Керівництво самостійною роботою студентів під час їх підготовки до практичних занятьСторінка3/5
Дата конвертації27.12.2018
Розмір69,5 Kb.
1   2   3   4   5
Виклад основного матеріалу. Згідно визначення науковців, під самостійною роботою студентів розуміється їх навчальна діяльність, що організована викладачем кожного конкретного навчального предмету, однак здійснюється студентом без посередньої участі викладача в навчальній діяльності студента.

Самостійна робота студентів є невід’ємною обов’язковою ланкою процесу навчання, яка передбачає їх індивідуальну роботу у відповідності з вимогами викладача та програми навчання.

В якості головної ознаки самостійної діяльності розглядається не те, що студент працює без допомоги викладача, а те, що кожна дія, яка їм виконується, є усвідомленою та підпорядкована меті, яку він сам поставив.

Самостійна робота студентів вимагає системної організації та упорядкування. Основне завдання викладача – організація навчальної діяльності студента та конструювання освітнього середовища. Діяльність викладача та діяльність студента є взаємопов’язаними та взаємообумовленими, адже саме викладач здійснює супровід діяльності студента, що безпосередньо впливає на кінцевий результат.

Одним із видів самостійної роботи студентів є їх підготовка до практичних занять. У зв’язку з тим, що практичні заняття займають суттєве місце в підготовці студента до практичної діяльності, доцільна та продумана організація самостійної роботи студентів до них, як свідчить педагогічний досвід, має вирішальне значення для розвитку їх самостійності, ініціативності, креативності, загальної культури, а звідси і конкурентоздатності як майбутніх фахівців із вищою освітою.

Аналіз наукової літератури та власний досвід дозволили зробити висновок, що перш за все, ефективності керівництва та організації самостійної роботи студентів під час підготовки їх до практичних занять сприяє додержання ряду вимог, основними з яких є наступні:

- формування інтересу до обраної професії та методам оволодіння її особливостями завдяки творчому підходу до організації процесу навчання, проблемному викладу навчального матеріалу та використання методів активного навчання;

- правильна організація самостійної роботи з методичної точки зору;

- навчання студентів методам самостійної роботи;

- розробка та ознайомлення студентів із структурно-логічною схемою навчальної дисципліни та розуміння ними значення кожного конкретного практичного заняття та відповідного навчального матеріалу в загальній системі занять та в загальній системі знань;

- розробка дидактичних посібників та спеціальних матеріалів для самостійної роботи;

- розробка завдань різного рівня складності для самостійної роботи студентів;

- налагодження більш тісних, колегіальних взаємовідносин між викладачем та студентами в навчально-виховному процесі завдяки використанню групової, парної та індивідуальної роботи;

- чітке визначення цілей, змісту та бюджету часу для виконання конкретного завдання;

- орієнтація лекційних курсів на самостійну роботу (наприклад, визначення конкретних завдань для практичної самостійної роботи на початку лекції);

- проведення необхідної консультативної роботи з боку викладача;

- доцільний та продуманий контроль за ходом самостійної роботи студентів та використання засобів, які заохочують її якісне виконання.

Важливою складовою щодо керівництва самостійною роботою майбутніх фахівців є забезпечення технологічної сторони організації самостійної роботи студентів до практичних занять, що включає технологію відбору цілей самостійної роботи, технологію відбору її змісту, технологію конструювання завдань та технологію організації контролю.

Більшість науковців в якості основних визначають наступні принципи, які необхідно покласти в основну організації самостійної роботи студентів: принцип прообразу майбутньої професійної діяльності студентів (сприяє продуктивному мисленню та творчої діяльності студента); принцип самоорганізації навчальної діяльності (вважається, що завдяки втіленню саме даного принципу досягається рівновага рольової та автономної поведінки студентів та ефект взаємокомпенсаторної активності студентів та викладачів); принцип індивідуалізації (відображає діалектику самореалізації особистості студента).

Зупинимось конкретно, як саме нами втілюються деякі конкретні вимоги та принципи в практиці роботи із майбутніми соціальними працівниками та соціальними педагогами.

З метою ефективності організації самостійної роботи під час підготовки студентів до практичних занять, перш за все, забезпечуємо їх необхідними навчально-методичними матеріалами, основними з яких є: опис навчальної дисципліни, курс лекцій з предмету, тематика практичних занять; перелік питань до теми; зміст самостійної роботи, критерії оцінювання знань з дисципліни; методичні вказівки до практичних занять з навчального предмету, список рекомендованої літератури. Завдяки існуванню модульного середовища для навчання студенти в будь-який зручний для них час можуть скористатись необхідними матеріалами. Має значення і надання можливості студентам здійснювати зворотній зв’язок із викладачем, коли кожний студент в разі необхідності може поставити питання викладачеві та проконсультуватись з тої чи іншої конкретної проблеми в режимі он-лайн. З цією ж метою проводяться щотижневі консультації і в «живому» режимі.

Крім того, для виконання окремих видів завдань розроблені спеціальні пам’ятки, що забезпечує цілеспрямованість роботи студентів та надає їм можливість економити час. Так, наприклад, для самостійного аналізу статей із професійних фахових журналів за певною тематикою пропонується наступна пам’ятка:  • Якій конкретно проблемі присвячується?

  • Наскільки актуальна дана проблема?

  • Чи аналізується попередній досвід щодо вирішення цієї проблеми?

  • В чому новизна даного матеріалу?

  • Чи слугує дана стаття теоретичному розвитку соціальної педагогіки (соціальної роботи) як науки?

  • Чи сприяє дана стаття вирішенню практичних питань в роботі соціальних педагогів (соціальних працівників)України?

  • Чи націлює даний матеріал на подальшу роботу фахівців щодо вирішення проблем, які піднімаються в ньому?

  • Наскільки переконливим є автор статті у висвітлені проблем, що ним піднімаються? Ваша особиста думка щодо необхідності та значущості даної статті.

Показало свою доцільність і використання в практиці роботи трирівневих завдань при підготовці студентів спеціальностей «соціальна робота» та «соціальна педагогіка» до практичних занять. Сутність їх в тому, що завдання кожного конкретного рівня відповідає певній оцінці: при досконалому виконанні завдання тільки І рівня студент може розраховувати на оцінку «задовільно», І та ІІ рівня – на оцінку «добре»; І, ІІ та ІІІ рівнів – на оцінку «відмінно». При чому, завдання І рівня в основному носять репродуктивний характер, а знання та навички, набуті студентами при їх виконанні в цілому відповідають мінімальним критеріям оцінювання. Завдання ІІ рівня потребують використання набутих знань та навичок в стандартних ситуаціях та містять елементи творчості, тому в даному випадку студент може розраховувати на більш високу оцінку. Завдання ІІІ рівня в цілому мають творчий характер та нерідко вимагають використання знань в нестандартних ситуаціях, що, безумовно, оцінюється найвищими балами. Студентові надається право самостійно вирішувати та обирати і об’єм, і складність завдання, і, відповідно, оцінку.

Надамо декілька прикладів трирівневих завдань, розроблених з навчального курсу «Технологія роботи соціального гувернера».

Завдання на практичне заняття за темою «Психічні та фізичні особливості розвитку дітей дошкільного віку як основа організації роботи з ними соціального гувернера»

І рівень.

1. Дайте відповіді на питання (надається перелік питань).

ІІ рівень.

Підготувати виступ для батьків дошкільників (3 - 4 хв.), в якому роз’яснити їм, які саме психічні та фізичні особливості дітей дошкільного віку та чому необхідно враховувати під час роботи з дітьми.

ІІІ рівень.

Запропонувати ситуацію, коли дорослі (батьки, бабуся, вихователі та ін.) не врахували психічних та фізичних особливостей дітей дошкільного віку, що стало причиною певного випадку. Пов’язати виконання завдань ІІ та ІІІ рівнів спільною тематикою.

Завдання на практичне заняття за темою «Організація режиму дня дітей дошкільного віку».

І рівень.

1. Дайте відповіді на питання (надається перелік питань).

2. Запропонуйте декілька питань з теми практичного заняття для своїх однокурсників.

ІІ рівень.

1. Самостійно підберіть такі матеріали про режим дня в житті видатних людей, які можна було б використовувати як приклади у виступах чи рекомендаціях для батьків з даного питання.

2. Проаналізуйте статтю «Загартування». Складіть тези статті. Підготуйтесь до виступу на тему «Закалювання дітей дошкільного віку», використовуючи матеріали даної статті.

ІІІ рівень (за вибором 1 або 2 завдання).

1. Складіть рекомендації для батьків на тему «Як привчити дитину до режиму дня».

2. Складіть рекомендації для батьків щодо організації закалювання дітей дошкільного віку.

Безпосереднє спілкування із студентами та спеціальне їх опитування дали змогу зробити висновок щодо доцільності таких підходів до організації підготовки майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів: майже 90 % студентів вважають, що запропоновані трирівневі завдання дозволяють більш структурувати самостійну роботу та налаштовують їх на конкретний та зрозумілий результат.

Отже, можна зробити висновки про те, що формування якісно нового рівня підготовки високопрофесійних фахівців та надання їм необхідних знань та навичок потребує нових підходів не тільки до змісту, але і до організації освітнього процесу, у зв’язку з чим посилюється роль самостійної діяльності студентів та виникає необхідність підвищення її результативності. Один із перспективних напрямів на цьому шляху – удосконалення керівництва самостійною роботою студентів з боку викладачів вищої школи.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка