Конспекти лекцій, рекомендовані для студентів денної і заочної форми


Готовність педагога до інноваційної професійної діяльностіPdf просмотр
Сторінка27/64
Дата конвертації07.10.2019
Розмір1,07 Mb.
ТипКонспект
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   64

4. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності.
Основні завдання готовності викладачів до інноваційної діяльності в системі полягають в тому, щоб: допомогти кожному викладачеві у розвитку його ціннісних орієнтацій і гуманістичної спрямованості, які визначають загальний підхід до реалізації актуальних проблем сучасної школи; надати можливість усвідомити методологію вирішення професійно- педагогічних проблем, яка ґрунтується на гуманістичній парадигмі; розкрити перед викладачем способи побудови конкретних концепцій роботи ВНЗ, враховуючи своєрідність умов їх діяльності; віднайти способи реалізації концептуальних схем у досвіді діяльності, особливо в організації дослідно-експериментальної роботи; орієнтувати викладача на осмислення ним результатів педагогічних нововведень, сприяти виробленню критеріїв їх оцінки і самооцінки.
Рівень підготовки викладача до інноваційної діяльності в умовах безперервної педагогічної освіти підвищується, якщо методично забезпечено:

розробку теоретичної моделі і програми підготовки педагога-новатора;

відбір оптимальної сукупності форм і методів організації педагогічної діяльності в структурних підрозділах системи неперервної педагогічної освіти;

послідовну реалізацію відібраної сукупності форм і методів;

постійне коригування засвоєних компонентів інноваційної діяльності.
Розробка та реалізація моделі готовності викладача до інноваційної діяльності в системі вищої освіти на регіональному (обласному,

районному/міському, шкільному) рівні дозволить удосконалити сам процес підготовки, зробивши його впорядкованим та структурованим, забезпечить підвищення професійної компетентності вчителів, переведення освітньо- виховного процесу в режим постійного розвитку.
Серед компонентів готовності викладача до інноваційної діяльності визначено:
Мотиваційно- орієнтаційний компонент характер ставлення до інноваційної діяльності; направленість особистості педагога; наявність «моделі» даної діяльності тощо.
Змістовно- операціний компонент рівні системних знань; технологічність; володіння навичками здійсненні даної діяльності (досвід).
Оцінно- рефлексивний компонент самооцінка своєї готовності до здійснення інноваційної діяльності; самокорекція; самоаналіз.
Функції мотиваційно-орієнтаційного компонента готовності до інноваційної діяльності:

пробудження у вчителів особистісно значимого ставлення до об’єкта і предмета його діяльності;

вироблення навичок аналізу та прагнення до активного вирішення нестандартних педагогічних ситуацій, інтересу до планування та освоєння інновацій;

формування настрою і постійної орієнтації на інноваційну діяльність.
Таким чином, мотиваційно-орієнтаційний компонент:

виступає основою для структурування основних властивостей і якостей особистості педагога як професіонала;

виконує регулятивну й орієнтовну функцію в процесі підготовки педагога до інноваційної діяльності.
Функції змістовно-операційного компонента:

формування готовності педагога до продуктивної педагогічної творчості
(креативності), що включає в себе:

вміння творчо переосмислювати нововведення, стосовно до умов конкретного закладу освіти;

адаптувати впроваджувані концепції і методики;

прагнення до оволодіння новими інформаційними і професійними методами і засобами;

отримання та збагачення інформації про сутність і структуру пошукової діяльності;

реалізація умінь оперувати даною інформацією в різних сферах інноваційної діяльності.
Таким чином, операційна готовність педагога до інноваційної діяльності проявляється через уміння визначати найбільш ефективні прийоми і способи впровадження інновацій, майстерне володіння впроваджуваними технологіями, методиками тощо.


Оцінно-рефлексивний компонент готовності до інноваційної діяльності відображає навички і уміння аналізу інноваційного процесу, його коректування, прогнозування розвитку, уміння передбачити можливі потреби і проблеми інноваційної діяльності. Це − усвідомлення вчителем творчої спрямованості даного виду діяльності і мобілізації всіх ресурсів на досягнення поставлених цілей щодо освоєння інновацій.
Функції оцінно-рефлексивного компонента:

вироблення навичок самоконтролю та самооцінки, уміння об’єктивно співвіднести рівень розвину тості особистісних якостей, що забезпечують готовність до інноваційної діяльності з соціально-педагогічними нормами.
Структура готовності до інноваційної діяльності може бути представлена також як сукупність таких компонентів: професійна придатність; професійна підготовленість; особистісні характеристики вчителя; професійна компетентність педагога.
Комплекс умов формування готовності педагогів до інноваційної діяльності можна реалізувати в такі способи:
Умови
Способи реалізації умов
1.Наявність соціального замовлення на підготовку педагогів до інноваційної діяльності.
Офіційне визнання участі в інноваційній діяльності як пріоритетної функції вчителя на рівні управлінського рішення.
Створення атмосфери суспільної значимості проблем, заявлених в інноваційних проектах.
Підвищення поінформованості педагогічної громадськості про результати інноваційної діяльності в закладах освіти.
Публікування результатів дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності педагогів.
2. Організація підготовки педагогічних працівників до інноваційної діяльності як підсистеми навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти, а формування готовності педагога до інноваційної діяльності як підсистеми формування загальнопрофесійної
Забезпечення єдиного підходу до вивчення і оцінки діяльності педагогів-новаторів усіма структурними підрозділами регіональної системи післядипломної педагогічної освіти.
Узгодження навчально-тематичних планів і програм методичних заходів з навчально-тематичними планами курсової підготовки при ОІППО.
Включення показника сприйняття нововведень як кваліфікаційної вимоги до керівників загальноосвітніх навчальних закладів і до педагогів вищої кваліфікаційної категорії.

готовності викладача.
3. Вдосконалення організаційного і науково- методичного забезпечення підготовки педагога- новатора.
Розробка в ОІППО схеми координації діяльності обласної методичної служби з організаційного і науково- методичного забезпечення інноваційної діяльності педагогів на місцях.
Організація і проведення спецсемінарів і спецкурсів з психологічних умов формування готовності педагогів до інноваційної діяльності.
Регулярне проведення засідань рад експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів і здійснення контролю за виконанням рішень, прийнятих з їх ініціативи.
Організація роботи педагогів у творчих групах.
Включення до планів науково-дослідної роботи структурних підрозділів ОІППО проблем формування готовності педагогів до інноваційної діяльності.
Розширення видавничої діяльності за результатами інноваційних процесів.
Публікація інформаційних бюлетенів та створення інформаційно-методичних банків даних.
Організація проектно-орієнтованих пошукових досліджень з проблеми педагогічних інновацій.
Розробка критеріїв оцінки ефективності конкретних інноваційних процесів, експертизи програм розвитку закладів освіти.
Запровадження моніторингу інноваційних процесів в регіональній системі освіти.
4. Забезпечення індивідуальної траєкторії навчання педагога-новатора.
Забезпечення можливості вибору змісту, форм і термінів проведення методичних заходів з урахуванням специфіки функціонування конкретних закладів освіти і у відповідності з інтересами педагогів-новаторів.
Індивідуально орієнтована допомога у вирішенні проблем експериментальної роботи з апробації та впровадження інновацій.
Варіативність навчання педагогів на основі індивідуальних планів, випереджаючих індивідуальних консультацій, які враховують результати діагностики підготовленості педагогів до освоєння інновацій.
5. Формування професійно- ціннісного ставлення педагогів до освоєння нововведень.
Ознайомлення вчителів з досвідом роботи педагогів- новаторів з метою формування власної моделі педагога- новатора.
Створення ситуацій успіху для слухачів під час проведення «круглих столів», педагогічних студій тощо.
Підвищення рівня поінформованості слухачів з проблем

педагогічної інноватики.
Включення творчого звіту педагога з інноваційної діяльності до складу показників при визначенні його кваліфікаційної категорії.
6. Забезпечення єдності теоретичної і практичної підготовки вчителів до дослідно- експериментальної роботи.
Інтеграція форм організації навчального процесу шляхом оптимального його насичення комплексними видами діяльності.
Включення вчителів у діяльність з проведення проектно- орієнтованих досліджень і створення власних інноваційних розробок.
Включення педагогів-новаторів до складу керівників і організаторів занять школи педагогічної майстерності.
Включення завдань і створення оригінальних авторських засобів навчання та дидактичних матеріалів у програму підготовки їх до інноваційної діяльності.
7. Організація процесу підготовки вчителів до інноваційної діяльності як управлінського циклу роботи методистів ОІППО,
РМК
Організація процесу підготовки методичних заходів як нового управлінського циклу, який включає в себе стани аналізу, планування, організації, поточного контролю, регулювання, підсумкового аналізу шляхом реалізації всіх видів навчальної діяльності як системи.
Розробка для вчителів програмно-методичних та інших матеріалів, необхідних для реалізації всіх видів навчальної діяльності в інноваційному режимі.
Забезпечення єдності мети для всіх її суб’єктів, в тому числі для педагогів-слухачів, засобом включення їх у діяльність з управління процесом формування готовності до освоєння педагогічних інновацій.
8. Підготовка методистів до реалізації мети системи
Читання спецкурсів для методистів з психолого- педагогічних основ формування готовності педагогів до інноваційної діяльності в рамках організованого науково- теоретичного семінару.
Практична допомога методистам.
Розробка методичних і навчально-методичних матеріалів на допомогу працівникам ОІППО, РМК з проблеми педагогічної інноватики.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   64


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка