Конституційні права та свободи людини і громадянина


Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Хід урокуСкачати 201,48 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації11.10.2019
Розмір201,48 Kb.
ТипУрок
1   2
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація і мотивація опорних знань

1. Робота в парах. Розгадування кросворду.
7


11

9

36
8
10
514

2
1. Акт законодавчого органу влади (парламенту), який має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів (закон).

2. Особлива форма суспільної свідомості; вид суспільних відносин, спосіб регуляції дій людини в суспільстві за допомогою норм (мораль).

3. Особа, яка не досягла 18-річного віку (дитина).

4. Сумлінне виконання особою діючих правил поведінки (дисципліна).

5. Особа, яка не має правового зв’язку з жодною державою (апатрид).

6. Виражене за певних умов дозвіл або вимога здійснити або втриматися від здійснення якого-небудь учинку (правила).

7. Здатність особи своїми вчинками набувати та реалізовувати права та обов’язки (дієздатність).

8. Припущення, яка визнається достовірним поки не буде доведено зворотне (презумпція).

9. У світовій практиці спосіб отримання громадянства за народженням (філіація).

10. Форма життєдіяльності людей, що склалась історично й відокремилась від навколишньої природи (суспільство).

11. Особа, яка перебуває у сталих юридичних зв'язках із конкретною державою, що знаходить вираження саме в наявності відповідного громадянства (громадянин).

Після того, як кросворд буде розгадано, вчитель звертає увагу учнів на ключове слово, які вони отримали у зафарбованих клітинах – конституція.2. Бесіда:

- Як ви думаєте, чому конституцію називають основним законом держави?

- Який розділ на вашу думку є важливий у конституції?

- Який розділ Конституції України закріплює права та свободи людини і громадянина в Україні?

III. Вивчення нового матеріалу

1. Повідомлення вчителем теми і мети уроку:

Сьогодні на уроці познайомимось з права та свободи людини і громадянина, які закріплені в Конституції України, їх класифікацією та важливістю.

2. Розповідь вчителя:

1. Суть та зміст понять: «право», «основні права людини», «правовий статус особи», «конституційні права, свободи і обов’язки».

Права – це певні можливості (свободи) учасників соціального життя, які об’єктивно зумовлюються рівнем розвитку суспільства. Залежно від того, хто саме є носієм цих можливостей, розрізняють права людини, громадянина, права сім’ї, права нації, права інших спільнот і груп. Права – це певні можливості учасників соціального життя.

У Загальній Декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, проголошується, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах (ст. 1), що кожна людина повинна мати всі права і свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища (ст.2). Ці положення зафіксовані в ст. 21 Конституції України, яка передбачає: «Всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними», і в ст. 24, яка встановлює: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками». Частина 2 ст. 24 Конституції спеціально підкреслює принцип рівності чоловіка і жінки.

Основні права людини – це певні можливості людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх.

Правовий статус особи – це відносини між особою і державою та суспільством, передбачені та гарантовані Конституцією та законами України.

Конституційні права, свободи і обов’язки називають основними тому, що вони визначають найбільш важливі, істотні відносини і зв’язки між громадянином і державою.

Тому, цілком закономірно, що одним з перших розділів Конституції України є розділ II «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» (ст.ст. 21–68). Коло цих прав і свобод більше порівняно з попередньою Конституцією, а їх зміст у переважній більшості багатший. До того ж права і свободи визнаються не лише за громадянами України, а й за іншим особами, які проживають на її території (іноземцями), особами без громадянства.

2. Класифікація прав людини

Учитель наголошує на тому, що у першій фразі майже кожної статті формулюється право, яке гарантується людині; кількість таких прав досить велика, тому виникає питання про їх класифікацію.

3. Робота з нормативно-правовими актами

На кожній парті роздані тексти нормативно-правових актів з галузі прав людини, Конституція України. Учитель пояснює, що правовим статусом особи є сукупність всіх прав, свобод та обов’язків, що належать людині і громадянину і визначають його правове положення у суспільстві. Пропонує учням назвати основні права людини відповідно до Загальної Декларації прав людини (ланцюжком).


4. Робота в групах

Учні діляться на 5 груп. Кожній групі дається картка з завданням визначити номери статей відповідного правового документу і записати його у таблицю. Таблиця заздалегідь готова на аркуші ватману. Після виконання цього завдання отримані данні вносяться у загальну таблицю. Кожна група заповнює свою колонку.
Права людини

Загальна Декларація прав людини

Міжнародні пакти прав людини

Європейська конвенція прав людини

Протоколи до Європейської конвенції

Конституція України

Право на життя
Право на повагу гідності
Право на громадянство
Право на особисте життя
Право на свободу та недоторканість
Право на свободу пересування
Право на шлюб
Право на свободу думки, релігії
Право на соціальний захист
Право на працю
Право на відпочинок
Право на освіту
Право на проведення мирних мітингів
Право на об’єднання в політичні партії
Презумпція невинуватостіПісля того, як таблицю буде заповнено, вчитель узагальнює отриманий результат. Особливу увагу приділяє правам людини, які закріплені в Конституції України (ІІ розділ) та зосереджує їхню увагу на конституційних засадах правового статусу громадян України:- невідчужуваність і непорушність прав і свобод людини;

- невичерпність прав і свобод людини й громадянина;

- неприпустимість скасування або зменшення обсягу й утримування прав і свобод;

- рівність прав і свобод;

- взаємозв'язок прав і обов'язків людини й громадянина;

- неприпустимість зловживання правом.

IV. Закріплення нового матеріалу (рефлексія)

1. Бесіда:

- Яку роль відіграють права людини у суспільстві?

- Назвіть основні міжнародні правові акти, що стосуються прав людини.

- Назвіть основні групи прав людини.

- Чому день прав людини святкують 10 грудня?

2. Робота з картками:

Учням необхідно встановити відповідність між запропонованими правами та їх видами відповідно до Конституції України. Застосовується самоперевірка. Ватман з правильно заповненою таблицею вчитель вивішує на дошці.1

Політичні права
А

Кожен має право на достатній життєвий рівень

2

Особисті права

Б

Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом

3

Соціальні права

В

Кожен має право на безпечне для життя навколишнє середовище

4

Культурні права

Г

Громадяни мають право проводити мирні демонстрації, мітинги

5

Екологічні права

Д

Кожен має право на свободу та особисту недоторканність

6

Економічні

Є

Кожен має право на освіту

Заповнена картка має такий вигляд:А

Б

В

Г

Д

Є

1


Х2

Х
3

Х
4
Х

5Х


6
ХV. Підведення підсумків уроку

1. Розповідь вчителя:

Права людини природні, невід’ємні і взаємопов’язані права кожної окремої людини і правова цінність усього людства, які:- закладають фундамент для демократії і суспільного прогресу, забезпечують сталий розвиток окремих індивідів і націй;

- покладають на державу відповідні обов’язки щодо їх поваги, забезпечення ефективної реалізації і захисту;

- виступають мірилом справедливості національних законів, внутрішньої і зовнішньої політики держави;

- охороняються міжнародним співтовариством.

2. Анкетування учнів.

Учням пропонується заповнити бланк, поставивши знак «Х» у відповідній колонці. Результати анкетування обговорюватимуться на наступному уроці.Знання школярів про права людини відповідно до Конституції України

Клас___________ Вік ___________ Дата ______________
Знав

раніше

Узнав

зараз

 • Право на вільний розвиток своєї особистості • Невід’ємне право на життя • Право на свободу на особисту недоторканість • Право на недоторканість житла • Право на таємне листування, телефонні розмови • Право на свободу пересування, вибір місця проживання

 • Право на свободу світогляду, віросповідання • Право на об’єднання в політичні партії та громадські організації • Право брати участь у керуванні державними справами, обирати та бути обраними • Право на володіння, користування, розпоряджання своєю власністю • Право на підприємницьку діяльність • Право на працю • Право на страйк • Право на відпочинок • Право на соціальний захист

 • Право на охорону здоров'я, медичну допомогу • Право на безпечне навколишнє середовище • Право на вільний вступ до шлюбу • Право на освіту • Право на правову допомогу • Якщо вам відомі інші права – напишіть їх тут:
3. Оцінювання роботи учнів

Самооцінювання.VI. Домашнє завдання

1. § 112. Проаналізувати статті 65-68 Конституції України. Об’єднати їх до груп прав людини.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1557
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка