Ефективність державного управління. 018. Вип. (54). ЧСкачати 155,14 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/5
Дата конвертації11.10.2019
Розмір155,14 Kb.
1   2   3   4   5
ISSN 2070-4011. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 2018. ВИП. 1 (54). Ч. 1
– визначення рівня очікуваного прибутку (f l.5) – фінансовий відділ, планово- економічний відділ.
Рис. 1. Функціональна модель підприємств харчової промисловості
Подальшу деталізацію функцій визначаємо поставленими стратегічними цілями і завданнями, при цьому за реалізацію кожної підфункції призначаємо відповідального виконавця (підрозділ або конкретний співробітник підприємства).
Харчові підприємства працюють з інформацією, взятою насамперед із аналізів,
прогнозів і вивчення тенденцій. Основою інформаційного забезпечення є детальне
Маркетинг
Збут
Персонал
Виробництво
Фінанси
Формування оптимальної продуктової програми f 1.1
Розробка програми реалізації товару f 1.2
Забезпечення трудовими ресурсами f 1.3
Виробництво товарів f 1.4
Визначення рівня очікуваного прибутку f 1.5
Складання плану маркетин- гових досліджень ринку
Визначення конкурент- них переваг
Розробка конкурентної політи ки підприємств
Формування плану збуту
Визначення каналів збуту
Розробка заходів по залученню нових споживачів
Здійснення зворотного зв’язку зі споживачем
Визначення потреби в персоналі
Розробка плану по навчанню і підвищенню кваліфікації
Розробка системи мотивації і заохочення якісної праці
Розробка стратегії по персоналу
Формування плану виробництва по номенклатурі
Технічне забезпечення виробництва запланованого обсягу
Забезпечення матеріальними ресурсами
Розробка заходів по підвищенню якості продукції, що випускається
Розробка виробничої стратегії
Складання кошторису витрат за номенклатурою випуску
Розробка заходів щодо зниження загальних витрат підприємства
Визначення собівартості і ціни одиниці виробів підприємства
Складання планів по прибутку
Розробка стратегічного бюджету
Розробка стратегічного бюджету
Забезпечення сталого функціонування підприємства f 1
Розробка маркетинго-вої стратегії


13 1
ISSN 2070-4011. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 2018. ВИП. 1 (54). Ч. 1
багаторівневе дослідження ринку харчової продукції за широким спектром показників і величин.
Для стратегічного планування підприємства харчової промисловості можна використовувати об’ємну модель, яка містить такі параметри: рівень конкурентоспроможності підприємства, його постачальників і партнерів, рівень соціально-економічного розвитку регіону, де працює підприємство (рис. 2).
Рис. 2. Тривимірна модель вибору основної стратегії
Обґрунтуванням актуальності використання такої моделі є те, що в сучасних економічних умовах більш життєздатною є основна стратегія, націлена на співпрацю і взаємну підтримку, задля забезпечення конкурентоспроможності харчових підприємств.
Так само для реалізації процесу визначення найбільш перспективних напрямів розвитку підприємства можна застосовувати алгоритм формування і виконання набору альтернативних стратегій (рис. 3), що становить послідовне виконання трьох етапів:
стратегічний моніторинг і прогнозування; формування набору альтернативних стратегій;
розробка і реалізація стратегії.
Перший етап “Стратегічний моніторинг і прогнозування” передбачає визначення можливих варіантів стратегії залежно від зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств харчової промисловості, з урахуванням стратегій розвитку регіону,
постачальників та партнерів, конкурентів і вимог споживачів. Кількісне вираження місії,
цілей розвитку підприємств харчової промисловості формує моделі “ідеальне підприємство” і “ідеальний продукт”, що відображають бачення підприємства та що випускається у майбутньому з урахуванням тенденцій зміни зовнішнього і внутрішнього середовищ функціонування.
Другий етап “Формування набору альтернативних стратегій” може бути процесом бізнес-моделювання шляхів здійснення місії і цілей підприємств харчової
Найсприятливіше положення – оптимальна стратегія зростання-розвиток
Рівень конкурентоспроможності підприємства
Несприятливе становище – оптимальна стратегія скорочення- ліквідація бізнесу
Рівень конкурентоспроможності постачальників, партнерів
Рівень соціально-економічного розвитку регіону
Високий
Високий
Високий
Низький
Низький
Низький


13 2
ISSN 2070-4011. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 2018. ВИП. 1 (54). Ч. 1
промисловості, пошуку його конкурентних переваг і вибору конкурентних позицій щодо кожної стратегічної зони діяльності підприємства.
Рис. 3. Алгоритм формування і виконання набору альтернативних стратегій підприємств харчової промисловості
Місія, цілі підприємства
1 Етап
“Стратегічний моніторинг і прогнозування”
Стратегії
– розвитку регіону мпостачальників і партнерів;
– конкурентів
Моніторинг внутрішнього середовища
Аналіз поточного стану та прогнозування майбутнього
Моніторинг зовнішнього середовища
Аналіз стану і прогнозування тенденцій макро- і мікросередовища
Розробка моделей “ідеальне підприємство” і
“ідеальний продукт”
Потреби споживачів
Стратегічне бізнес-мо делювання
2 Етап
“Формування набору альтернативних стратегій”
Визначення основних факторів успіху
Розробка прогнозів, оцінка можливостей стратегічних зон діяльності
Інтегрування планів по стратегічних зонах діяльності
Формування набору стратегій
Попередня оцінка альтернативних стратегій
Виконання вибраної стратегії
3 Етап
“Розробка і реалізація стратегії”
Основна стратегія
Конкурен тна стратегія
Функціональні стратегії і плани
Стратегічний аудит
Оцінка ступеня досягнення цілей, виявлення невідповідностей, розробка коригувальних заходів


13 3
ISSN 2070-4011. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 2018. ВИП. 1 (54). Ч. 1
Оцінку можливостей стратегічних позицій щодо кожної стратегічної зони діяльності доцільно проводити в три етапи.
1. Дослідження стратегічних зон діяльності за такими параметрами: перспективи зростання з урахуванням попиту на продукцію в короткостроковій і довгостроковій перспективі; перспективи рентабельності; очікуваний рівень ризику, при якому перспективи втрачають визначеність і можуть призвести до втрат; основні чинники успішної конкуренції в майбутньому (рівень стратегічних капіталовкладень, ефективність діючої конкурентної стратегії, потенціал підприємства при здійсненні стратегії).
2. Вибір конкурентної позиції в стратегічних зонах діяльності з урахуванням наявних або бажаних основних чинників успіху, стратегічних здібностей та основних компетенцій.
3. Розподіл відповідальності за реалізацію стратегічних завдань і виконання поточних планів між структурними підрозділами підприємства (планово-економічний відділ, група стратегічного планування, комерційний відділ, відділ збуту тощо).
Третій етап “Розробка і реалізація стратегії” – це стадія бізнес-моделювання –
інтеграція всіх частин стратегічного плану воєдино, розподіл ресурсів і визначення потенційних проблем (аналіз вузьких місць), тобто виявлення різних відхилень, протиріч між розділами загального плану, наявністю внутрішніх ресурсів і перевірка його на відповідність загальній політиці підприємства. Якщо відхилення в інтегрованому стратегічному плані можуть бути вирішені, то процес переходить у наступну фазу. Якщо цього не станеться, то необхідно ще раз повернутися до етапу вибору конкурентної позиції для стратегічних зон діяльності.
Доцільно також зауважити, що є істотні відмінності у визначенні розділів стратегічного плану. Досить часто пропонується тільки назва розділу, не конкретизуючи складу планованих показників. Найскладнішим моментом є узгодження стратегічних планів. Як показує практика,
їх відособлене функціонування не дає бажаних результатів, а інструменти узгодження у вітчизняній практиці поки не стали широко застосовуваними [2]. Тому виникає необхідність в узагальненні наявних методик планування, у розробці єдиного підходу до змісту стратегій,
вироблення ефективного інструменту взаємодії окремих рівнів її блоків, максимально наблизивши його до сучасних умов функціонування підприємств харчової промисловості.
У ролі такого інструменту може бути концептуальна модель побудови стратегічного плану діяльності підприємств харчової промисловості, розроблена на основі наведеного алгоритму формування і виконання набору альтернативних стратегій.
Тому основний склад і зміст стратегічного плану харчового підприємства можна відобразити таким чином (табл. 3).
Таблиця 3
Концептуальна модель стратегічного плану промислового підприємства
Рівень
Каталог: vidavnitstvo 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка