Іванченко К.І., к е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та зедСкачати 23,81 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір23,81 Kb.
Іванченко К.І., к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та ЗЕД

Іванченко М.І., викладач-стажист кафедри менеджменту організацій та ЗЕД

Полтавського університету економіки і торгівлі
Функціональний підхід до менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Поглиблення загальносвітового процесу інтернаціоналізації і глобалізації змушують підприємства розробляти нові концепції менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), нові підходи до планування, організації, координації, мотивації та контролю, які в комплексі забезпечували б ефективну роботу підприємства в складних і нестабільних умовах міжнародного ринкового середовища.

Теоретико-методологічні концепції менеджменту ЗЕД ґрунтуються на основних принципах, методах і моделях міжнародного бізнесу. Практичною основою менеджменту ЗЕД є раціонально узгоджені дії менеджерів усіх рівнів у сфері міжнародного бізнесу. Основними завданнями кожного підприємства, що здійснює ЗЕД є формування такої системи менеджменту ЗЕД, яка забезпечила б йому високу ефективність функціонування, високий рівень конкурентоздатності та стійке становище на міжнародних ринках. Керівництво кожного підприємства для його ефективного функціонування та розвитку повинно порівнювати те, що зроблено за відповідний період з цілями та завданнями, які поставлено раніше. Саме ця повсякденна робота стосується цілої низки управлінських функцій менеджменту ЗЕД. Отже, менеджмент ЗЕД доцільно розглядати як цілісний, взаємопов’язаний і циклічний процес, що складається із конкретних видів робіт, які називаються його функціями. Враховуючи це науковці та практики виокремлюють два підходи в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності: предметний та функціональний.

Актуальність проблеми зумовила зацікавленість до її дослідження багатьох вітчизняних і закордонних вчених таких як: Гаврилюк О. В., Герчикова І.М., Гуріна Г.С., Грачов Ю.М., Гребельник О.П., Дідківський М.І., Дроздова Г.М., Кандиба А.М., Козловський В.О., Кириченко О.О., Кредісов А.І., Луцький М.Г., Мазаракі А.А., Марченко В.М., Панченко Є. Г., Попов С.Г., Пресняков В.В., Прокушев Є.Ф., Торгова Л.В., Шагалов Г.І. та інші. Проте теоретико-методологічні та практичні аспекти функціонального підходу до менеджменту ЗЕД ще недостатньо досліджені та розроблені. Нерозв’язаність багатьох проблем значною мірою пов’язана із специфікою і різноманітністю видів діяльності підприємства безпосередньо пов’язані із його виходом на зовнішні ринки, у зовнішнє міжнародне середовище до яких необхідно адаптуватися керівництву українських підприємств. Усе це зумовлює доцільність даного дослідження.

Більшість науковців і практиків у сфері управління ЗЕД поділяють функції менеджменту ЗЕД на основні та специфічні [1,4]. До основних функцій відносяться: планування, організація, мотивація, координація та контроль [3]. Специфічними функціями менеджменту ЗЕД підприємства вважаються: аналітична, товарно-виробнича, збутова та інші.

Функція планування в менеджменті ЗЕД включає: прогнозування ЗЕД, тобто передбачення майбутнього його стану на міжнародних ринках; визначення цілей ЗЕД; вибір стратегії ЗЕД спрямованої на реалізацію поставлених цілей; розробку програми з визначенням обсягу необхідних робіт для досягнення поставлених цілей; формування бюджету підприємства із визначенням джерел фінансування ЗЕД; визначення кількості матеріальних, сировинних і трудових ресурсів для досягнення цілей. Увесь процес планування ЗЕД поділяють на дві стадії: 1) розробка та вибір альтернативних стратегій ЗЕД (стратегічне планування); 2) визначення тактики здійснення вибраної стратегії (тактичне планування) [3].

На нашу думку, стратегічне планування підприємства, що здійснює ЗЕД стосується трьох життєво важливих сфер його діяльності: формування і реалізація стратегії розвитку і поведінки підприємства у міжнародному середовищі, стратегії створеного продукту, призначеного для реалізації на зовнішніх ринках і персонал-стратегії підприємства. Безумовно, визначення стратегії виходу на зовнішній ринок та стратегії закріплення на цих ринках принципово залежить від конкретної ситуації в якій знаходиться підприємство.

Функція організації у процесі управління ЗЕД підприємства полягає у формуванні керуючої підсистеми, здатної впливати на керовану підсистему з метою повного виконання поставлених завдань по здійсненню різноманітних форм зовнішньоекономічних зв’язків (ЗЕЗ) і видів ЗЕД, використовуючи при цьому найбільш ефективні методи та засоби впливу. Організацію менеджменту ЗЕД, на нашу думку, доцільно визначити таким чином: 1) раціональна побудова організаційної структури управління ЗЕД, яка ґрунтується на раціональній системі взаємозв’язків між структурними елементами підприємства та формуванні відділу ЗЕД із чітким визначенням функціональних обов’язків працівників даного відділу та розробки системи відносин по делегуванню повноважень підлеглим; 2) організація структурних підрозділів (представництв, філій, відділень, дочірніх компаній ) у країнах виходу підприємства; 3) організація процесу укладання зовнішньоекономічної угоди з іноземними контрагентами; 4) організація здійснення та документаційне забезпечення здійснення кожної зовнішньоекономічної операції тощо.

Функція координації у менеджменті ЗЕД полягає в узгодженні дій між фахівцями відділу ЗЕД та іншими структурними елементами організаційної системи з метою забезпечення улагодженої взаємодії усіх підрозділів підприємства та оптимізації його ЗЕД [1].

Мотивація, як функція управління ЗЕД, проявляється в використанні економічних, соціальних, психологічних методів впливу на персонал відділу зовнішньоекономічної діяльності. Мотивація – це форма цілеспрямованого впливу на персонал з метою інтенсифікації його фізичних, розумових та інтелектуальних здібностей спрямованих на підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

Контроль являє собою систему спостережень і виявлення відхилень процесу зовнішньоекономічної діяльності від заданих параметрів та визначення результату впливу суб’єкту управління на об’єкт. До операцій функції контролю відносять: визначення нормативних показників процесу; вибір методики вимірювання результату; інтерпретація і оцінка результатів; корегування результатів. До стандартних показників процесу ЗЕД відносяться: ефективність зовнішньоекономічної угоди, рентабельність здійснення зовнішньоекономічних операцій, конкурентоздатність товару чи послуги на зовнішньому ринку, відсутність рекламацій, відсутність збитків від здійснення зовнішньоекономічних операцій тощо. Корегування результатів зовнішньоекономічної діяльності спрямоване на виправлення процесів, виявлення можливих ускладнень і слабких місць та розробка заходів по їх усуненню.

Специфічними функціями управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства вважаються [1]:

1. Аналітична функція по ви­вченню міжнародного ринково­го середовища, середовища окре­мих країн і ринків, запитів спо­живачів зарубіжних ринкових сегментів.

2. Товарно-виробнича функція, що передбачає удосконалення та адаптацію товару до вимог іноземних споживачів конкретних країн та умов ринку країни виходу підприєм­ства.

3. Збутова функція, що перед­бачає організацію збутових від­ділів на підприємстві та збуто­вої мережі в країні виходу під­приємства для просування товару.

4. Розробка цінової стратегії та формування цінової політи­ки підприємства щодо товарів, що експортуються та імпорту­ються.

5. Рекламна робота підприємства на зовнішніх ринках передбачає участь у міжнародних ярмарках, виставках, за­стосування усіх видів реклами, що спри­яють реалізації товарів

Таким чином, розглянувши функціональний підхід до менеджменту ЗЕД підприємства, ми з’ясували, що існують різноманітні принципи його формування, а ефективне здійснення процесу менеджменту ЗЕД залежить від взаємозв’язку, цілісності та циклічності окремих видів управлінської діяльності (функцій управління), які впливають на об’єкт, що управляється, тобто на раціональне здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Література:  1. Дроздова Г. К. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. Посібник. - К.: Освіта, 2004. – 350 с.

  2. Кандиба А.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підруч. для студ. з екон. спец. агр. вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації. — К. : Аграрна наука, 2004. — 506с.

  3. Луцький М.Г., Марченко В.М., Давиденко В.В., Кам’янецька О.В. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний Посібник.-К.: Сузір’я, 2007- 484 с.

  4. Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. - Львів: “Новий Світ-2000”, 2006.-512с.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1590
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології
1590 -> Акмеологічні особливості професійної готовності майбутнього вчителя
1590 -> Теоретичні аспекти проблеми здоров’язбереження дітей


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка