Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень»Сторінка17/17
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,56 Mb.
ТипКонспект
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
3. Виконавці НДР

Кафедра комп’ютеризованих систем управління Інституту комп’ютерних інформаційних технологій.

Науковий керівник Литвиненко Олександр Євгенійович, д-р техн. наук, професор, завідуючий кафедрою (наказ ректора НАУ від 20.12.2011 р. № 331/од.).
4. Вимоги до виконання НДР

Дослідно-конструкторська робота має виконуватись у відповідності до вимог ДСТУ 3974-2000.

Звіти за результатами виконання етапів НДР необхідно оформити у відповідності до вимог ДСТУ 3008-95.

Для досягнення мети роботи необхідно виконати наступні завдання:
5. Етапи та порядок виконання робіт

з/п


Найменування етапів робіт

Зміст етапу

Строки виконання робіт

(початок-кінець)Наукові результати, науково-технічна продукція та документація, що підлягають здачі замовнику

1

2

3

4

5

1

2

3


6. Очікувані наукові і науково-технічні результати

та порядок їх реалізації

Планується отримати такі наукові та науково-практичні результати:

.

.

Наукова новизна очікуваних результатів полягає у наступному:.

.

Практична значимість очікуваних результатів:.

.
Показники результативності виконання НДР:№ з/п

Показник

Очікуваний результат

1

2

3

1

Акти впровадження у виробництво, в навчальний процес
2

Госпдоговірні теми
3

Захисти дисертацій
4

Статті, виступи на конференціях
5

Монографії
6

Патенти, охоронні документи
7

Комп’ютерні програми, свідоцтва
8

Макет-зразок виготовленої продукції
9

Електронний підручник

6.1. Вимоги до результатів виконання роботи

.

..

6.2. Реалізація результатів та ефективність

Комп’ютерну систему … передбачається впровадити у …

Отримані теоретичні результати досліджень планується впровадити у навчальний процес …

Впровадження та просування результатів роботи на ринок планується виконати шляхом опублікування наукових статей та доповідей.7. Матеріали, які подають по закінченню НДР та її етапів

По закінченню кожного етапу подається проміжний звіт, в якому викладаються зміст проведених робіт, методи і методики їх виконання, отримані результати, формулюються висновки про відповідність отриманих результатів вимогам ТЗ, про необхідність проведення додаткових досліджень.

По закінченню НДР подається заключний звіт, в якому наводяться основні отримані результати, оцінюється їх науковий рівень, робляться висновки про відповідність отриманих результатів вимогам ТЗ, можливість застосування їх в потенційних об’єктах впровадження, обґрунтовується необхідність проведення додаткових досліджень.

До кожного звіту додається анотований звіт, що відповідає вимогам МОН України.

Звіти та анотовані звіти подаються на паперовому та електронному носіях.

8. Порядок приймання НДР та її етапів

Результати роботи обговорюють на засіданні кафедри, де визначають їх відповідність вимогам ТЗ.

Результати НДР, отримані на проміжних етапах, приймаються комісією інституту.

Комісія визначає відповідність поданих результатів вимогам ТЗ, встановлює їх науково-технічний рівень та пропонує проректору з наукової роботи затвердити (або не затверджувати) звіт з НДР.

Результати завершеної НДР розглядаються НТР НАУ, за висновками якої проректор з наукової роботи затверджує звіт.

9. Додаткові вимоги
ВИКОНАВЕЦЬ:

______________________________ЗАМОВНИК:

_____________________________«_____» ___________ 201__ р.
«_____» ___________ 201__ р.Додаток 3
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання робіт

за договором від «___» ________ 201 __ р. №____
Назва науково-технічної роботи за договором: _________________________

_________________________________________________________________з/пНайменування етапів

робіт за договоромТермін виконання

Вартість робіт за етапами,

(тис. грн.)
Результати

виконаних робіт за етапом,

форма звітності


1

2

3

4

5


Разом
Виконавець:

_____________________

(підпис)

«____» _________201 ___ р.

Замовник:

_____________________

(підпис)

«____» _________201 ___ р.

Додаток 4

ПРОТОКОЛ


узгодження договірної ціни на науково-дослідну

та дослідно-конструкторську роботу


___________________________________________________________________

(тема)


за договором №________________________ від «____» __________ 201__ р.
Ми, які нижче підписалися від Замовника ____________________ та від Виконавця ________________________ , засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження ціни на виконання робіт у сумі ___________________ грн.
Даний протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між Виконавцем та Замовником та являється невід’ємною частиною договору №___ від «_____» __________ 201__ р.ВИКОНАВЕЦЬ:

______________________________ЗАМОВНИК:

_____________________________«_____» ___________ 201__ р.
«_____» ___________ 201__ р.


Додаток 5
ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ РОБІТ
Назва роботи за договором: _________________________________________________________________
Строк виконання роботи: початок – «___» __________ 201__ р.

закінчення – «___»__________ 201__ р.
Статті витрат

Всього

на 201_ р., грн.В тому числі по етапах, грн.

І

ІІ

1. Витрати на оплату праці


2. Відрахування на соціальне страхування


3. Матеріали


4. Паливо і енергія для науково-виробничих цілей


5. Витрати на службові відрядження


6. Інші витрати


7. Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт*


8. Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями і підприємствами


9. Інші видатки


10. Накладні витрати


11 Всього витрат


12. ПДВ


13. Вартість проекту
ВИКОНАВЕЦЬ:

______________________________ЗАМОВНИК:

_____________________________«_____» ___________ 201__ р.
«_____» ___________ 201__ р.


Додаток 6

А К Т

здачі-прийняття науково-технічної продукції


за договором №___ від «___»_______ 201__р.

складено «____» ________200_ р.


_________________________________________________________________

(назва науково-технічної продукції)

Етап № __________________________________________________________

Ми, які нижче підписалися, представник Виконавця _________________

_______________________________________________________________ ,

(посада, прізвище, ініціали)

з однієї сторони, і представник Замовника __________________________

_______________________________________________________________ ,

(посада, прізвище, ініціали)

з другої сторони, склали цей акт у тім, що робота за етапом № (договором) виконана в повному обсязі, науково-технічна продукція

________________________________________________________________________________________________________________________________

(відповідає / не відповідає ТЗ, календарному плану та вимогам договору; перевищує вимоги ТЗ або іншого документа)

_______________________________________________________________

(і належним / неналежним порядком оформлена)

Стислий опис науково-технічної продукції: _________________________ _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Договірна ціна за договором становить ____________________ грн.

При здаванні роботи з урахування виконання умов договору установлена надбавка (знижка) договірної ціни у розмірі __________ грн. (або __%).

Загальна сума авансу, перерахована за виконаний етап, складає _____ грн.

Належить до перерахування ______ грн.Роботу здав:

Від Виконавця: ____________________

«___»___________ 201__ р.

Роботу прийняв:

Від Замовника: _______________

«___»___________ 201__ р.Додаток 7


Затверджую

Проректор Національного авіаційного університету з наукової роботи


____________

«___» ________ 201__ р.Затверджую

Заступник голови правління ПАТ

____________________________

____________

«___» ________ 201__ р.

Акт впровадження

результатів науково-дослідної роботи

Ми, що нижче підписалися, __________________________________________

склали цей акт про те, що результати наукових досліджень за темою _______

__________________________________________________________________

використовуються у виробничому процесі ПАТ «Київський завод «Радар»


Найменування впровадженого

результатуФорма впровадження

і досягнутий фактичний ефектРезультати наукового дослідження

_______________________________

________________________________Методика визначення _____________

________________________________

________________________________
Завідувач кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету
___________________


Заступник начальника технічного відділу, головний технолог ПАТ
________________________________
__________________Додаток 8

ПРОЕКТ


фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету
Назва проекту: __________________________________________________

(не більше 15 слів)

Строки виконання (3 роки): з по .

Обсяг фінансування: _____ тис. грн., зокрема на _____ рік: _____ тис. грн.


1. АНОТАЦІЯ (до 15 рядків)
2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 30 рядків)

Об'єктом дослідження є …

Предмет дослідження – …

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ (до 30 рядків)

Метою проекту є …

Для досягнення поставленої мети передбачається виконати наступні завдання:
4. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАДАЧІ (до 30 рядків):

Аналіз існуючих методів …

В основу проекту покладено такі напрацювання авторів:

.

..

5. МЕТОДИ, ПІДХОДИ, ІДЕЇ, РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОЕКТУ(до 30 рядків)


6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА (до 40 рядків):

Основним очікуваним результатом виконання проекту слід вважати:

.

.

.Результати виконання проекту мають практичну цінність та можуть бути застосовані у таких галузях науки і техніки:

.

..

Очікуваний економічний ефект від впровадження результатів розробки становить ______ грн.

Якість послуг, що надаватимуться з використанням комп’ютерної технології …, підвищиться на ____%.
7. ДОРОБОК АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за останні 5 років)
Таблиця 1

Показники

Кількість

1

Публікації виконавців за тематикою НДР
2

Підготовка наукових кадрів


8. ОЧІКУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 30 рядків)

8.1. У навчальному процесі:

.

..

8.2 Підготовка кадрів вищої кваліфікації:

.

.

.8.3 Інформація про опублікування та розповсюдження результатів:
Таблиця 2
Показники

Кількість

1.

Заплановані публікації виконавців за тематикою НДР:
2.

Заплановане використання результатів НДР при підготовці наукових кадрів9. ЕТАПИ РОБОТИ

Таблиця 3


Етапи роботи

Назва та зміст етапу

Очікувані результати етапу (конкретні наукові результати за етап),

звітна документація (кількість запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності).

10. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ (з оплатою в межах запиту)

Кількість штатних співробітників: ___, кількість сумісників ___, кількість молодих учених з оплатою: ___, кількість аспірантів з оплатою: ___, кількість студентів з оплатою: ___. Всього: ___.
11. НАЯВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУКерівник роботи:

______________________Проректор із наукової роботи:

________________________підпис

« » _________ 201___ р.МП підпис

« » _________ 201___ р.
Додаток 9

Секція: Інформатика та кібернетика

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України Інформаційні та комунікаційні технології. Прикладні та експериментальні дослідження для розв’язання комплексної проблеми …
АНОТОВАНИЙ ЗВІТ

за науково-дослідною роботою за 201__-201__ роки

(Характер НДР: фундаментальне/прикладне дослідження/розробка)


 1. Тема НДР:____________________________________________________

 2. Керівник НДР: ________________________________________________

 3. Номер державної реєстрації НДР: ______________

 4. Номер облікової картки заключного звіту: _____________

 5. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: Національний авіаційний університет

 6. Терміни виконання: початок – 02.01.201__, закінчення – 31.12.201__.

 7. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно з запитом / фактичний) _________тис. грн.

 8. Короткий зміст запиту:

Предмет дослідження: …

Об’єкт дослідження: …

Мета науково-дослідної роботи: …

Основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення мети:

1. Розробити …

2. Реалізувати …

3. Провести дослідні випробування …

4. Впровадити … 1. Опис процесу наукового дослідження:

.

.

.Результати етапів (відповідно до технічного завдання):

Номер етапу

Назва етапу згідно з технічним завданням

Заплановані результати етапу

Отримані результати етапу
 1. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів.

1. Вперше запропоновано …

2. Отримало подальшого розвитку …

3. Удосконалено …


 1. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами.

.

.

. 1. Практична цінність результатів та продукції.

.

.

. 1. Використання результатів роботи у навчальному процесі.

.

.

. 1. Результативність виконання науково-дослідної роботи

з/п


Критерії

Заплановано
(відповідно
до запиту)

Виконано
(за резуль-
татами НДР)

%
вико-
нання


1.

Публікації виконавців за тематикою НДР:

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до наукометричних баз даних.


1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України.


1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах доповідей та виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України.


1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ (наукової установи).


1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом МОН України.


1.7. Навчальні посібники без грифу МОН України)


1.8. Словники, довідники

Підготовка наукових кадрів:

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР
2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену раду докторських дисертацій за тематикою НДР


2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР


2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду кандидатських дисертацій за тематикою НДР.


2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності створені за тематикою НДР:

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України
3.2. Подано заявок на отримання патенту України


3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших держав


3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав

Участь з оплатою у виконанні НДР:

4.1. Студентів.
4.2. Молодих учених та аспірантів.

 1. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій

Монографії:

1. …


2. …

3. …


Теми поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій:

1. …


2. …

3. …


Подані заявки та отримані патенти

1. …


2. …

3. …


Подані заявки та отримані свідоцтва авторського права на комп’ютерні програми

1. …


2. …

3. …


Публікації в матеріалах конференційЗахищені магістерські дипломні роботи: 1. Кількість персоналу, що брав участь у виконанні НДР: 

Кількість штатних співробітників: ___, кількість сумісників ___, кількість молодих учених з оплатою: ___, кількість аспірантів з оплатою: ___, кількість студентів з оплатою: ___. Всього: ___.


 1. Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від _____________

протокол № ________ про закінчення роботиКерівник роботи:

______________________Проректор із наукової роботи:

________________________підпис

« » _________ 201___ р.МП підпис

« » _________ 201___ р.Каталог: bitstream -> NAU -> 18514
NAU -> Желуденко М. О. Різні підходи до визначення цінностей в аксіологічних теоріях
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія держави і права україни»
NAU -> Менеджменту якості
NAU -> Володимир Тименко к п. н., доцент м. Київ Особливості використання методу аналізу
NAU -> Загальна характеристика роботи
NAU -> Л. В. Бондар Особливості адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі
NAU -> Лілія Рябокінь
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Антропологія»
NAU -> Знання «Етики та етикету світових релігій як духовного феномена» є невід’ємною умовою становлення кожної людини як особистості і особливо студентської молоді майбутньої еліти держави
18514 -> Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка