Формування тезауруса з основ дизайну у системі непереперервної художньо-проектної освіти: пропедевтичний рівень Вдовченко Віктор ВолодимировичСкачати 254,67 Kb.
Сторінка12/12
Дата конвертації23.03.2020
Розмір254,67 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Частина 4. Формування тезауруса з основ дизайну у вищій школі. 

Список використаних джерел. 

1.

 Ананьев  Б.Г.,  Веккер  Л.М.,  Ломов  Б.Ф.,  Ярмоленко  А.В.  Осязание  в  процессе 

познания и труда. Под ред. Б.Г. Аноньева. – М., Изд-во АПН РСФСР, 1959. 

 263 с., ил.  2.

 

Ананьев  Б.Г.  Человек  как  предмет  познания  /  Б.Г. Ананьев  //  Избранные психологические труды: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1980. – Т.1. – С.16 – 178. 

3.

 Антонович  Є.А.,  Василишин  Я.В.,  Шпільчак  В.А.  Російсько-український 

словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навч. посібник. 

 Львів: 


Світ, 2001. 

 240 с.: іл. 4.

 

Антонович  Є.А.,  Вдовченко  В.В.  Синтез  дизайну  і  технології  у  системі національної  неперервної  дизайн-освіти  /  Теорія  і  методика  виховання.  Науково-

педагогічний вісник. За ред.. В.Г. Бутенка. - Херсон: Грінь Д.С., 2012. Вип. 2. – С.4-8. 

5.

 

Антонович Є.А., Вдовченко В.В та ін. Етнодизайн. Експериментальна програма для 5-9 кл. // Сільська школа України. №21 (93) липень, 2004, - С.4-23. 

6.

 Антонович  Є.А.,  Вдовченко  В.В.

 

Фундаментальні  та  прикладні  дослідження 

синтезу дизайну і технологій у системі неперервної дизайнерської та технологічної освіти 

//  Становлення  і  розвиток  етнодизайну:  український  та  європейський  досвід:  зб.  наук. 

праць /  упорядн.  і  відп.  ред..  Є.А.  Антонович.  -  Полтава:  Полтавський  літератор,  2012.  - 

Кн. 1. - С. 104–113. 

7.

 

Вдовченко  В.В.  Забезпечення  наступності  змісту  навчання  основам матеріалознавства  в  загальній  школі  (на  прикладі  обробки  деревини)  //Зб.  наук.  праць: 

Спец. вип. / В.Г. Кузь (гол. ред.) та ін. – К.: Науковий світ. –2002. – С.21-24. 

8.

 

Вдовченко  В.В.  Застосування  понять  з  дизайнерського  проектування  в технологічній  освіті  //  Zbior  raportow  naukowych  ―Aktualne  naukowe  badania.  Od  teorii  do 

praktyki‖/ (30/03/2014 - 31/03/2014) - Warszawa Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamont trading tour», 

2014. - С. 59-60. 

9.

 Вдовченко  В.В.  та  ін.  Методика  викладання  образотворчого  мистецтва  і 

дизайну.  Навч.  програма  для  підготовки,  перепідготовки  вчителя  образотв.  мистецтва  і 

вчителя труд. навч. для викладання профільних програм за напрямом «Дизайн»: «Основи 

дизайну»,  «Графічний  дизайн»,  «Веб-дизайн»,  «Етнодизайн»,  «Дизайн  середовища 

(інтер’єрів та екстер’єрів)», «Ландшафтний дизайн» // Завуч №16 (274), 2006. С. 33-44. 

10.


 

Вдовченко В.В. Місце і роль праці у формуванні творчої особистості школярів 

// Вісник Черкаського університету. – Вип. 23. –Черкаси. –2001. - С. 13-16. 

11.


 

Вдовченко В.В. та ін. Навчальна програма «Трудове навчання: основи дизайну» 

для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  нового  типу:  ліцеїв,  гімназій,  коледжів  (5-9 

класи). Рекомендовано МОН України (№1/11-3179 від 25.07.2008 р.) // Трудова підготовка 

в закладах освіти. - №9. - 2010. - С.13-34; №10. - 2010. - С.29-48; №11-12. - 2010. - С.11-30. 

12.


 

Вдовченко  В.В.,  Божко  Т.О.  та  ін.  Навч.  програма  для  11-річн.  школи. 

Технології.  10-11  кл.  Прогр.  для  профільн.  навч.  учнів  загальноосв.  навч.  закладів. 

Спеціалізація  „Основи  дизайну―.  Технологічний  напрям.  Технологічний  профіль.  Наказ 

МОН  №  1021  від  28.10.2010.  Про  надання  навч.  прогр.  грифу  «Затверджено  МОН 

України». 2010. – 96 с. 
 

16 


13.

 

Вдовченко В.В. Наступність  у формуванні  конструктивних  умінь в  учнів 4 і  5 класів  на  уроках  трудового  навчання.  -  На  правах  рукопису.  Дис.  …  канд.  пед.  наук: 

13.00.02 - теорія і методика навчання технологій. Інститут педагогіки НАПНУ. - 297 с. 

14.

 

Вдовченко В.В. Наукове обґрунтування добору і реалізації змісту  навчального предмета  «технології»  з технічних видів праці  в основній школі // Анотовані  результати 

науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2012 рік: наукове видання. - К: Інститут 

педагогіки, 2013. - С.302-303. 

15.


 

Вдовченко  В.В.  Прикладні  експериментальні  дослідження  –  апробація  змісту 

інтегрованих курсів з навчальних предметів освітніх галузей «Мистецтво» та «Технології» 

у  Кловському  ліцеї  №  77  м.  Києва  //Анотовані  результати  науково-дослідної  роботи 

Інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік: наук. видання. - К.: Інститут педагогіки, 

2012. - С.291-293. 

16.

 

Вдовченко  В.В.  Проектне  моделювання  на  заняттях  з  освітньої  галузі ―Технології‖ // Вісник Черкаського університету. – Вип. 26. – Черкаси. – 2001. – С. 19-22. 

17.


 

Вдовченко  В.В.  Проектування  та  виготовлення  виробів  з  деревини. 

Орієнтовний тематично–календарний план модулю (для сільських шкіл) // Сільська школа 

України. №8 (80) березень, 2004, - С.14-23. 

18.

 

Вдовченко  В.В.,  Вдовченко  З.В.  Оригінальні  рішення  проблеми  креативності старшокласників у фундаментальних і прикладних дослідженнях художнього і технічного 

проектування  //Анотовані  результати  науково-дослідної  роботи  Інституту  педагогіки  за 

2009 рік: інформаційне видання. - К: Педагогічна думка, 2010. - С. 232-233 

19.


 

Вдовченко  В.В.  Реалізація  змісту  модуля  ―Проектування  та  виготовлення 

виробів з деревини‖ в 5-9 кл. // Трудова підгот. в закладах освіти. – №3. – 2002. – С.4-13. 

20.


 

Вдовченко  В.В.  Теоретичне  моделювання  реалізації  предметної  (проектно-

технологічної)  компетентності  на  заняттях  «Трудового  навчання»  (основна  школа) 

// Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 

2013 рік. – С.302-303. 

21.


 

Вдовченко В.В. та ін. Трудове навчання: технології і дизайн. Програма для 5-го 

кл. // Сільська школа України. №21 (93) липень 2004, - С. 14–27. 

22.


 

Вдовченко В.В. Формування понять з художнього та технічного проектування 

(за  проектно-технологічною  системою  безперервної  технологічної  освіти  професора 

Вдовченка  В.В.)  //  Реклама  як  художньо-комунікативні  практики.  Зб.  матеріалів  Міжн. 

наук.-практ.  конф.,  м.  Харків,  27  бер.  2014  р.  /  За  заг.  ред.  Даниленка  В.Я.  –  Харків: 

ХДАДМ, 2014. – С. 21-24. 

23.

 

Верхола А.П. Словник з креслення. – К.: Вища шк., 1994.– 203 с. 24.

 

Волкотруб И.Т. Основы художественного проектирования: Учебник для худож. учеб. заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988. - 191 с, 

104 ил. - Библиогр.: 48 назв. 

25.

 

Гуцан Л.А. 

Світ професій: метод. посіб. для вчителів. // К.: Педагогічна думка, 

2008. - 87с. 

26.


 

Державний  стандарт  базової  і  повної  загальної  середньої  освіти  //  Освіта 

України, 2004. – № 5 (500). – С. 1-13. 

27.


 

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Затверджений 

постановою  Кабінету  Міністрів  України  №  1392  від  23  листопада  2011  р.:  [електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd/1392-2011 

28.

 

Джонс Дж. К. Инженерное и художественное конструирование. Пер. с англ. М.: Мир, 1976. 374 с. 

29.


 

Джонс Дж. К. Методы проектирования / Пер. с англ.- 2-е изд. дополн.- М.: Мир, 

1986. - 326 с., - загл 1-го изд.: Инженерное и художественное проектирование. 

30.


 

Дизайн.  Иллюстративный  словарь-спрвочник  /  Г.Б. Минервин  и  др.:  Под  общ. 

ред.. Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. – М.: «Архитектура-С», 2004. – 288 с., ил.  

17 


31.

 

Дизайн-освіта:  Профільне  навчання  старшокласників:  Програми  календарні плани  і  не  тільки  …  / Упоряд.:  В.  Вдовченко  та  ін.  –  К.:  Вид.  дім  «Шкіл.  світ»:  Вид.  Л. 

Галіцина, 2006. – 128 с. 

32.

 

Довідник професій:  твоя майбутня професія.  Упорядники:  Д.О. Закатнов, Н.В. Жемера, М.П. Тименко. Вид-во «Українська книга», К., 1999. - 312 с. 

33.


 

Клименко В.В. Механізми психомоторики людини. К.: 1997. – 192 с. 

34.

 

Клименко В.В. Психологические тесты таланта. – Х.: Фолио. 1997. – 414 с. 35.

 

Климов  Е.А.  Психология  профессионального самоопределения:  Учеб.  пособие для студ. вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с. 

36.


 

Кудрявцев  Т.В.  Психология  технического  мышления.  М.:  Педагогика,  1975.  - 

303 с. 

37.


 

Лазарев Е.Н. Дизайн машин / Е.Н. Лазарев – Л.: Машиностроение, 1988. – 256 с. 

38.

 

Ломов  Б.Ф.  Опыт  психологического  исследования  соотношения  навыков рисования и черчения. Дис… канд. психол., наук. Л., 1954. 

39.


 

Ломов  Б.Ф.  Опыт  экспериментального  исследования  пространственного 

воображения  //  Проблемы  восприятия  пространства  и  пространственных  представлений. 

М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961, С. 36-46. 

40.

 

Ломов Б.Ф. Психическая регуляция деятельности: Избранные труды. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006. – 624 с.  

41.


 

Ломов Б.Ф. Человек и техника. М.: Советское радио, 1966. 464 с. 

42.

 

Мачача  Т.С.,  Вдовченко  В.В.  та  ін.  Проект  Державного  стандарту  базової  та повної  загальної  середньої  освіти.  Освітня  галузь  «Технології»  //  Проект  Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти: офіц. вид. – К., 2010. – С.67-70. 

43.

 

Милерян  Е.А.  Психология  формирования  общетрудовых  умений.  -  Автореф. дис … докт. пед. наук. (по психологии). Л., 1968. - 55 с. 

44.


 

Милерян  Е.А.  Психология  формирования  общетрудовых  политехнических 

умений. М.: Педагогика, 1973. - 300 с. 

45.


 

Моляко В.А. Психология конструкторского замысла. Автореф. дис … канд. пед. 

наук. (по психологии) /Ленинград. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 19 с. 

46.


 

Моляко В.А. Психология конструкторского замысла. Л.: 1966. - 166 с. 

47.

 

Моляко В.А. 

и 

др. Психологические 

аспекты 


художественного 

конструирования. - К.: Знание, 1975. - 25 с. 

48.

 

Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности. Автореф. дис … докт. психол. наук: 19.00.03. Л., 1982. - 37 с. 

49.


 

Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности. М.: Машиностроения, 

1983. - 134 с. 

50.


 

Моляко  В.О.  Творческие  игры  по  развитию  способностей  учащихся

«Конструкторское бюро» // Обдар. дитина. – 1999. - №5. – С.14-17. 

51.


 

Моляко  В.О.  Техническая  творческая  одаренность  //Обдар.  дитина.  –  2002.  - 

№4. – С.27. 

52.


 

Моляко  В.О.  Художественная  одаренность  // Обдар.  дитина.  –  1998.  -  №5/6.  – 

С.10-12. 

53.


 

Мясищев В.Н. Структура личности и отношение человека к действительности // 

Психология личности: Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. — М.: Изд-во 

МГУ, 1982. — С. 35-38. 

54.

 

Мясищев В.Н. Психология отношений: [избр. психол. тр.] / В.Н. Мясищев. [под. ред.  А.А.  Бодалева].  –  Акад.  пед.  и  соц.  наук.,  Моск.  психолого-соц.  ин-т.  –  М.:  Ин-т 

практ. психологи; – Воронеж : НПО»МОДЭК, 1995. – 356 с. 

55.

 

Нестеренко  О.И.  Краткая  энциклопедия  дизайна  О.И.  Нестеренко.  –  М.: Молодая гвардия, 1994. – 315 с. 

56.


 

Професійна  орієнтація  :  теорія  і  практика:  науково-методичний  посібник  / За 

ред. О. В. Мельника. – Івано-Франківськ: ―Тіповіт‖, 2011. – Вип. № 2. – 279 с.  

18 


57.

 

Тарара  А.М.,  Вдовченко  В.В.  Моделювання  добору  і  реалізації  змісту навчального  предмета  «Технології»  в  загальноосвітній  школі  на  засадах  проектно-

технологічного  підходу  //  Проектна  діяльність  учнів  у  системі  компетентнісно 

спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річн. шк. та позашкільній освіті : в 2 ч. : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 29-30 жовтня 2014 р. / Ред. кол.: О.А. Федоренко, І.Г. 

Єрмаков (наук. ред.) та ін. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – Ч. 2. – С.163-168. 

58.


 

Тарара  А.М.,  Вдовченко  В.В.  та  ін.  Формування  проектно-технологічної 

компетентності  учнів  5-9  класів  у  процесі  навчальної  діяльності  // Компетентнісний 

потенціал  проектної  діяльності  у  загальноосвітньому  навчальному  закладі:  Практико 

зорієнтований посібник / за заг. ред. І.Г. Єрмакова, С.В. Чумак – К., 2010. – С.270-282. 

59.


 

Тименко  В.,  Вдовченко  В.,  Веремійчик  І.,  Котелянець  Н.  Трудове  навчання: 

технічна і художня праця // Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. 

К.: «Початкова школа». – 2006. – С. 202-245. 

60.

 

Тименко  В.П.,  Денисенко  Л.І.,  Вдовченко  В.В.  Трудове  навчання  1-2  кл. // Програми для середн. загальноосв. шк. 1-2 кл. 

 К.: «Поч. школа».  2001. 


 С. 90-118. 61.

 

Шпара П.Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования / П.Е. Шпара, М.П. Шпара - К.: «Выща школа», 1989.- 247 с. 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка