Інформація про наукову діяльність кафедри історії україни чну у 20 13 р. Публікації монографії, посібники, методичні рекомендації ботушанський В. М., Брицький П. П., Чайка Г. В., Юрійчук Є. ПСкачати 78,67 Kb.
Дата конвертації23.03.2020
Розмір78,67 Kb.
ТипІнформація


240

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЧНУ У 20

13 

р

.

ПУБЛІКАЦІЇ

МОНОГРАФІЇ, ПОСІБНИКИ,

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Ботушанський В.М., Брицький П.П.,

 

Чайка


Г.В., Юрійчук Є.П.

 Осип Безпалко – видатний

український громадський і політичний діяч . – Че-

рнівці: Технодрук, 2013. – 88 с.

Брицький П.П. 

Голодомори в радянській Укра-

їні / П.П.Брицький. – Чернівці: Чернівецький нац.

ун-т імені Юрія Федьковича, 2013. – 312 с.

Буковинці в трагічні роки Другої світової вій-

ни: статті, спогади та документи / Автори-упоря-

дники

 П.П.Брицький, Г.М.Скорейко,О.А.Суровцев, 

І.П.Фостій. 

– Чернівці: Технодрук,

2013. – 208 с.

Филипчук О.М.

 Studia Byzantino-Rossica. Екс-

пансія, війна та соціальні зміни. – Чернівці: Кни-

ги–XXI, 2013. – 420 с.

Балух О.В. 

Суспільно-політичні відносини в

Галицько-Волинському князівстві: методичні ре-

комендації / О.В.Балух. – Чернівці: Наші книги,

2013. – 80 с.

Методичні рекомендації з курсу Історії Украї-

ни для студентів неспеціальних факультетів. Вид.

2-ге , доповнене / Укл.: 

Яценюк Г.М.

Балух О.В. –

Чернівці, 2013. – 92 с.

Методичні рекомендації та завдання для само-

стійної роботи з курсу «Вступ до спеціальності»

(для студентів першого курсу історичного відділен-

ня факультету історії, політології та міжнародних

відносин ЧНУ) / Укл.: 

Ботушанський В.М.

Чайка


Г.В.

 – Чернівці, 2013. – 32 с.

Методичні рекомендації для семінарських за-

нять та самостійної роботи студентів з курсу «Іс-

торія української культури» / Укл. 

С.В.Герегова,

О.А.Суровцев

. – Вид.3 (доп.).– Чернівці: Наші кни-

ги, 2013. – 80 с.

НАУКОВІ СТАТТІ, ДОКУМЕНТИ,

РЕЦЕНЗІЇ

Балух О.В. 

Буковина у складі Молдавської дер-

жави у 40-х роках XIV – першій третині XVI ст.:

історіографія питання // Питання історії України.

Зб. наук. пр. кафедри історії України Чернівець-

кого нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чернів-

ці: Технодрук, 2013. – Т.16. – С.102-107.

Балух О.В. 

Джерела з історії Буковини (40-і

роки ХІV – перша третина ХVІ ст.) // Кафедра іс-

торії та культури України. Наукові записки з укра-

їнської історії: Зб.наук.ст. – Вип.33. – Переяслав-

Хмельницький, 2013. – С.219-229.

Ботушанський В.М. 

Ім’я і творчість І. Котля-

ревського на Буковині (середина ХІХ – початок

ХХ ст.) (до 110-річчя встановлення йому пам’ят-

ника у Полтаві) // Питання історії України. Зб.

наук. пр. кафедри історії України Чернівецького

нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Тех-

нодрук, 2013. – Т.16. – С.128–135.

Ботушанський В.М.

 Наш вихованець – Анато-

лій Петрович // Часопис української історії. – Вип.

25. – К., 2013. – С. 61-63.

Ботушанський В.М.

 Революційні події на Бу-

ковині в листопаді 1918 року (до 95-річчя Народ-

ного віча українців Буковини 3 листопада 1918 р.)

// Питання історії України. Зб. наук. пр. кафедри

історії України Чернівецького нац. ун-ту імені

Юрія Федьковича. – Чернівці: Технодрук, 2013. –

Т.16. – С.224–226.

Ботушанський В.М. 

У Хотині ми зростали, муж-

ніли, мудрішали

 // 


Незабутня перлина народної осві-

ти. Спогади про Хотинське педагогічне училище. –

Хотин–Чернівці–Нью-Йорк, 2013. – С.47–51.

Ботушанський В.М., Ботушанський О.В.

 Ім’я

художника Миколи Івасюка на сторінках буковин-ської преси (1886–1902 рр.) // Питання історії Украї-

ни. Зб. наук. пр. кафедри історії України Черніве-

цького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чер-

нівці: Технодрук, 2013. – Т.16. – С. 119–123.

Брицький П.П. 

Демографічні, соціальні, мора-

льні і психологічні наслідки голодоморів в Украї-

ні у ХХ ст. // Дунаєвиччина очима дослідників,

учасників і свідків історичних подій: Зб. наук. крає-

знавчих праць / [редкол.: Прокопчук В.С. (голо-

ва) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Вид. ПП Зво-

лейко Д.Г., 2013. – Вип.. 5. – С.238–248.

Брицький П.П.

 Людина надзвичайної порядно-

сті й скромності // Питання історії України. Зб.

наук. пр. кафедри історії України Чернівецького

нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Тех-

нодрук, 2013. – Т.16. – С.9-10.

Брицький П.П. 

Продовольча політики ЦК

РКП(б) та Раднаркому РСФРР в Україні в 1918–

1920 рр. // Питання історії України. Зб. наук. пр.

кафедри історії України Чернівецького нац. ун-ту

імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Технодрук,

2013. – Т.16. – С.71–78.

Валявська К. 

Елементи світського життя в авс-

трійській Буковині (1774–1815) // Питання історії

України. Зб. наук. пр. кафедри історії України Че-

рнівецького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. –

Чернівці: Технодрук, 2013. – Т.16. – С.166–174.

Гайсенюк В.

 Москвофільський рух у Галичині

на початку ХХ ст. // Питання історії України. Зб.
241

наук. пр. кафедри історії України Чернівецького

нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Тех-

нодрук, 2013. – Т.16. – С. 188–193.

Герегова С.В. 

«Татусеве ластів’ятко» // Часопис

української історії. – Вип. 25. – К., 2013. – С. 66.

Герегова С.В. 

Становлення української преси

у США (до 120-річчя заснування часопису україн-

ської громади «Свобода») // Питання історії Укра-

їни. Зб. наук. пр. кафедри історії України Черніве-

цького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чер-

нівці: Технодрук, 2013. – Т.16. – С.96–101.

Гуйванюк М.Р. 

Еміграція галицького селянст-

ва (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) у художній прозі

Василя Стефаника // Снятин: ПрутПринт, 2013. –

Ч.6 (20). – С.41-46.

Гуйванюк М.Р.

 

Ярослав Весоловський в суспі-льно-політичному та культурно-освітньому житті

галицьких і буковинських українців (кінець XIX –

початок XX ст.) // Питання історії України. Зб.

наук. пр. кафедри історії України Чернівецького

нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Тех-

нодрук, 2013. – Т.16. – С.123–128.

Гучко О. 

Стан медичної допомоги населенню

Буковини (кінець ХVІІІ ст. – перша половина ХІХ

ст.) 


// 

Питання історії України. Зб. наук. пр. кафе-

дри історії України Чернівецького нац. ун-ту іме-

ні Юрія Федьковича. – Чернівці: Технодрук, 2013.

– Т.16. – С.179–184.

Демочко В.К. 

Буковинська одісея історичних

знаменостей /

 

Рец. на кн.: 

Бабух В.І., Бабух Т.В.

Буковинська одісея історичних знаменостей. – Че-

рнівці: Місто, 2012. – 80 с.

 

/ В.Демочко // Питаннястародавньої та середньовічної історії, археології

й етнології: Зб. наук. праць / Чернівецький націо-

нальний університет імені Юрія Федьковича, ка-

федра етнології, античної та середньовічної істо-

рії. – Чернівці: Прут, 2013. – Т.1 (35). – С. 319-324.

Демочко В.К. 

Вірність прожитому // Часопис

української історії. – Вип. 25. – К., 2013. – С.67.

Демочко В.К. 

Зародження демократичної укра-

їнської преси у надрах системи компартійних за-

собів масової інформації і її роль у здобутті Укра-

їною державного суверенітету (1985–1991 рр.) 

//

Питання історії України. Зб. наук. пр. кафедри іс-торії України Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія

Федьковича. – Чернівці: Технодрук, 2013. – Т.16.

– С.87–96.

Добржанський О.,

 

Федорак В. Український на-

ціонально-визвольний рух та боротьба проти ра-

дянізації західноукраїнських земель (1944–1955 рр.)

// Історія України. – 2013. – №12, 13, 16. – С. 4–9.

Добржанський О.В. 

Формування української

національної еліти на Буковині в другій половині

ХІХ – на початку ХХ ст. 

// 

Питання історії Украї-ни. Зб. наук. пр. кафедри історії України Черніве-

цького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чер-

нівці: Технодрук, 2013. – Т.16. – С.115–119.

Добржанський С.О. 

Василь Продан і зароджен-

ня українського національного руху на Буковині

в другій половині ХІХ ст. 

// 


Питання історії Укра-

їни. Зб. наук. пр. кафедри історії України Черніве-

цького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чер-

нівці: Технодрук, 2013. – Т.16. – С.110–115.

Ковалець Т.

 Козацька стратегія у повстанні

1630 р. в Україні 

// 


Питання історії України. Зб.

наук. пр. кафедри історії України Чернівецького

нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Тех-

нодрук, 2013. – Т.16. – С.156–162.

Нечипоренко М. 

Рід Самойловичів і початок

політичної кар’єри Івана Самойловича 

// 


Питан-

ня історії України. Зб. наук. пр. кафедри історії

України Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія

Федьковича. – Чернівці: Технодрук, 2013. – Т.16.

– С.162–166.

Обершт О. 

Російський націоналістичний рух в

Україні на початку ХХ ст.: ідеологія та практика 

//

Питання історії України. Зб. наук. пр. кафедри іс-торії України Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія

Федьковича. – Чернівці: Технодрук, 2013. – Т.16.

– С.193–196.

Прокоп Т.

 Реформаторська діяльність П. Ру-

мянцева-Задунайського на посаді генерал-губер-

натора Малоросії 

// 


Питання історії України. Зб.

наук. пр. кафедри історії України Чернівецького

нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Тех-

нодрук, 2013. – Т.16. – С.174–179.

Скорейко Г.М.,

 Яворська І.Т. 

Німецька емігра-

ція з СРСР та України у другій половині ХХ ст. –

на початку ХХІ ст.: етапи, потоки, структури //

Вісник Прикарпатського університету. Історія.

2013. Вип. 23–24. До 20-ліття утворення кафедри

історії слов’ян і 80-річчя професора Петра Федор-

чака. – Івано-Франківськ, 2013. – С.226–236.

Суровцев О.А. 

Голокост на теренах Буковини:

ретроспектива подій та питання збереження істо-

ричної пам’яті 

// 


Питання історії України. Зб. наук.

пр. кафедри історії України Чернівецького нац. ун-

ту імені Юрія Федьковича. – Чернівці: Технодрук,

2013. – Т.16. – С.141–146.

Федорук А.В. 

Рец. на кн.:

 

Бохан Ю. М. ВаярыГрунвальскай бітвы. – Мінск: Беларусь, 2010. – 222

с.

 // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого

князівства Литовського. – К.: Ін-т історії України

НАН України, 2013. – Т. ІІ. – С. 277-286.

Федорук А.В., 

Возний І.П.

 

Ударна зброя ХІІ –першої половини ХІІІ ст. з території Верхнього

Пруту та Середнього Дністра // Вісник Інституту

археології. – Вип. 8. – Львів: Львівський націона-

льний університет імені Івана Франка, 2013. – С.53–

64.

Филипчук О.М. Володимир Мономах і візан-

тійська політична культура // Сфрагістичний що-

річник. – К.: Інститут української археографії та

джерелознавства ім. М.С.Грушевського, 2013. –

Вип. IV. – С. 88-95.

Филипчук О.М. 

Святослав у Слові (Молінні)

Даниїла Заточника 

// 

Питання історії України. Зб.наук. пр. кафедри історії України Чернівецького

Інформація про наукову діяльність кафедри історії України ЧНУ у 2013 р.
242

нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чернівці:

Технодрук, 2013. – Т.16. – С.11–13.

Филипчук О.М.

 Східний шлях русів у

 De


Administrando Imperio

 // Херсонес Темата: «импе-

рия» и «полис». Сборник научных трудов / под ред.

Н.А. Алексеенко. – Севастополь: СПД Арефьев,

2013. – С. 127-139.

Шилюк О.


 Діяльність наукової бібліотеки Чер-

нівецького університету в 50-х – 70-х рр. ХХ ст. 

//

Питання історії України. Зб. наук. пр. кафедри іс-торії України Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія

Федьковича. – Чернівці: Технодрук, 2013. – Т.16.

– С.215–219.

Яворська І.Т. 

Морально-психологічний клімат

серед буковинського єврейства після повернення

з таборів Трансністрії та передумови єврейської

еміграції з Буковини (1944–1945 рр.) 

// 

Питання


історії України. Зб. наук. пр. кафедри історії Ук-

раїни Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федь-

ковича. – Чернівці: Технодрук, 2013. – Т.16. –

С.209–215.

Яценюк Г.М. 

Гетьман Мазепа на захисті укра-

їнського книговидання 

// 


Питання історії Украї-

ни. Зб. наук. пр. кафедри історії України Черніве-

цького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича. – Чер-

нівці: Технодрук, 2013. – Т.16. – С.32–37.

Яценюк Т.

 

Тельвак В., Смерть Михайла Гру-

шевського на сторінках української закордонної

періодики // Наукові записки Національного уні-

верситету «Острозька академія»: Історичні науки

/ Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар. – Острог:

Вид-во Національного університету «Острозька

академія». 2013. – Вип. 21. – С. 182-188.

Яценюк Ф.С.

 Рец. на кн.: 

Ботушанський В.М.,

Брицький П.П., Чайка Г.В., Юрійчук Є.П. Осип Без-

палко – видатний український громадський і полі-

тичний діяч. – Чернівці, 2013. – 86 с. 

// 


Питання іс-

торії України. Зб. наук. пр. кафедри історії Украї-

ни Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федько-

вича. – Чернівці: Технодрук, 2013. – Т.16. – С.226–

227.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ КОНГРЕСАХ,КОНФЕРЕНЦІЯХ

Брицький П.П. 

Хронологізація окремих сіл

колишніх Меджибізького і Летичівського повітів

// Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Ко-

зацька доба в історії Поділля та Південно-Східної

Волині», присвяч. 365-річчю Пилявецької битви /

Ред. кол. Баженов Л.В. (голова), Єсенін С.М. (спів-

голова, відп. ред.) та ін. – Хмельницький: П.П.

Мельник А.А., 2013. – С. 148–150.

Герегова С.В. 

До питання збереження націона-

льної ідентичності українців за кордоном в умо-

вах четвертої хвилі еміграції // Актуальні питання

та проблеми розвитку сучасної цивілізації: істори-

чні, соціологічні, політологічні аспекти. Матеріа-

ли міжнародної науково-практичної конференції,

м. Херсон, 27–28 вересня 2013 р. – Херсон: Вид.дім

«Гельветика», 2013. – С.14–18.

Суровцев О.А.

 Особливості регіональної істо-

ричної пам’яті населення Буковини про другу сві-

тову війну

 

// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

 

«Історична пам’ять провійну та Голокост», Київ, 28–30 вересня

 

2012 р.:Статті та повідомлення.

 

– Дніпропетровськ: Центр«Ткума», 2013. – С. 174-194.

Филипчук А.М.

 Историописание и репрезента-

ция войны в Византии: поход русов 941 г. в Synopsis

Historion Иоанна Скилицы // V Международный

Византийский семинар Херсонес Темата: «импе-

рия» и «полис». Севастополь, Национальный за-

поведник «Херсонес Таврический», 27–31 мая 2013

г. Тезисы докладов и сообщений. – Севастополь,

2013. – С. 60-62.

Филипчук А.М

. Пленные русы в русско-визан-

тийских договорах: цена и обмен // Восточная Ев-

ропа в древности и средневековье. Экономические

основы формирования государства в древности и

средневековье. XXV Чтения памяти чл.корр. АН

СССР В.Т. Пашуто. Москва, 17-19 апреля 2013 г.

Материалы конференции. – М.: ИВИ РАН, 2013.

– С. 259-264.

Филипчук О.М.

 Полонені араби у Візантії на-

прикінці IX-середині X ст.: війна, хрещення і цере-

моніал // Проблеми джерелознавства, історіогра-

фії та історії Сходу: матеріали Міжнародної нау-

кової конференції присвяченої 90-річчю з дня на-

родження проф. Вольфа Менделевича Бейліса / під

ред. М.С. Буряна (15–16 травня 2013 р., Луганськ).

– Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевче-

нка», 2013. – С. 229-234.

Яценюк Ф.,

 

Гакман С. Проблема Бессарабии и

Буковини в советско-румьнских отношениях на

начальном этапе Второй мировой войны // Маrеа

batalіе de 1а Stalingrad 

є

i impactul ei аsuрrа dеє

tіne-


lоr Моldovei 

є

i Rоmв

nіеі», соnf. 

є

і. іntеrn. (2013;Сhі

є

іnг

u). «Великая Сталинградская битва и ее

значение для судеб Молдови и Румынии», 1 fеbr.

2013, Сhі

є

іn

гu. – Сhі

є

іnг

u СЕР USМ, 2013. – Р. 10-

29.

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНа засіданні спеціалізованої вченої ради у Че-

рнівецькому національному університеті імені

Юрія Федьковича 31 травня 2013 р. здобувачем

кафедри історії України 

Левкуном Ярославом Іл-

лічем


 захищено кандидатську дисертацію 

«Науко-


ва і громадська діяльність Івана Борковського».

Науковий керівник – д.і.н., проф. Марусик Т.В.

На засіданні спеціалізованої вченої ради у Че-

рнівецькому національному університеті імені

Юрія Федьковича 25 червня 2013 р. здобувачем

кафедри історії України 

Семенівим Олександром

Євгеновичем

 захищено кандидатську дисертацію

«Визволення Тернопільщини від німецької окупа-

ції у 1944 році (військово-історичний аспект)».

 На-


уковий керівник – д.і.н., проф. Добржанський О.В.

Інформація про наукову діяльність кафедри історії України ЧНУ у 2013 р.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка