К пед н., доцент, зав кафедри філософсько-філологічнихСкачати 129,09 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації31.12.2018
Розмір129,09 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


УДК 378.1

Кизима Р.А., к. пед. н., доцент, зав. кафедри філософсько-філологічних дисципліню. Яковчук В.В., к.т.н., декан економічного факультету (Рівненський інститут ВМУРоЛ „Україна”).

Тестова система оцінювання знань студентів, як один із методів
сучасної технології навчання.
В статті розглядається тестова система оцінювання знань студентів
у кредитно-модульній системі. Подаються загальні положення про
тестовий контроль, а також типи і методи конструювання тез завдань і
можливість оцінки рівня знань, умінь і навичок та рівня соціально
особистісної цінності набутих знань.

The article deals with the test system of evaluating student’s knowledge in the
credit modular system. The general principles of test control, types and methods of
constructing test are given below.
The paper also considers the possibilities of estimation the level of knowledge,
abilities and skills and the level of inter social value of the acquired knowledge.
Модульна система організації навчального процесу і модульно- рейтинговий контроль знань студентів є спроба подолати накопичені в останній час недоліки в оцінюванні знань.
Рейтингова система оцінки знань студентів є частиною нових технологій навчання, значною мірою відповідає новим соціально-правовим умовам, проти традиційної, може використовуватись самостійно або бути доповненням до неї.
Рейтингова система спрямована на підвищення навчальної дисципліни, стимулює самостійну роботу студентів, спонукає їх до ініціативи, посилює соціально-психологічні стимули й активізує студентів на придбання заохочувальних балів.
Навчальний процес ВНЗ має у своєму доробку різні форми контролю знань, умінь та навичок: співбесіда, контрольні роботи, колоквіуми, написання рефератів, семінари, самоконтроль, взаємоконтроль, лабораторні практичні роботи, курсові роботи, курсові та дипломні проекти, різні види навчальної і виробничої практик, заліки, іспити.
Перелічені форми педагогічного контролю є традиційними і широко застосовуються у ВНЗ.
Педагогічний контроль повинен бути багатофункціональним, враховувати одночасно з підвищенням рівня знань, умінь та навичок суспільну активність студента, участь у конференціях, олімпіадах, дебетах різного рівня та інше. Об’єктивно оцінювати суспільну активність студента при традиційних формах контролю немає можливості.


Світова практика широко застосовує для визначення рівня знань тестовий контроль і рейтинг, які в повному обсязі враховують усі функції педагогічного контролю.
Тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів дозволяє ефективно і об’єктивно оцінювати успішність студентів. Рейтингова система та її складові - тестовий контроль оцінки знань, умінь і навичок (ЗУН) дозволяє підвищити об’єктивність, ритмічність та всебічність контролю з урахуванням індивідуальних рис студентів. Вона передбачає зміни в психології студента, який повинен працювати самостійно, ініціативно, систематично протягом всього семестру.
Впровадження тестової системи поглиблює об’єктивність оцінювання навчальних досягнень студентів шляхом введення оцінки їх рівня інтелектуального розвитку та соціальної цінності, набутих ними знань і на цій основі підвищення ефективності використання особистісно-зорієнтованих технологій навчання та посилення мотиваційних можливостей європейської школи оцінювання [3,4].
Контроль знань є обов’язковим елементом процесу пізнання і його складової – навчання. Пізнання є суспільно-історичним процесом творчої діяльності людей, воно формує їх знання, на основі яких виникають цілі й мотиви їх діяльності. У знаннях здійснюється переведення розрізнених уявлень у теоретично-систематизовану суспільнозначущу форму, утримання того, що може бути збережене, передане, спадкоємно розвинене як стала опора наступної діяльності.
Тестова система оцінювання знань студентів як психодіагностична методика вимірювання та оцінювання досягнутого розвитку особистостей, умінь та знань [5] в своїй основі передбачає:
• оцінювання рівня знань та умінь;
• визначення рівня інтелектуального розвитку;
• оцінювання рівня соціально-особистісної цінності набутих знань.
У ВНЗ в навчальному процесі проводяться такі види контролю: вхідний (стартовий або попередній), поточний, проміжний та підсумковий;
1) вхідний (стартовий або попередній) – для виявлення залишкових знань студентів по дисциплінах, які забезпечують вивчення нової дисципліни, яка вивчається.
Після встановлення обсягу і рівня знань викладач планує організацію навчального процесу з урахуванням результатів „вхідного” контролю.
Результат „вхідного” контролю не зараховується в рейтинг дисципліни, що вивчається.
2) поточний контроль знань проводиться по модулях (блоках) дисципліни. Зміст модуля визначається викладачем та затверджується на засіданні кафедри.
Зміст модуля має такі складові:
• назва модуля;
• перелік тем;
• перелік завдань для самостійної роботи;


• список літератури;
• завдання підсумкової модульної контрольної роботи.
Значна увага приділяється розробці підсумкової модульної контрольної роботи (ПМКР). Враховуючи те, що професійна діяльність майбутнього фахівця потребує не тільки знання теорії але й уміння використовувати її при розв’язанні практичних завдань. У підсумкових модульних контрольних роботах пропонується використовувати такі типи завдань:
• тестові та теоретичні (усні чи письмові) завдання, спрямовані на визначення ступеня оволодіння студентом теоретичних знань модуля;
• практичні завдання, спрямовані на визначення ступеня оволодіння студентом уміннями та навичками модуля;
творчі завдання, які характеризують самостійність та критичність мислення студента, здатність не лише розв’язувати проблему, але й формулювати її (наприклад, розробити рекомендації покращення якості ґрунтів при підвищеній кислотності та низькому вмісті гумусу, або розробити та провести експеримент, сконструювати тест тощо).
Комплексна модульна система (КМС) передбачає, що на початку вивчення кожного модуля студенти повинні ознайомитись з його змістом то вимогами до ПМКР.
3) проміжний контроль включається в навчальний процес лише в тому разі, коли дисципліна вивчається протягом декількох семестрів, тобто він розглядається як підсумковий за семестр, але не по дисципліні.
4)
підсумковий контроль визначає систему і структуру знань студента в цілому, він є заключним з дисципліни. У тестову контрольну роботу підсумкового контролю слід вносити питання, що стосуються всього курсу.
Поточний, проміжний і підсумковий контроль є обов’язковим для виконання, їх проводять за графіком, затвердженим кафедрою і враховують в рейтинг.
Найбільш коректним засобом виміру характеристик особистості суб’єкта навчання є тести досягнень – психодіагностична методики вимірювання та оцінювання досягнутого рівня розвитку здібностей, умінь та знань.
Під педагогічним тестом розуміється система взаємозв’язаних предметним змістом завдань специфічної форми, що дозволяють оцінювати структуру і вимірювати рівень знань, та інші характеристики особистості.
У навчальному процесі доцільно застосовувати такі типи тестів, які за принципом побудови тестових запитань можуть віднести до відкритої чи закритої форм. За рекомендаціями Інституту системних досліджень освіти до тестів відкритої форми треба віднести такі, в яких передбачені вільні відповіді.
Тести закритої форми мають запропоновані відповіді, з яких вибирають одну або кілька правильних.
Таким чином, на нашу думку, в умовах кредитно-модульної системи навчання можуть мати місце наступні форми тестових завдань [5]:

Відкрита форма – вільно конструйовані відповіді студентів;

Закрита форма – запропоновані 3-5 відповідей, з яких одна, або декілька є найбільш правильними.


Тести закритої форми розподіляються на декілька типів тестів, що різняться один від одного за принципом побудови запитань і відповідей:
• множинний вибір – передбачає 3-5 відповідей на тестові запитання на перевірку уміння відтворити отримані знання;
• простий множинний вибір – передбачає відповіді „так”, „частково”, „ні” і використовується як попередній контроль підготовки до заняття або тестування;
• альтернативні тестові завдання – передбачає наявність трьох варіантів відповіді „так”, „ні”, „не знаю” при перевірці знань класифікацій.
Для об’єктивної діагностики тестів та знань необхідно конструювати тести з урахуванням певних рекомендацій:
• запитання повинні формулюватись стисло, чітко, просто, трактуватися однозначно і легко оцінюватися в балах;
• відповіді повинні мати свою індексацію, бути гранично стислими й розташовуватись під запитальною частиною симетрично;
• у разі відкритої форми тесту відповіді можуть бути обмежені кількістю слів;
• якщо у відповідях необхідно провести обчислення, то вони повинні бути не дуже складними;
• якщо відповідь потребує введення формули, то у запитання включають вихідні дані з відомими або загальноприйнятими позначеннями;
• запропоновані відповіді на питання можуть мати елементи підказу [2].
Розробка тестових завдань повинна виконуватися викладачем з урахуванням необхідності формувати у студентів ЗУН відповідно до програми дисципліни та кваліфікаційної характеристики випускника (бакалавра, магістра).
Тести на інтелект (IQ) – це частина психологічного тестування. Подібне тестування може бути направлене на любий аспект інтелектуальної або емоційної суті: на індивідуальність, світогляд, розумові здібності або емоції.
Тести оцінювання рівня ЗУН розробляються для оцінки ефективності самостійної роботи студента, вивчення, засвоєння і уміння застосовувати знання на практиці.
Тести ЗУН, на відміну від тестів інтелекту віддзеркалюють не стільки вплив накопиченого досвіду і загальних здібностей на поведінку та розв’язання тих чи інших задач, скільки на ефективність навчання, формування різних спеціальних умінь [5].
Вищезазначені форми тестових завдань за інтелектуальним напруженням можуть бути різноманітними, тобто складені з відносно простих, складених або змішаних тестів з урахуванням таких рекомендацій:
• у складеному завданні тести повинні мати наскрізну нумерацію арабськими цифрами;
• завдання повинно конструюватися з тестів різних типів, форм і максимально охоплювати зміст лекцій, модуля (блока) дисципліни і інше;


• завдання повинно враховувати збільшення обсягу та якості знань студентів у продовж семестру і підвищувати рівень пізнавально-розумової діяльності;
• у завдання бажано включати рисунки, що видаються студентам як роздатковий матеріал;
• тестові завдання мають бути різноманітними, оригінальними за змістом, цікавими для студента і після аналізу відповідей суттєво підвищити рівень знань з предмету.
Тести як відкритої так і закритої форм широко застосовуються для формування рівнів пізнання – репродуктивного, пошукового або творчого.
Тести закритої форми найбільш різноманітні за принципами побудови завдань та їх оцінки в балах.
Найбільш простий 1-й тип тесту закритої форми, що конструюється як альтернативне завдання. Відповідь формується за принципом „так – ні”,

правильно – неправильно”, їх можна віднести до тестів загального контролю, та тестів основного змісту навчальної дисципліни. Для прикладу наведемо структурні схеми тестів з дисципліни „Екологія” для бакалаврів.

Каталог: upload -> Naukovo doslidna%20robota
upload -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
upload -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
upload -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
upload -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
upload -> Заліток Людмила Михайлівна
upload -> Освіта. Виховання. Навчання pehota, Elena
upload -> Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
upload -> О. В. Сердюк, канд соц наук, доц., зав соціально-психологічної лаб. Хнувс
Naukovo doslidna%20robota -> Інтернет –конференція
Naukovo doslidna%20robota -> Сформувати пріоритетні напрями фундаментальних та прикладних досліджень Університету «Україна» на 2008-2011 роки та наукову тематику його підрозділів, активізувати їх наукову діяльність


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка