К. М. Біницька orcid id 0000-0002-2111-5275 використання активних методів навчання у процесі вивчення курсу «порівняльна педагогіка»Сторінка3/10
Дата конвертації24.03.2020
Розмір1,01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Метою  статті  є  висвітлення  впровадження 

активних  методів  навчання  під  час  викладання 

дисципліни «Порівняльна педагогіка».

Вітчизняні та зарубіжні дослідники відзначають, 

що  використання  активних  методів  навчан-

ня  дозволяє  ефективно  мобілізувати  студентів 

на  участь  в  освітньому  процесі.  Проблема  впро-

вадження активних методів навчання у навчаль-

но-виховний процес вищого навчального закладу 

розглядається  в  працях  вітчизняних  науковців: 

Долбнєвої Д., Іваненко Ю., Лисак Г., Король В., Мо-

скалюк О. та ін.

В умовах демократизації системи вищої освіти 

особливої уваги заслуговує аналіз впровадження 

в  навчальний  процес  студенттів  старших  курсів 

активних  методів  навчання,  які  дають  змогу 

отримати  майбутнім  фахівцям  соціально-

професійну компетентність. На нашу думку, в про-

цесі  навчання  доцільно  використовувати  модель 

цілісної  соціально-професійної  компетентності 

навчання  сучасних  студентів  вищих  навчальних 

закладів  України  розроблену  Белих  С.  І.  (Белих 

С.  І.,  2013)  .  Науковець  у  своєму  дослідженні 

представляє модель у вигляді чотирьох блоків:

1.   Базовий – випускник вищого навчально-

го закладу повинен характеризуватися розвитком 

таких розумових операцій як: аналізу та синтезу; 

зіставлення і порівняння; систематизація; прийнят-

тя рішення; прогнозування; співставлення результа-

ту дії з висунутою метою. 

2.   Особистісний  –  сучасній  людині  по-

вин ні  бути  притаманні  такі  властивості  як:  від-

повідальність; організованість; ціле спря мованість.

3. 


Соціальний  –  випускник  повинен  бути 

здатний організовувати своє життя відповідно до 

соціально значущих уявлень про здоровий спосіб 

життя; керуватися правами і обов’язками громадя-

нина;  керуватися  у  своїй  поведінці  моральними 

цінностями; співпрацювати, керувати людьми і вміти 

підпорядковуватись іншим; грамотно спілкуватись 

в  усній  і  письмовій  формі  (як  на  рідній,  так  і 

іноземними мовами); знаходити творчі рішення у не-

стандартних ситуаціях; приймати, зберігати, перетво-

рювати та передавати інформацію та ін.

4. 


Професійний  –  забезпечує  адекватність 

виконання  професійної  діяльності.  Випускник 

університету повинен уміти вирішувати професійні 

завдання (Белих С.І., 2013, с.7-8). 

ще у 80-х рр. ХХ ст. Національним тренінговим 

центром у США були проведені дослідження, які 

підтвердили, що використання активних методів 

навчання  (інтерактивне  навчання)  дозволяє 

підвищити відсоток засвоєння матеріалу, оскільки 

впливає не лише на свідомість особистості, а й на 

його почуття, волю (дії, практику). Результати цих 

досліджень  були  відображені  в  схемі  «Піраміда 

навчання». 

Активні методи навчання – методи, які стиму-

люють пізнавальну діяльність учнів та студентів, 

вони побудовані в основному у діалогічній формі, 

передбачають вільний обмін думками про шляхи 

вирішення тієї чи іншої проблеми та характеризу-

ються високим рівнем активності учнів (Грудзин-

ская Е. Ю., Марико В. В., 2007, с.4).

При використанні активних методів студенти 

ефективніше  навчаються,  що  в  майбутньому  до-

зволить  застосовувати  здобуті  знання  в  процесі 

практичної діяльності. Засвоєння знань та нави-

чок,  які  вони  набувають  завдяки  використанню 

активних методів навчання є більш ефективним і 

приємним. 75


Каталог: dfiles


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка