Естетичне виховання дошкільника – складова гармонійного розвитку дитини світлана КостюкСкачати 78,67 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації23.03.2020
Розмір78,67 Kb.
  1   2   3   4   5


ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКА – СКЛАДОВА 

ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

Світлана Костюк 

Вінниця 

В  статті  розкривається  сутність  естетичного  виховання  дітей 

дошкільного  віку.  Висвітлені  джерела  та  напрями  естетичного  виховання 

дітей в дошкільному навчальному закладі. 

Ключові  слова:  естетичне  виховання,  дитина  дошкільного  віку,  краса, 

сприймання, народна педагогіка, художня творчість. 

 

Перші кроки у безмежному, складному і загадковому світі дитина робить у 

дошкільному  віці.  За  словами  Януша  Корчака,  вона  прагне  створити  у  ньому 

свій  світ  дитинства,  добра  і  краси,  своєрідний  мікрокосм  реального  світу. 

Дорослий  допомагає  їй  знайти,  відчути  і  зрозуміти  красу  поезії,  музики, 

живопису,  а  через  мистецтво  глибше  усвідомити  все,  що  її  оточує:  природу, 

предмети, працю людини і її духовні надбання. Краса нерозривна з добротою, 

вона облагороджує життя, надихає людину на добрі справи. Введення дитини в 

світ краси і гармонії є важливим завданням естетичного виховання. 

Краса  нерозривно  пов'язана  з  душею  людини,  її  працею,  поведінкою, 

мовою, зовнішністю. Творча душа людства, в тому числі й українського народу

витворила  справжні  шедеври  виховання  у  дитини  почуття  прекрасного:  від 

маминої колискової пісні до складних видів мистецтва, якими може оволодіти 

людина  протягом  життя,  якщо  їх  основа  закладена  у  дошкільному  дитинстві. 

Будучи  спрямованим  на  формування  творчої  особистості,  здатної  адекватно 

сприймати  прекрасне  і  потворне,  наділеної  чуттям  міри  у  творенні  художніх 

цінностей,  естетичне  виховання  передбачає  розвиток  почуттєвої  сфери 

особистості,  з  якою  тісно  пов'язаний  її  моральний  світ.  Квінтесенцією 

(сутністю) його є естетичний розвиток людини. 

Актуальність  теми  дослідження  обумовлена  необхідністю  вирішення 

проблем, пов'язаних з погіршенням загальної естетичної культури у суспільстві. Криза  естетичної  культури  суспільства,  що  спостерігається,  знаходиться  в 

безперечному  зв'язку  з  кризовими  явищами  культурного  і  духовно-

орієнтаційного характеру.

 

Виникає насущна необхідність в глибокому науково-світоглядному переосмисленні уявлень, що склалися раніше, про методологічні 

підходи  до  естетичного  виховання  дітей  дошкільного  віку  як  в  умовах 

дошкільного  навчального  закладу,  так  і  в  умовах  сім’ї.  В  умовах  зниження 

естетичної  культури  дорослого  і  дитячого  населення  України,  падіння 

моральності  і  загальної  культури,  формування  духовно  здорової  особистості, 

яка  має  уявлення  про  естетику  у  всіх  можливих  проявах,  набуває  особливої 

актуальності. 

Питанням естетичного виховання в педагогіці завжди приділялося досить 

багато уваги. Філософсько-естетичні аспекти розглядаються в наукових працях 

Ю.  Афанасьєва,  М.  Кагана,  М.  Киященка.  Психологічні  основи  естетичного 

виховання висвітлюються у дослідженнях Л. Божович, Л. Виготського, І. Кона, 

Б. Теплова. Теорія естетичного виховання дошкільників сформована на основі 

наукових висновків Є. Фльоріної, Н. Сакуліної, Н. Вєтлугіної, Т. Комарової, В. 

Котляра, В. Ждан, Г. Підкурганної.  

Внесок  видатних  вітчизняних  освітян  минулого  у  вирішення  окремих 

проблем  естетичного  виховання  підростаючого  покоління  розкрито  в  роботах 

Н. Дем’янко, О. Джус, Л. Іванової, С. Морозової, С. Процика, О. Пшеврацької, 

Ш.  Рзаєва,  Н.  Роман,  В.  Сергеєвої,  А.  Соколової,  Є.  Федотова,  І.  Фрайта  та 

інших.  Питання  естетичного  виховання  дітей  і  молоді  у  теорії  та  практиці 

зарубіжної педагогіки розглянуто в дослідженнях  П. Брайловської, О. Іонової, 

М.  Лещенко,  Г.  Ніколаї,  І.  Сташевської,  О.  Тимошенко.  Різним  аспектам 

проблеми  естетичного  виховання  дітей  присвячено  історико-педагогічні  праці 

З.  Борисової,  В.  Ворожбит,  Т.  Грищенко,  Л.  Жербіної,  І.  Зарудної,  А. 

Калениченко,  О.  Котикової,  Є.  Марченка,  О.  Овчарук,  А.  Омельченко,  Т. 

Тюльпи, О. Федорової.  

На  початку  90-х  років  теорія  естетичного  виховання  дошкільників 

збагачується  результатами  наукових  досліджень,  здійснених  В.  Котляром,  В. Ждан,  Н.  Кириченко,  Г.  Підкурганною,  С.  Науменко,  Л.  Шульгою,  В. 

Захаровою,  Л.  Макаренко,  О.  Трусовою,  О.  Дроновою,  В.  Пабат  та  іншими. 

Помітною в цей час стає тенденція до оновлення змісту естетичного виховання 

в дитячому садку. 

При  всій  цінності  наявних  досліджень,

 

що  так  або  інакше  стосуються взаємодії  дошкільного  навчального  закладу  з  сім’єю,  теоретичний  пошук 

дозволяє  дійти  висновку,  що  досить  обмежена  кількість  праць  висвітлює 

питання даної співпраці в рамках естетичного виховання. 

Слід  визнати,  що,  незважаючи  на  проголошену  естетичну  спрямованість 

занять та інших форм роботи з дітьми в дошкільному закладі та в умовах сім’ї, 

естетичне виховання так і не стало однією з головних цінностей виховання як в 

суспільстві  в  цілому,  так  і  відносно  підростаючого  покоління.  Аналіз  і 

інтерпретація практичних проблем, пов'язаних з естетичним вихованням дітей, 

вивчення  деяких  тенденцій  взаємодії  естетичного  виховання  з  іншими 

сторонами життя виявляють суперечності: 

-

 

між  об'єктивною  необхідністю  розвитку  естетичної  культури  людей  і суб'єктивною  недооцінкою  її  ролі  як  в  житті  окремої  людини,  так  і  всього 

суспільства в цілому; 

-

 

між  можливістю  формування  естетичної  культури  дошкільника  і недостатньо розробленою педагогічною технологією реалізації цього процесу

-

 між  цілеспрямованими  зусиллями  освітньої  установи  в  розвитку 

естетичної  культури  дітей  і  слабкою  взаємодією  з  сім'єю  у  вирішенні  даної 

проблеми. 

Вирішення даних протиріч визначило проблему дослідження, спрямовану 

на  виявлення  змісту,  форм  і  способів  педагогічного  партнерства  дошкільного 

начального  закладу  і  сім’ї  у  естетичному  вихованні  дітей  старшого 

дошкільного віку. 

Естетичне виховання передбачає розвиток в людини почуттів прекрасного, 

формування  вмінь  і  навичок  творити  красу  в  навколишній  дійсності,  вміти 

відрізняти  прекрасне  від  потворного,  жити  за  законами  духовної  краси.  У 
процесі  естетичного  виховання  важливо  навчити  дітей  розуміти  і  сприймати 

красу. Спостерігаючи прекрасне, людина не може залишатися байдужою, вона 

переживає, відчуваючи приязнь чи ненависть до спостережуваного. Тому дуже 

важливо, щоб діти вміли розрізняти справді красиве і потворне. 

Під  час  естетичного  сприймання  виникають  певні  емоції.  Завдання 

виховання  –  створення  умов,  які  б  сприяли  формуванню  емоційної  сфери 

дитини. Багатство емоційної сфери людини свідчить про її духовне багатство. 

Проблема  формування  сприймання  мистецтва  дуже  складна.  Щоб 

сприймати  художній  чи  музичний  твір,  треба  мати  елементарну  теоретичну 

підготовку. Краще сприймається те, що зрозуміле, про що є певні знання. Цей 

принциповий  підхід  слід  взяти  за  основу  при  використанні  в  естетичному 

вихованні  музики,  образотворчого  мистецтва,  скульптури.  Сформовані 

естетичні смаки та естетичний ідеал і розвинена здатність оцінювати прекрасне 

дають  людині  змогу  зрозуміти  суть  прекрасного.  Тому  роботу  щодо 

формування  основ  естетичного  смаку  та  естетичного  ідеалу  слід  починати  з 

перших років життя дитини і продовжувати і протягом дошкільного, і протягом 

шкільного віку. І взагалі, цю роботу не слід полишати протягом усього життя. 

Водночас  з  розвитком  естетичного  сприймання,  формуванням  основ 

естетичного  смаку  у  процесі  естетичного  виховання  у  дітей  розвивають 

естетичне  ставлення  до  навколишньої  дійсності.  Людина  повинна  не  лише 

милуватись красою природи чи пам’ятками культури, а й берегти і захищати їх. 

Важливе значення вже в дошкільному віці має виховання у дітей естетики 

поведінки  –  охайності  у  одязі,  гарної  постави  і  манер,  уміння  триматися 

невимушено,  природно,  культурно  і  естетично  виявляти  свої  емоції.  Ці  якості 

тісно пов’язані з моральністю особистості дитини. 

В  естетичному  вихованні  дітей  дошкільного  віку  використовують  різні 

джерела: 

а) Каталог: doc


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка