Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень»


ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬСторінка10/17
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,56 Mb.
ТипКонспект
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17
8. ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розрізняють наукові дослідження (науково-дослідні роботи – НДР) наступних видів:

– господарсько-договірні (госпдоговірні);

– держбюджетні;

– ініціативні;

– навчальні.

Госпдоговірні НДР виконуються згідно з господарськими договорами із сторонніми підприємствами і організаціями, які і фінансують проведення досліджень.

Госпдоговірні наукові дослідження супроводжуються наступними документами:

1) договір на створення (передачу) науково-технічної продукції (додаток 1);

2) технічне завдання (додаток 2);

3) календарний план (додаток 3);

4) протокол про договірну ціну (додаток 4);

5) планова калькуляція кошторисної вартості робіт (додаток 5);

6) звітів про виконану роботу (проміжні і завершальний);

7) акт здачі-приймання робіт (додаток 6);

8) акт впровадження результатів роботи у виробництво (додаток 7);

9) акт впровадження результатів роботи у навчальний процес.

Держбюджетні НДР виконуються за замовленням МОН України і фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.

Держбюджетні наукові дослідження супроводжуються наступними документами:

1) проект фундаментального (прикладного) дослідження за рахунок коштів державного бюджету (додаток 8);

2) технічне завдання;

3) календарний план;

4) звіти про виконану роботу (анотовані – додаток 9, проміжні і завершальний);

5) акт впровадження результатів роботи у виробництво;

6) акт впровадження результатів роботи у навчальний процес.

Ініціативні НДР виконуються за ініціативою окремої фізичної особи або творчого колективу і не фінансуються. Зазвичай метою ініціативних досліджень є написання дисертацій, наукових статей і монографій.

Наукова стаття повинна бути структурованою і мати такі елементи:

1) постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3) формулювання цілей статті (постановка завдання дослідження);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному напрямі.

Дисертація повинна містити:

– титульний аркуш (встановленої форми);

– зміст;


– перелік умовних позначень (при необхідності);

– вступ;


– основну частину;

– висновки;

– список використаних джерел;

– додатки (при необхідності).

Зміст містить найменування і номери початкових сторінок усіх розділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел та ін..

Вступ містить загальну характеристику дисертації. Він розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Загальну характеристику дисертації подають у такій послідовності:

– актуальність теми;

– зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами;

– мета і завдання дослідження (в тому числі – об’єкт дослідження, предмет дослідження, методи дослідження);

– наукова новизна одержаних результатів;

– практичне значення одержаних результатів;

– особистий внесок здобувача;

– апробація результатів дисертації;

– публікації.

У розділах основної частини дисертації подають:

– огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;

– виклад загальної методики і основних методів досліджень;

– експериментальну частину і методику досліджень;

– відомості про проведені теоретичні і експериментальні дослідження;

– відомості про аналіз і узагальнення результатів досліджень.

У висновках:

– викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в дисертації;

– формулюють рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів;

– розкривають методи розв’язання поставленої в дисертації наукової проблеми (задачі);

– надають аналіз запропонованих методів у порівнянні з відомими підходами.

Ефект від впровадження результатів дисертаційної роботи у практику:

1) економічний;

2) соціальний;

3) організаційно-технічний.

Навчальні НДР виконуються згідно з навчальними планами підготовки фахівців. Як правило, вони завершуються написанням звітів по дослідницькій практиці, курсовими проектами, дипломними (випускними, атестаційними, кваліфікаційними, магістерськими) роботами тощо.

Зміст атестаційної роботи магістранта передбачає:

– формулювання наукової (науково-технічної) задачі, аналіз стану розв'язання проблеми за матеріалами вітчизняних та зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження;

– самостійний аналіз методів дослідження, які застосовуються при розв'язанні науково-дослідної задачі, розробку нової методики дослідження або його апаратурного забезпечення;

– науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, що використовується у процесі дослідження;

– одержання об'єктивних нових результатів, які мають теоретичне, прикладне, або науково-методичне значення;

– апробацію одержаних результатів і висновків у вигляді доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня), опублікованих або підготовлених до публікації в наукових журналах і збірниках з обов'язковими результатами їх рецензування.

В процесі підготовки і захисту атестаційної роботи магістрант повинен продемонструвати:

– здатність до самостійного творчого мислення, формулювання висновків і положень, уміння аргументовано їх захищати;

– вміння оцінювати можливості використання одержаних результатів у науковій і практичній діяльності.

Атестаційна магістерська робота містить:

– вступну частину;

– основну частину;

– додатки.

Вступна частина містить такі структурні елементи:

– обкладинка і титульний лист (встановленої форми);

– реферат;

– зміст;


– перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів.

Реферат (обсягом до 500 слів) повинен відображати інформацію, представлену в атестаційній роботі, в такій послідовності:

– відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел за переліком посилань;

– ціль роботи;

– методи дослідження та апаратура;

– рекомендації по використанню результатів роботи;

– важливість роботи і висновки;

– пропозиції про можливі напрямки розвитку чи продовження виконаних досліджень;

– перелік до 10 ключових слів (словосполучень), суттєвих для розкриття змісту роботи.

Зміст, що слідує за рефератом з нової сторінки, повинен містити:

– вступ;

– найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів. якщо вони мають заголовки) основної частини роботи;

– висновки;

– перелік посилань;

– найменування додатків з зазначенням сторінок цих матеріалів.

Перелік умовних позначень слідує за змістом з нової сторінки і повинен містити пояснення всіх використаних у роботі малорозповсюджених умовних позначень, символів, сполучень і термінів.

У вступі, який розміщується на новій сторінці, стисло викладаються:

– оцінка сучасного стану проблеми на основі аналізу вітчизняної і зарубіжної науково-технічної літератури і патентного пошуку з зазначенням практично вирішених задач, існуючих прогалин знань у даній предметній галузі, провідних фірм і вчених та спеціалістів у даній галузі;

– світові тенденції розв'язання поставлених задач;

– актуальність роботи;

– ціль роботи, основні задачі і галузь застосування результатів дослідження;

– взаємозв'язок з іншими роботами.

У основній частині роботи повинні бути викладені відомості про предмет (об'єкт) дослідження, які необхідні і достатні для розкриття суті даної роботи. При цьому особлива увага повинна бути приділена новизні в роботі.

Основна частина повинна, як правило, містити:

– обґрунтування і вибір теоретичних та експериментальних методів дослідження поставлених задач;

– розроблення методики дослідження, опис експериментального обладнання, аналіз похибок експериментів;

– постановку задачі математичного моделювання, обґрунтування припущень, аналіз адекватності розроблених моделей;

– розробку алгоритмів і методик проведення математичного моделювання;

– результати теоретичних і експериментальних досліджень;

– аналіз основних науково-технічних результатів з точки зору вірогідності, наукової і практичної цінності.

У висновках наводиться оцінка одержаних результатів з урахуванням світових тенденцій розв'язання поставленої задачі, можливі галузі їх впровадження, господарську, наукову, науково-технічну і соціальну значимість роботи. Текст висновків може бути розділений на підпункти.

Бібліографічні видання в переліку посилань наводяться в порядку їх згадування в тексті у відповідності зі стандартами з бібліотечної і видавничої справи.

У додаток можуть бути включені:

– додаткові ілюстрації або таблиці;

– матеріали, які за великим обсягом або формою подання не можуть бути внесені в основну частину (фотографії, проміжні математичні доведення, розрахунки і протоколи випробувань, копія технічного завдання, договори, інструкції, методики, опис розроблених комп’ютерних програм тощо);

– опис нової апаратури і приладів, використаних при проведенні експериментів.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах
NAU -> Желуденко М. О. Різні підходи до визначення цінностей в аксіологічних теоріях
NAU -> Конспект лекцій з дисципліни «історія держави і права україни»
NAU -> Менеджменту якості
NAU -> Володимир Тименко к п. н., доцент м. Київ Особливості використання методу аналізу
NAU -> Загальна характеристика роботи
NAU -> Л. В. Бондар Особливості адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі
NAU -> Лілія Рябокінь
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Антропологія»
NAU -> Знання «Етики та етикету світових релігій як духовного феномена» є невід’ємною умовою становлення кожної людини як особистості і особливо студентської молоді майбутньої еліти держави


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка