І. О. Луценко 2-ге вид., перероб. і доповн. К.: Світич, 2013. 208 с.: іл. (Б-чка журн. "Дошк виховання"). Бібліогр.: с. 205-206



Сторінка146/173
Дата конвертації09.01.2020
Розмір6,25 Mb.
1   ...   142   143   144   145   146   147   148   149   ...   173
Особливістю комунікативно-мовленнєвої діяльності дошкільнят є те, що вона виступає їхньою власною діяльністю, яка породжу­ється життєвими потребами і запитами дитинства. Тому розви­ток комунікативно-мовленнєвої діяльності має бути не чимось відірваним від життя малюка, а навпаки, вбирати у себе всі реалії його спілкування з дорослими і ровесниками.

В процесі комунікативно-мовленнєвої діяльності можна виділити такі етапи: мотиваційний, орієнтувальний, виконавчий. Мотивацій­ний етап визначається специфікою становлення і розвитку змісту потреби дітей раннього та дошкільного віку у спілкуванні з дорос­лими та однолітками. Орієнтувальні дії, спрямовані на розуміння ситуації спілкування, партнера по спілкуванню, спостерігаються вже у дітей раннього віку. Проте без спеціального навчання дошкільнята відчувають труднощі, пов’язані з розрізненням почуттів, які переда­ються оптико-кінестичними (міміка, жести, пантоміміка) та пара-лінгвістичними (звучання голосу, його тональність) засобами. Виконавчий етап є тактичним. Він пов’язаний з процесами контак­ту, реалізацією вербальних і невербальних засобів спілкування. Спочатку ним керує дорослий, а згодом — сама дитина.

Учені виявили здатність дітей здійснювати оцінно-контрольні дії у комунікативно-мовленнєвій діяльності (Н. Шиліна), що дає змогу виокремити в її структурі четвертий етап — контрольний.

Показниками комунікативно-мовленнєвого і когнітивно-лінгвіс-тичного розвитку дитини є такі вміння:



  • комплексно аналізувати систему «людина-ситуація»;

  • правильно сприймати і розуміти експресивну інформацію ситуації спілкування;

  • встановлювати контакт з партнером по спілкуванню;

  • використовувати невербальні та вербальні засоби;

  • комунікативно-мовленнєве вміння будувати висловлювання адекватно ситуації мовленнєвого спілкування;

  • мовні (лінгвістичні) вміння: обсяг словникового запасу, рівень граматичної правильності, вибір інтонаційної характеристики мовлення;

контроль, аналіз власного мовлення, здібність змінювати висловлювання залежно від досягнутого результату, довіль­ність, рефлексія тексту і комунікації ( Т. О. Піроженко).



?

Запитання і завдання для самоперевірки

  1. Як впливає комунікативний чинник на розвиток мовлення?

  2. Проілюструйте прикладами, як типові комунікативні задачі сти­мулюють мовленнєвий розвиток дитини.

  3. Які можливості розкриваються внаслідок виявлених вченими зв’язків між розвитком мовлення і становленням спілкування?

  4. Поясніть сутність і зміст поняття «комунікативно-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку».



Практичне завдання

Проведіть власне дослідження. Для нього виберіть дитину з попе­редньо визначеною формою спілкування. Проведіть бесіду, під час якої заохочуйте малюка до самостійної розповіді на близькі йому теми. Зафіксуйте хід вашого спілкування. Проаналізуйте мовлення (текст) дошкільника з погляду лексичного складу (використання різ­них частин мови), структури речень.

Проведіть подібні бесіди ще з кількома дітьми. Порівняйте одер­жані результати та характеристики мовлення малюків із різними формами спілкування.



170

171


Розділ 5. Розвиток мовлення дошкільників у процесі спілкування з дорослими і однолітками

5.4. Методичне керівництво комунікативно-мовленнєвим розвитком дошкільника

Методичне керівництво комунікативно-мовленнєвим розвитком дошкільника полягає у продовженні роз’яснення педагогам особли­востей цієї сфери розвитку дітей, діагностуванні та корекції їхньої освітньої діяльності.



Теоретична частина навчального курсу передбачає оволодіння педагогами психолого-педагогічними і лінгводидактичними осно­вами розвитку комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкіль­ного віку. Практична — оволодіння способами реалізації основних методичних положень, засвоєних у теоретичній частині курсу. Навчаючись, педагоги засвоюють алгоритм розроблення діагнос­тичних методик, про які йтиметься у цьому розділі нижче, способи організації мовленнєвого спілкування між дітьми, особливості роз­витку їхнього мовлення у різних видах діяльності.

Із метою діагностування перебігу і наслідків освітньої діяльності вихователів керівники дошкільного навчального закладу використо­вують різноманітні діагностичні методи, серед яких значне місце відводиться спостереженню та аналізу роботи педагога з дошкільниками на заняттях і в повсякденному житті, діагностич­ним методикам вивчення рівнів комунікативно-мовленнєвого роз­витку дітей. Для повного уявлення про рівень комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини складається її комплексна характе­ристика. Результати діагностування є основою для планування сис­теми методичної роботи, надання адресної методичної допомоги.

У зміст різних форм методичної роботи вводяться питання інте­грації комунікативного і мовленнєвого розвитку дітей. Для педаго­гічної ради може бути обрано теми: «Формування мовленнєвого спілкування на заняттях і в різних видах діяльності», «Вдосконалення діагностико-корекційної роботи з формування комунікативно- мов­леннєвої діяльності дітей».

Специфіка змісту навчання педагогів зумовлює широке викорис­тання таких форм, як семінар-практикум, практикум, педагогічний аукціон, тренінг та ін. Для вихователів малюків усіх вікових груп доцільно організувати семінар-практикум на тему «Діагностування рівнів розвитку комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей», тре­нінг «Планування інтегрованого блоку «Комунікативно-мовленнєвий

172

Методичне керівництво комунікативно-мовленнєвим розвитком дошкільника

розвиток дошкільників». Такі форми роботи передбачають також використання активних методів навчання: проектне та ігрове моде­лювання, рольову гру тощо.

Оперативний контроль і діагностика визначають потребу корек­ції роботи педагогів з дітьми.




Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   142   143   144   145   146   147   148   149   ...   173


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка