І. О. Луценко 2-ге вид., перероб. і доповн. К.: Світич, 2013. 208 с.: іл. (Б-чка журн. "Дошк виховання"). Бібліогр.: с. 205-206Сторінка4/173
Дата конвертації09.01.2020
Розмір6,25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   173
Мовлення є основним способом комунікації між людьми, і саме воно повною мірою втілює специфіку людського спілкування (О. О. Леонтьєв). Тому, дбаючи про розвиток і збагачення комуніка­тивних навичок дошкільника, маємо насамперед створювати умови для розвитку мовлення. Водночас розвиток мовлення неможливо здійснювати поза сферою спілкування дитини з дорослими та одно­літками. Інтегрує ці процеси цілеспрямоване формування комуніка­тивно-мовленнєвої діяльності. Паралельне становлення мовлення та комунікативної діяльності дошкільнят пояснюється віковими зако­номірностями їхнього розвитку. Так, саме виникнення мовлення у дитини можливе лише за умов, коли дорослий спеціально органі­зовує мовленнєве спілкування з нею.


4

5


Передмова

Передмова
Отже, мовленнєва взаємодія вихователя з дітьми раннього та дошкільного віку має статус комунікативного чинника мовленнє­вого розвитку дітей. Тому вихователь повинен володіти відповід­ними професійними вміннями і навичками мовленнєвого спілкування з дітьми. Але до останнього часу питання професійної комунікації як складової лінгводидактичної підготовки вихователя не розглядалося.

Взаємопов’язаний розвиток мовлення і спілкування забезпечу­ється під час реалізації комунікативного підходу до розвитку мов­лення дітей. Складовими такого підходу є: • створення умов для спілкування на навчальних заняттях;

 • засвоєння мови під час мовленнєвого спілкування;

 • ознайомлення дітей із нормами та правилами повсякденного спілкування;

 • розвиток мовленнєвого спілкування як діяльності, зокрема її структурних компонентів: потребово-мотиваційної сфери, дій і засобів спілкування;

 • організація навчання способів спілкування в умовах життєді­яльності дитини.

Отже, комунікативний підхід передбачає наближення навчально­го процесу до спонтанної практики мовленнєвого спілкування, навчання дітей конкретних мовленнєвих способів досягнення кому­нікативних цілей у життєвих ситуаціях спілкування з дорослими та однолітками. У зв’язку з цим особливого значення набуває органі­зація мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми і ціле­спрямоване керівництво спілкуванням дітей у повсякденному житті та в спільній діяльності, організація активної мовленнєвої практики в усіх сферах життєдіяльності дитини під час перебування її в дошкільному навчальному закладі.

Для реалізації цих завдань вихователеві потрібні спеціальні зна­ння і вміння щодо стратегії й тактики спілкування з дітьми, розвитку відповідних віку форм спілкування та діалогу як виду комунікативної діяльності. Інтеграція психолого-педагогічних та лінгводидактичних знань, що стосуються розвитку мовленнєвого спілкування, органі­зації професійної мовленнєвої взаємодії, комунікативного тренінгу, і визначає специфіку підготовки до педагогічної діяльності, спрямо­ваної на комунікативний розвиток дошкільника.

Із цією метою у посібнику розглянуто такі питання:


 • наукові основи особистісно орієнтованого спілкування вихова­теля з дітьми;

 • мовленнєве спілкування вихователя з дітьми на заняттях і в повсякденному житті;

 • тренінг педагогічного спілкування;

 • особливості спілкування дошкільників з дорослими та одно­літками;

 • розвиток мовлення дошкільника у процесі спілкування з дорос­лими та однолітками;

 • зміст і методи формування комунікативної компетентності; навчання дітей діалогічного спілкування тощо.

Кожний розділ містить запитання для самоперевірки, практичні завдання. Тести, анкети, тренінгові вправи, фрагменти першодже­рел призначені як вихователям із досвідом, так і початківцям, сту­дентам спеціальності «Дошкільна освіта». Працівникам методичної ланки, майбутнім фахівцям у галузі дошкільної освіти адресовано підрозділи: «Забезпечення умов для реалізації особистісно орієнто­ваної моделі спілкування вихователя і дітей» (3.1), «Методичне керівництво комунікативним розвитком дошкільника» (4.5), «Методичне керівництво комунікативно-мовленнєвим розвитком дошкільника» (5.4), а також додаток «Методичний комплекс із роз­витку мовленнєвого спілкування».


6

7


Спілкування як вид людської діяльності
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   173


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка