Хань юйцень дисертація формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовкиСторінка58/66
Дата конвертації25.03.2020
Розмір9,81 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   66
Філософськи абриси сучасної освіти (2006). І. Предборська, Г. Вишенська, В. Гайденко, Г. Гамрецька та ін. (авт. кол.); І. Предборська (ред.). Суми: ВТД «Університетська книга».

 • Філософський словник (1986). [за ред. В. І. Шинкарука]. К.: Голов. Ред. УРЕ.

 • Филиппов, А. В. (2005). Педагогическая система формирования готовности студентов к вокально-педагогической деятельности (дис. … канд. пед. наук: 13.00.02). Москва.

 • Филоненко, В. А. (2008). Формирование умений профессиональной самоорганизации у студентов педагогического колледжа (дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08). Армавир.

 • Филоненко, В. А. (2008). Формирование умений профессиональной самоорганизации у студентов педагогического колледжа (автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.08). Армавир.

 • Филоненко, В. А. Актуализация профессиональной самоорганизации будущего специалиста в условиях современного высшего профессионального образования. Режим доступа: http://yspu.org/conferences/Training_managers/15_FilonenkoVA.doc.

 • Филоненко, В. А., Петьков, В. А. (2014). Моделирование процесса формирования умений профессиональной самоорганизации у будущих педагогов. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология, 3 (143), 93-99.

 • Философский энциклопедический словарь (1989). М.: Советская энциклопедия.

 • Фридман, Л. М. (1987). Педагогический опыт глазами психолога: кн. для учителя. Москва: Просвещение.

 • Хакен, Г. (1991). Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным явленням. Москва: Мир.

 • Хакен, Г. (2000). Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке? Синергетика и психология. Тексты. Вып. 2. Социальные процессы.. Москва, 11-25.

 • Хань, Юйцень. (2016). Зміст та структура умінь художньо-творчої самоорганізації вчителя музичного мистецтва. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 14, 122-129.

 • Хань, Юйцень. (2016). Художньо-освітній простір як чинник художньо-творчої самоорганізації майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки Ніжинського держ. університету імені Миколи Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки», 3, 112-116.

 • Хань, Юйцень. (2016). Самоорганізація вчителя музичного мистецтва: науково-теоретичний аналіз проблеми. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти: збірник наукових праць, 21 (26), 7-12.

 • Хань, Юйцень. (2017). Організаційні засади формування умінь художньо-творчої самоорганізації вчителя музичного мистецтва. Наукові записки Серія : Педагогічні науки, 155, 229-233.

 • Хань, Юйцень. (2019). Методи формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музики. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, 285-290.

 • Хань, Юйцень. (2019). Критеріально-рівневе оцінювання сформованості умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць, 1 (59), 90-95.

 • Хань, Юйцень. (2019). Формы и методы формирования умений художественно-творческой самоорганизации учителя музыкального искусства. Модернизация исторического сознания как ведущий вектор художественного образования в глобальном мире, 145-152.

 • Хань, Юйцень. (2019). Форми педагогічної роботи зі студентами-вокалістами з формування їхніх умінь художньо-творчої самоорганізації. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: Матеріали VІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції, 198-201.

 • Хань, Юйцень. (2019). Діагностика мотивації майбутніх учителів музичного мистецтва до оволодіння уміннями художньо-творчої самоорганізації. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 129-133.

 • Хань, Юйцень. (2019). Деякі аспекти методичного забезпечення ефективного формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва. Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів і молодих учених, 65-70.

 • Харлов, М. А. (2013). Рефлексивная середа колледжа малого города. Научно-практический журнал “Вестник ИрГСХА”, 57. Часть ІІІ, 160-167.

 • Хатунцева, С. М. (2017). Проблема самоорганізації в процесі формування в майбутніх учителів готовності до самовдосконалення. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 52 (105), 339–349.

 • Хижна, О. П. (2007). Художньо-педагогічна діяльність учителя початкової школи. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова.

 • Хлусова, А. А. (2011). Рефлексивная середа как компонент технологи формирования рефлексивной компетентности студентов. Историческая и социально-образовательная мысль. ИСОМ, 3, 51–53.

 • Хмельницька, О. С. (2017). Коучинг як сучасна технологія підвищення ефективності навчального процесу. Молодий вчений, 6, 315–319.

 • Хоменко-Семенова, Л. О. (2015). Коучинг як ефективна технологія формування успішного студента. Вісник національного авіаццного університету Серія : Педагогіка, Психологія, 7, 135-139.

 • Хоу, Юэ (2008). Профессиональное фортепианное исполнительство и обучение в Китае. Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 12 (85), 132-136.

 • Цагарелли, Ю. А. (1982). Процессы самоорганизации, самоуправления, саморегуляции в музыкальной деятельности. Теоретические и прикладные исследования психической саморегуляции : тезисы докладов науч. конф., 11-13.

 • Ці, Сянбо (2016). Формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва (дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02). Київ.

 • Цуканова, О. В. (2014). Організація і самоорганізація: сутність і співвідношення понять. Сборник научных трудов SWorld, 3, Том 27, 57-60.

 • Цюй, Сяоюй. (2006). Методика самовдосконалення майбутнього вчителя музики у процесі фахової підготовки (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02). Київ.

 • Цюй, Сяо Юй (2011). Аналіз готовності до самоудосконалення майбутніх учителів музики в процесі вокальної підготовки. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти, 12, 53-56.

 • Цюряк, І. О. (2010). Методика застосування особистісно орієнтованих технологій навчання в процесі диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики (дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02). Київ.

 • Цюряк, І. О., Луценко, В. В. (2016). Особистісно орієнтовані технології навчання у підготовці студентів мистецьких спеціалізацій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки, 4 (86), 168-171.

 • Чень, Го. (2012). Проблема подготовки магистрантов по музыкальным специальностям в университетах КНР. Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. Серия «Общественные и гуманитарные науки», 3133, 250-254.

 • Черленяк, І. (2005). Функціональність, синергізм та синергетичність організаційних систем. Вісник НАДУ, 3, 64–72.

 • Чжан, Яньфен. (2012). Методика вокальної художньо-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в університетах України і Китаю (дис. … канд. пед. наук: 13.00.02). Київ.

 • Чжоу, Лі. (2013). Формування умінь художньої інтерпретації у майбутніх вокалістів. Мистецька освіта в контексті глобалізації та полі культурності: зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науковопрактичної конференції, 214-215.

 • Чжу, Цзюньцяо. (2016). Формування вокальної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі професійної підготовки (дис. … канд. пед. наук: 13.00.04). Київ.

 • Шевцов, А. (2003). Синергетичні принципи проектування педагогічного процесу як системи. Вища освіта України, 2, 115–119.

 • Шэннань, Чжоу. (2012). Совершенствование преподавания в современном вузе: теория, практика, анализ и оценка: материалы Междунар. науч.-пакт. конф., 1-2 ноября 2012 г. Минск: Изд. центр БГУ.

 • Шестакова, Т. В. (2006). Педагогічні умови та організаційно-методична система формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 12, 444-453.

 • Шпарик, О. М. (2013). Моніторингові дослідження китайських науковців у галузі забезпечення якості загальної середньої освіти у країнах Європи. Нові технології навчання, 77, 32–36.

 • Штепа, О. (2010). Самоменеджмент: процесуальна та диспозиційна характеристика. Соціогуманітарні проблеми людини, 4, 224-235.

 • Шэннань, Чжоу. (2012). Совершенствование преподавания в современном вузе: теория, практика, анализ и оценка : материалы Междунар. науч.-пакт. конф., 1-2 ноября 2012 г. Минск: Изд. центр БГУ.

 • Шумка, А. (2014). Ситуативний метод та використання автентичного відео у навчанні іноземної мови. Studia methodologica, 36, 99-105.

 • Щербина, В. В. (2000). Социальные теории организации: Словарь. М.: «ИНФРА»М.

 • Эрдниева, Э. В. (2015). Storytelling как средство формирования коммуникативной компетенции бакалавров гуманитарного профиля. Научные исследования: от теории к практике: материалы III Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 30 апр. 2015 г.). Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 298-300.

 • Ясвин, В. А. (2000). Экспертиза школьной образовательной среды. Москва: Сентябрь.

 • Bashkir, O. I. (2018). Modern formats of professional development of educational community. Innovative solutions in modern science, 3(22).

 • David, M. (1992). Armstrong. Managing By Storying Around: A New Method of Leadership. Armstrong International.

 • Douglas, C. A., Morley, W. H. Executive Coaching: An Annotated Bibliography. Creensboro, North Carolina: Center for Creative Leadership.

 • Chakravarthy, Pradeep. (2011). The Difference Between Coaching And Mentoring. Forbes (20 December 2011).

 • Kelso, J. A. S. (1995). Dynamic Patterns. The Self-Organization of Brain and Behavior. Cambridge (Mass.).

 • Maturana, H. (1975). Autopoiesis. Autopoiesis: A theory of living organization. International Journal of Man-Machine Studies, 7, 313 - 332.


 • Каталог: images -> 2019 -> manual


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   66


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка