Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії


ТЕМА 9. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ, ІДЕАЛИ ТА НОРМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ НАУКИСкачати 479,8 Kb.
Сторінка11/15
Дата конвертації09.01.2020
Розмір479,8 Kb.
ТипРобоча програма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
ТЕМА 9. ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ, ІДЕАЛИ ТА НОРМИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ НАУКИ

Філософські засади, ідеали, норми наукового пізнання. Основні форми пізнавальних ідеалів та норм: ідеали опису та пояснення, ідеали обґрунтування та доведення, ідеали побудови знань. Рівні норм та ідеалів пізнання: загальний (для будь-якого наукового дослідження), особливий (історично визначений), спеціальний (для певної галузі науки). Соціальна детермінація ідеалів та норм наукового пізнання. Функції ідеалів та норм в емпіричному та теоретичному пізнанні.

Рациональність та наукове пізнання. Історичні форми раціональності. Зміна історичних форм наукового пізнання як зміна історичних форм раціональності. Класична-некласична-постнекласична форми раціональності і відповідні їм історичні форми розвитку науки.

Поняття картини світу. Поняття наукової картини світу. Розвиток пізнання та зміна картин світу.


4. Структура навчальної дисципліниНазви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

Л

П

лаб

Інд

ср

л

П

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Тема1 Предмет та проблематика теорії пізнання

10

2

23Тема2 Історичні контексти пізнання

8

6

610Тема 3. Проблеми пізнання в добу постмодерну

6

2

25Тема 4. Природа знання, його джерела та межи

8

2

23Тема 5

Проблема істини

8

4

43Тема 6

Наукове пізнання: специфика, структура,

8

4

45Тема7

Механізми та чинники розвитку пізнання5

2

23Тема8

Еволюційна епістемологія5

2

23Тема9

Ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки

6

2

23Разом

90

26

2638

 1. Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Предмет та основна проблематика теорії пізнання

2

2.

Історичні контексти пізнання

6

3

Проблеми пізнання вХХ1 ст

2

4.

Прирола знання, його джерела та межі

2

5.

Проблема істини

4

6.

Наукове пізнання: специфика, структура

4

7.

Механізми ти чиники розвитку наукового пізнання

2

8

Моделі розвитку наукового пізнання

2

9.

Ідеали та норми наукового пізнання

2
Разом

26


8.Самостійна робота


з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Предмет та основна проблематика теорії пізнання Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів Лекторский В.А.Субъект, объект, познание. М., 1980. С.3-13 http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Lectorski.htm

3

6.

Гносеологічна проблематика модерної філософії Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів Шлик М. Поворот в философии// Аналитическая философия. Избранные тексты. М.,1993. С.28-49 //http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Shlik.html

10

7

Проблеми пізнання в добу постмодерну. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів Эпистемология классическая и неклассическая. - М., 2001. С.155 –184// http:// koslova.text.driven.com/narod/studia3/lectorsky.htm

5

8

Природа знання, його джерела та межи Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів Лекторский Субъект, объект, познание М., 1980. С. 21-41, 56-72 /\http://sovphil.narod.ru

3

9.

Проблема істини Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів Хайдеггер М. О сущности истины // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991. С. 8 – 27.

3

10.

Наукове пізнання: специфика, структура Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів.Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. М., 2006 гл. 8. Эмпирический и теоретический Уровни научного исследования

//http// www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Step/index.php5

11

Розвиток наукового пізнання ////http// www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Step/index.php

3

12.

Еволюційна епістемологія Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів Тулмин С. Концептуальные революции в науке// http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/Tulmin.htm

3

13.

Ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки. Термінологічний словник. Конспект оригінальних текстів Мотрошилова Н.А Нормы науки и ориентации ученого// Идеалы и нормы научного исследования. – Минск 1981с.37-52

3
Р азом

389. Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання


 1. Що таке знання? Яка його структура?

 2. Чи можна вважати окремого емпіричного суб’екта суб’ектом пізнання?.Що таке досвід? Які види досвіду ви знаете?

 3. В чому плягає відмінність між розсудком та розумом як пізнавальними здібностями?

 4. .Які види інтуїції іи знаєте? В чому специфіка кожного з них

 5. Що таке гносеологічна робінзонада?

 6. Чи тотожні гносеологія та епістемологія за предметом та методом?

 7. В чому полягае специфіка теорії пізнання в західній та східній культурних парадигмах?.

 8. Що таке індукція та індуктивізм?

 9. Чи можна вважати індуктивний метод Бекона методом сучасної науки?\

 10. Що таке індуктивний принцип? Які підходи до йоо обгрунтування ви знаете?

 11. В яких аспектах критикує індукцію Поппер і за що?

 12. Наведить приклад контіндуктивного розвитку наукового пізнання

 13. Наведить приклад зміни ідеалів та норм наукового пізнання внаслідок наукової революції.

 14. В чому полягає соціодермінація наукового знання

 15. Як в метологічних принцапах наукового пізнання проявляються норми наукового пошуку

 16. В чому полягає подібність та відмінність емпіричного та буденного знання

 17. .В чому полягають гносеологічні особливості експериментальної ситуації

 18. Окреслить відмінність емпіричного базису науки від безпосереднього чуттевого досвіду.

 19. Що таке “ефект вежи” Галілея і як він пов’язаний зі зміною “природної інтерпретації” спостереження

 20. Що означае теоретичне навантаження мови спостереження

 21. .Які основні принципи епистемології позитивізму

 22. Що таке чистий досвід Маха та принципова координація Авенаріуса?

 23. .Означте основні проблеми логічного позитивізму

 24. Чи тотожні логічний позитивізм та аналітична філософія? Якщо ні, то окресліть відмінності та подібність.

 25. Які моделі розвитку знання ви знаєте?

 26. Як співвідносяться традиція та новаторство в прооцесе розвитку пізнання?

 27. Чи існує прогрес в розвитку пізнання і які його критерії?

 28. Що означае вислів «істина завжди конкретна»?

 29. Як взаємопов*язані абсолютна та відносна істини?

 30. Яке дрозуміння істини властиве для постнекласичної парадигми?

 31. Що таке гіпертекст?

 32. Про які метанаративи говорить Ліотар?

 33. Які основні принципи гносеології марксизму?

 34. Як Бергсон обгрунтовує переваги інтуітивного пізнання відносно раціонального?

 35. В чому полягає критика есенциалізму екзистенціалістами?

 36. Які основні принципи гносеології марксизму?

 37. Як Бергсон обгрунтовує переваги інтуітивного пізнання відносно раціонального?

 38. Які характрні риси епістемного знання?

 39. .В чому полягає сутність концепції двоїстої істини і яке її знченнядля гносеології?

 40. Чи можна Аристотеля назвати раціоналістом?

 41. Що означає понятття «табула раса»

 42. .Про які види ідей говорить Лок?

 43. Чим відрізняється соліпсизм від агностицизму?

 44. В чому полягає критика есенциалізму екзистенціалістами?

 45. В чому гносеологічне значення принципу онтологічної відносності Куайна.

 46. Що таке логоцентризм? Поясніть на прикладі концепцій Декарта та Спінози.

 47. Хто автор геометричного методу і в чому полягає його сутність

 48. Яку роль відіграє сумнів в гносеологічних пошуках Нового часу?

 49. Чим відрізняється діалектична логіка Гегеля від формальної Аристотеля?

 50. Які судження Кант називав апріорними?

 51. Як пов’язаний сенсуалізм Фойербаха з його натуралізмом?

10. Методи контролю

Навчальна дисципліна “Гносеологія. Епістемологія” оцінюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається з 2 модулів.

1 модуль проводиться на 8 тижні ІІІ семестру

2 модуль – 16 тижні ІІІ семестру

Оцінювання відбувається за такими формами контролю:

Поточний контроль, модульний контроль, іспит.


11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточний контроль:

Усна відповідь – 3-5 балів

Доповнення – 1–3 бали

Домашня письмова робота ( есе ) – 10 балів /одна в семестр/

Рецензія 1-2 бали

Позитивна оцінка поточної успішності 26-50 балів (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до семестрової форми контролю


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою

максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується іспитом, становить за поточну успішність – 50 балів, на іспиті – 50 балів; Іспит проводиться у тестовій формі формі..

Таким чином, сумування письмового і усного опитування та балів поточної успішності дає кількість балів підсумкового контролю.

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік


А

90 – 100

5

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка