Кабінет міністрів україниСторінка13/29
Дата конвертації26.03.2020
Розмір0,56 Mb.
ТипДержавний стандарт
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29

Основна школа

Освітня галузь "Суспільствознавство" в основній школі є

логічним продовженням і поглибленням суспільствознавчого змісту

освітньої галузі "Людина і світ" Державного стандарту початкової

освіти.
В основній школі формуються такі найважливіші знання, уміння

і навички:


характеризувати явища і процеси суспільного життя,

встановлювати зв'язок між подіями і явищами;


знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та

оцінювати її;


формулювати, висловлювати та доводити власну думку, робити

вибір і пояснювати позицію, вести дискусію;


розмірковувати, спілкуватись, співпрацювати у навчанні,

розв'язувати будь-які проблеми;


свідомо дотримуватися правомірної громадянської поведінки,

реалізовувати і захищати свої права, виконувати громадянські

обов'язки.
------------------------------------------------------------------

| Державні вимоги до рівня

Зміст освіти | загальноосвітньої підготовки

| учнів


------------------------------------------------------------------

Людина в історії Уявлення про історичність

людської цивілізації та

Історія як процес і як наука. періодизацію історичного

Час в історії. Історичний процесу; про циклічний і

простір. Навколишнє абсолютний час; про

середовище, клімат і людина. суб'єктивність у пізнанні

Історичні джерела. Історичний історії.

факт. Історична Знання відліку часу в історії,

закономірність. Історичне відмінностей у часі;

поняття. Наявність різних найважливіших періодів в

теорій на минуле. Історичне історії людства.

краєзнавство Уміння свідомо застосовувати

поняття "історичний календар",

"хронологія", "століття",

"ера", "епоха"; оцінювати

інформацію історичних джерел

та історичні тлумачення,

встановлювати зв'язок між

подіями і явищами, толерантно

ставитись до поглядів інших

людей
Людина в доісторичний період Уявлення про місце і роль

господарювання у житті людини.

Уповільнений розвиток людини Знання способів господарювання

розумної. Неодночасність давньої людини.

переходу до осілого способу Уміння робити порівняння

життя. Умови життя давньої способів господарювання на

людини. Місце і роль людини у основі інформації про умови

природі. Культурний розвиток життя первісної людини та

людини. Перші графічні задоволення її потреб;

символи. Рідний край у пояснювати закономірності

доісторичний період розвитку на прикладах

визначальних подій та процесів

світової історії, історії

України, історії рідного краю
Форми організації давнього Уявлення про форми організації

людського суспільства. давнього людського

суспільства, релігію та

Історичні свідчення про життя мистецтво людей.

та суспільну організацію Знання найпоширеніших теорій

давніх людей, зокрема на походження людини,

території сучасної України. археологічних пам'яток.

Походження релігії та культури Уміння знаходити в минулому

корисний досвід для власної

практичної діяльності


Давні цивілізації Азії, Уявлення про духовний світ і

Європи спосіб життя людей -

представників різних

Зрошувальне сільське цивілізацій, різні підходи до

господарство. Перехід від висвітлення історичних

перших міст до королівств культур, здобутки давніх

(царств). Поняття цивілізації. цивілізацій.

Спільні риси та відмінності в Знання спільних та відмінних

цивілізаційному розвитку рис життя людини і розвитку

народів Сходу і Заходу. суспільства різних

Головні здобутки давніх цивілізацій; причин появи та

цивілізацій ролі грошей і товарно-грошових

відносин.

Уміння порівнювати

особливості та здобутки різних

цивілізацій; називати і

показувати на карті центри

найдавніших цивілізацій,

оцінювати внесок давніх

цивілізацій в сучасну культуру


Класична античність Уявлення про аграрні

суспільства Євразії; головні

Політичні і культурні пам'ятки античної культури;

досягнення аграрних суспільств найдавніші міста - колонії в

у Євразії. Утворення і Північному Причорномор'ї;

розвиток міст-держав на археологічні культури слов'ян

Середземномор'ї (VIII-IX ст. в давній період.

до н. е.). Політичний і Знання характерних рис

культурний розвиток у містах античних держав; впливу

Середземномор'я. Утворення античної спадщини на світову

середземноморських держав та культуру; витоків українського

організація життя в них народу.

(VI-V ст. до н. е.). Антична Уміння оцінювати роль і місце

культура та її спадщина. античної культури в

Демократія античного часу. загальноісторичному процесі,

Античні міста-держави на характеризувати афінську

території України та їх демократію

сусіди. Слов'яни під час

Великого переселення народів.

Витоки українського народу.

Повсякденне життя людини

античного світу. Рідний край

за часів давніх цивілізацій
Середні віки Уявлення про повсякденне життя

людини епохи середньовіччя,

Людина і природа в середні культурну спадщину

віки. Міський уклад життя та середньовіччя.

культурні обміни в Римській Знання основних тенденцій та

імперії. характеристик розвитку людства

цієї доби; визначних пам'яток

"Варварські" держави Західної української та світової

Європи. Візантійська імперія. культури періоду

Ісламські цивілізації. середньовіччя; основних рис

Київська і Галицько-Волинська феодалізму, наслідків

держави та європейський світ. міграцій.

Священна Римська імперія. Уміння зіставляти найважливіші

Соціальна структура події, визначати місце

середньовічного суспільства та Київської і Галицько-

соціальні рухи. Волинської держав, української

культури в європейській та

Монотеїстичні світові релігії світовій культурній спадщині;

та їх стосунки із світською визначати передумови, причини,

владою. Міграції та культурний наслідки і шляхи подолання

взаємообмін між народами. соціальних, світоглядних і

Міграції в межах євразійського міждержавних конфліктів

простору; старі та нові середньовіччя, описувати життя

держави; феодалізм. Розвиток людини в середні віки; давати

міст. оцінку способам подолання

соціальних, світоглядних та

Рідний край в середні віки. міждержавних конфліктів,

Повсякденне життя людини епохи визначаючи позитивні і

середньовіччя. негативні наслідки
Культурна спадщина

середньовіччя


Людина в період нової історії Уявлення про головні риси

епохи Відродження та нового

Культурні досягнення доко- часу, процеси формування

лоніальних африканської, централізованих національних

азійської, центрально- та держав, повсякденне життя

південоамериканської людини, головні пам'ятки

цивілізацій. Експансія з культури Відродження.

Європи та форми контактів з

населенням Африки, Америки, Знання найсуттєвіших рис, що

Азії в 1450-1750 роках. характеризують нації, колонії,

Формування колоніальних колоніальні імперії; причин та

імперій. Відродження і наслідків революцій нового

гуманізм. Реформація і часу; етапів та особливостей

контрреформація. Витоки формування української нації;

національних рухів витоків, суті та наслідків

європейських народів. реформації і контрреформації;

Формування централізованих поняття "гуманізм".

національних держав. Козацька

доба в історії України. Уміння визначати роль і місце

Революції нового часу. Рідний епохи Відродження та нової

край в епоху Відродження. доби в загальноісторичному

Повсякденне життя людини цього контексті; характеризувати

періоду. Культура процес формування української

нації та аналізувати відносини

українців з іншими народами,

характеризувати ознаки

козацтва; характеризувати

культурні процеси і явища;

аналізувати національно-

визвольну боротьбу

українського народу та процес

державотворення з метою

з'ясування ролі козацтва та

інших верств в цих процесах


Індустріалізація і формування Уявлення про господарську і

націй виробничу діяльність людини;

про культуру цього періоду,

Потреби людини і суспільства, зміни у повсякденному житті;

економічні ресурси та їх політичні і соціальні рухи.

обмеженість.

Знання основних рис

Людина і техніка. Перша індустріального суспільства,

індустріальна революція. рушійних сил життя в

Господарська і виробнича індустріальному суспільстві;

діяльність людини. основних рис індустріальної

Підприємництво. революції та політичних і

соціальних рухів; основних

Політичні і соціальні рухи. надбань українського народу в

Просвітництво. Культура. економіці та культурі.
Становлення націй і українське Уміння давати порівняльну

національне відродження. характеристику національно-

Рідний край в епоху визвольних рухів у Європі та

індустріальної цивілізації. Україні в цей період,

Домінування європейського визначати причини та наслідки

світу та суперництво в Європі. соціальних, політичних та

Завершення територіального культурних зрушень в житті

поділу світу. Особливості українського та інших народів,

розвитку людства у XIX ст. людства в цілому;

класифікувати політичні і

соціальні рухи за різними

ознаками; аналізувати розвиток

людства в XIX ст. з метою

виділення характерних рис


Цінності в житті людини Уявлення про єдність

біологічного і соціального в

Індивідуальність. Вільний людині, основні види

розвиток людини. Свобода і діяльності, соціальні норми,

відповідальність. співвідношення та роль етичних

Толерантність. Мораль. норм у суспільстві, між

Цінності в житті людини і особистісні стосунки та шляхи

суспільства. Етика і етикет їх гармонізації; самоцінність

кожної людини.

Знання цінностей та соціальних

норм в житті людини,

історичність світогляду

людини, роль науки та релігії

в житті, поняття творчості,

свободи і відповідальності,

духовності людини, основи

спілкування, шляхи

конструктивного розв'язання

міжособистісних конфліктів,

основні моральні норми та

цінності українського

суспільства та людства,

правила етикету.

Уміння визначати життєві

цінності та орієнтири, давати

загальну характеристику

релігійного та наукового

світогляду, аналізувати

власний досвід ефективного

спілкування, ефективно

спілкуватися та співпрацювати,

керуватися в поведінці

моральними нормами та

цінностями, відрізняти

моральність та аморальність,

дотримуватися правил етикету


Людина і культура Уявлення про співвідношення

Багатоманітність культури. матеріальної і духовної,

Культурна спільність людей національної та

загальнолюдської культури,

причини і природність

різноманітності культури,

культурної спільності людей;

полікультурний характер

сучасного суспільства і

необхідність злагоди між

представниками різних культур.

Знання сфери духовної

культури, культури суспільства

і людини.

Уміння доводити необхідність

позитивної оцінки і

толерантного ставлення до

культурних відмінностей,

характеризувати наслідки

взаємодії різних культур і

міжкультурні відносини в

Україні, у своєму регіоні

(населеному пункті)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка