Кабінет міністрів україни


Освітня галузь "Природознавство"Сторінка21/29
Дата конвертації26.03.2020
Розмір0,56 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29
5. Освітня галузь "Природознавство"
Основною метою освітньої галузі є розвиток учнів за допомогою

засобів навчальних предметів, що складають природознавство як

наукову галузь, формування наукового світогляду і критичного

мислення учнів завдяки засвоєнню ними основних понять і законів

природничих наук та методів наукового пізнання, вироблення умінь

застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в

природокористуванні.
Відповідно до цієї мети в учнів формується система знань з

основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання

та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони

опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи

діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти

наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій,

безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і

цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем.


Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності

між початковою та основною, основною і старшою школою, між

загальною середньою і вищою освітою. Зокрема, він враховує

природознавчу підготовку учнів початкової школи за змістовими

лініями освітньої галузі "Людина і світ". Зміст освітньої галузі в

старшій школі ґрунтується на базовій загальноосвітній підготовці

учнів основної школи з основ природничих наук. Цим забезпечується

наступність навчання в початковій, основній і старшій школах.


Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:
рівні і форми організації живої і неживої природи, які

структурно представлені в кожній компоненті освітньої галузі

специфічними для неї об'єктами і моделями;
закони і закономірності природи;
методи наукового пізнання, специфічні для кожної з

природничих наук;


значення природничо-наукових знань у житті людини та їхня

роль у суспільному розвитку.


Зміст освітньої галузі може реалізовуватися як окремими

навчальними предметами (астрономія, біологія, географія, фізіка,

хімія та інші галузі природознавства), що відображають основи

відповідних фундаментальних наук, так і завдяки інтегрованим

курсам.
Зміст загальноприродничої компоненти забезпечує формування в

свідомості учнів основи для цілісного уявлення про природу.


Зміст астрономічної компоненти зорієнтований на забезпечення

засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії,

методів астрономічних досліджень, усвідомлення ними будови

Всесвіту, уявлень про його утворення і розвиток, формування в них

наукового світогляду, використання астрономічних знань у практиці,

розкриття значення астрономії у цілісному світорозумінні на

мегарівні. Зміст біологічної компоненти зорієнтований на

забезпечення засвоєння учнями знань про закономірності

функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію,

взаємозв'язок із неживою природою, формування уявлень про

природничо-наукову картину живого світу, синтез ідей про живі

системи, оволодіння елементами наукового пізнання живої природи,

формування складових наукового мислення (класифікація,

екологічність, еволюційність і історизм, системність і

цілісність), усвідомлення біосферної етики, розуміння необхідності

раціонального використання та відновлення природних ресурсів,

вироблення навичок застосування знань з біології у повсякденному

житті.
Зміст географічної компоненти забезпечує засвоєння знань про

компоненти природи, природні ресурси, удосконалення господарської

діяльності людини, формування в учнів комплексного, просторового,

соціально-орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого,

регіонального та планетарного підходів, сучасної географічної

картини світу через закономірності розвитку географічної оболонки

Землі, усвідомлення цілісного образу своєї країни на основі

розгляду та аналізу трьох її основних компонентів - природи,

населення і господарства.


Зміст фізичної компоненти створює передумови для забезпечення

усвідомлення учнями наукових фактів, ознайомлення з історією

розвитку фізичної науки, формування в учнів знання основних

фізичних понять і законів, що дають змогу пояснити природні явища

і процеси, розвиток експериментальних умінь і дослідницьких

навичок, умінь застосовувати набуті знання для розв'язування

фізичних задач і пояснення фізичних явищ і процесів, формування

наукового світогляду і стилю мислення учнів, уявлення про фізичну

картину світу, розкриття ролі знання з фізики в житті людини та

суспільному розвитку.


Змістове наповнення хімічної компоненти забезпечує засвоєння

учнями знань про речовини та їх перетворення, найважливіші хімічні

закони, методи дослідження в хімії, роль хімії в суспільному

виробництві та житті людини, розвиток експериментальних умінь та

формування на цій основі наукового світогляду, вироблення навичок

безпечного поводження з речовинами у буденному житті.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка