Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Інформаційні технології в управлінні проектами» Київ – 2013Скачати 183,99 Kb.
Сторінка8/9
Дата конвертації27.03.2020
Розмір183,99 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9
4.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

4.1.1. Розподіл навчального часу за модулями і темами для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» (згідно робочого навчального плану на поточний навчальний рік).

Модулі (розділи)і теми курсу

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Разом

Лекцій

Практичних, індивідуальних занять, консультацій

Самостійної роботи студентів

Підготовки до та складання екзамену

Разом

Лекцій

Практичних, індивідуальних занять, консультацій

Самостійної роботи студентів

Підготовки до та складання екзамену

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1. Інформаційні технології планування та відслідковування проектів

Тема 1. Характеристика програмного продукту MS Project

8

1

7

-

Х

4

0,5

8

-

Х

Тема 2. Визначення і впорядкування задач. Календарі. Визначення і призначення ресурсів.

27

1

7

19

Х

4

0,5

8

19

Х

Тема 3. Оптимізація графіка за часом виконання та ресурсами. Форматування робочих зон. Формування звітності.

27

1

7


19

Х

4

0,5

8

19

Х

Тема 4. Визначення фінансових показників проекту. Вдосконалення календарних графіків. Моніторинг та аналіз план-фактних відхилень

27

1

7

19

Х

4

0,5

8

19

ХУсього годин:


89


4


28


57

16


2


32


571

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 2. Інформаційні технології оцінки економічної ефективності проектів

Тема 5. Порівняльна характеристика програмних продуктів оцінки економічної ефективності проектів.

27

1

7

19

Х

14

-

7

19

Х

Тема 6. Призначення та особливості Project Expert. Порядок роботи.

28

1

7

20

Х

14

-

7

20

Х

Усього годин:

55

2

14

39
36

-

14

39
Разом годин:

144

6

42

96
144

2

46

96

4.2. плани лекцій ТА практичних (семінарських) занять. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Модуль 1. Інформаційні технології планування та відслідковування проектів

ТЕМА 1. Порівняльна характеристика програмних продуктів управління проектами

Мета: засвоєння методів сітьового планування, налаштування середовища MS Project, обґрунтування вибору програмного продукту планування проектів.

Завдання: засвоїти методи сітьового планування проекту, основні функції MS Project, порівняти різні програмні середовища проектного менеджменту.

Результати: вміти задавати параметри середовища MS Project, орієнтуватись в різних представленнях проекту.

Міжпредметні зв’язки: змістовні – з дисципліною «Інформаційні системи в менеджменті».

План лекції:

 1. Основи сітьового планування проекту.

 2. Види сітьових графіків.

 3. Метод критичного шляху (СРМ).

 4. PERT-аналіз проекту.

 5. Огляд сучасних програмних засобів управління проектами.

План лабораторних занять:

1. Функції MS Project.

2. Представлення проекту в MS Project.

3. Параметри середовища MS Project.

4. Відмінності MS Project 2010 від MS Project 2007.

Практичні задачі наведені у [4] (стор.94).Завдання для лабораторних занять:

  1. Проекти розвитку страхової компанії.

  2. Організаційні проекти торгової компанії.

  3. Проекти оптимізації бізнес-процесів виробничої компанії.

  4. Проекти ІТ-компанії.

  5. Будівельні проекти транспортної компанії.

Завдання для самостійної роботи студентів

Для теми 1 самостійна робота не передбачена.Проблемні питання:

1. PERT-аналіз проекту в Ms Project 2010.Рекомендована література: [1, 2, 4-7, 9-16, 18, 20-23]

ТЕМА 2. Визначення і впорядкування задач. Календарі. Визначення і призначення ресурсів

Мета: засвоєння технології створення WBS та сітьової моделі проекту в середовищі MS Project, придбання навичок внесення ресурсів проекту на призначення їх на задачі проекту.

Завдання: засвоїти технологію налаштування календаря проекту, внесення початкових даних про проект, створення WBS та сітьового графіка проекту, засвоїти типи ресурсів, призначити ресурси задачам проекту.

Результати: вміти створити WBS, діаграму Гантта, сітьовий графік проекту, вміти планувати ресурси проекту, визначати перевантажені трудові ресурси.

Міжпредметні зв’язки: змістовні – з дисциплінами «Інформаційні системи в менеджменті», «Бізнес-планування».

План лекції:

 1. Структура декомпозиції робіт проекту.

 2. Діаграма Гантта.

 3. Віхи проекту.

 4. Типи ресурсів проекту.

 5. Призначення ресурсів на задачі проекту.

План лабораторних занять:

 1. Внесення початкових даних про проект.

 2. Створення WBS проекту.

 3. Завдання залежностей між задачами.

 4. Вибір типів задач та календарів задач.

 5. Створення віх проекту.

 6. Визначення ресурсів проекту та заповнення листа ресурсів.

 7. Призначення ресурсів на задачі проекту.

 8. Перевірка завантаженості трудових ресурсів.

Практичні задачі наведені у [4] (стор.94, 103).

Завдання для лабораторних занять:

    1. Побудувати WBS проекту.

    2. Створити віхи проекту.

    3. Побудувати діаграму Гантта проекту.

4. Побудувати сітьовий графік проекту.

5. Визначити критичний шлях проекту.

6. Внести дані про трудові ресурси проекту.

7. Внести дані про матеріальні ресурси проекту.

8. Внести дані про витратні ресурси проекту.

9. Призначити ресурси на задачі проекту.

10. Перевірити завантаження ресурсів («Використання ресурсів», «Графік ресурсів», «Лист ресурсів»).

Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:


     1. Принципи побудови WBS проекту.

     2. Типи сітьових графіків проекту.

     3. Призначення матриці відповідальності проекту, її відображення в Microsoft Project.

Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

      1. Призначення віх проекту, їх встановлення на діаграмі Ганта.

      2. Планування ресурсів проекту типу «Витрати».

      3. Створення циклічної задачі проекту.

Зміст (опис) завдань

Рекомендований час (години)

Обов’язкові завдання для денної форми навчання

19

       1. Створіть проект в Microsoft Project з декількома критичними шляхами.

       2. Виставте обмеження на час виконання проекту (в файлі Microsoft Project).

       3. Задайте тільки трудові ресурси проекту та призначте їх на всі роботи проекту, перевірте їх завантаженість

5
5
9Обов’язкові завдання для заочної форми навчання

19

1. Створіть проект в Microsoft Project два рази з різними WBS.

2. Виставте обмеження на час виконання кожної фази проекту (в файлі Microsoft Project).

3. Порівняйте два варіанти проекту за кількістю робіт нижнього рівня та довготривалістю проекту.

5
5
9Додаткові завдання:
Створіть WBS проекту в додатку WBS Chаrt Pro.
Завдання для самостійної роботи наведені у [4] (стор.116-126).

Проблемні питання:

 1. Створення користувачем власних календарів для проекту.

 2. Принципи побудови WBS проекту.

 3. Методи розвантаження трудових ресурсів.

Рекомендована література: [1, 2, 4-7, 9-10, 13-15, 16-19, 22-25, 28].

ТЕМА 3. Оптимізація графіка за часом виконання та ресурсами. Форматування робочих зон. Формування звітності.

Мета: засвоєння методів оптимізації проекту.

Завдання: засвоїти методи розвантаження трудових ресурсів, способи форматування представлень проекту, формування звітності по проекту.

Результати: знати методи оптимізації часу виконання та ресурсів проекту.

Міжпредметні зв’язки: змістовні – з дисципліною «Бізнес-планування».

План лекції:

 1. Критичний шлях проекту.

 2. Резерви виконання задач.

 3. Ресурсний профіль.

 4. Засоби вирівнювання завантаження ресурсів.

План лабораторних занять:

 1. Розвантажити перевантажені ресурси автоматично.

 2. Розвантажити перевантажені ресурси вручну.

 3. Визначити резерви часу некритичних робіт.

 4. Поставити обмеження по часу на проект.

Практичні задачі наведені у [4] (стор.112).

Завдання для лабораторних занять:

1. Оптимізувати час виконання проекту за допомогою автоматичного вирівнювання ресурсів.

2. Оптимізувати час виконання проекту за допомогою ручного вирівнювання ресурсів.

3. Визначити недовантажені трудові ресурси.

4. Вивести на діаграмі Ганта резерви часу для некритичних задач.

5. Перевірити резерв часу всього проекту (згідно з обмеженням).Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Форматування діаграми Ганта.

2. Масштабування та друк сітьового графіку.

3. Підготовка звітів про завантаження ресурсів проекту.Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1. Робота з кількома робочими зонами проекту одночасно.

2. Налаштування діаграми Ганта із сумарною інформацією про проект.

3. Способи розвантаження трудових ресурсів проекту.Зміст (опис) завдань

Рекомендований час (години)

Обов’язкові завдання для денної форми навчання

19

       1. Задайте фіксовані втрати в проекті.

       2. Проаналізуйте загальну вартість кожного ресурсу в проекті.

       3. Налаштуйте бюджет проекту за місяцями, кварталами, роками проекту.

5
5
9

Обов’язкові завдання для заочної форми навчання

19

1. Виведіть на діаграмі Ганта вартість кожної роботи проекту справа від неї.

2. Використайте переривання задач для розвантаження трудових ресурсів.

3. Визначить трудовитрати кожного ресурсу в проекті.

5
5


9

Додаткові завдання:
Проведіть PERT-аналіз проекту.
Завдання для самостійної роботи наведені у [4] (стор.127-138).

Проблемні питання:

1. Автоматична оптимізація діаграми Ганта.Рекомендована література: [1-7, 9-10, 12-15, 18-25, 27-29].

ТЕМА 4. Визначення фінансових показників проекту. Вдосконалення календарних графіків. Моніторинг та аналіз план-фактних відхилень.

Мета: засвоєння методів бюджетування проекту, засвоєння інструментів контролю проекту та процесів завершення проекту.

Завдання: засвоїти види бюджетів, методи бюджетування, оволодіти методом бюджетування «знизу-нагору», засвоїти процеси завершення проекту, застосувати різні методи та інструменти контролю проекту.

Результати: знати методи бюджетування проектів, визначати бюджет проекту, знати процеси завершення проекту, застосовувати інструменти контролю проекту.

Міжпредметні зв’язки: змістовні – з дисципліною «Бізнес-планування».

План лекції:

1. Поняття бюджету проекту.

2. Процеси бюджетування проекту.

3. Методи бюджетування.

4. Види бюджетів.


 1. Фаза завершення проекту.

 2. Інструменти контролю проекту.

 3. Віхи проекту.

 4. Відслідковування виконання проекту – інструменти.

План лабораторних занять:

1. Визначити та оцінити ресурси проекту.

2. Визначити бюджет проекту.

3. Визначити загальну вартість кожного ресурсу проекту.

4. Спланувати віхи проекту.

5. Відслідкувати виконання проекту на 20-30%.

6. Визначити прогрес проекту.

Практичні задачі наведені у [4] (стор.107, 112).Завдання для лабораторних занять:

1. Оцінити бюджет проекту спочатку методом аналогій, надалі методом «знизу-нагору», порівняти, прийняти рішення про оптимальний бюджет проекту.

2. Оцінити бюджет проекту параметричним методом, потім методом «знизу-нагору», порівняти, прийняти рішення про оптимальний бюджет проекту.

3. Оцінити бюджет проекту методом «згори-донизу», а також методом «знизу-нагору», порівняти, прийняти рішення про оптимальний бюджет проекту.

4. Побудувати діаграму Ганта з відслідковуванням проекту.

5. Створити базовий план проекту.

6. Побудувати лінії ходу виконання проекту.

7. Проаналізувати статистику проекту.Завдання для самостійної роботи студентів

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Відхилення всіх планів проекту.

2. Метод засвоєного обсягу.

3. Методи бюджетування проекту, їх порівняння.Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1. Прогрес виконання проекту.

2. Побудова звітів про витрати проекту.

3. Різниця між базовим та поточним планом проекту.Зміст (опис) завдань

Рекомендований час (години)

Обов’язкові завдання для денної форми навчання

19

1. Зафіксуйте базовий план проекту та створіть 2 проміжних плани (через кожний місяць виконання проекту).

2. Побудуйте графік виконання проекту.

3. Налаштуйте виконання бюджету проекту за місяцями, кварталами, роками проекту.

5

5


9

Обов’язкові завдання для заочної форми навчання

19

1. Визначить відхилення виконаного бюджету від базового.

2. Внесіть зміни в поточний план проекту таким чином, щоб критичний шлях став коротшим.

3. Порівняйте заплановані та виконані трудовитрати кожного ресурсу проекту.


5
5
9

Додаткові завдання:
Побудуйте графік засвоєного обсягу проекту
Завдання для самостійної роботи наведені у [4] (стор.139-148).

Проблемні питання:

1. Методи бюджетування проекту.

2. Метод освоєного обсягу.

Рекомендована література: [1-7, 9-10, 12-15, 17, 21-24, 27-29].

Модуль 2. Інформаційні технології оцінки економічної ефективності проектів

ТЕМА 5. Порівняльна характеристика програмних продуктів оцінки економічної ефективності проектів.

Мета: засвоєння методики UNIDO, обґрунтування вибору програмного засобу оцінки економічної ефективності проектів.

Завдання: засвоїти методики UNIDO, порівняти різні програмні середовища оцінки економічної ефективності проектів.

Результати: вміти розраховувати показники економічної ефективності інвестиційного проекту в Project Expert за допомогою майстра «Проба пера».

Міжпредметні зв’язки: змістовні – з дисципліною «Бізнес-планування».

План лекції:

1. Розрахунок показників економічної ефективності проекту за методикою UNIDO.

2. Основні функції Project Expert.

3. Основні функції АльтИнвест.

План лабораторних занять:


 1. Введення даних по учбовому проекту.

 2. Розрахунок показників економічної ефективності для учбового проекту.

 3. Проведення аналізу чутливості учбового проекту.

 4. Підготовка графіків та звітів по учбовому проекту.

Практичні задачі наведені у [4] (стор.112).

Завдання для лабораторних занять:

      1. Внести початкові дані в Project Expert щодо проекту розробки та виведення на ринок нової продукції фабрики «Рошен».

      2. Налаштувати параметри розрахунку проекту.

      3. Внести дані щодо оточення проекту – податки, інфляція, дисконтування.

      4. Створити інвестиційний план проекту.

Завдання для самостійної роботи студентів

Підготувати резюме проекту, яке повинно містити: • назва проекту;

 • мета проекту;

 • тип проекту;

 • учасники проекту;

 • цілі учасників проекту та критерії їх досягнення;

 • обмеження на проект;

 • вимоги до результату проекту;

 • особливості проекту;

 • альтернативи реалізації проекту;

 • попередня оцінка вартості та довготривалості кожної альтернативи проекту.

Проект обирається студентом із таблиці варіантів:

варіанту

Проект

1

Розробка і впровадження інформаційної системи управління підприємством

2

Розробка інформаційної системи бухгалтерського обліку

3

Створення локальної комп’ютерної мережі на підприємстві

4

Розробка і впровадження автоматизованого робочого місця керівника організації

5

Розробка системи підтримки прийняття рішень в сфері бізнесу

6

Створення експертної системи в сфері медицини

7

Впровадження корпоративної системи управління проектами

8

Створення корпоративної комп’ютерної мережі

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Методи визначення ставки дисконтування проекту.

2. Врахування інфляції в грошових потоках проекту.

3. Основні показники економічної ефективності проекту (порівняння різних методик розрахунку).Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1. Різниця між календарним і інвестиційним планом проекту.

2. Методи розрахунку IRR проекту.

3. Врахування ризиків в плані фінансування проекту.Зміст (опис) завдань

Рекомендований час (години)

Обов’язкові завдання для денної форми навчання

19

1. Налаштуйте в Project Expert різні схеми фінансування проекту (акціонерний капітал, власний капітал, кредит).

2. Створіть в файлі Project Expert дворівневу діаграму Ганта проекту.

3. Проведіть аналіз чутливості проекту до змін рівня ставки дисконтування та рівня податків.

9
5
5Обов’язкові завдання для заочної форми навчання

19

1. Створіть бізнес-план проекту в Project Expert у вигляді звіту.

2. Проаналізуйте показники економічної ефективності змодельованого проекту з різними ставками дисконтування.

3. Порівняйте два варіанти одного проекту з різними планами збуту.

5
5
9Додаткові завдання:
Побудуйте графік беззбитковості проекту.
Проблемні питання:

1. Прогноз інфляції та податків при розрахунку показників економічної ефективнсоті інвестиційного проекту.

Рекомендована література: [1, 2, 8, 10, 25-19, 23-28].

ТЕМА 6. Призначення та особливості Project Expert. Порядок роботи.

Мета: придбати навички оцінки економічної ефективності проектів в Project Expert.

Завдання: засвоїти методику оцінки економічної ефективності проектів в програмному середовищі Project Expert.

Результати: вміти самостійно розраховувати показники економічної ефективності інвестиційного проекту в Project Expert.

Міжпредметні зв’язки: змістовні – з дисципліною «Бізнес-планування».

План лекції:


 1. Заголовок проекту. Налагодження ітогових таблиць. Валюта проекту.

 2. Дисконтування грошових потоків проекту. Податки. Інфляція.

 3. Календарний план проекту. Активи підприємства.

 4. Кредити. Продукт проекту. Збут продукції.

 5. Аналіз чутливості проекту. Побудова графіків, звітів. Деталізація результатів.

 6. Показники економічної ефективності проекту.

План лабораторних занять:

1. Введення початкових даних по індивідуальному проекту.

2. Розрахунок показників економічної ефективності для індивідуального проекту.

3. Проведення аналізу чутливості індивідуального проекту.

4. Підготовка графіків та звітів по індивідуальному проекту.

Практичні задачі наведені у [8] (стор.14).Завдання для лабораторних занять:

1. Внести дані в Project Expert щодо прогнозу продаж проекту розробки та виведення на ринок нової продукції фабрики «Рошен».

2. Налаштувати параметри фінансування проекту.

3. Внести дані щодо інших витрат на проект.

4. Виконати розрахунок показників ефективності проекту, провести їх аналіз.

5. Зробити висновки про економічну доцільність проекту.Завдання для самостійної роботи студентів

Для обраного студентом проекту (тема 5) визначити та побудувати: • СДР проекту;

 • діаграму Ганта с критичним шляхом;

 • сітьовий графік проекту;

 • лист ресурсів проекту;

 • бюджет проекту (звіт);

 • PERT-діаграму проекту.

Питання для самостійного опрацювання для денної форми навчання:

1. Різниця між звичайною та модифікованою нормою рентабельності проекту.

2. Вплив параметрів зовнішнього оточення на результати розрахунків параметрів економічної ефективності проекту в Project Expert.

3. Визначення доходів учасників проекту.Питання для самостійного опрацювання для заочної форми навчання:

1. Проведення аналізу чутливості проекту.

2. Визначення фінансових показників проекту.

3. Проведення експертизи змодельованого проекту.Зміст (опис) завдань

Рекомендований час (години)

Обов’язкові завдання для денної форми навчання

20

1. Налаштуйте в Project Expert ресурси проекту та призначте їх на роботи проекту.

2. Задайте витрати по персоналу проекту.

3. Змоделюйте два варіанти проекту з різним обмеженням на терміни проекту.

6

6


8

Обов’язкові завдання для заочної форми навчання

20

1. Порівняйте календарний план проекту в Microsoft Project і Project Expert.

2. Змоделюйте два варіанти проекти з врахуванням інфляції та без.

3. Задайте різні рівні курсової інфляції в проекті та проаналізуйте різні результати розрахунків в другій валюті проекту.

6
8
6Додаткові завдання:
Проведіть What-If аналіз проекту

Проблемні питання:

1. Врахування ризиків проекту – аналіз його чутливості.

Рекомендована література: [1, 2, 8, 10, 15, 27-29].

Рекомендована тематика рефератів

1. Європейський сітьовий графік.

2. Американський сітьовий графік.

3. Автоматизація управління проектами.

4. Інформаційні системи управління проектами (ІСУП).

5. Класифікація ІСУП. Сучасні ІСУП. Короткий огляд.

4. Вибір програмного забезпечення управління проектами.

5. Primavera Enterprise. Функції.

6. Primavera Enterprise. Склад.

7. Інформаційні системи бюджетування проектів. Огляд.

8. Spider Project. Функції. Огляд.

9. Microsoft Project Server. Функції. Огляд.

10. Інформаційні системи управління портфелями проектів.

11. Особливості інформаційних систем управління підприємствами та проектами.

12. Основні документи інформаційних систем управління проектами.

13. Основні задачі інформаційних систем управління проектами.

14. Експертні системи (ЕС) в управлінні проектами. Принципи функціонування ЕС.

15. Структура ЕС. Технологія розробки ЕС.

16. ЕС. Галузі використання в управлінні проектами.

17. Системи підтримки прийняття рішень (СППР) в управління проектами. Архітектура.

18. Сучасні СППР. Специфічні особливості СППР.

19. Характеристики СППР.

20. Сфери застосування СППР в управління проектами.

Рекомендована тематика та форми науково-дослідної роботи

Науково-дослідна робота студентів при вивченні дисципліни «Інформаційні технології в управлінні проектами» має за мету поглиблення теоретичних знань студентів, сприяє формуванню навичок наукового пошуку, розвитку творчих здібностей і полягає у проведенні глибокого самостійного дослідження тем дисципліни.

Студенти проводять науково-дослідну роботу у формі комплексного дослідження за однією із запропонованих нижче тем:

1. Функціонально-вартісний аналіз проектів. Види. Застосування.

2. Моделі та методи бюджетування проектів. Порівняльний аналіз.

3. Автоматизовані засоби управління ризикам проектів. Огляд.

4. Інформаційні системи побудови WBS проекту. Огляд.

5. Порівняльний аналіз методик оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів.

6. Інформаційні системи побудови бізнес-планів проектів.

7. Методи протиризикового планування проектів.

8. Методи оптимізації планів проектів.

9. Моделі та методи портфельного управління.

10. Особливості бюджетування програм.

11. Інформаційні технології управління портфелями проектів.

12. Сучасні підходи до управління ризиками проекту.

13. Інформаційні системи бюджетування проектів.

14. Портфельне управління – стандарти.

15. Автоматизація управління якістю проектів на практиці.

16. Стратегічне управління бізнесом через проекти – методи, підходи, інструменти.

17. Управління інноваційними програмами – сучасні підходи.

18. Методологія управління ризиками в проекті відповідно до різних стандартів проектного менеджменту.

19. Корпоративна система управління проектами в компанії.

20. Впровадження методології управління проектами в компанії.

4.3. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

4.3.1. Поточний та підсумковий контроль

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного завдання.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного контролю: • виконання реальних практичних завдань.

Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми модульного (проміжного) контролю:

 • тестування.

Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма семестрового контролю: диференційований залік.

4.3.2. Контрольні завдання

4.3.2.1. Тестові завдання

Для контролю знань студентів з дисципліни розроблено та затверджено у встановленому порядку тестові завдання для тесту з дисципліни «Інформаційні технології в бізнесі».У тестових завданнях використовуються такі запитання:

 1. WBS проекту — це:

 2. Віха проекту - це:

 3. Резерв задачі проекту — це:

 4. Метод СРМ полягає в:

 5. Метод PERT полягає в:

 6. Метод бюджетування проекту «знизу - нагору» полягає в:

 7. Задача нижнього рівня СДР – це:

 8. Сумарна задача СДР – це:

 9. Найпоширенішим з видів послідовності робіт є:

 10. Метод критичного шляху використовуються при формуванні календарного плану проекту з метою:

 11. Поділ основних компонентів проекту на дрібніші
  (елементарні) роботи має назву:

 12. Метод оцінки тривалості та вартості робіт на основі
  попереднього досвіду має назви:

 13. Результатами з планування ресурсів є:

 14. Критичний шлях проекту – це:

 15. PERT-аналіз проекту застосовується для:

 16. Конфлікт ресурсів проекту – це:

 17. Який програмний продукт не є системою проектного менеджменту:

 18. Методи бюджетування проекту:

 19. Методи контролю виконання проекту:

 20. Діаграма Ганта проекту – це:

 21. Чим повинен завершуватись етап проекту?

 22. Базовий план проекту – це:

 23. OBS проекту – це:

 24. СВS проекту – це:

 25. Ранній старт задачі проекту – це:

 26. Ранній фініш задачі проекту – це:

 27. Пізній старт задачі проекту – це:

 28. Пізній фініш задачі проекту – це:

 29. Метод критичного шляху полягає в :

 30. Обмеження проекту – це:

 31. Вирівнювання ресурсів – це:

 32. Метод засвоєнного обсягу полягає в:

 33. Лист ресурсів – це:

 34. Бюджет проекту – це:

 35. Які задачі включає фаза завершення проекту:

 36. Лінія ходу виконання проекту – це:

 37. Зв’язок «початок-початок» між роботами проекту – це:

 38. Зв’язок «початок-кінець» між роботами проекту – це:

 39. Зв’язок «кінець-початок» між роботами проекту – це:

 40. Зв’язок «кінець-кінець» між роботами проекту – це:

 41. На якому представленні визначені резерви часу робіт проекту?

 42. На якому представленні визначений бюджет проекту?

 43. Що таке фіксовані витрати на задачу?

 44. На якому представленні визначений критичний шлях проекту?

 45. На якому представленні ведеться відслідковування виконання проекту?

 46. Як показано повне виконання роботи проекту на сітьовому графіку?

 47. Поточний план проекту – це:

 48. Резерв на ризики проекту – це:

 49. На якому представленні визначені задачі кожного трудового ресурсу?

 50. На якому представленні визначені витрати на кожний ресурс проекту?

4.3.2.2. Задачі, завдання та кейси для контролю знань

Завдання 1

1. Для проекту розробки автоматизованої інформаційної системи управління підприємством побудувати WBS проекту, задати обмеження по часу проекту, вказати віхи проекту.

2. Для проекту, який має наступну структуру декомпозиції робіт,


побудувати діаграму Гантта.

3. Задати трудові ресурси проекту (з таблиці), визначити витрати на них та призначити ресурси на задачі проекту:Каталог: media -> library -> category -> knmzd


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка