Етапи педагогічного дослідженняСкачати 26,33 Kb.
Дата конвертації04.04.2019
Розмір26,33 Kb.
Етапи педагогічного дослідження

Розпочинаючи педагогічне дослідження, важливо з'я­сувати його вихідні положення, передусім актуальність проблеми, об'єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання (Рис.4.).Тема дослідження

Актуальність проблеми дослідження

Об`єкт дослідження

Предмет дослідження

Мета дослідження

Методи дослідження

Гіпотеза дослідження

Завдання дослідження

Рис.4. Етапи педагогічного дослідження

Проблемою дослідження в широкому значенні є склад­не теоретичне або практичне питання, що потребує вив­чення, вирішення. Вона має бути відображена насамперед у темі дослідження.

Об'єктом дослідження є частина об'єктивної реальності, яка на певному етапі стає предметом практичної й теоретич­ної діяльності людини як соціальної істоти (суб'єкта). У педа­гогічних дослідженнях об'єктами можуть бути діяльність педагогів, учнів, педагогічні відносини між суб'єктом і об'єк­том навчально-виховної роботи, особистістю та колективом, між вихованням і самовихованням, організація пізнавальної діяльності учнів, навчально-виховний процес тощо.

Предмет дослідження — зафіксовані в досвіді, вклю­чені з певною метою за даних умов у процес практичної ді­яльності людини сторони, якості та відносини досліджува­ного об'єкта. Поняття «предмет дослідження» є вужчим, ніж поняття «об'єкт дослідження». Об'єктами, наприк­лад, можуть бути методи виховання, а предметом — тіль­ки одна група цих методів, наприклад методи стимулю­вання виховання.

Мета дослідження виражає своїм змістом результат, який поставив перед собою дослідник. Формулюючи її, дослідник з'ясовує, який результат передбачає отримати і яким він має бути.

Гіпотеза дослідження — наукове передбачення його результатів. її формулювання має вказувати на положен­ня, які потребують перевірки у процесі дослідження.

Завдання дослідження є конкретизованою метою. Ними можуть бути: вирішення певних теоретичних питань, що є загальною проблемою (наприклад, з'ясування сутності ди­дактичного явища, оптимізація його визначення, дослі­дження ознак); експериментальне вивчення практики вирі­шення проблеми, виявлення її типового стану, типових не­доліків, їх причин, типових ознак передового досвіду тощо; обґрунтування заходів, необхідних для вирішення постав­леного завдання; експериментальна перевірка пропонова­них заходів щодо відповідності їх критеріям оптимальності; вироблення методичних рекомендацій для тих, хто вико­ристовуватиме результати дослідження на практиці.

Організовуючи дослідження конкретної педагогічної проблеми, дотримуються такої послідовності:

 1. Визначення проблеми дослідження, яка має акту­альне, життєве значення.

 2. Ґрунтовне, всебічне і глибоке вивчення встановле­них наукою фактів, положень, висновків. Під час вивчен­ня літературних джерел з'ясовують головну ідею, позицію автора, особливості наукового доробку з досліджуваної
  проблеми. Простежують також причину та логіку полемі­ки автора з іншими дослідниками, особливості його аргу­ментації, виробляють власну думку щодо його позиції. Аналіз проблеми, яка не знайшла відображення в його
  праці, допоможе чіткіше сформулювати завдання щодо глибшого вивчення проблеми.

 3. Вивчення шкільної практики. У процесі аналізу лі­тератури про досвід школи слід з'ясувати, що у вирішенні цієї проблеми вчитель здійснює найуспішніше, з якими труднощами він стикається. Водночас слід проаналізувати типові недоліки в його роботі з цього питання, головні при­
  чини труднощів і недоліків. Важливо знати, чи досягає вчитель успіхів у роботі, раціонально витрачаючи час, чи вони пов'язані з перевантаженням його роботою в одному напрямі на шкоду іншим.

 4. Формулювання гіпотези, тобто наукового припущен­ня, ймовірного висновку з дослідження.

 5. Здійснення експериментальної роботи.

 6. Вивчення передового досвіду.

 7. Зіставлення експериментальних даних з масовою практикою.

 8. Узагальнення результатів дослідження, формулюван­ня наукових висновків, доведення або спростування гіпотези.

 9. Оформлення результатів дослідження, впровадження їх у життя.

Процес і результати науково-педагогічного досліджен­ня фіксують багатьма способами. Для цього використову­ють такі типи документації, як анкети, плани спостере­ження, плани здійснення педагогічних експериментів, втілення результатів дослідження в практику, магніто­фонні записи, фотокартки, кінострічки, а також протоко­ли обговорення уроків, виховних заходів та ін., конспекти опрацьованої літератури, архівних матеріалів, описи дос­віду роботи шкіл та інших виховних закладів, статистичні дані, математичні обчислення [Фіцула, стор. 34-38]


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка