Гунда галина василівна


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИСторінка3/20
Дата конвертації25.03.2020
Розмір0,52 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Україна, прагнучи інтегруватися в європейський і світовий простір, визнає, що оновлення системи освіти відіграє вирішальну роль в інтелектуально-моральному розвитку суспільства. Стратегічні напрями реформування вітчизняної системи освіти відображено у важливих державних документах: Законі України “Про освіту”, Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), комплексній програмі “Вчитель”, Концепції педагогічної освіти. У названих документах наголошується, що важливу роль у відродженні й розбудові національної системи освіти відіграють педагогічні кадри, тому головну увагу слід зосереджувати на підготовці нового покоління педагогічних працівників, здатних до впровадження нових, сучасних моделей навчання й виховання.

Реформування загальної середньої освіти приводить до значних змін у практичній діяльності закладів, що її забезпечують, розкриває можливості щодо варіативності у доборі педагогічних засобів, їх творчої реалізації. Проте нині простежується певне відставання підготовки педагогічних кадрів у класичних університетах від сучасних вимог суспільства і потреб практики. Тому актуальним і необхідним є вдосконалення загальнопедагогічної підготовки студентів з метою забезпечення освітніх закладів добре підготовленими, професійно компетентними кадрами.

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки проблеми професійної освіти в галузі підготовки вчителів вивчалися у різних аспектах, а саме: філософсько-методологічні питання розглядалися у працях С.У.Гончаренка, І.А.Зязюна, В.І.Лугового, В.С.Лутая, Н.Г.Ничкало та інших учених; науково-теоретичні основи висвітлені у працях О.О.Абдуліної, А.М.Бойко, В.І.Бондаря, Н.В.Кузьміної, О.Г.Мороза, В.О.Сластеніна, О.М.Пєхоти, О.І.Щербакова та ін.; питання теоретико-методичної підготовки студентів до різних видів педагогічної діяльності досліджувалися О.А.Дубасенюк, А.Й.Капською, Н.В.Кічук, Л.В.Кондрашовою, А.Ф.Ліненко, С.О.Сисоєвою, Г.В.Троцко та ін.; проблемі формування особистості вчителя присвячені праці І.М.Богданової, М.Б.Євтуха, В.І.Лозової, А.В.Мудрика, Н.М.Тарасевич, Р.І.Хмелюк та інших учених; проблеми підготовки педагогів в умовах класичного університету досліджували Л.Я.Бондарєв, О.В.Глузман, С.І.Кісельгоф, Л.С.Нечепоренко, В.В.Сагарда, В.А.Семиченко та ін.; питання професійної підготовки педагога у зарубіжній теорії і практиці вивчали В.А.Дикань, М.В.Кларін, М.П.Лещенко, Л.П.Пуховська та ін.

Аналіз наукових джерел свідчить, що в останнє десятиріччя проблема підготовки вчителів в класичному університеті привернула значну увагу дослідників, розроблено концепції університетської педагогічної освіти, які грунтуються на сучасних методологічних і теоретико-методичних засадах психолого-педагогічної науки. Однак впровадження нових інформаційних технологій і науково-методичних досягнень у навчальний процес актуалізує потребу переосмислення функцій традиційних форм занять‚ а також розробки нових‚ ефективніших видів. Цій проблемі присвячені праці Т.М.Алексєєнко, Н.М.Савельєвої, Т.І.Франчук, В.М.Хрипун та ін., проте відсутні роботи, де було б науково обгрунтовано форми занять з педагогічних дисциплін, під час яких відбувається реальне здійснення зв’язку педагогічної теорії і практики. Спеціального дослідження потребують організація та зміст лаборатор-них занять з педагогіки в системі підготовки вчителя в класичному університеті. Оскільки лабораторні заняття з педагогіки інколи ототожнюють з звичайними аудиторними заняттями, що призводить до неправильного тлумачення їх структури, функцій та значення. Крім того, висвітлення проблеми має безсистемний характер, що ускладнює впровадження цих занять у навчальний процес.

У результаті теоретичного аналізу напрацювань учених, ознайомлення з практичним досвідом підготовки вчителів і на основі проведеного констатуючого експерименту виявлено низку суперечностей, які об’єктивно мають місце у педагогічній освіті в умовах класичного університету, зокрема між: вимогами до особистості й діяльності вчителя та фактичним рівнем готовності випускників до виконання соціально й професійно зумовлених функцій; здебільшого репродуктивною підготовкою студентів та індивідуально-творчим характером їх майбутньої діяльності; абстрактним викладанням дисциплін педагогічного циклу й конкретними завданнями професійно-педагогічної діяльності вчителя.

Такі суперечності зумовлюють, у свою чергу, необхідність дослідження актуальних проблем: оновлення теоретико-методологічних засад загально-педагогічної підготовки студентів; розробки форм занять, які сприятимуть поліпшенню практичної готовності майбутніх учителів; обгрунтування методичних аспектів ефективного впровадження лабораторних занять з педагогіки у навчальний процес.

Викладене вище зумовило вибір теми дисертаційного дослідження: “Лабораторні заняття з педагогіки в системі загальнопедагогічної підготовки вчителя в університеті”.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка