Кола xxi століття зумовлює необхідність переосмислення освітньої парадигми, актуалізаціїСкачати 145,49 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації23.03.2020
Розмір145,49 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

/.

кандидат історичних наук,Інститут педагогіки АПН України, м. Київ

кола XXI століття зумовлює

необхідність

переосмислення освітньої

парадигми, актуалізації

 тех-

нологій становлення особистості учня

як суб'єкта і проектувальника жит-

тя, створення проектно-життєвого

простору, спрямованого на розвиток

і саморозвиток компетентної, кон-

курентоспроможної особистості, яка

вміє творчо розв'язувати проблеми,

прагне змінити на краще своє життя

й життя своєї країни. Школа має за-

хистити й підтримати дитину, виро-

бити в неї життєздатність, озброїти

механізмами і технологіями розробки

життєвих стратегій, життєвих проек-

тів. Місія

 школи спрямо-

вана на оволодіння кожною молодою

 ключовими компетенціями

як важливим результатом якості на-

вчально-виховного процесу.

Компетентнісно спрямована освіта, як зазнача-

ється у «Державному стандарті базової і повної се-

редньої освіти» (2004 р.), створює передумови для ін-

дивідуалізації та диференціації навчання, його про-

фільності у старшій школі, запровадження особис-

тісно орієнтованих педагогічних технологій, фор-

мування соціальної, комунікативної, комп'ютер-

ної та інших видів компетенцій учнів, поглиблення

практичної і творчої домінант навчальної діяльнос-

ті. Сьогодні

 головним виміром якості функціонування

освітньої системи

 має бути здатність молодого поко-

ління повноцінно жити й активно діяти у новому сві-

ті, постійно самовдосконалюватись, адекватно реа-

гувати на зміни, особливо у періоди технологічних та

 проривів. За цих умов потрібна ідео-

логія самовизначення

 яка забезпечува-

ла б проектування вірогідної моделі соціальної та ін-

 поведінки людини в ситуації невизна-

ченості. Саме через освіту ми повинні виховати лю-

дину, здатну творити і сприймати зміни, нововведен-

ня. Ідеться про зміни технологій, інформації, знань,

самих обставин життя. У суспільній свідомості важ-

ливо

 змінність, динамізм змін як адекват-ну сучасності рису життя, лише через яку держава і

може забезпечити сталий розвиток, стабільно кон-

курентоспроможне й успішне суспільство. Для того

щоб готувати людину і суспільство до інноваційного

типу життя, необхідно реформувати

 освіту,

 зробити


її

 інноваційною за характером.

 Зміни вимагають кон-

курентоспроможності, професійної і соціальної мо-

більності, неперервної освіти й духовного самовдос-

коналення. Навіть у вимірах людського життя змі-

ни починають переважати над наступністю і сталіс-

тю. Уперше в історії людства покоління ідей і поко-

л і н н я речей змінюються в часі швидше за поколін-

Щоб прийняти історичний виклик XXI століття,

освіта повинна мати випереджальний характер,

 тоб-


то бути

 у майбутнє, на розв'язання проб-

лем нового століття, розвиток ключових компетен-

цій вихованців, формування в них проектної куль-

тури, нових способів мислення й діяльності. Як за-

значав провідний спеціаліст ЮНЕСКО Раджа Рой

 «у процесі освіти ми вчились у минулого, на-

магаючись відтворити й відновити його: настав час

учитись у майбутнього, випереджаючи його... Зміни

в освіті мають бути сфокусовані на якісні трансфор-

мації змісту і

 Щоб знайти своє місце вжит-

ті, ефективно освоїти життєві й соціальні ролі, ви-

пускник української школи

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка