Хань юйцень дисертація формування умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки


Класифікація системи вмінь професійної самоорганізації особистостіСторінка24/66
Дата конвертації25.03.2020
Розмір9,81 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   66
Таблиця 1.3

Класифікація системи вмінь професійної самоорганізації особистості

(за Н. Дуднік)

Етап управління діяльністю

Уміння професійної самоорганізації

Етап цілепокладання

 • уміння бачити проблему;

 • уміння будувати ієрархічну систему цілей;

 • уміння визначати критерії оцінки досягнення поставленої мети;

 • уміння ставити задачі на певний період;

 • уміння виділяти основні етапи досягнення мети

Етап планування

 • уміння розробляти план заходів для досягнення мети;

 • уміння знаходити позитивну мотивацію власних дій;

 • уміння передбачати можливі невдачі та їх причини;

 • уміння знаходити альтернативні варіанти вирішення проблеми;

 • уміння планувати бюджет часу

Організаційний етап

 • уміння самостійно складати свій розпорядок дня (робота в бібліотеці, відвідування консультацій, наукових гуртків, спортивних секцій тощо);

 • уміння раціонально організовувати власне робоче місце;

 • уміння розподіляти свою роботу за рівнем складності та важливості;

 • уміння організовувати власну діяльність відповідно до розробленого плану;

 • уміння раціонально використовувати вільний час

Етап регулювання

 • уміння корегувати заплановані дії відповідно обставин;

 • уміння мобілізувати внутрішні сили на вирішення нагальних питань

Етап управління діяльністю

 • уміння регулювати свій емоційний стан;

 • уміння передбачати результат власних дій і відповідну реакцію на свої вимоги;

 • уміння проявляти активність у досягненні поставленої мети

Етап контролю та оцінки

 • уміння робити висновки, підводити підсумки проведеної роботи;

 • уміння аналізувати результати власної діяльності;

 • уміння оцінювати отримані результати;

 • уміння знаходити причини, які завадили в досягненні запланованого, та самостійно долати труднощі, що виникли;

 • уміння корегувати плани досягнення поставленої мети: виділяти заходи, які потрібно здійснювати й надалі, які доцільно розпочати або конкретизувати, а також ті заходи, які необхідно включити або призупинити їх реалізацію


Л. Фалеєва визначає систему вмінь самоорганізації, які в процесі професійної підготовки трансформуються в параметри майбутньої професійної діяльності (проектувальні, виконавські, контрольно-оціночні).

У систему вмінь самоорганізації студента включаються такі:

- проектувальні (уміння планувати свою діяльність, орієнтуватися в часі, прогнозувати наслідки своїх рішень, формувати стратегії власного розвитку й самовдосконалення);

- виконавські (самостійно приймати рішення, брати на себе відповідальність, конструктивно вести ділове спілкування);

- контрольно-оціночні (адекватно оцінювати результати своєї діяльності, контролювати свою діяльність) [193, c. 11].

У своєму дослідженні самоорганізації підлітків у процесі фортепіанного навчання Лі Сіюнь дає визначення самоорганізаційних умінь як власних здобутків підлітків, що формуються у тривалому поетапному процесі, в якому проявляються набуті під час самостійного навчання та спілкування з викладачем фортепіано музично-доцільні дії з метою удосконалення вже отриманих у молодших класах умінь і навичок, та саморегулюються підлітками щодо подальшої успішної самостійної музично-творчої діяльності [101, c. 10].

Вважаємо, що проаналізовані дослідження складають значуще підґрунтя для авторського визначення вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва. На підставі наведених вище визначень, можна зробити певні висновки.

Як будь-який складний процес, художньо-творча самоорганізація майбутніх учителів музичного мистецтва є багатокомпонентним утворенням. Отже, досліджуючи питання про сутність умінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва, ми будемо відштовхуватися від трактування цього поняття як готовності студентів до теоретичної та практичної організації й реалізації своєї художньо-творчої діяльності з високим рівнем якості та значущими кількісними результатами на основі засвоєних знань і досвіду.

Урахування аналізу результатів різних підходів до структурування змісту вмінь самоорганізації особистості, особливостей художньо-творчої діяльності в процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, вимог до особистості, а також об’єднавши функціональні й особистісні компоненти самоорганізації, проаналізувавши всі вищевикладені вміння, можна об’єднати їх у три блоки, визначивши як компонентну структуру вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва: мотиваційно-цільовий, рефлексивний і особистісний.

В основі мотиваційно-цільового блоку компонентної структури вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва лежить потреба в цілепокладанні та досягненні поставлених цілей завдяки вольовим зусиллям. Ця група вмінь забезпечує усвідомлене цілепокладання, позитивну мотивацію до художньо-творчої самоорганізації в умовах набуття бази знань щодо сутності вмінь художньо-творчої самоорганізації.

У цьому контексті вважаємо важливими вольові якості особистості, які відображають рівень розвитку навичок регуляції особистістю власних дій, психічних процесів і станів, демонструють розвиненість вольових якостей, уміння долати перешкоди, які виникають на шляху до поставленої мети, характеризують здатність особистості мобілізувати свої фізичні та психічні сили, концентрувати в заданому напрямі активність, що забезпечує необхідне спонукання, яке ініціює художньо-творчу діяльність і підтримує її у ході реалізації плану.

Уміння цього блоку характеризуються прийняттям і утриманням цілей, усвідомленістю даних процесів і виконаних дій. Особистість із розвиненим цілепокладанням самостійно окреслює цілі, які відрізняються реалізмом, деталізацією та стійкістю; самостійно й усвідомлено організовує свою художньо-творчу діяльність. До складу мотиваційно-цільового блоку входять такі вміння художньо-творчої самоорганізації майбутнього вчителя музичного мистецтва:

• уміння визначати цілі художньо-творчої діяльності (усвідомлення сенсу художньо-творчої діяльності, здатність побачити проблему та зрозуміти поставлені задачі, висловити мету даної діяльності словесно);

• уміння приймати поставлені цілі художньо-творчої діяльності ззовні (усвідомлення своїх інтересів, мотивів і визнання мети художньо-творчої діяльності як особистісно значущою);

• уміння досягати мети художньо-творчої діяльності (подолання труднощів, досягнення кінцевого результату своєї діяльності).

У межах рефлексивного блоку компонентної структури вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва виокремлюються вміння, які побудовані на основі потреби в прогнозуванні, плануванні, аналізі виконуваної художньо-творчої діяльності на основі рефлексивних дій, в управлінні з яскраво вираженою позицією «само». Даний блок пов’язаний з уміннями студентів зазирнути в майбутнє та намітити перспективу художньо-творчої діяльності. Уміння, що входять до цього блоку спрямовані на оцінне ставлення до власної художньо-творчої діяльності та внесення необхідних коректив, сприяють аналізу причинно-наслідкових зв’язків, стимулюють розвиток здатності до самовивчення, до роботи над собою та до застосування цієї здатності до умов професійного буття. До рефлексивного блоку ввійшли такі вміння художньо-творчої самоорганізації майбутнього вчителя музичного мистецтва, як-от:

• прогнозувати результат художньо-творчої діяльності (здійснення пошуку шляхом досягнення мети й вирішення завдань художньо-творчої діяльності, передбачення її результату);

• планувати свою художньо-творчу діяльність (складання загального плану майбутньої художньо-творчої діяльності, визначення послідовності дій, організація робочого місця й тимчасова організація даної діяльності);

• проектувати свою художньо-творчу діяльність (продумування й підготовка матеріалу, вибір інструментів художньо-творчої діяльності, оптимальних способів виконання діяльності);

• контролювати свою художньо-творчу діяльність (своєчасне виявлення й виправлення вже допущених у ході діяльності помилок, неточностей відповідно до мети та плану діяльності, аналіз помилок і визначення шляхів їх виправлення);

• оцінювати свою художньо-творчу діяльність (порівняння отриманого кінцевого результату діяльності з поставленою метою, оцінювання не тільки результату діяльності відповідно до критеріїв оцінювання, але й процесу досягнення результату – власних старань, зусиль, витрат часу, раціональності тощо);

• коригувати свою художньо-творчу діяльність (внесення виправлень, поправок у послідовність виконання практичних дій для досягнення поставленої мети й у кінцевий результат діяльності, внесення виправлень відповідно до критеріїв оцінювання).

Уміння, що входять до особистісного блоку компонентної структури вмінь художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва виражаються в індивідуальних для кожного студента практичних діях. Вони характеризують мобілізацію студентами своїх особистісних можливостей, усвідомленістю ними здійснюваних дій, концентрацію активності, що спонукає до самостійності й ініціативності в художньо-творчій діяльності. Це такі вміння, як:

• діяти самостійно (самостійне здійснення пошуку вирішення проблеми, самостійне подолання труднощів, уміння діяти в новій ситуації);

• діяти критично (виконання аналізу виконаної роботи для досягнення поставленої мети, рефлексія з приводу власної художньо-творчої діяльності з метою можливого об’єктивного її оцінювання й виконання «роботи над помилками»);

• діяти ініціативно (спонукання до «нового» – до нових форм, засобів, способів досягнення мети художньо-творчої діяльності; творче ставлення до виконуваної діяльності, вихід за межі заданих умов як прагнення до пошуку нових шляхів успішного виконання мети діяльності; особиста зацікавленість у досягненні результату).

Таким чином, ми можемо розглядати вміння художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва з двох позицій: як особистісну якість і як траєкторію діяльності суб’єктів освітнього процесу.

Як особистісна якість – уміння художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва – це інтеграційна й динамічна здатність суб’єкта процесу навчання, що характеризується усвідомленими цілями навчання й диверсифікацією стилів навчальної діяльності.

Друга позиція дозволяє нам розглядати вміння художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва як алгоритм організаційної діяльності, що виявляється через індивідуальну траєкторію саморегуляції.

Уміння художньо-творчої самоорганізації – це очікуваний результат процесу художньо-творчої діяльності, що являє собою інтеграцію спеціальних, усвідомлених, взаємообумовлених, досконало засвоєних дій, які забезпечують майбутнім учителям музичного мистецтва самостійне створення художнього продукту.

У результаті аналізу різних підходів під «уміннями художньо-творчої самоорганізації майбутніх учителів музичного мистецтва» ми розуміємо комплекс професійно-особистісних дій, заснованих на знаннях, специфіці художньо-творчої діяльності, які виявляються через саморегуляцію та дозволяють ефективно здійснювати професійну (фахову) діяльність.

Каталог: images -> 2019 -> manual


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   66


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка