здійснення їх профілактики: 

 структурний

,  що  пов’язує  здійснення 

ефективної  профілактики  правопорушень  з 

проведенням  значних  соціально-економічних 

перетворень у суспільстві; 

 психологічний

, який  визнає  вирішальне 

превентивне  значення впливу  на  особу  поте-

нційного  правопорушника, а  також  осіб, які 

вже  вчиняли  правопорушення (з  метою  про-

філактики рецидиву); 

 

ситуаційний, який відводить вирішальну 

роль впливу  на  соціальні  та  фізичні  фактори 

зовнішнього  середовища, що  впливають  на 

вчинення  правопорушень,  сукупність  яких 

створюють  сприятливу  ситуацію  для  кримі-

нальних проявів [3, с.272]. 

У  такий  спосіб  розрізняються  концепції, 

орієнтовані на заходи загальної профілактики 

(структурний  підхід), і  теорії, що  обґрунто-

вують  необхідність  спеціальних  заходів  про-

філактики (психологічний та ситуаційний  пі-

дхід). При  цьому  особливу  увагу  британські 

та  американські  кримінологи  приділяють  за-

ходам спеціальної профілактики.  

Спеціальна  профілактика  здійснюється  на 

трьох рівнях:  

 

первинний рівень профілактики, спрямо-

ваний  на  усунення  факторів  зовнішнього  се-

редовища, які  сприяють  вчиненню  правопо-

рушень; 


 

вторинний  рівень

  профілактики,  який 

має на меті попередити криміналізацію поте-

нційних  правопорушників  і  пов’язаний  із 

впливом на нестійких осіб, у тому числі дітей 

«групи ризику»; 

 третинний  рівень

  профілактики, спря-

мований  на  попередження  рецидиву  з  боку 

осіб, що  вже  вчиняли  правопорушення [4, 

с.274]. 

Протягом багатьох років ці напрямки про-

філактичної діяльності здійснювались окремо 

один від одного. При цьому первинна профі-

лактика  здійснювалась  переважно  поліцією, 

вторинна – органами  ювенальної  юстиції  та 

соціальними службами, третинна – працівни-

© Клемпарський М.М., 2015 

 

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка