Issn 2226-8669. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. 2013. №3 (3)Скачати 69,51 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації24.03.2020
Розмір69,51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


ISSN 2226-8669. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. 2013. № 3 (3)

УДК 811.162.142:659.1.011.1

Лілія Дудечко -  магістрантка кафедри 

історії та культури української мови Інституту філології та журналістики 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Специфіка вербальної репрезентації маніпулятивних технологій

 

у сучасному рекламному дискурсі

У статті розглянуто  репрезентацію  функції  мови як  засобу  маніпуляції  свідомістю  в рекламному  тексті. 

Проаналізовано  специфіку  застосування  маніпулятивних  стратегій  і  тактик,  їхньої  ефективності  в  сучасному 

рекламному  дискурсі.  Зосереджено  увагу  на  проблемі  дефініції  поняття  «маніпуляція»,  його  структурі, 

ознаках, різновидах. З ’ясовано функціонування маніпулятивних технологій на рівні вербальних і невербальних 

складників  рекламного  повідомлення.  Окремо  досліджено  ефективність  структурно-граматичних  параметрів 

слогану як ключової фрази рекламного повідомлення.

Ключові слова:  маніпуляція, маніпулятивні стратегії і тактики, заголовок, рекламний текст, слоган.

П о стан о в ка  н аукової  проблем и  та   її  зн ачен н я.  А наліз  дослідж ень  цієї  проблем и. 

На

сучасному  етапі  динамічного  зростання  потужних  виробничих  можливостей,  гігантського асортименту  товарів  і  послуг,  інформаційний  простір  не  лише  ознайомлює  громадськість  із  їхнім 

існуванням та властивостями,  але  й виконує нову  функцію  -  стимулює споживача придбати певний 

товар.  У  ХХІ столітті  реклама  диктує  свої  умови  через  засоби  маніпулятивних  прийомів.  Із 

лінгвістичного  погляду  проблема  рекламного  впливу  цікава  тим,  що  він  здійснюється,  зокрема,  за 

допомогою природної мови.

Проблемі  маніпулятивного  впливу  в  зарубіжній  та  вітчизняній  літературі  присвячено  праці 

таких авторів, як Е. Берн, Р.  Гаріфуллін,  С. Кара-Мурза, Д. Мартін, В. Панкратов, Р. Чалдіні, В. Зірка 

та ін.


Оскільки  поняття  реклами  нині  стало  синонімом  п’ятої  влади,  що  за  своєю  природою  є 

маніпулятивним  механізмом  і  послуговується  лінгвальними  засобами  вираження,  важливо 

досліджувати репрезентацію маніпулятивного впливу рекламного україномовного тексту.  Необхідно 

розкрити механізми та тактики підсвідомого впливу рекламного повідомлення задля змоги свідомого 

розмежування реципієнтом інформації щодо достовірності, правильності та істинності.

М ета статті 

-  проаналізувати специфіку застосування маніпулятивних стратегій і тактик, їхньої 

ефективності  в  сучасному  рекламному  дискурсі.  З’ясувати  функціонування  маніпулятивних 

технологій  на  рівні  вербальних  і  невербальних  складників  рекламного  повідомлення,  дослідити 

ефективність  структурно-граматичних  параметрів  слогану  як  ключової  фрази  рекламного 

повідомлення.

Матеріалом  дослідження  слугували  рекламні  повідомлення,  розміщені  на  біг-бордах  міста 

Луцька.

В иклад  основного  м атер іал у  й  обґрун туван н я  отрим аних  р езу л ьтатів  дослідж ення.

Словник  української  мови  за  редакцією  Б.  Д.  Грінченка  не  містить  терміна  «маніпуляція»  [10],  а 

отже,  можна зробити висновок,  що  це  слово  не  було  характерним для  лексичного  складу  мови того 

часу, однак, як відомо, ще  за часів Античності генії ораторського мистецтва певним чином впливали 

на свідомість людей.

В  одинадцятитомному  «Словнику  української  мови»  знаходимо  таку  дефініцію  поняття: 

«Маніпуляція  -   1. Виконувана  руками  складна  дія,  що  звичайно  вимагає  вправності,  вміння  тощо;

2.  перен.,  розм..,  рідко.  Те  саме,  що  махінація,  шахрайство»  [11,  с.  621].  Семантичне  навантаження 

терміна  в  ХХІ  столітті  зумовлено  розвитком  телекомунікацій  та  насиченості  інформаційного 

простору.  «Маніпуляція  -   вид  психологічного  впливу,  майстерне  виконання  якого  викликає 

приховане  пробудження в  іншої людини намірів,  які  не  збігаються  з її актуальними бажаннями»  [1, 

с.  34].

Більшість  дослідників  схиляються  до  думки,  що  маніпуляції  здійснюються  приховано,  неявно, 

вважаючи це їх визначальною ознакою, і результатом маніпуляцій є саме одержання вигоди для себе

© 

Дудечко Л.,  2013

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка