Іноземної мови


Визначення  мети  та  завдань  дослідженняСкачати 159,03 Kb.
Сторінка3/8
Дата конвертації23.03.2020
Розмір159,03 Kb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8
Визначення  мети  та  завдань  дослідження. 

Мета  даної  статті  полягає  у  теоретичному  обґрун-

туванні  значимості  використання  рольових  ігор  на 

початковому ступені навчання англійської мови, а та-

кож у розробці методики проведення рольових ігор. 

Виклад  основного  матеріалу  дослідження. 

У 

методичній  літературі  рольова  гра  визначається  як © Кравчина Т.В.

спонтанна поведінка учнів, їхня реакція на поведін-

ку  інших  людей,  які  беруть  участь  у  гіпотетичній 

ситуації.  Рольова  гра  -  це  своєрідний  навчальний 

прийом,  за  якого  учень  повинен  вільно  говорити  в 

рамках  заданих  обставин,  виступаючи  в  ролі  одно-

го  з  учасників  іншомовного  спілкування  [3,  c.239]. 

Обов'язковим  елементом рольової  гри є  розв'язання 

проблемної ситуації, вирішення тієї чи іншої пробле-

ми, що забезпечує максимальну активізацію комуні-

кативної  діяльності  учнів.  Пошук  шляхів  вирішен-

ня  поставленого  завдання  обумовлює  природність 

спілкування. Постановка проблеми й необхідність її 

розвязання сприяє розвитку критичного мислення, а 

необхідність ретельного продумування ситуації, по-

шуку  рішення  розвиває  логічне  мислення,  уміння 

аргументувати  й  переконувати  співрозмовника  [4, 

c.81].


У  людській  практиці  рольова  гра  виконує  такі 

функції:  1)  розважальну  (це  основна  функція  гри 

−  розважити,  надихнути,  викликати  інтерес);  2)  ко-

мунікативну  (опанування  діалектикою  спілкування, 

самореалізація  в  грі);  3)  терапевтичну  (подолання 

різних труднощів, які виникають в інших видах жит-

тєдіяльності); 4) діагностичну (виявлення відхилень 

від  нормативної  поведінки,  самопізнання  в  проце-

сі  гри);  5)  корекційну  (внесення  позитивних  змін  у 

структуру  особистісних  показників);  6)  міжнаціо-

нальної комунікації  (засвоєння єдиних  для всіх лю-

дей соціально-культурних цінностей); 7) соціалізації 

(включення в систему суспільних відносин, засвоєн-

ня соціальних норм) [3, c.111].

У навчальному процесі з іноземної мови виявля-

ються такі функції рольової гри, як навчальна, моти-

ваційно-збуджувальна,  орієнтуюча,  компенсаторна, 

виховна тощо. 

Розглянемо  сутність  перелічених  функцій  дещо 

докладніше.

Рольова гра виконує навчальну функцію, оскіль-

ки  вона  виступає  як  особлива  вправа,  метою  якої 

є  оволодіння  навичками  й  уміннями  діалогічного 

мовлення  в  умовах  міжособистісного  спілкування. 

Рольова  гра  реалізує  мотиваційно-збуджувальну 

функцію,  тому що  вона  приводить  у  дію механізми 

мотивації. Як модель міжособистісного спілкування 

гра  викликає  потребу в  ньому,  стимулюючи  інтерес 

учнів  до  участі  в  іншомовному  спілкуванні.  Орієн-

туюча  функція рольової гри виявляється в тому, що 

вона  орієнтує  учнів  на  планування  власної  мовлен-

нєвої  поведінки  й  передбачення  поведінки  співроз-

мовника, розвиває вміння оцінювати вчинки (свої та 

інших). Компенсаторна функція означає, що рольова 

гра  дає  змогу  розв’язувати  протиріччя,  які  виника-

ють  між  потребою  учня  виконати  мовленнєву  дію і 

неможливістю  здійснити  операції,  котрих  вимагає 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка