Хань юйцень дисертація формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовкиСторінка56/66
Дата конвертації25.03.2020
Розмір9,81 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   66
Коучинг – технологія ефективного вирішення проблем. Ежим доступу: studme.com.ua/.../kouching_tehnologiya_effektivnogo_resheniya_problem.

 • Кремень, В. (2013). Педагогічна синергетика: понятійно-категоріальний синтез. Теорія і практика управління соціальними системами, 3, 3-19.

 • Кремень, В. Г. (2012). Освіта і суспільство в парадигмі синергетичного мислення. Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України, 2, 5-11.

 • Крижко, В. (2005). Теорія і практика менеджменту в освіті. Київ: Освіта України.

 • Крицька, Л. В. (1997). Громадянські ціннісні орієнтації учнівської молоді. Педагогіка і психологія, 1, 79−86.

 • Крымский, С. Б. (2000). Философия как путь человечности и надежды. Киев: Курс.

 • Кузьмина, О. В. (2011). Методика диагностики личностных дезорганизаторов времени. Психологические исследования, 6 (20), 12-15.

 • Кульневич, С. В. (1997). Личностная ориентация методологической культуры учителя. Педагогика, 5, 108-115.

 • Кульневич, С. В. (1997). Педагогика самоорганизации: феномен содержания. Воронеж.

 • Курнев, М. М. (2005). Педагогическая система формирования умений самоорганизации студентов юридических вузов МВД РФ: на материале физической подготовки (дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08). Саратов.

 • Лебіга, Т. В. Коучинг в роботі викладача музичної школи. Збірник статей учасників віcімнадцятої всеукраїнської практично-пізнавальної конференції "Наукова думка сучасності і майбутнього". Режим доступу: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/48-visimnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/395-kouching-v-roboti-vikladacha-muzichnoji-shkoli.

 • Лепский, В. Е. (2010). Рефлексивно-активные среды инновационного развития. Москва: Изд-во «Когито-Центр».

 • Литвиненко, С. А. (2014). Використання воркшопів у підготовці майбутніх психологів до професійної діяльності. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2014_9_5

 • Лі, Сиюнь. (2016). Методика самоорганізації підлітків у процесі фортепіанного навчання (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02). Київ.

 • Лі, Сиюнь. (2016). Методика самоорганізації підлітків у процесі фортепіанного навчання (дис. … канд. пед. наук: 13.00.02). Київ.

 • Лобова, Л. Г. (2001). Педагогическое воздействие на процессы самоорганизации внутренних ресурсов студентов при работе над музыкальным произведением (автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08). Липецк.

 • Логвинова, О. Н. (2012). Рефлексия как структурный компонент и механизм формирования самоорганизации учебной деятельности. Проблемы и перспективы развития образования в Росси, 14, 35–41.

 • Логвинова, О. Н. (2014). Развитие умения самоорганизации учебной деятельности в технологическом образовании школьников (автореф дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01). Москва.

 • Лоскутов, А. Ю., Михайлов, А. С. (1990). Введение в синергетику. Москва: Наука.

 • Лошкарева, Е, Лукша, П., Ниненко, И., Смагин, И., Судаков, Д. Навыки будущего: что нужно знать и уметь в новом сложном мире. Основные тезисы доклада. Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/10/navyki-budushhego-chto-nuzhno-znat-i-umet-v-novom-slozhnom-mire.pdf (дата звернення: 15.02.2019).

 • Лутай, В. С. (2008). Синергетичний підхід в освіті. Енциклопедія освіти. К.: Юрінком Інтер, 812–813.

 • Любивий, Я. В. (2016). Соціальна рефлексія як механізм самоорганізації соціальних мереж. Мультиверсум. Філософський альманах, 1–2 (149–150), 3-24.

 • Люсин, М. Тест эмоционального интеллекта. Режим доступа: http://psylab.info/Тест_ эмоционального_интеллекта_Люсина. (дата звернення 24.09.2017).

 • Лю, Цин (2008). Высшее музыкально-педагогическое образования в Китае на рубеже ХХ-ХХI вв. Извес-тия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 34 (74), 183-187.

 • Лю, Цзя. (2015). Педагогічні новації вокальної підготовки студентів магістратури у вищих педагогічних закладах України. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 8 (52), 146–153.

 • Маковецька-Гудзь, Ю. А. (2017). STORYTELLING у педагогічній практиці викладача. Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej "Pedagogika. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki" (30.03.2017 - 31.03.2017). Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour».

 • Малихін, О. В. (2009). Теоретико-методологічні засади організації самостійної навчальної діяльності студентів вищий педагогічних навчальних закладів (автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.09). Харків.

 • Малихін, О. В. (2008). Система умінь самоорганізації і самоконтролю учбової діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів та її функціонування у процесі організації і здійснення самостійної навчальної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики, 9 (19), 122-128.

 • Малков, А. С. (2007). Синергетика преподавания и преподавание синергетики. Синергетическая парадигма. Синергетика образования. М.: Прогресс-Традиция, 388-417.

 • Мандрикова, Е. Ю. (2010). Разработка опросника самоорганизации деятельности (ОСД). Психологическая діагностика, 2, 87–111.

 • Маркин, Л. И. (2009). Специфика формирования самоконтроля в процессе профессиональной подготовки будущего учителя музики. Известия ВГПУ, 4, 87-91.

 • Маруфенко, О. В. (2006). Формування вокально-слухових навичок майбутнього вчителя музики (автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02). Київ.

 • Масол, Л. М. (2006). Загальна мистецька освіта: теорія і практика. Київ: Промінь.

 • Матюх, Т. М. (2015). Емпатія як умова людської творчості. Антропологічні виміри філософських досліджень, 7, 17-27.

 • Матюх, Т. М. (2015). Художня емпатія як визначальний чинник людської творчості. Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. 5-6 листопада 2014 р. У 2 ч.: Ч. 2. Харків: НТУ «ХПІ», 205–209.

 • Мелехова, О. П. (1999). Синергетика как общая методология современного образования в области наук о жизни. Синергетика, Т. 2, 103-109.


 • Каталог: images -> 2019 -> manual


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   66


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка