Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя – один із головних аспектів гуманістичного вихованняСторінка1/6
Дата конвертації18.04.2019
Розмір3,26 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ АСПЕКТІВ ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ.
Методологічною основою формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді є гуманістичний підхід, сутність якого полягає у створенні сприятливої ситуації для їх готовності до сприйняття й адекватного реагування на виховні дії шкільного та соціального середовища.

Найсуттєвішими рисами гуманістичної школи виховання є:


1) особливе ціннісне ставлення до вихованця, визнання розвитку особистості (інтелектуального, фізичного, морального, естетичного, трудового) головним завданням школи, а становлення індивідуальності особистості - її головним результатом;
2) гуманістичні моделі передбачають створення культурно-виховного середовища, у якому відбувається вільний вибір особистістю способів творчої самореалізації, її саморозвиток у гармонії із собою і суспільством;
3) кожна виховна система веде власний творчий пошук змісту, методів, форм і засобів виховання; гуманістична спрямованість передбачає свободу і творчість як вихованців, так і вихователів;
4) вихователь є наставником і другом дитини, він постійно враховує її потреби, допомагає набути природності (доброї, вільної, кмітливої), реалізувати можливості; підтримує кожного вихованця.

Гуманна педагогіка передбачає цілеспрямовану послідовну роботу з повернення людини до самої себе, освоєнню людиною свого тіла, душі, духу, розуму, розвитку "внутрішнього спостерігача" (уміння чути, бачити, почувати себе). Щоб зрозуміти і прийняти себе необхідно "доторкнутися", звернути увагу на свій внутрішній світ.

Пізнаючи себе, прислухаючись до себе, ми вже стаємо на шлях утвору здоров'я. Для цього необхідно усвідомлення особистої відповідальності за життя і зокрема, за здоров'я. Пізнання людиною самої себе, таємниць свого життя – один з її духовних пошуків, що сягає в глибину століть. Потрібно допомогти дитині пізнаючи світ, пізнати себе як людину і сприяти тому, щоб вона була суб’єктом життєтворчості. Навчити мистецтву життя, бути конкурентноспроможним в сучасному світі, оволодіти культурою життя.

Потрібно ставити собі за мету розвивати особистість, розумові здібності, творчі вміння, самостійно здобувати знання, логічно мислити. Створення ситуації успіху є умовою для самореалізації кожної особистості.

У процесі життєтворчості, подолання кризових явищ зростає роль школи, яка покликана допомогти дитині знайти зміст життя, створивши для цього повноцінні умови для її фізичного, інтелектуального, духовного розвитку і саморозвитку. Тому людське життя під кутом зору суб’єктивних, активно творчих засад виступає як проблема творчого життя особистості, її духовного світу, світогляду, мети та сенсу життя.

Істина сьогодення – духовно здорова і щаслива особистість. Важливе завдання, що постало перед освітою ХХІ століття - це формування високодуховної особистості, яка б жила і діяла відповідно до універсальних зако­нів Природи та Всесвіту, що відповідає потребам як національного розвитку, так і збігається з цінностями та ідеалами світового культурного руху. Для цього не­обхідно гуманізувати та одухотворити всю навчально-виховну систему, розробити психолого-педагогічні шля­хи привнесення духовного як у свідомість ко­жної окремої людини, так і суспільства, визначити і те­оретично обґрунтувати зміст, шляхи та чинники фор­мування духовності особистості. Але неможливо оду­хотворити людину зовні, лише з середини: вона сама повинна усвідомити, що духовний саморозвиток, са­мовдосконалення є найважливішою умовою не тільки збереження, виживання, але й подальшої еволюції людини і поступу людства. Для цього необхідно усві­домлене прийняття кожною особистістю вічних духов­них цінностей та ідеалів, сформувати у молодого по­коління внутрішню потребу, прагнення до сталого ду­ховного самовиховання.

Людина, як і усе живе, нарожена з тенденцією жити, рости й розвиватися, але у світі собі подібних вона вчиться формувати свою стратегію життя, спираючись на конкретні соціальні зразки: задоволення, самостворення, самозбереження, самореалізацію, самодосконалість.

Життя людини – це всього урок , для вивчення якого ми з доброї волі і появилися на світ . Життєвий урок –– це час пізнання почуттів. Життя за життям , урок за уроком– так і примножується народна мудрість. У своєму прагненні щасливого життя людина насамперед турбується про своє здоров’я, щоденне самопочуття, тому що з цим вона пов’язує всю програму своєї діяльності і плани успішного майбутнього в соціумі. Поняття «щастя» дуже глибоке. Однак його справжня суть полягає в тому, що пов’язано зі здоров’ям і з умінням налагоджувати стосунки з іншими в соціумі. Природа може закласти в нас усе для здорового способу життя , але ми не завжди вміємо використовувати свій потенціал на благо власного здоров’я.

Людське життя – безперервний ланцюг станів, що постійно, змінюється, повторюється, але ніколи повністю не збігаються один з одним. Почуття –– складне утворення особистості. Воно –– вираження її потреб, інтересів, мотивів поведінки, сукупність ставлення людини до світу, до інших людей. Емоційне благополуччя дітей у школі –– це основа з основ їх психічного, інтелектуального, фізичного здоров’я. Для того, щоб виростити людину , сформувати її як особистість, хоча кожна людина своєрідна, але щоб засіяти в повній красі, важливо, щоб людина виросла не з кригою в серці , і щоб краса, добро, любов бачилися їй тією доріжкою, яка мала привести до дитячого серця. Ця доріжка пролягає через чарівний сад життя , де серед розмаїття квітів і трав, виблискують цілющі джерельця.

Перше цілюще джерело – це Здоров’я, друге –- Любов, третє – Мудрість, четверте –– Праця.

Для того, щоб подолати усі труднощі ,перешкоди на життєвому шляху, потрібно мати міцне здоров’я . Здоров’я –– це ключ до щастя дитини. Тільки здорова дитина може сприйняти навколишній світ, таким яким він є. Тільки здорова дитина може перенести і гнів, і горе, і радість і інші почуття. З радістю здорова дитина включається в усі види діяльності : інтелектуально – пізнавальну, трудову, громадську , фізкультурну, ігрову. Вона життєрадісна, оптимістична , відкрита у спілкуванні з однолітками і педагогами. А це –– запорука успішного розвитку всіх сфер особистості, усіх її задатків і цінностей. Це і можливість самоактуалізаціїї як мети виховання. Це , нарешті, щасливі діти і , як наслідок , і як, причина , щасливі ,задоволені своєю діяльністю педагоги. Цю думку неодноразово підкреслював у своїх працях В.О.Сухомлинський: “ Від життєдіяльності, бадьорості дітей , залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили .”

Великий філософ Г. Сковорода писав: “ Коли дух людини веселий, думки спокійні, серце мирне –– той усе світле , щасливе і бажане.”

Життя нам доводить , що освіта і здоров’я нерозривно взаємопов’язані. Школа є перешочерговим фактором формування покоління, з яким можна зв’язувати великі

надії та значні досягнення в галузі освіти та виховання . А саме виховання особистості учня з високою культурою здоров’я, здатної до самореалізації у даному суспільстві за даних умов , яка формує свій життєвий досвід на основі духовно – моральних національних та загальнолюдських цінностей.

А життя вчителя - це обов'язок бути світочем. Зігрівати зерна любові і поваги. Давати їм усе: і тепло, і світло, і ласку для проростання та дозрівання. Доглядати та піклуватись, щоб не допустити росту бур'яну-байдужості, спустошення душ.

Так саме світло вчителя має направити тих, що помилились, збились зі свого шляху, заблукали, навчити і допомогти пізнати правду, добро, дати мудру пораду, засмучених втішати, особисту кривду терпляче зносити, вміти щиросердно прощати, дарувати радість і вміння розділити і смуток і радість.Тому сучасна школа, а саме школа нового покоління, має зібрати найцінніші, найсвятіші зерна мудрості, всі передові ідеї та технології і виростити здорове покоління .


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка