Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектівСкачати 209,23 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації27.12.2018
Розмір209,23 Kb.
  1   2   3   4

Кучеренко І.В.

Екологічне виховання як один з аспектів

здоров’язбережувальних технологій

«… турбота про здоров’я - це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили…»

В. М. Сухомлинський

Постановка проблеми. Збереження природного середовища, сприятливого для здоров'я, життя людини, вважається однією з найбільш актуальних проблем нашого суспільства.

Прискорення темпів науково-технічного прогресу в наш час характеризується посиленням антропогенного впливу людини на природу. Своїм споживацьким ставленням до неї люди вже завдали природі непоправних збитків. Сучасні масштаби екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей. Забруднення довкілля технологічними відходами у багатьох куточках України досягло критичного рівня. Тобто, в кінці ХХ століття людство опинилося на порозі екологічної кризи, яка поглиблюється і різко негативно впливає на суспільний розвиток, економіку та культуру і, в першу чергу, на здоров’я людини. Сьогодні проблема збереження здоров’я є глобальною для всього світу. Це стосується і України, в якій здоров’я молоді перебуває в катастрофічному стані. За даними медичної статистики, вже наприкінці дошкільного віку в 17–21% дітей реєструють хронічні захворювання. Патологічні відхилення в роботі опорно-рухового апарату мають 30–32% дітей, носоглотки – 21–25%, нервової системи – 27–30%, алергічні прояви реєструють у 25% дітей.

Таким чином, незворотне руйнування природного базису стає реальною небезпекою для людства, негативно впливає на здоров’я кожного. Тому однією з нагальних глобальних проблем збереження здоров’я дітей є формування в них екологічної культури, в основі якої лежить реалістична екологічна свідомість.

Необхідно формувати у дітей стійкий інтерес до природи та потребу активної практичної роботи з охорони довкілля, прагнення до спілкування з природою, пізнання її таємниць, здатність переживати глибокі етичні та естетичні почуття. А тому пошук шляхів розв’язання цих завдань в Україні, з урахуванням досвіду інших країн, дуже актуальний. Важливою умовою подолання становища, яке склалося, має стати формування в учнівської молоді культури здоров’я, основа якої - високий рівень знань про здоровий спосіб життя у єдності зі щоденною діяльністю, спрямованою на їх реалізацію (заняття фізкультурою і спортом, раціональне харчування, дотримання розпорядку дня, оптимальні зміни видів діяльності тощо), сформованість екологічної культури, в основі якої лежить високий рівень екологічних знань.

Проблема взаємовідношення людини і природи була і є предметом вивчення багатьох мислителів різних областей наукового знання минулого і сучасності. Проблемі екологічного навчання та виховання присвятили свої праці Ж.Ж.Руссо, Г.Песталоцці, Ф.Дістервег, А.Гумбольд та інші. Великі педагоги Я.А.Коменський та Д.Ушинський неодноразово підкреслювали важливість впливу природи на виховання дитини. А.С.Макаренко та В.О.Сухомлинський у виховній роботі з дітьми велику роль відводили природі, оточуючому середовищу. В наш час над проблемою екологічного виховання працюють багато педагогів, вчених, психологів.

Мета статті - проаналізувати можливість формування культури здоров’я дітей через підвищення рівня екологічної освіти.

Якщо формування екологічної свідомості йде на уроці, то норми екологічної поведінки закріплюються в діяльності, організованої у позакласній та позашкільній роботі.  Критерієм сформованості відповідального ставлення до навколишнього середовища є  моральна турбота про здоров’я майбутнього покоління. 

Збереження і зміцнення здоров'я молодого покоління – найважливіша функція шкільної освіти. На уроках і в позаурочний час в ЗОШ № 3 м. Нова Каховка багато уваги приділяється пропаганді здорового способу життя, профілактиці захворювань, залученню дітей до фізичних занять і збереження довкілля. Важливу роль в цій роботі звичайно відіграє вчитель та його уроки. Сутність валеологічно проведеного уроку полягає в тому, що цей урок, який забезпечує дитині і вчителеві збереження та збільшення їх життєвих сил від початку до кінця уроку, додає і дітям, і вчителеві здоров’я.

Моя діяльність на уроках біології спрямована на організацію пізнавальної діяльності школярів, розвиток їх розумових, творчих здібностей та формування емоційно-ціннісного ставлення до природи. Підбір методів навчання, які забезпечують реалізацію цілей екологічної освіти, допомагають розвивати творчу особистість учня, формувати його життєві і соціальні компетенції, поглиблювати почуття прекрасного, любов до рідної землі, формувати відповідальне ставлення до природи й усвідомлювати місце людини в біосфері.

«Людина знайде свій кінець, забруднивши Землю», - це пророцтво філософа Альберта Швитцера, на жаль, уже збувається через науково-технічний процес, який порушив природний стан людини в світі. Щоб це передбачення не збулося остаточно, необхідні широка екологічна освіта і виховання екологічної культури, мета якої - відновити в світі екологічну рівновагу, щоб не продовжувалося виродження людини як біологічного виду цього найвищого творіння Природи. Здійснити цю мету можна багатьма шляхами і способами.

Школа та екологія – поняття, що тісно пов'язані між собою. Екологічні проблеми України кидають системі освіти виклик - виховувати учнів, які б відчули себе частинкою природи. І в першу чергу провідником екологічного виховання в школі повинен бути вчитель біології.

У роботі з учнями ставлю такі завдання:

  • Стимулювати учнів до постійного поповнення знань про довкілля (ділові та сюжетно-рольові ігри, уроки-конференції, уроки-семінари, диспути, вікторини, КВК).

  • Створити умови розвитку творчого мислення, уміння передбачати можливі наслідки діяльності людини (аналіз, синтез, порівняння, встановлення причинно-наслідкових зв'язків, бесіда, спостереження, лабораторна робота).

  • Забезпечити розвиток дослідницьких навичок, умінь, навчити приймати екологічно вірні рішення і самостійно здобувати нові знання.

  • Дати можливість учням здійснити практичну діяльність щодо вирішення проблем місцевого значення (захист природи від руйнування, насадження кущів, дерев, квітів, прибирання прилеглої до школи території та прибережної зони Дніпра, пропаганда екологічних знань: лекції, бесіди, листівки, плакати, виступи екологічної бригади).

На уроках біології застосовую різноманітні методи, засоби навчання, що сприяють активізації творчої пізнавальної діяльності учнів. Заслуговують на увагу ті з них, які допомагають розвиткові умінь систематизувати знання, самостійно їх набувати, застосовувати на практиці. Задачі, ігри, вікторини можна використовувати на всіх етапах уроку: під час опитування, вивчення нового матеріалу, закріплення й узагальнення знань, а також у позакласних заходах. Загальну освіту я намагаюсь пов’язати з вивченням місцевих звичаїв, традицій. Вони сприяють пробудженню любові до рідного краю.

Надзвичайно важливу роль у формуванні особистості учнів відіграють народні казки, легенди, прислів'я, приказки, прикмети і поради, бувальщини, оповіді про рослин і тварин. Ці перлини народної мудрості, що дійшли до нас із сивої давнини, вже з перших років життя запрошують дитину в чарівний світ фантазії. Тому, враховуючи вік дітей, велику увагу приділяю нетрадиційним формам подання матеріалу: вікторинам, урокам з елементами казки і гри, де діти мають змогу виявити свої творчі здібності.

Важливе значення мають також ребуси, кросворди. Учні починають приділяти увагу не тільки яскравому оформленню робіт, а й змісту. З кожним роком їхні роботи стають змістовнішими. Не можна не сказати і про колективні форми робіт - змагання між групами (брейн-ринг, КВК). Серед якостей, що характеризують екологічну культуру особистості, важливу роль відіграють знання про природні закономірності, взаємодію людства та природи. Специфіка засвоєння екологічних знань визначається складністю природних об'єктів, багатогранністю взаємозв'язків між компонентами природних систем, суспільством та навколишнім середовищем. Екологічні негаразди впливають на людину не тільки сьогодні, вони принесуть великих збитків майбутнім поколінням.

Пізнавальні задачі є одним з ефективних засобів, що забезпечує розвиток логічного мислення. Ігри та вікторини на екологічну тематику і тему здоров'я стимулюють інтерес до навколишнього середовища й особистого здоров'я, надають урокам яскравого емоційного забарвлення.

Досвід показує, що епізодичне використання екологічних задач не має помітної користі. Необхідною умовою ефективності цієї роботи є систематичність, що означає, по-перше, застосування системи задач, по-друге, регулярність їх використання. Доцільно розв'язувати задачі під час вивчення всіх курсів природничого й екологічного спрямування.

На уроках біології я завжди намагаюсь чергувати різні види діяльності: інтелектуальну, емоційну та рухову. Це робота в групах, експеримент та спостереження, екскурсії в природу, які сприяють підвищенню рухової активності, вчать вмінню поважати думку інших, висловлювати власні погляди, правильно спілкуватися. Досліди і практичні роботи підвищують інтерес до звичайних процесів в своєму організмі, викликають бажання взнати ще більше. Діти готують міні-проекти, презентації. Цікавими для школярів є уроки-тренінги з профілактики шкідливих звичок та формування здорового способу життя.

Навчити людину формувати й берегти власне здоров’я, відповідально ставитись до процесу самовдосконалення як умови повноцінного здорового життя – завдання міського навчально-методичного центру культури здоров’я, який працює на базі нашої школи. До його складу входять дев’ять секторів: сектор духовного здоров’я, сектор психологічного здоров’я, сектор емоційного здоров’я, сектор фізичного здоров’я, сектор соціального здоров’я, сектор екології здоров’я, сектор інформаційно-методичного забезпечення, прес-центр. Я є керівником сектору екології здоров’я. В рамках роботи центру проводжу різноманітні позакласні заходи, що сприяють ековалеологічній свідомості учнів. У школі діє екологічний загін, який бере активну участь у шкільних та міських екологічних акціях.

Так, в результаті участі у Всеукраїнському конкурсі екологічних проектів «ЕКОклас» вивчили проблему використаних елементів живлення та провели роботу в мікрорайоні, організували в школі пункт збирання батарейок. В цьому році прийняли участь в обласному конкурсі дитячого малюнку «Здай батарейку - захисти майбутнє».

Восени проведено операцію «Не спалюйте листя»: творча група учнів 9-го класу створила агітаційний листок, в якому розповіла про шкідливий вплив диму на здоров'я людини та оточуюче середовище. Учні розклеїли листки на території мікрорайону, провели роз'яснювальну роботу.

З метою пропагування здорового способу життя, привернення уваги до проблеми збереження здоров’я в школі щороку разом з міською екологічною громадською організацією проводяться Тижні екологічного споживача: тиждень під девізом «Українцям - безпечне прання» (2013 р.); вивчали проблеми екологічно безпечного харчування (2014р.); вивчали умови вирощування рослин у нас на Херсонщині (2015р.); були учасниками міської конференції «Живи органічно» (2016р.).

Діти охоче приймають участь у щорічних акціях «Всесвітній День води», «Міжнародний день Землі», «Міжнародний день біологічного різноманіття», «Птах року», «Букет замість ялинки» та ін. Створюють презентації, проекти, фоторепортажі. Живий інтерес в учнів викликала участь у міжнародному екологічному проекті під керівництвом МЕГО «МАМА-86» «Збереження довкілля – мета поколінь». У ході довготривалого проекту (рік) учні школи взяли участь в упорядкуванні території міста, висадці дерев та екологічній агітаційно-масовій роботі.

У співпраці з МЕГО «МАМА-86-Нова Каховка» учні нашої школи провели обстеження прибережної зони Дніпра, аналіз хімічного складу води найбільших джерел, воду яких використовують жителі міста. Виявили перевищення марганцю в кілька разів, з’ясували його вплив на здоров’я, довели інформацію до відома городян через ЗМІ.

У 2015 році досліджували проблему пестицидів, збирали інформацію про несанкціоновані склади та звалища непридатних пестицидів. Діти підготували презентації про вплив пестицидів на організм людини, провели на базі старших класів семінар.

У 2016 році займалися проблемою органічного харчування. Підготували семінар про органічні продукти та їх наявність на полицях магазинів міста, познайомили учасників з маркуванням органічної продукції. Учень 11 класу Мазурок Олег оформив проект за результатами проведеної роботи і посів І місце на ІІ етапі олімпіади з екології.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx
2017 -> Закону України «Про вищу освіту»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка