Гнатюк Володимир Миколайович удкСкачати 187,92 Kb.
Сторінка12/12
Дата конвертації04.04.2019
Розмір187,92 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Висновки

Узагальнення результатів дослідження дозволяє зробити наступні висновки:

1. На сучасному етапі національного відродження України, розбудови її державності на перший план виступає не лише економіка, а й творення її ідеології, яка б служила інтересам українського народу. В основу такої ідеології покладена ідея державності й суверенності України, яка є об’єднувальною, консолідуючою й однаковою мірою стосується кожного громадянина України.

У процесі розбудови Українська держава із знаряддя політичної влади поступово перетворюється у машину народовладдя; держава стає політичним регулятором суспільних відносин, гарантом, захисником інтересів і прав кожного громадянина; докорінно змінюються функції держави — головними стають регулюючі та захисні.

2. Освіта і суспільство знаходяться у безперервному взаємовпливі. Суспільство виступає соціальним замовником на громадянина, який би забезпечив власну життєдіяльність та сприяв розвитку і прогресу суспільства. Ця об’єктивна закономірність виступає як одна із радикальних умов успішної розбудови національної освіти та виховання і закріплена у низці документів історичної ваги.

3. Вивчення літературних джерел, досвіду роботи експериментальних загальноосвітніх шкіл, аналіз власного досвіду управління школою дозволило нам визначитися у тому, що провідною ідеєю виховання учнівської молоді є українська ідея, а пріоритетним напрямом — національно-демократичний. До внутрішньошкільних умов успішного національного виховання учнів належать: постановка мети і завдань виховання, визначення його змісту, вибір оптимальних принципів реалізації, пріоритетного напряму з врахуванням специфіки умов функціонування закладу освіти, національного середовища в регіоні, мікрорайоні, школі.

На основі системного підходу нами визначено і введено в науковий обіг такі поняття: система національного виховання як інтегративна сукупність змістових і діяльнісних компонентів, взаємодія яких спрямована на формування національного світогляду, свідомості, переконань особистості; мета і технологія її постановки, система змісту, принципів, умов, форм і методів національного виховання учнів у позакласній роботі.

У процесі дослідження розроблена, експериментально перевірена теоретична модель змісту системи національного виховання як інтегративної сукупності таких основних компонентів: громадянин-патріот-гуманіст; окреслено та систематизовано характерні ознаки кожного компонента, наявність яких виступає індикаторами сформованості національно вихованої особистості. Визначено комплекс педагогічно доцільних принципів управління системою національного виховання учнів у позакласній роботі: гуманізації, демократизації, єдності функцій навчання і виховання, народності, оволодіння культурно-історичним досвідом рідного краю, диференціації.

Внаслідок дослідження встановлена залежність між формами організації національного виховання учнів у позакласній роботі школи та змістом пріоритетного його аспекту, визначеного на певний період часу з урахуванням особливостей регіону, району, умов діяльності школи та управління нею, рівнів національної вихованості учнів, умов виховання в сім’ї.

4. На основі аналізу результатів формуючого експерименту встановлено, що рівень компетентності директорів експериментальних шкіл зріс на 0,11 і в результаті близько 0,91 респондентів виявили відповідні знання теорії і методики національного виховання учнів. Разом з тим чимала кількість педагогів, в т.ч. окремі директори, відчували утруднення у розкритті поняття “система національного виховання”, не досить чітко окреслювали свої функціональні обов’язки щодо його здійснення, неповно розкривали сутність української ідеї та шляхів її реалізації в сучасних умовах державотворення і формування ринкових відносин у сфері економіки.

5. Результати ретроспективного аналізу літератури та практичного досвіду з питань національного виховання учнів свідчать про те, що українська ідея національного виховання учнів школи має свій еволюційний шлях і в сучасних умовах набула нового дихання та наповнення новим змістом. Водночас лише окремими ученими і практиками вона розглядалася з позицій системного підходу. На основі системного підходу нами розроблено та впроваджено рекомендації щодо технології спостереження та аналізу змісту, форм організації та ефективності позакласних заходів з урахуванням їх специфіки; орієнтовну схему аналізу виховного позакласного заходу з проблем національного виховання учнів школи.

6. У процесі дослідження розроблена й апробована система критеріїв та методика оцінювання рівнів сформованості національно вихованої особистості. При цьому ми виходили з того, що “критерій” — це “відмінна ознака”, “мірило”. Інтегрованими критеріями виступали основні складові національно вихованої особистості учня — громадянина-патріота-гуманіста. Для кожного з цих компонентів окреслена система специфічних ознак, а для кожної ознаки — системи оціночних параметрів. За результатами експериментальної перевірки рівнів сформованості національно вихованої особистості учнів 1-4, 5-8 та 9-11 класів підвищилися відповідно на 0,10; 0,14 і 0,16, що свідчить про ефективність запровадження методичних рекомендацій щодо управління системою національного виховання учнів у позакласній роботі експериментальних загальноосвітніх шкіл. За допомогою даної методики можна виявити “вузькі місця” у системі національного виховання учнів загальноосвітніх шкіл, намітити шляхи їх подолання.

7. Серед експериментальних шкіл СШ №283 Ватутінського району м.Києва, яку очолює в якості директора здобувач, може слугувати прикладом різноманітності форм організації і управління національним вихованням учнів у позакласній роботі. У школі успішно функціонує учнівське об’єднання “Багаття”, яке діє відповідно до вимог Декларації прав людини, Конвенції про права дитини. Його мета — виховання громадянина своєї Батьківщини, патріота, гуманіста; задоволення потреб, нахилів та інтересів учнів у набутті знань та практичних навичок у різних сферах життєдіяльності. Об’єднання “Багаття” включає такі напрями виховання: художньо-естетичний, історико-краєзнавчий, етнографічний, спортивно-туристський. “Багаття” — це громадсько-самодіяль­не об’єднання дітей, підлітків та дорослих, створене на добровільній основі і ставить своїм завданням сприяти гуманістичному вихованню дітей, підлітків, молоді на основі загальнолюдських цінностей, норм моралі та традицій української і світової культури.

8. Теоретичну і практичну значущість має висновок про те, що національне виховання учнів у системі позакласної роботи загальноосвітньої школи не повинно розглядатися ізольовано від полікультурного простору, сфери урочної діяльності, де національні риси характеру дитини інтенсивно формуються засобами змісту навчальних предметів, національного духу того середовища, де живе і навчається дитина.

Основний зміст дисертації висвітлено в публікаціях:


  1. Гнатюк В.М. Відчути причетність до розбудови держави // Рідна школа — 1996.— №10.— С.7-9.

  2. Гнатюк В.М. Формування національної свідомості і світогляду учнів. Збірник статей: Навчально-виховні заклади на шляху реформування. К.— 1996.— С.65-75.

  3. Гнатюк В.М. Особливості національного виховання школярів // Трибуна.— 1997.— №9-10.— С.24.

  4. Гнатюк В.М. Формування творчого потенціалу особистості. Збірник наук. праць: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики / Ред. кол.: Н.В. Гузій (відп. ред.) та ін. — К., УДПУ, 1997.— С.201-202.

  5. Гнатюк В.М., Черниш П.М. Виховний ідеал — бути патріотом // Початкова школа — 1998.— №3.— С.36-40.

  6. Гнатюк В.М. Управління системою національного виховання учнів загальноосвітньої школи. Методичний посібник.— К.: Оріяни, 1998.— 120с.

  7. Гнатюк В.М. Позакласна робота та проблеми національного виховання. // Директор школи.— 1999.— 4 січня.— С.2-4.

  8. Гнатюк В.М. Зміст і форми національного виховання учнів // Рідна школа.— 1999.— №9.— С.17-20.

  9. Гнатюк В.М. Управління системою національного виховання учнів початкової школи // Початкова школа.— 2000.—№4.— С.1-4.

Анотація


Гнатюк В.М. “Управління системою виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітньої школи”.— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки.— Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Київ, 2000р.

Дисертаційна робота присвячена розробці та науковому обґрунтуванню теоретичної моделі змісту системи національного виховання учнів, яка в процесі дослідження визначена як інтегративна сукупність таких основних компонентів: громадянин-патріот-гуманіст; систематизації ознак кожного компонента, сформованість яких виступає індикаторами національно вихованої особистості.

Розроблено та експериментально перевірено функціональні обов’язки суб’єктів управління системою національного виховання учнів у позакласній роботі загальноосвітньої школи; критерії та методика оцінювання стану національної вихованості учнів; методика самовивчення і самоаналізу власної управлінської діяльності процесом національного виховання учнів. Управління системою національного виховання учнів у позакласній роботі — це інтеграція взаємодії суб’єктів процесу виховання на основі раціонального визначення та реалізації його методології, мети, змісту, форм і методів здійснення. У дисертації подані окремі приклади учнівського самоврядування, яке в органічному поєднанні з адміністративним управлінням сприяє підвищенню ефективності національного виховання учнів у позакласній роботі.

Ключові слова: система національного виховання, управління системою національного виховання, система змісту, система принципів, система умов, система форм, система методів, громадянин, патріот, гуманіст, національно вихована особистість.
Аннотация

Гнатюк В.Н. “Управление системой воспитания учащихся во внеклассной работе общеобразовательной школы”.— Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 — общая педагогика и история педагогики.—Центральный институт последипломного педагогического образования АПН Украины, Киев, 2000г.

Диссертация посвящена одной из актуальных проблем современности — управлению национальным воспитанием подрастающего поколения. На основе анализа отечественной и зарубежной литературы установлено, что в последние годы активизировалась работа ученых по исследованию этой проблемы. Но исследовались в основном ее отдельные компоненты: гражданское, патриотическое, моральное, гуманное, гуманитарное и др. воспитание учащихся школы. В основу нашего исследования положен системный подход и его разновидности, принципы демократизации, гумманизации, народности, единства функций обучения и воспитания, овладение культурно-историческим опытом родного края, дифференциации.

Результаты констатирующего эксперимента позволяют сделать выводы о том, что большинство общеобразовательных школ уделяют достаточно внимания вопросам национального воспитания учащихся и что руководители школ в основном владеют теорией и методикой управления системой национального воспитания (89%). Вместе с тем, часть директоров не сумела раскрыть сущность управления системой национального воспитания, нечетко представляла свои функции и обязанности относительно его осуществления. В связи с этим нами дано определение таких понятий, как “система национального воспитания”, “управление системой национального воспитания”, “система содержания национального воспитания”, “система форм и методов национального воспитания”, “национально воспитанная личность”.

Основой национального воспитания школьников является украинская идея, а приоритетным аспектом — национально-демократический. Содержание национального воспитания, формы и методы его реализации во внеклассной работе с учащимися обусловливаются в определенной мере особенностями региона, района, условиями работы школы, воспитания в семье. В процессе исследования нами разработана теоретическая модель содержания национального воспитания школьников, которая включает три основных компонента: “гражданин - патриот - гуманист”, разработаны системы характерных признаков этих компонентов, которые положены в основу разработки критериев и методики оценки уровней сформированности национально воспитанной личности. Критерии и методика экспериментально проверены и апробированы. Результаты экспериментальной проверки свидетельствуют о росте уровней воспитанности учащихся 1-4, 5-8, 9-11 классов соответственно на 0,10; 0,14; 0,16.

Положительному результату способствовали разработка и внедрение методических рекомендаций относительно анализа различного рода воспитательных мероприятий; функциональных обязанностей субъектов управления процессом национального воспитания и др.

Предложены практическим работникам школ примерные схемы анализа воспитательных мероприятий, с помощью которых можно повысить объективность оценки их проведения и выявить “узкие места” в работе учителей, воспитателей, руководителей различными формами внеклассной работы, наметить пути их устранения.

В диссертации приводится пример эффективного функционирования демократического объединения учащихся СШ №283 г. Киева “Багаття”, вокруг которого проводится большая воспитательная работа.

Ключевые слова: система национального воспитания, управление системой национального воспитания, система содержания, система принципов, система условий, система форм, система методов, гражданин, патриот, гуманист, национально воспитанная личность.


Annotation

Gnatyuk V.M. “Management of the pupils’ education system in out-of-school work of general education school” — Manuscript.

The dissertation aimed at receiving the degree of a candidate of pedagogic science specialty 13.00.01 — common pedagogic, history of pedagogic — Central Institute of post graduate pedagogical education of Academy of Pedagogical Science of Ukraine — Kyiv 2000.

The dissertation is based on scientific research of theoretical model of the contents of pupils’ national education system, which in the process of research has been defined as integrational totality of the main components: citizen-patriot-humanitarian; signs’ systematization of each component, forming of which are the indicators of the national educated person.

Functional duties of management of the pupils’ national education system in out-of-school work of general educational school; some criteria and methods of evaluating of the state of pupils’ national education; self-study and self-examination method of own administrative activity by the process of the pupils’ national education has been elaborated and experimentally checked up. Management by the system of pupils’ national education in out-of-school work — is the integration of interaction of fellows of the process of education on the basis of rational decision and realization it’s methodology, aims, contents forms and methods of fulfillment. In dissertation some examples of pupils’ self-government have been presented which is fundamental unity with administrative management favor the increase of efficiency of the pupils’ national education in out-of-school work.

Key words: national educational system, contents system, principles system, conditions system, principles system, conditions system, forms system, methods system, citizen, patriot, humanitarian, national educated person.

11 Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття).— К.: Райдуга, 1994.— С.6.

Каталог: images -> content -> depozitar -> avtoreferaty
avtoreferaty -> Філософія дитинства в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського
avtoreferaty -> Муханова Ірина Федорівна удк
avtoreferaty -> Загальна характеристика роботи
avtoreferaty -> Загальна характеристика роботи
avtoreferaty -> Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки
avtoreferaty -> Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування
avtoreferaty -> Остополець Ірина Юріївна
avtoreferaty -> Загальна характеристика роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка