Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії


ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти та наукиСкачати 479,8 Kb.
Сторінка15/15
Дата конвертації09.01.2020
Розмір479,8 Kb.
ТипРобоча програма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти та науки

Молоді та спорту України

29 березня 2012 №384
Форма № Н – 3.04

Львівський національний університет

імені Івана Франка

філософський факультет

Кафедра філософії

Затверджую

Проректор з науково-педагогічної работи

Львівського національного університету

імені Івана Франка

доц..Зубрицька М.О.

___________________________________

_______” __________________________________2016 р.ЕПІСТЕМОЛОГІЯ.

ПРОГРАМА


Галузь знань 0203-гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020301-соціологія

ЛЬВІВ-2016

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

Лівівський національний університет імені Івана Франка 2016

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:канд.. філос. наук, доцент Добропас І.О.


Обговорено та рекомендовано до видання Вченою Радою філософського факультету Львівського національного університету іменні Івана Франка


_31 серпня_2016 р. Протокол № 199/у

Голова ________________ проф.. Мельник В.П
Форма

Навчання


Курс

Семестр

Загальний

обсяг

(год.)


Всього

аудит.


(год.)

у тому числі (год.):


Самос-


тійна

робота


(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)


Розрахунково-графічні роботи

(шт)


Курсові проекти (роботи), (шт.)


Залік

(сем.)

Екзамен

(сем.)

Лекції

ЛабораторніПрак тичні

Денна

4

6

90

52

26
26

38

1


5


РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів

Зміст умінь, що забезпечуєтьсяЗМ1
ЗМ1

ЗМ2


ЗМ2
ЗМ2
ЗМ2

 • Необхідно знати основні етапи розвитку гносеології основні гносеологічні парадигми та їх представників

 • Студент повинен знати основну проблематику сучасної гносеології та епістемології таоріентуватися в шляхах вирішення цих проблем.

 • Студент вміти розрізняти особливості гносеологічних концепцій,

 • аналізувати основні підходи до вирішення фундаментальних гносеологічних проблем

 • критично аналізувати першоджерела

 • висловлювати власну позицію зприводу розглянутих в курсі проблем.


 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

Модуля

Назва змістового модуля


Кількість аудиторних годин

ЗМ1

Основні проблеми гносеології та епістемології.

36
  1. ПРАКТИЧНІ (СЕМІНАРСЬКІ) ЗАНЯТТЯ
Шифр змістового

МодуляНазва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

ЗМ1

Природа знання, його джерела та межи

2

ЗМ1

Проблеми пізнання в історичних контекстах

6

ЗМ1

Проблема знання в добу постмодерну

2

ЗМ1

Прирола знання, його джерела та межі

4

ЗМ1

Проблема істини

4

ЗМ1

Специфіка наукового пізнання

4

ЗМ1

Механізми та чинники розвитку пізнання

2

ЗМ1

Ідеали та норми наукового пізнання

2
Разом

26

2.5.. САМОСТІЙНА РОБОТА:


 • На самостійне опрацювання виносяться наступні теми:
№ з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Предмет та основна проблематика теорії пізнання

3

2

Проблеми пізнання в історичних контекстах

10

3

Проблеми пізнання в добу постмодерну.

3

4

Природа знання, його джерела та межи

5

5

Проблема істини

5

6

Наукове пізнання: специфика, структура

3

7

Механізми та чинники розвитку пізнання

3

8

Еволюційна епістемологія

3

9

Ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки

3
Всього

38

Питання по цих темах виносяться на поточний та семестровий контроль у вигляді тестових та творчих завдань • самостійна робота включає підготовку студентів до семінарських занять та модулей

 • студентам запропоновані першоджерела для самостійного опрацювання і використання для підготовки до семінарських та лекційних занять по відповідних темах

 • студенти мають виконати самостійний індивідуально-дослідницький проект – написання есе та рецензії на один з запропонованих для самостійного опрацювання творів

 • індивідуальна робота студента передбачає створення тезового конспекту опрацьованих першоджерел 1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Бессонов Б.Н. Философия науки: курс лекций. – М.,2008

Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М.,2000

.Ильин В.В. Теория познания. Введение. Общие проблемы. М., 1993

Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология. М., 1994

Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. - М., 2001. С.155 –184// http:// koslova.text.driven.com/narod/studia3/lectorsky.htm

Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания. М., 2005. Разд. Теория познания. Гл. 3, 5, 6,

Мудрагей Н.С. Очерки истории западноевропейского иррационализма. М., Наука, 2002

Петрушенко Епістемологія. Львів 2000.

Степин В. С. Теоретическое знание. Минск 2000. Гл. Основания науки// http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/step-gl3.html

Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы.– М., 2007.

Философия и методология познания. Учебник. – СПб, 2003Основна література :

 • Голдстейн М., Голдстейн И. Как мы познаем. М., 1984 С. 37-194// /http://kosilova.textdriven.com/narod/studia3/gnoseology/51_goldsteins.htm

 • Лекторский В.А. Теория познания ( гносеология, эпистемология)// Вопросы философии 1999, № 8

 • Порус В.Н. Эпистемология: некоторые тенденции // Вопр. философии. 1997, №2

Додаткова література:

 • Ильенков Э.В. Вопрос о тождестве мышления и бытия в домарксистской философии // Диалектика – теория познания. Историко – философские очерки. М., 1964.

 • Лекторский В.А.Субъект, объект, познание. М., 1980. С.3-13 http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Lectorski.htm

 • Лекторский В.А. Теория познания //Философский энциклопедический словарь. М. 1989

 • Микешина Л.А. Философия познания: диалог и синтез подходов// Вопр. философии 2001, №5

 • Миронов В.В., Иванов А.В. Онтология и теория познания. М., 2005. Разд. Теория познания, гл.1, 2.

 • Рорти Р. Философия как зеркало природы. Новосибирск 1997. С.97-102

 • Субъект и объект как философская проблема. К.,1979. С.13-54 // http://psylib.org.ua/books/probsub/index.htm

 • Юм Д. О скептицизме и о других философских системах // Юм Д. Трактат о человеческой природе. Ч.4, гл.1. Соч. в 2-х тт. Т.1. М., 1966. С. 289 – 297. 1. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Основним критерієм успішності навчання є виконання основних завдань зазначених в робочій програмі:

- засвоєння учбового матеріалу і знати: основні періоди розвитку історії філософії, основну проблематику філософії в її історичній ґенезі, а також стан розробки цих проблем в сучасній філософській думці

- виконання всіх видів робіт, що зазначені в учбовій програмі: участь в семінарах, написання модулей, есе, рецензії, опрацювання першоджерел та підготовка плану –конспекту цих першоджерел.


Оцінка “відмінно” виставляється за повні, систематичні, логічно викладені знання. Студент повинен розуміти суть філософської парадигми кожної історичної епохи, місце в ній конкретних представників філософської думки, коло їх ідей і суть їх внеску в розвиток філософії. Він повинен володіти категоріальним апаратом, навичками логічного доведення, мати власну позицію по суті поставлених питань.

Оцінка “добре” передбачає, що, в цілому володіючи матеріалом, студент допускає незначні неточності та окремі помилки, виклад недостатньо систематизований, розуміння суті понять та категорій не завжди чітке.

Оцінка “задовільно” виставляється студенту, який має суттєві недоліки у викладі навчального матеріалу, має прогалини у знаннях, потребує навідних питань і не може самостійно побудувати логіку відповіді. Разом з тим оцінка “задовільно” передбачає засвоєння вузлових питань, розуміння суті основних проблем курсу.

Оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не розуміє суті поставлених питань, не має знань основних проблем та понять курсу філософії, не орієнтується в змістові основних епох розвитку філософської думки.

 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

  1. Письмові бліц-контрольні роботи на семінарах стосовно знання категоріального апарату теми.

  2. Заслуховування та обговорення усних відповідей студентів.

  3. Заслуховування та обговорення рефератів.

  4. Написання есеїв та їх аналіз.

  5. Написання двох модульних робіт.

  6. Колоквіум з оригінальних текстів.Автор Добропас І.О.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка