Ii. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи Освітня галузь "Мистецтво"Скачати 35,29 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір35,29 Kb.

II. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи

6. Освітня галузь "Мистецтво"


Освітня галузь "Мистецтво" розкриває розмаїття жанрів і стилів українського та світового мистецтва, своєрідність вітчизняної художньої культури як складової частини світових культуротворчих процесів, особливості культурних регіонів світу, основи естетичних знань. Метою цієї освітньої галузі є розвиток особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, здатність до сприймання, розуміння і створення художніх образів, художньо-творча самореалізація і духовне самовдосконалення.

Реалізація цієї мети ставить вимоги до загального змісту освітньої галузі "Мистецтво", в основу визначення якого покладено такі принципи:

генетичний і функціональний взаємозв'язок художньої культури, суспільства і внутрішнього художнього світу особистості;

усвідомлення учнями ідеї цілісності естетичної культури, жанрово-стильової і видової специфіки мистецтв;

осмислення учнями закономірностей історичної еволюції мистецтв і художньої культури в цілому.

На відміну від традиційного підходу до викладання в школі окремо предметів "Музика" та "Образотворче мистецтво" в основу змісту цієї освітньої галузі покладено принцип об'єднання різних видів мистецтв та визначення художньої культури як системи скоординованих знань, опанування якими необхідне для формування в свідомості учнів цілісної художньої картини культурного простору. Впровадження у шкільну практику комплексу видів мистецтв дасть змогу розширити асоціативні уявлення учнів, збагатити їх суб'єктивне світосприймання і світовідчуття, виконати комплектуючу функцію у розвитку сенсорної, емоційної та інтелектуальної сфер особистості. Засоби такої координації можуть бути найрізноманітнішими - від міжпредметних зв'язків, об'єднаних уроків до об'єднаних курсів.

Зміст шкільної освіти через освітню галузь "Мистецтво" розроблений з метою цілісного сприймання культурного простору та визначення його оптимального обсягу. Цей зміст реалізується в конкретних навчальних предметах.

Змістові лінії цієї освітньої галузі включають такі види мистецтва:музичне, візуальне (образотворче мистецтво), хореографічне, театральне та екранні види мистецтва. Координація між ними здійснюється шляхом об'єднання уроків та об'єднання тем у циклі зазначених окремих предметів з урахуванням специфіки художньо-образної мови кожного з видів мистецтва, існуючих між ними взаємозв'язків, спільних навчально-виховних цілей та завдань.

Зміст освітньої галузі 

Результати навчання 

Музичне мистецтво 

Художньо-естетичне сприймання музичного фольклору, творів вітчизняних і зарубіжних композиторів, зокрема вокальних та інструментальних, дитячих опер. Аналіз-інтерпретація та оцінювання прослуханих творів, визначення вираженого в музиці світовідчуття. Ознайомлення із засобами виконання музики (типи людського голосу, музичні інструменти різних груп). Зв'язок музики з іншими видами мистецтва 

уміти уважно вслуховуватися в музику, висловлювати особистісно-ціннісне ставлення до неї, стежити за розвитком музичного образу, інтерпретувати його зміст; мати уявлення про основні жанри музики, зокрема українського фольклору, про народні інструменти; знати про творчість найвідоміших вітчизняних та зарубіжних композиторів, роль музики в житті людини; знати і відрізняти на слух тембри голосів, найпоширеніші музичні інструменти 

Розвиток дитячого голосу, виконання народних пісень, насамперед зразків українського і регіонального фольклору, дитячих пісень 

знати правила співу, володіти вокально-хоровими навичками; уміти проспівати емоційно виразно зразки дитячих і народних, зокрема українських пісень 

Гра на музичних інструментах, зокрема українських народних (сопілка, бубон тощо) та дитячих (металофон, ксилофон, трикутник тощо).
Імпровізація (вокальна, інструментальна, пластична, інтонаційно-мелодична та ритмічна), ігри з музичними та танцювальними елементами, фрагменти народних обрядів 

уміти відтворити на ударних інструментах прості ритмічні звороти, імпровізувати ритмічний супровід до пісень, елементи мелодій, пластичні рухи під музику 

Опанування основними елементами музичної мови як специфічного засобу вираження і осмислення художньо-образної інформації, практичне засвоєння (в процесі сприймання і виконання) основних музичних понять: музичний звук, його властивості, музична інтонація і музичний образ, основні елементи музичної мови, прийоми музичного розвитку, типи музичного вираження 

мати уявлення про інтонаційно-образну специфіку музичного мистецтва, основні елементи музичної мови 

Візуальне мистецтво (образотворче) 

Сприймання дійсності за художньо-естетичними законами.
Сприймання творів візуального мистецтва (українського та світового, народного та професійного) і дитячої художньої творчості.
Особливості візуального мистецтва у порівнянні з іншими видами мистецтва та формами людської діяльності.
Значення візуального мистецтва в житті людей 

виявляти емоційне ставлення до естетичного в оточуючому світі, творах мистецтва; мати уявлення про особливості візуального мистецтва як творчої форми діяльності та сприйняття світу, роль та місце мистецтва у житті людей, значення роботи художника; знати найвидатніших митців образотворчого мистецтва та деякі їх твори 

Аналіз, інтерпретація та оцінювання творів образотворчого мистецтва з точки зору художньо-естетичного значення, духовного смислу, емоційного настрою 

уміти на елементарному рівні аналізувати твори мистецтва, визначати емоційний настрій, духовний зміст, аргументовано висловлювати своє емоційно-ціннісне ставлення до них 

Практична робота з пам'яті, за уявою, за зразком, робота на площині, в об'ємі, декоративно-прикладна діяльність 

уміти самостійно виконувати навчально-репродуктивні та творчі роботи в об'ємі, на площині; знати основні засоби виразності в образотворчому мистецтві 

Основні навчальні елементи (лінія, форма, об'єм, простір, композиція, колір), основні техніки образотворчого мистецтва 

уміти застосовувати засоби виразності у творчій роботі, використовувати у практичній діяльності основні техніки образотворчого мистецтва 

Художній образ як основа образотворчого мистецтва. Художній образ та дійсність 

уміти самостійно створювати художній образ у різних видах та жанрах образотворчого мистецтва 

Основні види візуального мистецтва: живопис, графіка, скульптура, архітектура, декоративно-прикладне мистецтво. Основні жанри образотворчого мистецтва. Художня творчість 

знати основні жанри візуального мистецтва, вміти розрізняти їх за характерними ознаками; виявляти здатність до самостійного творчого самовираження 

Твір мистецтва як засіб комунікації, творчого самовираження, осмислення інформації. Основні елементи мови образотворчого мистецтва 

уміти виражати свої почуття, емоції, естетичні переживання та думки мовою візуального мистецтва 

Хореографічне мистецтво 

Роль та місце хореографічного мистецтва у житті людей 

мати уявлення про хореографічне мистецтво як можливість вираження емоційного стану людини та про пізнавальну і виховну роль хореографії у житті людей 

Художньо-образна мова хореографії: основні види танцю 

знати основні види танцю (класичний, народний, бальний, сценічний, побутовий, спортивний, естрадний, модерний) 

Види танцювальної культури в системі хореографічного мистецтва та форми його втілення. Танець як основа хореографічної діяльності 

знати складові художньої системи танцю; вміти володіти елементами класичної школи танцю, народно-сценічних та бальних танців 

Хореографічне мистецтво в Україні, фольклорні джерела 

мати уявлення про основні етапи розвитку хореографічного мистецтва; знати про внесок української спадщини у світову хореографічну культуру, український народний танець, його розвиток та становлення, регіональні особливості танцю 

Хореографія як синтетичний вид мистецтва 

мати уявлення про особливості хореографії та її зв'язок з музикою, сценографією (костюм, декорації, світло); розвиток артистичності, фантазії, творчої уяви 

Театральне мистецтво 

Основні особливості театрального мистецтва та їх взаємодія з іншими видами мистецтв. Сприймання театральної вистави 

знати елементи образної мови театру (жест, міміка, рухи, мовлення), виражальних засобів у створенні художнього образу; мати уявлення про різні види театрального спектаклю (ляльковий театр, вертеп, театр казок, фольклорно-етнографічний, театр опери та балету, театр драми і комедії) 

Засвоєння основної термінології, знайомство із специфікою образної мови театрального мистецтва 

мати поняття про єдність драматичної дії, художнього слова, пантоміми, хореографії, живопису, музики 

Формування елементарних навичок акторської майстерності у практичній творчій діяльності 

відтворювати образ театрального персонажу елементами пантоміми та міміки, жестами; художньо оформлювати спектакль (добирати костюми, декорації, музичний супровід); брати участь у колективній творчій діяльності 

Висловлювання оцінних суджень щодо театрального спектаклю. Формування і розвиток цілісного театрального мислення 

уміти емоційно сприймати образний зміст спектаклю, висловлювати свої враження в процесі сприймання театрального мистецтва 

Екранні види мистецтва 

Особливості та специфічні риси кіномистецтва і мистецтва телебачення 

знати кращі дитячі кінофільми, вміти розказати їх зміст і дати характеристику героям; висловлювати своє ставлення до переглянутого фільму, усвідомити роль і місце різних видів мистецтв у створенні художнього образу 

Основні види та жанри екранного мистецтва 

мати уявлення про різні види та жанри екранного мистецтва 

Каталог: files -> content
content -> 6. Освітня галузь "Технологія"
content -> Навчальнапрограм а для загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма курсу "Інформатика" для основної школи
content -> Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Музичне мистецтво
content -> Кодекс україни ( Відомості Верховної Ради України
content -> 5. Освітня галузь "Природознавство"
content -> Мови і літератури
content -> Василь Олександрович Сухомлинський


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка