К. М. Біницька orcid id 0000-0002-2111-5275 використання активних методів навчання у процесі вивчення курсу «порівняльна педагогіка»Сторінка4/10
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
СЕРІЯ: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Випуск 4(45), 2015

Перевагами активних методів навчання є те, що 

використовуючи ці методи студент займає актив-

ну позицію у процесі навчання, а знання, одержані 

при цьому, не тільки швидше засвоюються, але й 

більш часто використовуються на практиці. Тому, 

на нашу думку раціональне використання саме та-

ких методів при організації підготовки майбутніх 

педагогів є виправданим (Лисак Г. О., Король С. В., 

2012, с. 122).

Активні методи характеризуються тим, що вони 

ефективно  стимулюють  активність  як  студентів, 

так і викладачів; мають високу ефективність; їх є 

велика  кількість  та  різноманітність  (dytfeld  k.,  

sm

ółka e., 2015).Ми погоджуємось з думкою Ю. В. Іванеко, що 

процес  підвищення  інтелектуальної  активності 

студентів у процесі професійної підготовки голов-

на передумова глибокого і міцного засвоєння знань. 

Тому, з метою більш якісної професійної підготовки 

майбутніх фахівців викладачам потрібно викори-

стовувати активні методи навчання (Іванеко Ю. В. , 

2012, с. 93).

bикладач використовуючи у навчально-виховно-

му процесі активні методи навчання повинен ство-

рювати умови, завдяки яким студент може вчитися, 

думати, шукати, вдосконалюватись, спілкуватися 

і працювати разом в групі, як одна команда. Тому, 

сучасний  викладач  під  час  проведення  занять 

виступає в якостях: людини, яка організовує на-

вчальний процес, водночас досліджуючи потреби, 

очікування і здібності студентів; особи, яка інтегрує 

внутрішні потреби студентів з вимогами навчальної 

програми; того хто створює умови для навчання, на-

укових розвідок, мислення, спілкування, організації 

діяльності і взаємодії в групі; особи, що допомагає 

емоційному  обміну,  який  відбувається  між  сту-

дентами групи; керівник за допомогою якого студен-

ти можуть вчитися активно і самостійно (czepi

żak a.,   

w

ądołowski m., 2015).З метою знаходження способів урахування нових 

педагогічних тенденцій підготовки майбутніх вчителів 

початкових класів були розроблені і апробовані за-

няття  із  застосуванням  активних  методів  навчан-

ня  у  процесі  вивчення  навчальної  дисципліни 

«Порівняльна  педагогіка»  для  студентів  заочної 

форми навчання спеціальності  «Початкова освіта» 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

Порівняльна  педагогіка  досліджує  законо-

мірності функціонування і розвитку освітніх і ви-

ховних систем у різних країнах шляхом зіставлення 

подібностей  і  розбіжностей.  Пошуки  загально-

го  і  специфічного  в  освітніх  системах  у  різних 

народів  дозволяють  знаходити,  давати  наукове 

тлумачення  освітнім  традиціям,  системам,  збага-

чувати  національну  педагогічну  культуру  завдя-

ки міжнародному досвіду. Зазначимо, що основним 

методологічним завданням порівняльної педагогіки 

як  навчальної  дисципліни  полягає  в  тому,  якою 

мірою й у яких формах можливо і доцільно вико-

ристовувати  досягнення  сучасного  зарубіжного 

досвіду у педагогічній діяльності. Метою вивчення 

дисципліни «Порівняльна педагогіка» – надати сту-

дентам знання про стан та основні тенденції, закони і 

закономірності розвитку системи освіти у світовому, 

регіональному, національному масштабах. Зміст кур-

су побудований на основі порівняльного аналізу нор-

мативно-правових джерел міжнародних організацій, 

нормативно-правових  та  навчально-методичних 

джерел  міністерств  освіти  провідних  країн  світу, 

концепцій  і  стратегій  розвитку  освіти  провідних 

країн  світу,  педагогічних  досліджень  зарубіжних 

і вітчизняних науковців, статистичних матеріалів 

тощо (Біницька К.М., 2013, с.3).

Одним  із  напрямів  удосконалення  процесу 

підготовки майбутніх вчителів початкових класів є 

впровадження активних методів, до яких належать 

ігрові форми та активні методи проведення занять 

(мозковий штурм, мікрофон, цільові групи, світове 

кафе тощо), які ми застосовували під час вивчення 

курсу «Порівняльна педагогіка». 

Основним  моментом  реалізації  активних 

методів навчання є концепція спільної діяльності 


Каталог: dfiles


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка