І. О. Луценко 2-ге вид., перероб. і доповн. К.: Світич, 2013. 208 с.: іл. (Б-чка журн. "Дошк виховання"). Бібліогр.: с. 205-206


Генеза форм спілкування дошкільників з ровесникамиСторінка131/173
Дата конвертації09.01.2020
Розмір6,25 Mb.
1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   ...   173
Генеза форм спілкування дошкільників з ровесниками

Параметри спілкування

Форми спілкування

Орієнтов­ний вік

Зміст потреби у спілкуванні

Провідний мотив спілкування

Основні засоби спілкування

Чутливість до звертань ровесників

Емоційно практична

Два-три

Співучасть ро­весника у заба­вах

Особистіс-но-діловий (емоційна розрядка)

Експресивно-мімічні, предметні дії. 5 % усіх контактів-мовлення.

Чує, але не слухає

Три-чотири

Самовиявлення. Пошук добро­зичливої уваги

Діловий

Ситуативнемовлен-ня - 75 % усіх кон­тактів, експре­сивно-мімічні, предметні дії

Чує і слухає

Ситуатив­но-ділова

Чоти-

ри-


п’ять

Співробітництво ровесників

Діловий,

особистіс-

ний


Ситуативне мовлен­ня - 85 % усіх кон­тактів із опорою на невербальні засоби

Чутливий до звер­тань ро­весника

П’ять-шість

Визнання ровесниками успіхів дитини. Пошук добро­зичливої уваги

Діловий, особистіс-ний, пізна­вальний

Мовлення автоном­ного типу

Чутливий до звер­тань партнера

Позаситуа-

тивно-


ділова

Шість-сім

Співробітни­цтво. Повага. Доброзичлива увага. Співпере­живання, взає­морозуміння

Діловий, особистіс-ний, пізна­вальний

Мовлення

Чутливий до звер­тань партнера

Запитання і завдання для самоперевірки

 1. За якими параметрами визначають форму спілкування дошкіль­ника з ровесниками?

 2. Чим перша форма спілкування з ровесником відрізняється від першої форми спілкування з дорослим?

147

Розділ 4. Особливості спілкування дошкільників із дорослими та однолітками

Відмінності спілкування дошкільників з ровесниками від спілкування з дорослими


3. Визначте місце ситуативно-ділової форми спілкування з ровес­ником у життєдіяльності дитини.

4.4. Відмінності спілкування дошкільників з ровесниками від спілкування з дорослими
Практичні завдання

1. Поспостерігайте спілкування дітей молодшого, середнього і старшого дошкільного віку між собою. Спостерігаючи, врахо­вуйте обставини, за яких відбувається спілкування, фіксуйте мовлення дітей, використання ними невербальних засобів, осо­бливостей емоційних реакцій. Узагальнивши всі дані, визначте актуальну потребу, мотиви і провідну форму спілкування кожної дитини та заповніть табл. 14.Таблиця 14

Провідна форма спілкування

п/п

Вік дітей

Обстави­ни, за яких відбувалося спілкування

Текст,

тривалість

мовленевої

взаємодії

Невер-бальні засоби

Зміст

потреби,

мотиви

спілкування

Провідна форма спілку­вання


 1. Порівняйте результати спостереження особливостей спілкуван­ня дітей різного віку за визначеними у таблиці параметрами. Проаналізуйте зміст спілкування і якісні характеристики мовлен­ня дітей із різними формами спілкування, місце невербальних засобів у спілкуванні.

 2. На основі таблиці «Генеза форм спілкування дошкільників із ровесниками» проаналізуйте можливості кожної форми спілку­вання для цілеспрямованого розвитку у дітей мовлення. Зробіть висновок щодо використання навчальних ситуацій спілкування малюків із ровесниками на заняттях.

Особливості спілкування дошкільників із ровесниками

 1. Особливо яскрава емоційна насиченість. У спілкуванні спосте­рігається майже у 10 разів більше експресивно-мімічних виявів і підкреслено виразних інтонацій, ніж при спілкуванні з дорослим. Розмови дошкільники здебільшого супроводжують вигуками, смі­хом, кривлянням.

 2. Нестандартність дитячих висловлювань, відсутність обмежу­вальних норм і правил. Діти, розмовляючи одне з одним, використо­вують незвичні слова, особливі сполучення слів, звуків, фраз. Малюки дзижчать, тріскотять, торохтять, цокають, улюлюкають, передраж­нюють одне одного, вигадують нові назви знайомих предметів. Усі дії дитини у спілкуванні з ровесником мають психологічний смисл. Одноліток сприяє створенню умов для самостійної творчості, вияву індивідуальності. Самобутність, творчість малюка раніше і краще за все виявляються у спілкуванні з ровесниками, коли ніщо не стримує і не гальмує активності, ніхто не нав’язує жорстких зразків «як треба», і коли можна, не вагаючись, виявити себе, показати «на що я здатний». Недарма творчі види діяльності — гра, фантазування — значно частіше використовують у спілкуванні з однолітками.

 3. Переважання ініціативних висловлювань над висловлювання-ми-відповідями. У контактах із ровесниками дитині важливіше висловлюватися самій, аніж слухати іншого. Тому діалог зазвичай не відбувається: малюки перебивають одне одного, кожен говорить про своє, не слухає партнера. Типова розмова дошкільників одного з одним трохи схожа на діалог-непорозуміння:
 • Це моя лялька.

 • У мене сьогодні нові капці.

 • Ляльку треба одягти ось так, як я.

 • Я вибрала, а мама купила мені капці з бантиками.

Схематично особливості діалогічної взаємодії дошкільників відо­бражено на рис. 6.


148

149

1   ...   127   128   129   130   131   132   133   134   ...   173


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка