Кабінет міністрів україниСторінка6/29
Дата конвертації26.03.2020
Розмір0,56 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
Мовний компонент

Українська мова. Мови національних меншин

Мовленнєва лінія
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

Загальні уявлення про мовлення Знання про усне та писемне

як засіб спілкування, пізнання мовлення; вміння орієнтуватися

і впливу; сфери спілкування; у мовленнєвій ситуації, сферах

усне та писемне мовлення. Види спілкування, осмислювати,

мовленнєвої діяльності планувати і реалізувати задум

(аудіювання, читання, висловлювання, удосконалювати

говоріння, письмо). Ситуація його.

спілкування. Культура

мовлення. Правила спілкування.


Мовленнєвий етикет. Типи Вміння і навички в усіх видах

мовлення. Стилі мовлення. мовленнєвої діяльності:

Жанри мовлення володіння різними типами і

стилями мовлення з урахуванням

ситуації спілкування,

дотримання правил спілкування.


Аудіювання Уміння уважно слухати текст,

розуміти, запам'ятовувати з

Сприймання на слух, розуміння одного прослухування його

текстів, що належать до різних зміст, визначати тему та

типів, стилів і жанрів основну думку твору, оцінювати

мовлення, ступінь складності почуте, помічати особливості

яких відповідає віковим мовної форми

особливостям учнів та етапу

навчання
Говоріння Уміння переказувати (докладно,

стисло, вибірково) вивчені,

Переказування (докладне, прослухані або прочитані

стисле, вибіркове), твори; діалогічні та

діалогічні та монологічні монологічні висловлювання з

висловлювання різних типів, урахуванням ситуації

стилів і жанрів мовлення спілкування; висловлювати

власну думку, аналізувати

різні погляди на предмет

обговорення, дотримуючись

мовних, етичних та етикетних

норм; удосконалювати власне

мовлення
Читання Уміння читати вголос та мовчки

за визначеними програмою

Формування, розвиток техніки нормативами; запам'ятовувати;

читання вголос та мовчки, висловлювати власну думку про

розуміння самостійно прочитане; самостійно

прочитаних текстів, що працювати з текстом;

належать до різних родів користуватися різними видами

літератури, стилів, типів і читання

жанрів мовлення; види читання
Письмо Уміння письмово переказувати

(докладно, стисло, вибірково),

Побудова письмових текстів самостійно створювати письмові

(монолог, діалог) різних тексти, висловлювати в них

типів, стилів і жанрів власну думку про певну подію,

ситуацію, прочитаний твір,

дотримуватись вимог до

мовлення, вдосконалювати

написане
Мовна лінія
Фонетика. Орфоепія. Графіка
Звукова система мови Знання звуків мови та алфавіту
Складоподіл. Наголос. Сильна Уміння дотримуватися

та слабка позиції звуків у орфоепічних норм у власному

слові та позначення їх на мовленні; вільно користуватись

письмі. Алфавіт. Звукове алфавітом, орфоепічним

значення букв. Орфоепічні словником

норми. Орфоепічний словник


Лексикологія і фразеологія Знання істотних ознак

лексикологічних понять і

Лексичне значення слова. фразеологізмів; уміння

Однозначні і багатозначні, розрізнювати пряме і переносне

стилістично та емоційно значення слова, стилістично та

нейтральні і стилістично та емоційно нейтральні і

емоційно забарвлені слова. стилістично та емоційно

Пряме і переносне значення забарвлені слова, групи слів

слова. Групи слів за за значенням, походженням,

значенням. сферою використання.


Синоніми та антоніми (лексичні Уміння використовувати слова і

та контекстуальні), омоніми. фразеологізми відповідно до

лексичного значення, умов і

Групи слів за їх походженням, завдань спілкування; тлумачити

сферою вживання. лексичне значення

Фразеологізми, їх лексичне загальновживаних слів і

значення, стилістична фразеологізмів, добирати до

приналежність, роль у них синоніми та антоніми;

мовленні, різновиди з'ясовувати етимологію окремих

слів; користуватися словниками

різних видів
Етимологія слова
Словники (тлумачний, Уміння пояснювати значення

синонімів, антонімів, слова за допомогою аналізу

фразеологічний, етимологічний його будови; розрізнювати

та іншомовних слів) словозміну та словотвір;

правильно і стилістично
Будова слова. Словотвір. доцільно використовувати слова

Будова слова та значення з урахуванням значення їх

морфем. Способи творення слів. морфем; користуватися

Морфемний та словотвірний морфемним та словотвірним

словники словниками
Морфологія Знання істотних ознак різних

частин мови, ролі

Лексичне та граматичне морфологічних засобів у

значення слова. Частини мови. побудові висловів.

Граматичні характеристики

частин мови. Роль частин мови

у реченні. Довідники з

морфології


Уміння правильно і стилістично

використовувати форми слів, що

належать до різних частин

мови; користуватися довідковою

літературою
Синтаксис Уміння пояснити семантику,

будову словосполучень, речень

Синтаксичні одиниці, їх види, різних типів; уміння визначати

будова, способи вираження. і будувати синтаксичні

Синтаксичні засоби, їх роль у одиниці, висловлювати той

побудові висловів. Способи самий зміст з допомогою різних

передачі чужого мовлення: синтаксичних засобів.

пряма та непряма мова.


Складне синтаксичне ціле, Уміння визначати тему, основну

структура монологічного та думку тексту, структуру,

діалогічного тексту, засоби способи зв'язку речень у

зв'язку речень у тексті; ньому; складати загальне

"відоме" та "нове" у реченнях уявлення про можливий зміст

тексту. Довідники із тексту (через ознайомлення із

синтаксису та пунктуації заголовком, анотацією);

будувати тематично цілісний,

структурований, зв'язний

текст; користуватися

довідниками
Стилістика
Стилі. Стилістичні можливості Уміння комунікативно доцільно

мовних одиниць та їх використовувати стилістичні

функціонування у мовленні можливості вивчених мовних

одиниць в усному і писемному

мовленні
Орфографія
Фонетичне, морфологічне та Уміння правильно писати слова

інші види написання. Написання відповідно до вивчених

разом, окремо, через дефіс. орфографічних правил та

Правила переносу слів. словникові слова, перевіряти

Орфографічні правила; списки написане; користуватися

слів для запам'ятовування. орфографічним словником

Орфографічний словник
ПунктуаціяПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка