Іноземної мови


НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 2 (39)Скачати 159,03 Kb.
Сторінка4/8
Дата конвертації23.03.2020
Розмір159,03 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8
НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». – 2016. – ВИПУСК 2 (39)

114


дія; завдяки розширенню контексту діяльності учнів 

ураховується  їх  прагнення  виглядати  дорослими. 

Виховна  функція  реалізується  завдяки  тому,  що  че-

рез  рольову  гру  забезпечується  всебічний  вплив  на 

учнів.  Рольова  гра  сприяє  формуванню  позитивних 

якостей особистості, активної життєвої позиції учня 

в колективі [5, c.147].

Науковці  виокремлюють  такі  переваги  викорис-

тання рольових ігор: 1) учні використовують мовний 

матеріал у ситуаціях, близьких до реального життя; 

2) такий вид ігор дозволяє оволодіти навчальним ма-

теріалом й усвідомлено засвоїти специфіку його ви-

користання в мовленні в процесі закріплення; 3) ро-

льові ігри розвивають і вдосконалюють мовленнєво-

розумову діяльність і створюють умови психологіч-

ної готовності до спілкування; 4) в учнів з'являється 

бажання  спілкуватись  іноземною  мовою  після  уро-

ків, тобто ігри стимулюють внутрішню мотивацію до 

вивчення мови; 5) рольові ігри максимально стиму-

люють активність учнів, що є необхідним для досяг-

нення мети гри; 6) в учнів є можливість використову-

вати мову самостійно, без прямого контролю з боку 

вчителя,  крім  того,  школярі  охоче  концентруються 

на  роботі,  оскільки  самі  окреслюють  свій  внесок  у 

роботу під час гри; 7) проведення ігор стимулює дис-

ципліну учнів − жоден учень, якому цікаво те, що він 

робить, не буде порушувати поведінку [6, c.10].

О.Щербак  підкреслює,  що  рольові  ігри  вигідно 

відрізняються  від  інших  методів  навчання  тим,  що 

дозволяють  учням  бути  причетними  до  розробки 

виучуваної  теми,  дають  можливість  їм  ніби  "про-

жити"  деякий  час  у  ролі  когось  іншого,  спробувати 

свої  сили  в  конкретних  життєвих  ситуаціях.  При 

цьому  дослідник  підкреслює,  що  рольові  ігри  не 

замінюють  традиційних  методів  навчання,  а  раціо-

нально  їх  доповнюють.  Основним  критерієм,  який 

зясовує  правильність  використання  рольових  ігор  у 

навчальному  процесі,  є  досягнення  мети  навчання 

з  урахуванням  умов,  у  яких  буде  проходити  процес 

навчання.  Доцільність  використання  рольових  ігор 

у навчально-виховному процесі, на думку науковця, 

доводять  наступні  обставини:  1)  підвищення  інтер-

есу  до  навчальних  занять  і  взагалі  до  тих  проблем, 

які розглядаються в процесі гри; 2) зростання пізна-

вального інтересу в процесі навчання (учні засвою-

ють  та  утримують  більшу  кількість  інформації,  яка 

базується  на  прикладах  конкретної  діяльності,  що 

сприяє  формуванню  в  учасників  гри  навичок  при-

йняття рішень);  3) позитивний  вплив рольових  ігор 

на ставлення учнів до навчального процесу та інших 

форм  занять;  4)  зміна  ставлення  учнів  до  тих  кон-

кретних  ситуацій,  які  служили  предметом  гри,  до 

людей, котрі були персонажами в грі; 5) оптимізація 

самооцінки учнів: вона стає більш обєктивною, іно-

ді  змінюється  й  оцінка  можливостей  інших  людей; 

6) покращення взаємин учнів і вчителя [4, c.88].

Рольова гра  повинна відповідати таким вимогам 

[7, с.31]: 1) гра повинна стимулювати мотивацію на-

вчання, викликати в школярів інтерес і бажання гар-

но  виконати  завдання,  її  варто  проводити  на  основі 

ситуації,  адекватної  реальної  ситуації  спілкування; 

2) рольову гру потрібно добре підготувати і чітко ор-

ганізувати з погляду як змісту, так і форми; 3) рольо-

ва гра повинна бути прийнята всією групою; 4) вона 

неодмінно  проводиться  в  доброзичливій,  творчій 

атмосфері,  викликає  в  школярів почуття  задоволен-

ня, радості; 5) гра організовується таким чином, щоб 

учні  могли  активно  спілкуватися,  з  максимальною 

ефективністю використовуючи мовний матеріал, що 

відпрацьовується; 6) учитель неодмінно повинен ві-

рити  у  ефективність  рольової  гри.  Роль  вчителя  в 

процесі підготовки і проведення гри постійно зміню-

ється. Якщо на початковій стадії роботи вчитель ак-

тивно контролює діяльність учнів, то поступово він 

стає лише спостерігачем.

Під  час  підготовки  до  уроку,  на  якому  застосо-

вуватиметься  гра,  необхідно  продумати  наступні 

питання методики: 1. Мета гри. Які вміння та нави-

чки в галузі англійської мови учні засвоять у процесі 

гри?  Якому  моменту  гри  треба  приділити  особливу 

увагу? Які інші виховні цілі переслідуються під час 

проведення гри? Кількість гравців. 2. Які матеріали 

знадобляться для гри? 3. Як із найменшою витратою 

часу ознайомити дітей із правилами гри? 4. На який 

час має бути розрахована гра? Чи буде вона цікавою, 

захопливою? 5. Яким чином забезпечити участь усіх 

учнів класу у грі? 6. Як організувати спостереження 

за дітьми, щоб з’ясувати, чи всі включилися до гри? 

7.  Які  зміни  можна  внести  до  гри,  щоб  підвищити 

інтерес та активність дітей? 8. Які висновки слід по-

відомити учням на завершення гри?

Під час організації ігор необхідно додержуватися 

наступних  правил:  1)  правила  гри  мають  бути  про-

стими, чітко сформульованими, а зміст запропонова-

ного лінгвістичного матеріалу – доступним для розу-

міння школярів; 2) гра повинна давати підстави для 

розумової діяльності; 3) дидактичний матеріал, який 

використовується під час гри, повинен бути зручним 

у використанні і наявним у кожного учня; 4) кожний 

учень повинен бути активним учасником гри, оскіль-

ки  тривале  очікування  своєї  черги  знижує  інтерес; 

5) якщо на уроці проводиться кілька ігор, то легкі та 

важкі за навчальним змістом повинні чергуватися.

М.Стронін  пропонує  таку  класифікацію  ігор  у 

відповідності до мовних навичок, формуванню яких 

вони  сприяють:  граматичні;  лексичні;  фонетичні; 

орфографічні;  аудитивні;  мовні.  Як бачимо,  рольові 

ігри можуть бути лише лексичними, аудитивними та 

мовними, тому що саме вони мають можливості для 

тренування  учнів  у  вживанні  лексики  в  ситуаціях, 

близьких  до  реального  життя,  навчання  розуміння 

учнями  змісту  висловлювань,  розвитку  слухової  та 

мовної реакції, навчання учнів послідовно, логічно і 

творчо використовувати отримані мовні навички, ви-

ражати свої думки. Вони в свою чергу  поділяються 

на певні групи за змістом. 

Р.Мільруд пропонує таку класифікацію рольових 

ігор: 1) ігри побутового змісту; 2) ігри казкового зміс-

ту; 3) імітаційні рольові ігри; 4) пізнавальні рольові 

ігри; 5) рольові ігри ділового змісту; 6) рольові ігри 

світоглядного змісту.

Ролі,  які  виконують  учні,  також  мають  свою 

класифікацію.  Про  неї  важливо  пам’ятати  тому,  що 

рольові ігри є ефективними лише в умовах правиль-

ного відбору та розподілення ролей. М.Аріян пропо-

нує враховувати такі групи ролей, як:  1) соціальні ( 

лікар, робітник), які мають виховний вплив; 2) між-

особистісні  (друзі,  однокласники,  супротивники), 

які  сприяють  особистісній  орієнтації  спілкування; 

3) психологічні  (позитивна  особистість,  нейтральна 

або негативна особистість).

Рольова гра може зображувати елементарний ко-

мунікативний акт (покупка, поздоровлення, знайом-

ство) і складний комунікативний акт, що складається 

із серії елементарних актів (вибір маршруту подоро-

жі у бюро подорожей, у залізничній касі). Найбільш 

розповсюджені  форми  рольових  ігор:  презентація, 

інтерв'ю,  заочна  подорож,  прес-конференція,  кру-

глий стіл, телеміст, екскурсія, казка, репортаж, клуб 

по інтересах.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка