Хань юйцень дисертація формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовкиСторінка57/66
Дата конвертації25.03.2020
Розмір9,81 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   66
Мировоззренческая культура личности: философские проблемы формирования (1986). В. П. Иванов (ред.). Київ: Наукова думка.

 • Мировська, Ю. (2013). Створення творчого середовища як умова мотивації до формування художньо-комунікативних умінь майбутніх учителів музики і хореографії. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 8, Частина 1, 214–220.

 • Мирончук, Н. М. (2015). Cамоорганізація професійної діяльності як основа професійного зростання викладача вищого навчального закладу. Проблеми освіти: збірник наукових праць, 69-73.

 • Мирончук, Н. М. (2015). Змістові характеристики самоорганізації праці викладача вищого навчального закладу. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: зб. наук.-метод. праць, 64-68.

 • Михневич, С. Н. (2012). Самоорганизация студентов-первокурсников в период адаптации к обучению в вузе. Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии : сб. ст. по материалам XII междунар. науч.-практ. конф. Ч. II, 95-99.

 • Михнюк, М. (2014). Майстер-клас як форма обміну передовим педагогічним досвідом. Професійно-технічна освіта, 2, 49-51.

 • Міщиха, Л. П. (2007). Психологія творчості. Івано-Франківськ: Гостинець.

 • Мунтян, Т. В. (2015). Діагностика мотивів навчальної діяльності студентів та їх зв'язок з рівнем сформованості умінь самоорганізації. Науковий журнал «Педагогічні науки», Т. 68, 169-174.

 • Непомнящая, Н. И. (2000). Ценностность как личностное основание. Москва: Знание.

 • Нестеренко, Г. О. (2003). Синергетичний вимір самореалізації особистості в умовах трансформації суспільства (автореф. дис. … канд. філософ. наук: 09.00.03). Київ.

 • Нестеренко, Г. О. (2007). Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення. Київ: Вид-во НПУ М. П. Драгоманова.

 • Никифоров, А. Л. (1990). Деятельность: теория, методология, проблемы, творчество. Москвва: Политиздат.

 • Николенко, Д. Ф. (1968). Умения и навыки. Психология. К.: Рад. шк.

 • Ніколаї, Г. Ю. (2013). Методологічні пошуки у сфері мистецької освіти. Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 1 (1), 3–17.

 • Новаченко, Т. В. (2013). Самоорганізація діяльності державного службовця: вітчизняний та європейський досвід. Київ: НАДУ.

 • Обух, Л. В. (2018). Коуч-технології, тренінги та майстер-класи як складові музичного менеджменту в соціокультурному просторі України. World science, 3(31), Vol. 6, 43-46.

 • Овчаренко, Н. А. (2016). Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04). Кривий Ріг.

 • Овчарук, О. В. (2004). Розвиток компетентнісного підходу:стратегічні орієнтири міжнародної спільноти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. К.:“К.І.С.”, 6 – 16.

 • Ожегов, С. И. (1987). Словарь русского язика. М.: Рус. Яз.

 • Орлов, В.Ф. (2005). Професійне становлення вчителя як предмет педагогічних досліджень. Педагогіка і психологія, 1, 42-51.

 • Павлова, А. М. (2017). Педагогические особенности сопровождения студентов ВУЗА по формированию у них навыков самоорганизации деятельности. Общество: социология, психология, педагогика, 7. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/samoorganizatsiya-vo-vneauditornoy-rabote-studentov-v-usloviyah-informatizatsii (дата звернення 02.03.2019)

 • Падалка, Г. М. (2008). Педагогіка мистецтва (теорія і методика викладання мистецьких дисциплін). Київ: Освіта України.

 • Пазенок, В. (2003). Синергетика в контексті становлення нової світоглядної парадигми. Вища освіта України, 3, 21 – 27.

 • Пан, На. (2010). Сутність вокальної культури майбутнього вчителя музики. Науковий вісник Інститут мистецтв Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, 3, 84– 90.

 • Панченко, Г. П. (2008). Методика розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі вокальної підготовки (дис. … канд. пед. наук: 13.00.02). Київ.

 • Пахмутова, М. А. (2013). Специфика личностной самоорганизации студентов, включенных в исследовательскую деятельность. Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, 1-2 (77), 137-144.

 • Платонов, К. К. (1984). Краткий словарь системы психологических понятий. Москва: Высшая школа.

 • Платонов, К. К. (1963). О знаниях, навыках и умениях. Советская педагогіка, 11, 98–103.

 • Попова, Н. П. Формирование умений самоорганизации учителя в педагогической деятельности в процессе повышения квалификации (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01). Великий Новгород.

 • Попович, М. (1997). Раціональність і виміри людського буття. Київ: Сфера.

 • Порохня, Л. А. (2011). Вплив суб’єкт-суб’єктної взаємодії як педагогічна умова формування готовності майбутнього вчителя. Педагогіка та психологія, 40 (2), 86-91.

 • Посохова, Н. В. (2011). Процесс формирования личности по синергетическим классификациям. Общество: философия, история, культура, 3–4, 32–36.

 • Проказа, О. Т. (2007). Системний підхід до побудови теорії цілісного педагогічного процесу. Директор школи, ліцею, гімназії, 4, 26-30.

 • Прудникова, О. В. (2003). Синергетика як нова методологія прогнозування майбутнього. Наукові записки Харківського військового університету. Соціальна філософія, психологія, 3 (18), 103-108.

 • Рабина, Е. И. (2014). Формирование самоорганизованной во времени личности студента в образовательном процессе вуза (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08). Тольятти.

 • Ройтенко, Н. О. (2017). Концептуальні засади педагогічного супроводу вокального розвитку майбутніх учителів музичного мистецтва. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки, 155, 101-104.

 • Романова, С. М. (2010). Коучінг як нова технологія в професійній освіті. Вісник Нац. авіац. ун-ту. Серія: Педагогіка. Психологія, 3, 83-86.

 • Рудницьких, О. В. (2014). Коучинг як інтерактивна технологія в освіті. Вісник Дніпропетровського у-ту імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, 2, 173-176.

 • Савва, Л. И., Рабина, Е. И. Методика развития умений самоорганизации времени у студентов вуза. Электронный научный журнал "Письма в Эмиссия. Оффлайн". Режим доступа: http://www.emissia.org/offline/2011/1629.htm. (дата звернення: 05.02.2017).

 • Сафонов, Г. Ш. (2004). Некоторые аспекты и концепции теории организации. Вопросы философии, 4, 92-101.

 • Свидрук, І. І., Миронов, Ю. Б., Кундицький, О. О. (2013). Теорія організації. Львів: Новий Світ-2000.

 • Свідзинський, А. В. (1999). Самоорганізація і культура. Київ: Видавництво імені Олени Теліги.

 • Світлична, В. В., Чистіліна, Т. О. (2013). Освітній простір в умовах глобалізації: парадигмальний плюралізм та перспективи інтеграції. Гуманітарний часопис, 2, 83-92.

 • Сегеда, Н. А. (2014). Модельні маркери підготовки студентів мистецьких спеціальностей до самореалізації в професійній педагогічній діяльності. Актуальні питання мистецької освіти та виховання, 1–2 (3–4), 54–68.

 • Середа, Н. В. (2016). Методика Storytelling в педагогічній практиці. Міжнародна наукова конференція MicroCAD: Секція №20. Управління соціальними системами і підготовка кадрів, 103.

 • Сидоренко, В. В. (2014). Положення «Про педагогічний коучинг в системі післядипломної освіти». Донецьк: Витоки.

 • Сидоренко, В. В. (2014). Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти. Наукова скарбниця освіти Донеччини, 3 (14), 13-19.

 • Симмонс, А. (2013). Сторителлинг. Как использовать силу историй. Москва: Манн, Иванов и Фербер.

 • Сікілінда, О. В. Г. С. Сковорода: філософія самоорганізації особистості. Режим доступу: http://mspu.org.ua/recense/5126-gsskovoroda-filosofiya-samoorganizaciyi.html. (дата звернення: 25.10.2017).

 • Скрипова, Н. Е. (2010). Организация рефлексивной образовательной среды в системе дополнительного профессионального образования. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки, 23(199), 102–105.

 • Сластенин, В. А., Исаев, И. Ф., Мищенко, А. И., Шиянов, Е. Н. (2002). Педагогика. Москва: Издательский центр «Академия».

 • Смагін, І. І. (2014). Управління освітою: синергетичні імплікації Андрагогічний вісник, 5, 62-77.

 • Снегірьов, В. О. Роль еволюційно-синергетичної парадигми в осмисленні соціуму (автореф. дис. …канд. філос. наук: 09.00.09). Київ.

 • Соціологія: словник термінів і понять / упоряд.; за ред. М. А. Козловця. Житомир: Вид-во «Волинь».

 • Стрига, Е. В. (2009). Соціокультурний підхід як умова формування професійного менталітету майбутніх учителів. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту, 6, 147–150.

 • Таланчук, Н. М. (1993). Сто новых идей в педагогике, связанных с открытием фундаментальных законов системного синергетизма. Казань: НИИССО РАО.

 • Тамаркіна, О. Л. (2011). Дидактичні умови розвитку самостійності студентів вищого навчального закладу (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09).

 • Тесленков, О. Ю. (2017). Педагогічні умови формування професійної самоорганізації майбутніх учителів фізичного виховання (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04). Одеса.

 • Тимошенко, Н. П. (1992). Формирование педагогических умений и навыков у студентов музыкально-педагогических факультетов (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01). Київ.

 • Ткаченко, Л. (2013). Розвиток особистості в дефініціях синергетики: філософсько-освітній тезаурус. Навчання і виховання обдарованої дитини, 1, 13-19.

 • Толстова, Н. М. (2018). Методологічі основи і принципи формування у студентів готовності до фахового самовдосконалення в процесі навчання вокалу. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки, 170, 223-228.

 • Тоцька, Л. О. (2010). Методичні засади удосконалення вокальної підготовки майбутніх вчителів музики (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02). Київ.

 • Трифонов, Е. В., Трифонов, И. Е., Трифонов, Д. Е., Трифонова, К. Д. (2015). Антропология: дух - душа - тело - среда человека, или Пневмапсихосоматология человека. Русско-англо-русская энциклопедия, 18-е изд., 2015. Режим доступа: Трифонов, "http://www.tryphonov.ru/tryphonov/auth_r.htm" http://www.tryphonov.ru (дата звернення: 11.01.2018)

 • Туленков, М. В. (2005). Організаційна взаємодія в системах соціального управління (соціологічний аналіз). Київ: ІПК ДСЗУ.

 • Туленков, М. (2007). Сутність і співвідношення понять «організація», «самоорганізація» і «управління». Політичний менеджмент, 1, 10-35

 • Тушева, В.  В. (2014). Основи наукових досліджень. Харків: «Федорко».

 • Устинова, Я. О. (2000). Формирование умений самоорганизации и самоконтроля учебной деятельности у студентов вузов (дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08). Челябинск.

 • Файчук, О. Л. (2016). Готовність майбутніх соціальних працівників до самоменеджменту: теоретичний аспект. Молодий вчений, 4, 572-575.

 • Фалеева, Л. В. (2014). Организация процесса формирования культуры самоорганизации студентов бакалавриата. Научное обозрение. Педагогические науки, 2, 138-139.

 • Фалеева, Л. В. (2009). Формирование профессиональных умений самоорганизации будущего менеджера в вузе (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08). Нижний Новгород.


 • Каталог: images -> 2019 -> manual


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   66


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка