Лише деякі учні отримують в школах ґрунтовну освіту, а більшість – лише поверхову або навіть лише натяк на освіту…Це відбувається з тієї причини, що в школах нехтують суттєвим, звертають увагу на нікчемне і пустеСторінка1/8
Дата конвертації09.04.2019
Розмір164 Kb.
ТипДовідка
  1   2   3   4   5   6   7   8
ДОВІДКА

на нараду при директорові

« Про стан забезпечення якісних освітніх послуг

в умовах реалізації Концепції профільної освіти

в НВК «Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія»
Згідно з планом роботи школи, затвердженим на засіданні педради протокол № 5 від 14.06.2013 року, з метою контролю за організацією навчально-виховного процесу та забезпечення Державних стандартів профільної освіти, а також надання методичної допомоги вчителям, які викладають в профільних класах, вивчався стан забезпечення Концепції профільної освіти шляхом впровадження особистісно-зорієнтованого навчання.

Під час тематичної перевірки вивчалась, аналізувалась і оцінювалась діяльність вчителів, які викладають в профільних класах, виявлявся показник пізнавальної активності і інтересу учнів під час занять, їхній вплив на розвиток різноманітних здібностей учнів, задоволення їх освітніх запитів.

Пріоритетними напрямками діяльності школи є чітка організація роботи, спрямована на впровадження в практику особистісно-орієнтовного навчання, використання інтерактивних та інноваційних форм роботи, комп’ютерних технологій, що сприяє забезпеченню якісної освіти, формуванню всебічно розвинутої особистості та забезпеченню навчально-виховного процесу на високому рівні через демократизацію, гуманізацію, диференціацію та соціалізацію навчання.

Профільне навчання в школі спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково - практичної, дослідницько - пошукової діяльності, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Профільне навчання в гімназії є засобом диференціації і індивідуалізації навчання. Воно дає змогу шляхом змін у структурі, змісті та організації навчального процесу повніше враховувати інтереси, схильності та здібності учнів відповідно до їхніх інтересів та намірів щодо подальшого навчання.

Розпочинається допрофільна підготовка з початкової школи, де здійснюється м’яка профілізація та забезпечується підсиленням предметів української мови, українського читання та англійської мови і сприяє проведенню якісного набору учнів у гімназійні класи.Статутом гімназії в основній школі передбачено оновлення змісту освіти традиційних дисциплін через введення факультативів з профілюючих предметів. Продовження м’якої профілізації та диференціація у вищезазначеній школі здійснюється за рахунок введення годин варіативної складової, які передані для підсилення годин інваріантної складової навчального плану.

В гімназійних класах школи ІІ ступеню години варіативної складової передані для підсилення годин інваріантної складової філологічного та математичного напрямків, що відповідає умовам Статуту закладу. Для забезпечення поглибленого вивчення математики в 8-А класі відповідно до примітки 1. наказу МОН від 23 травня 2012 року № 616 та введено до варіативної складової факультативний курс « Задачі з модулями», а в 8-Б класі з метою поглибленого вивчення української мови введено до варіативної складової факультативний курс «Практикум з правопису української мови». Продовжується поглиблене вивчення математики (9-А клас), української мови (9- Б клас): години варіативної складової визначені на підсилення вивчення даних предметів. Враховуючи сучасне матеріально-технічне забезпечення комп’ютерною технікою в 8-9 класах години, відведені на технологічну освіту, використовуються для вивчення інформаційних технологій (веб - дизайн, комп’ютерна графіка, комп’ютерне моделювання).

Забезпечення реалізації профільного філологічного напрямку в 10-Б класі здійснюється завдяки посиленню вивчення української мови за рахунок годин варіативної складової та відведено 3 години на факультативні курси. З метою реалізації профільного математичного напрямку в 10-А класі підсилюється вивчення алгебри та геометрії за рахунок годин варіативної складової та введено факультативні курси: «Методи розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем», «Задачі з параметрами», на які відведено 3 години. З урахуванням бажань учнів, згідно заяв їх батьків відкрито клас технологічного профілю, де години технологій передано до міжшкільного навчально-виробничого комбінату, де учні мають можливість здобувати основи майбутньої професії.

В 11-х класах продовжується впровадження профільного навчання учнів математичного, української філології та технологічного напрямків, де години варіативної складової передані на підсилення предметів інваріантної складової та факультативи. Для дітей, які прибули із загальноосвітніх шкіл району ІІ ступеню і вивчали німецьку мову, виділяється година на факультативне вивчення предмету.

З урахуванням побажань учнів та їх батьків щодо викладання російської мови в 10-х класах з варіативної складової навчального плану виділено години на їх вивчення.

Це дає змогу повніше реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання, збільшити кількість годин на вивчення основних тем програми, поглиблювати та підвищувати рівень навчальних досягнень учнів та сприяти профільній та до профільній підготовці школярів.

Формуванню освітнього процесу школи на всебічне задоволення потреб, інтересів та розвитку творчих здібностей учнів сприяє робота факультативів та спецкурсів. Враховуючи матеріально-технічне та кадрове забезпечення, умови та завдання підготовки учнів до практичної діяльності, а також особисті бажання та рівень навчальних досягнень учнів, в школі працює 16 факультативів та 5 спецкурсів, на які згідно навчального плану виділено 23 годин. Взагалі роботою факультативів охоплено 165 учнів у складі 8-11 класів, що становить 25% учнів школи.

Діяльність роботи факультативів та спецкурсів дає можливість додатково поглиблювати знання з предметів, розвивати творчі здібності, вести підготовку до свідомого вибору професій та до подальшого навчання, рівневою підготовкою до складання ЗНО. Вчителі математики Лабуш О.В., Авдеєнко Т.О. використовують на факультативних заняттях матеріали зовнішнього незалежного оцінювання, пропонують рішення задач підвищеної складності, елементи математичної логіки. Вчителі української мови Нестерчук Н.П., Ковальчук Н.І. удосконалюють орфографічні та пунктуаційні навички, практикують виконання творчих завдань. На факультативних заняттях з правознавства (вчитель Лєкар А.М.) використовує сучасні форми та методи навчання, що сприяють активізації розумової діяльності учнів та підвищенню в них інтересу до курсу «Основи відновного правосуддя». Досягнення учнів свідчать про те, що відвідування факультативних занять із предметів поглиблює та розширює знання учнів, дає можливість їм прояви свої творчі здібності та забезпечує виконання Концепції профільної освіти.

Але разом із цим мають місце і деякі недоліки. На момент перевірки у деяких учнів під час відвідування факультативу з англійської мови «Країнознавство» (вчитель Нагорна Н.Д.) були відсутні зошити, мало місце нерегулярне відвідування учнями занять. Основою цієї проблеми є відсутність мотиваційних чинників щодо вибору напрямку факультативу. Не завжди керівники факультативів враховують психолого-педагогічні вимоги до занять, не додержуються принципу наступності у викладанні курсу.

В школі ІІ ступеня навчання відбувається за традиційною програмою та через поглиблене вивчення предметів. Адже профільному навчанню передує добре органі­зована, допрофільна підготовка, яку забезпечує основна школа й здійснюється завдяки поглибленому вивченню предметів математичного , філологічного напрямків та спрямована на надання допомоги учням у самовизначенні. Формуванню гімназійних класів сприяло продовження традиційного процесу в нашій школі - орієнтації навчального процесу школи на всебічне задоволення освітніх потреб та інтересів. В цьому навчальному році працює 10 гімназійних класів середньої школи двох напрямків – математичного та гуманітарного. Формування їх відбувається згідно умов профвідбору учнів до гімназійних класів: за результатами тестів та бажанням дітей і їх батьків.

В цьому навчальному році відкриті класи з поглибленим вивченням математики 8-А клас (вчитель Лабуш О.В.), української мови 8-Б клас (вчитель Бабій Л.М.), і продовжували працювати 9-А клас з поглибленим вивченням математики (вчитель Цибух Т.Ф.), 9-Б клас з поглибленим вивченням української мови (вчитель Бабій Л.М.

Ці класи створені з метою виявлення і розвитку творчих здібностей учнів, оволодіння глибокою системою знань і умінь учнів з даних предметів, здатності до аналізу та прийняття рішень, а також формування навичок самостійності науково-дослідних робіт, підготовки до свідомого вибору професії. Відвідування уроків в цих класах свідчить про те, що учні готові до рівня вищезазначених критеріїв: прослідковуються прізвища дітей цих класів в списках переможців олімпіад та захисту науково-дослідницьких робіт МАН, але, нажаль, на недостатньо високому рівні вчителі здійснюють роботу по впровадженню дослідницьких та експериментальних робіт, слабка і позакласна робота проводиться з цих предметів.

Було проаналізовано рівень складання ДПА учнів 9-х класів за минулий навчальний рік. Проведена Державна підсумкова атестація дала можливість об’єктивно перевірити засвоєння знань, сформованості мовних умінь і навичок в класах з поглибленим вивченням предметів, де відбувалась допрофільна підготовка. Так якість знань учнів 9-А класу з поглибленим вивченням математики становила 68% і дещо відрізнялась від паралельних класів, середній бал – 7,9 бали. Якість знань учнів 9-Б класу з поглибленим вивченням української мови становила 86% і суттєво відрізнялась від паралельних класів, середній бал – 8,4 бали, порівняно з 9-А (7,9 бали), 9-В (6,5 бали). Якість знань учнів 9-В класу з поглибленим вивченням інформатики становила 72%, середній бал – 7,2 бали. Порівняно з попереднім контрольним заміром знань спостерігалась позитивна динаміка. Це означає, що вчителі-предметники та учні врахували всі побажання попереднього аналізу ефективності допрофільної підготовки.

Так 68% випускників 9-х класів виявили бажання продовжувати профільне навчання в школі ІІІ ступеню.

Значне місце в школі займає профільне навчання, яке дає можливість найповніше реалізовувати принцип особистісно-орієнтовного навчання, що сприяє розширенню можливості учнів у виборі власної освітньої та професійної траєкторій.

Профільне навчання в 10-х,11-х класах має такі напрямки:

10-А,11-А класи - математичний

10-Б,11-Б класи – української філології

10-В,11-В клас – технологічнийСистема профільного та допрофільного навчання дає змогу найоптимальніше в сучасних умовах врахувати індивідуальні особливості учня, розвинути його природні задатки. Аналіз відвіданих уроків в профільних класах показав, що учні навчаються в цих класах за своїми нахилами та здібностями, що їх рівень навчальних досягнень відповідає вимогам профільного навчання. Так в 10-Б класі (філологічного напрямку) на уроці світової літератури (вчитель Сокол Т.Д.) учні вільно висловлювали свої думки, дискутувати, аналізували героїв художньої літератури, на уроці української мови (вчитель Нестерчук Н.П.) учні на належному рівні практично користувались українським правописом у найрізноманітніших життєвих ситуаціях. В 10-А класі (математичного профілю) на уроці алгебри (вчитель Лабуш О.В.) більшість учнів чітко працювали в швидкому темпі, результативність уроку була достатньою. Прослідковувалась чітка система роботи в плані здійснення диференціації та індивідуального підходу, учні виконували завдання підвищеної складності, здійснювались міжпредметні зв’язки.

Велика увага в профільних та допрофільних класах приділяється мотивації пізнавальної діяльності учнів: вони залучаються до проектної, науково-дослідницької діяльності, створення власних моделей. Учні оволодівають навичками публічних виступів, презентацій своїх досягнень.

Рівень мотивації навчальної діяльності, ступінь засвоєння нових знань учнями та наявність утруднень в процесі навчання являються суттєвим впливом на рівень навчальних досягнень учнів. Підвищення якості знань в профільних класах сприяє збільшенню мотивації до навчання, а це вимагає від вчителів-предметників системності в роботі та ефективності використання сучасних інноваційних форм та методів навчання.

Кропітка творча праця колективу однодумців завжди має добрі результати. На вибір майбутньої професії наших випускників також впливає профіль школи .  Більше 74% колишніх учнів 11-А (математичного) класу пов’язали свою долю з професіями фізико-математичного профілю. 68% випускників 2013 року продовжують навчання в вищих навчальних закладах, з них 58% пов’язали своє навчання з технічними професіями, 10% - з гуманітарними, 77% вступивших до ВНЗ навчаються на бюджетній основі.

Аналіз виконання тестів ЗНО випускниками 2013 року математичного профілю показав, що 6 випускників із 11, що складали тести з математики набрали близько 180 балів (54%) (Волосян К., Бланар П., Жихарєв О., Бахлул А., Шимбарьов М., Казаковцева Д.), решта - набрали від 148 до 170 балів , 4 колишніх учнів складали тести з фізики, з них – 2 набрали 185, 187 балів (Волосян К., Бланар П.) і двоє близько 160 балів, Білоус Л. складала тести з хімії і набрала 178 балів. Це свідчить про те, що достатньо уваги приділяється цілеспрямованому формуванню контингенту учнів в старшій школі під час організації роботи профільних класів.

Але поряд із вищезазначеним є ряд недоліків. Відомо, що в школі 252 дітей, рівень навчальних досягнень яких середній. І ці учні, в основному, навчаються в загальноосвітніх класах. Постійне зниження рівня навченості відслідковуються найбільше в середній школі. А причинами цього є низький рівень засвоєння попереднього матеріалу та відтворення його застосування в практичній діяльності, низький рівень запам’ятовування, невміння визначати головне, працювати самостійно. Результати відвіданих уроків в загальноосвітніх класах свідчать, що серед багатьох причин втрати дітьми інтересу до занять можна назвати одноманітність уроків. Відсутність можливості повсякденного пошуку нової, цікавої інформації призводить до шаблонного викладання, а це руйнує та вбиває дитячий інтерес до навчання.

Система виховної профорієнтаційної роботи школи будується на профінформуванні, профдіагностиці, профконсультуванні учня в підготовці його до свідомого вибору професії. Робота ця ведеться за трьома напрямками: з учнями, з батьками, з учителями. На різних етапах цієї роботи учні та їх батьки знайомляться із банком даних ринку праці й тенденціями його розвитку, умовами і характером праці. З цих питань допомагають працівники районного центру зайнятості. Організовуються зустрічі з викладачами та студентами вищих навчальних закладів: Первомайського політехнічного інституту і коледжу та Уманського ДПУ імені П.Тичини. Саме такий комплексний підхід створює сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування у них орієнтації на вибір майбутньої професії, для розвитку творчих нахилів та здібностей учнів.

Як результат цієї роботи - збільшення кількості учнів, які обирають ВНЗ з профілю навчання в класі:Профілі

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Філологічний

14%

14%

27%

16%

23%

Відсутній профіль

математичний

18%

19%

21%

19%

36%

68%

Отже, профільне навчання є різновидом диференційованого навчання, тому в нашій школі створено сприятливі умови для найоптимальнішого вибору профілю кожним учнем: • навчальний план, де враховані побажання учнів та батьків,

 • програмно-методичне та матеріально-технічне забезпечення,

 • кадровий потенціал.

- систематично проводяться дослідження про результативність профільного навчання. З цією метою психологом школи Присяжною О.С. проведено анкетування та узагальнені його результати, які свідчать про те, що нашим учням небайдуже їхнє подальше навчання та працевлаштування, більшість з них прагнуть отримати корисні для життя навички. Але разом з цим частина учнів 11-х класів не в повній мірі задоволені обсягом знань, що отримують зі спецпредметів та мають пропозиції. Отже, це має налаштовувати педагогічний колектив на серйозну працю, направлену на удосконалення профільного навчання, його змісту та результативності.

Таким чином, аналіз умов та причин, що забезпечують виконання Концепції профільної освіти шляхом впровадження особистісно-зорієнтованого навчання свідчать про те, вчителі достатньо уваги приділяють самостійної та самоосвітньої діяльності учнів профільних класів, розвитку їх творчих здібностей, цілеспрямованих пізнавальних інтересів, зацікавленості заняттями, формуванню вмінь аналізувати, зіставляти, робити висновки, але більше уваги слід приділяти формуванню компетенції умінь і навичок учнів та підвищенню результативності навчально-виховного процесу.

Враховуючи результати, умови та причини, які забезпечують показник перевірки, що висвітлені в довідці, з метою підвищення забезпечення впровадження особистісно-орієнтованого навчання та усунення недоліків, виявлених у ході перевірки, робоча група

РЕКОМЕНДУЄ: 1. Інформацію про забезпечення Концепції профільної освіти шляхом впровадження особистісно-орієнтованого навчання взяти до відома

 2. Обговорити матеріали перевірки на засіданні педагогічної ради та розробити заходи з метою усунення вказаних недоліків. До 12.12.2013 р.

 3. Педагогічному колективу у наступному 2014-2015 навчальному році врахувати реалізацію принципів профорієнтаційної функції позакласної навчальної діяльності та сприяти подальшій ефективності профільного та до профільного навчання.

 4. Адміністрації школи здійснювати постійний контроль за реалізацією Концепції профільної освіти в старшій школі, за станом викладання та рівнем навчальних досягнень з базових дисциплін в профільних класах. Постійно.

 5. Психологу школи Присяжній О.С. з метою визначення профілю вивчати бажання, потреби учнів 8-9-х класів та 10-11-х класів щодо необхідності введення того чи іншого профілю. З цією метою проводити анкетування, тестування, співбесіди. Постійно.

 6. Класним керівникам налагоджувати інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьками щодо необхідності та можливості у відкритті того чи іншого профілю. Постійно.

 7. Вчителям-предметникам сприяти наступності та неперервності між допрофільною підготовкою і профільним навчанням, професійною підготовкою учнів. Постійно.

 8. Продовжувати створювати організаційно-методичні, психолого-педагогічні та інформаційно-технологічні умови для реалізації профільної освіти. Постійно.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка