Корекційно-реабшітаційна модельСкачати 160,81 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації16.04.2019
Розмір160,81 Kb.
  1   2   3   4

КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ

СПЕЦИФІЧНОГО КОМПОНЕНТА

ЗМІСТУ ОСВІТИ УЧНІВ З ГЛИБОКИМИ

ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ


В

умовах реформування ор­ганізаційних форм і зміс­ту освіти дітей з глибоки­ми порушеннями зору, що від­бувається на сучасному етапі одночасно з реформуванням національної системи освіти в цілому, принципово змінюють­ся методологічні підходи до структурування і добору зміс­ту шкільного навчання цієї ка­тегорії дітей. Освіта осіб із зо­ровою депривацією має забез­печувати інвалідові за зором можливість брати участь у тру­довому та соціальному житті, а також здобувати знання й уміння, необхідні для цього.

Відповідно головною метою освіти дітей із порушеннями зору визначено досягнення ни­ми потенційно можливого рів­ня освіченості та формування компенсаторних способів ді­яльності з корекцією порушень вторинного характеру, щоб за­безпечити їх оптимальну інте­грацію в соціум. Реалізація ці­єї мети базується на врахуван­ні вікових особливостей дітей. Маються на увазі й ті особли­вості, які у них виникають як вторинні внаслідок порушень зору. Наприклад, орієнтація у просторі, розвиток мануальної діяльності, обмеженість, неточ­ність, недостатня узагальне­ність уявлень про довкілля, їх мала варіантність, слабкість ві­зуальної пам'яті та інші галь­мують розвиток образного мис­лення, уяви тощо. Це негативно позначається на рівні розвит­ку різних видів діяльності.

У масових школах нашої країни введено Державні ос­ел. Вавіна, 2004

вітні стандарти, в яких визна­чається не лише рівень знань і умінь учнів, а й рівень їх роз­витку, здатність опановувати складніший навчальний мате­ріал. У лабораторії тифлопеда-гогіки здійснено розробку Дер­жавного стандарту початкової освіти сліпих і слабозорих уч­нів з урахуванням особливос­тей їх розвитку та пізнаваль­них можливостей. Адже через тяжкі порушення зору та зу­мовлені ними вторинні особ­ливості розвитку не всі з них можуть досягти рівня зрячої дитини.

Специфіка цього освітньо­го стандарту полягає в тому, що в ньому передбачаються не лише ті знання й уміння, яки­ми має оволодіти сліпий або слабозорий на рівні нормаль­но зрячого учня, а й корекція та розвиток ушкоджених пси­хофізичних сфер (сенсомотор-ної, інтелектуальної, мовлен­нєвої, особистісної). Через те, крім змістових ліній, за якими скомпонований зміст освіти з кожного предмета в стандарті для масової школи, введено ко-рекційно-розвивальну лінію. Посилення уваги до коригу­вання розвитку та реабілітова-ності учнів з порушеннями зо­ру потребує включення таких матеріалів до змісту загально­освітніх предметів, вивчення яких допомагатиме дітям опа­новувати культуру мовленнє­вого і немовного спілкування, способи мануального і зорово­го обстеження навчальних ма­теріалів, орієнтування в мало­му і великому просторі, не го-

ворячи вже про оволодіння на­вчальною і мовленнєвою діяль­ністю, культурою поведінки, етичними нормами.

З огляду на це нами зробле­но спробу розробити модель орієнтовної корекційно-ком-пенсаторної роботи з учнями початкової спеціальної школи для дітей з глибокими пору­шенням зору. В ній умовно ви­ділено чотири основних блоки корекційно-компенсаторної та реабілітаційної роботи, які ві­дображено у змісті навчальних програм для сліпих і слабозо­рих учнів і стандартних вимогах до рівня їх початкової освіти й розвитку. Кожний із блоків міс­тить узагальнений перелік по­рушень або особливостей роз­витку цієї категорії дітей, мож­ливі об'єкти корекційної чи відновлювальної роботи, шля­хи і засоби їх корекції, дороз-витку чи компенсації.

Розкриємо кожний блок цієї моделі детальніше.

Блок 1. Перцептивна, пізна­вальна та мовленнєва активність дітей з порушеннями зору.

1.1. Найсуттєвіші особливості:

 • редукованість сприймання;

 • перцептивна пасивність;

 • порушення загальної мото­
  рики, постави, рівноваги, наяв­
  ність нав'язливих рухів у сліпих;

 • порушення дрібної мото­
  рики пальців рук;

 • уповільненість психомо­
  торики;

 • амімічність або недостат­
  ня виразність мімічних рухів;

 • порушення просторового
  гнозису;

 • мовленнєва пасивність;

 • порушення аналітико-син-
  тетичної діяльності.

1.2. Основні об'єкти корекції:

 • стимулювання перцептив-
  ної пошукової активності;

 • розвиток сенсорних дій
  обстежувального характеру;

 • розвиток загальної мотори­
  ки: обсягу і точності рухів, са­
  мостійності їх виконання, ко-
  ординованості рухів рук, ніг і
  тулуба, відчуття рівноваги, пра­
  вильної постави, пози, подолан­
  ня нав'язливих рухів у сліпих;

 • зняття моторної напруже­
  ності, скутості рухів;

 • розвиток моторики рук:
  швидкості й точності, скоорди-
  нованості рухів руки і пальців;

 • виховання й активізація
  мімічних рухів: обсягу, точнос­
  ті виконання, самостійності,
  виразності, подолання аміміч-
  ності у сліпих;

 • виправлення звуковимо-
  ви, розвиток фонематичного
  слуху;

 • практичний розвиток зна-
  ряддєвих дій;

 • навчання слабозорих ко­
  ристуватися дотиком і зором,
  дотиком без зору.

1.3. Шляхи і засоби корекції:

 • широке застосування пред­
  метно-практичної діяльності;

 • використання ігрової ді­
  яльності, спеціальних дидак­
  тичних ігор і вправ;

 • використання спеціальних
  оптичних засобів, наочних і
  навчальних посібників;

 • цілеспрямоване проведен­
  ня екскурсій і спостережень;

 • уроки навчання грамоти,
  читання, письма, математики;

 • спеціальні корекційні уроки;

 • заняття ліпленням, моде­
  люванням, аплікацією;

 • уроки ручної праці, обра­
  зотворчого мистецтва, музики
  і співів, фізичного виховання;

 • стимулювання мовленнє­
  вої активності (участь у діало­
  гах, монологічні висловлюван­
  ня, переказ прочитаного, по­
  чутого, побаченого);
 • участь дітей у самообслу­
  говуванні та елементарній по­
  бутовій праці;

 • цілеспрямована робота з
  батьками.


Каталог: full txt
full txt -> • • Віталій бондар, Владлена золотоверх •
full txt -> Формування алгоритмічної культури школярів
full txt -> Про критерії оцінювання п едагогічних досліджень
full txt -> Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи україни1
full txt -> Підходи до вивчення іноземних мов : діахронічний аспект
full txt -> Збереження традицій кримськотатарського народу на уроках музики
full txt -> Poзвиток творчого потенціалу учнів у процесі проектно- технологічної діяльності
full txt -> Навчально-методичний посібник Київ нпу 2003 ббк (07) К
full txt -> Етична компетентність
full txt -> Професія вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка