Довідка про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів Дубнівської, Боровської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів, Нетребської загальноосвітньої школи і-іі ступенів з біологіїСкачати 32,04 Kb.
Дата конвертації31.12.2018
Розмір32,04 Kb.
ТипДовідка

Довідка про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів Дубнівської, Боровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Нетребської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів з біології
Відповідно до плану роботи відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації та районного методичного кабінету Рокитнівської районної ради на 2014-2015 навчальний рік та на виконання перспективного плану вивчення навчальних досягнень учнів та стану викладання предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану було вивчено стан викладання та якості навчальних досягнень учнів з біології в Дубнівській, Боровській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, Нетребській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів.

При вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології основна увага приділялася таким питанням:

- кадрове забезпечення;

- програмно-методичне забезпечення викладання предмета;

- навчально-матеріальна база;

- здійснення навчально-виховного процесу та результативність викладання;

- робота з обдарованими та здібними учнями;

- методична робота в міжкурсовий період.


В ході вивчення було проаналізовано стан ведення шкільної документації, відвідано ряд уроків, проведено зрізи знань у вигляді контрольних робіт за текстами відділу освіти.
І. Кадрове забезпечення.
Предмет «Біологія» в даних закладах викладають вчителів, які мають повну вищу педагогічну фахову освіту, вчасно проходять курси підвищення кваліфікації при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічних освіти.

За результатами роботи виявлено, що всі вчителі біології володіють інформаційно-комунікаційними технологіями та частково впроваджують у навчально-виховний процес.


ІІ. Програмно-методичне забезпечення викладання предмета.
В цілому стан викладання предмету відповідає вимогам Держстандартів та сприяє: становленню загальної культури школяра, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі; формуванню екологічної культури; зміцненню духовного і фізичного здоров’я кожної конкретної людини.
Вчителі біології формують у школярів ключові компетенції, яких потребує сучасне життя.
Предмет «Біологія» в Дубнівській, Боровській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, Нетребській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів викладається за чинними програмами, що рекомендовані МОН України для використання у 2014 – 2015 навчальному році. Календарні плани вчителів погоджені із заступниками директорів навчальних закладів, складені з урахуванням методичних рекомендацій, у них передбачена необхідна кількість лабораторних, практичних, самостійних та контрольних робіт, сплановано повторення навчального курсу за рік.

Поурочні плани на час перевірки були у всіх вчителів та відображають роботу вчителів щодо реалізації Державних стандартів, виконання державних програм, індивідуальну та диференційовану роботу зі школярами.

Навчальні досягнення учнів оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з біології.
ІІІ. Навчально-матеріальна база.
Навчально-матеріальна база з біології у Дубнівській школі відсутня, у Боровській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів та Нетребській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів застаріла та потребує оновлення. Кабінетної системи у даних закладах немає, навчання проводиться у класних кімнатах різних напрямків. При поясненні нового матеріалу вчителі дуже рідко використовують додаткові засоби (таблиці, макети, препарати, мікроскопи тощо), інколи вчителі Дубнівської школи використовують власні комп’ютери для демонстрації дослідів, відеофільмів тощо.

ІУ. Здійснення навчально-виховного процесу та результативність викладання.


Вивчення рівня навчальних досягнень школярів було проведено за такими критеріями:

- понятійного (знання фундаментальних біологічних понять);

- теоретичного(знання основних біологічних закономірностей і проблем);

- фактичного (знання фактичного матеріалу);

- практичного (знання, уміння і навички практичного характеру).
Поглибленого вивчення предмету та профілізації в вищевказаних закладах немає.

Відвідані уроки, результати письмових робіт свідчать, що зміст програмового матеріалу учнями засвоюється на низькому рівні.

Програма з біології передбачає організацію фенологічних спостережень та використання їх результатів у навчальному процесі. Це має велике пізнавальне та навчальне значення. Однак вчителі не організовують роботу з даного питання.

Виконання лабораторних і практичних робіт, систематизація й узагальнення знань, самостійної й творчої пізнавальної діяльності, самоконтролю знань і умінь проводиться Андруховець З.П. (Дубнівська школа), Шереметом М.А, Крук Т.П.(Нетребська школа), Кульпачем В.А. (Боровська школа). У вчителів Коханевича І.В. та Кравчука О.С. (Дубнівська школа) не виконується практична частина навчальної програми, про що свідчить відсутність будь-яких зошитів для лабораторних та практичних робіт, хоча оцінювання учнів у класному журналі зроблено. У Дежнюк О.М. (Боровська школа) лабораторні та практичні роботи замінені демонстраційними дослідами та не відповідають вимогам. Недостатня матеріальна база усіх названих закладів не дозволяє в повному обсязі виконувати практичну частину програми, тому можна стверджувати про те, що програмовий матеріал з біології не викладається.

Вчителі обізнані з навчальними програмами, із листами Міністерства освіти і науки України про викладання біології. В цілому вчителі володіють методикою викладання, знають критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Проте треба зазначити, що учителі не досконало володіють теоретичним матеріалом з предмету. У своїй діяльності педагоги закладів освіти використовують одноманітні типи уроків, в основному застосовують лекційно-семінарський метод. При проведенні уроків рідко застосовують інноваційні форми роботи та не забезпечують особистісно орієнтований підхід до кожного учня.

Вчителі мало уваги приділяють роботі з понятійним матеріалом, що давало б можливість учням вчитися чітко, розуміти терміни, поняття і розкривати їх суть.

Тематичне оцінювання вчителями Андруховець З.П. (Дубнівська школа), Шеремет М.А, Крук Т.П.(Нетребська школа), Дежнюк О.М., Кульпач В.А. (Боровська школа) ведеться на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми, з урахуванням поточних оцінок, результатів виконання різних видів робіт (практичних, самостійних, лабораторних, контрольних, творчих), однак вчителі Коханевич І.В., Кравчук О.С. (Дубнівська школа) оцінюють учнів лише за усними опитуваннями. Всі вчителі обов’язково проводять одну контрольну роботу в семестр про свідчать роботи учнів (крім Кравчука О.С., Кульпача В.А.). Контрольні роботи оформляються в робочих зошитах, на аркушах паперу та зберігаються в учительських.
У. Робота з обдарованими та здібними учнями.
У системі роботи більшості вчителів намітилися тенденції, які проявляються у посиленні гуманістичної спрямованості викладання, пошуку, вивчення і використання нетрадиційних форм та методів навчання, більш дієвому диференційованому підходу до школярів з урахуванням їхніх індивідуальних здібностей, нахилів і потреб, виявлені та підтримці обдарованих з природничих дисциплін дітей.

Вчителі біології Дубнівської, Боровської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Нетребської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів спрямовують свою роботу на здобуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, шляхом залучення учнів до олімпіад, МАН, турнірів та конкурсів.

Заслуговують на увагу запроваджені в школі предметно-методичного тижня, де відбуваються інтелектуальні змагання між класами, між учнями класу, проводяться біологічні вікторини тощо. Така форма роботи сприяє виявленню та підтримці обдарованих дітей, залучення їх до загальнонаціонального олімпіадного руху.
УІ. Робота в міжкурсовий період.
Вчителі, які викладають біологію систематично працюють над підвищенням свого методичного та фахового рівня. Методична робота із вчителями в районному методичному кабінеті має аналітико-діагностичну спрямованість. На основі діагностування, кількісного та якісного складу педагогічних кадрів визначається її чітка структура. У міжкурсовий період вчителі підвищують свій фаховий рівень, відвідуючи районне методичне об'єднання, майстер-класи, школи (педагогічної майстерності, досвіду роботи, молодого вчителя) тощо.

Крім того в міжкурсовий період вчителі удосконалюють фаховий рівень через роботу шкільних методичних об'єднань вчителів природничо-математичного циклу. Однак у більшості закладів планування шкільних структур не досконале та потребує доопрацювання.

У всіх перерехованих закладах перспективним планом контролю передбачено вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології. Стан викладання біології виносився на педагогічні ради, видавалися відповідні накази про вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів. Однак, у Боровській школі порушено терміни вивчення даного предмету.

Проте при вивченні даного питання було виявлено ряд недоліків. Із наказів закладів можна зробити висновок, що при викладанні біології переважає репродуктивний метод, недостатня увага приділяється новим педагогічним технологіям при вивченні біології, недосконалість підходів до тематичного обліку знань (вчителі дуже часто невиправдано об'єднують великі за обсягом теми, або розбивають їх на блоки чисто схематично, без урахування цілісності теми та єдності понять). Недостатня увага звертається на практичну спрямованість шкільного курсу біології. Однією з основних причин недоліків у викладанні предмета є відсутність навчально-матеріальної бази. У Боровській школі організаційний наказ виданий з порушенням (№ 86 а), крім того не затверджено списку комісії з вивчення предмету, не вказано терміни узагальнення та де буде дане питання заслуховуватися.


З метою поліпшення стану викладання біології, підвищення рівня навчальних досягнень та практичних навичок школярів з предмета,
РЕКОМЕНДОВАНО:
1. Районному методичному кабінету (Романчук І.М.):
1.1. Надати методичну допомогу вчителям Дубнівської, Боровської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Нетребської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.
2015-2016 навчальний рік
1.2. В міжкурсовий період продовжити роботу над оновленням змісту та форм методичної роботи з педагогічними кадрами району.
Постійно
1.3. Забезпечити вчасне проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями біології (згідно поданих графіків) при РОІППО.
Постійно
1.4. Поновити та поповнити новими матеріалами медіатеку перспективного педагогічного досвіду вчителів біології району.
Травень 2015 року

2. Керівникам закладів освіти:


2.1. Сприяти зміцненню та розвитку матеріально-технічної бази кабінетів біології відповідно до чинних вимог.
Постійно
2.2. 3 метою підвищення рівня методичної підготовки вчителів біології спрямувати роботу шкільних методичних об'єднань на вирішення питань підвищення ефективності уроку та організацію позакласної роботи з предмета.
2015-2016 навчальний рік
2.3. Організувати цикл семінарів щодо ведення шкільної документації та вирішення питань щодо оптимальних підходів до викладання біології та тематичного обліку знань.
2015-2016 навчальний рік
2.4. Внести в план контролю закладів освіти питання вивчення стану викладання предмета та результативності профільного навчання з біології.
2015-2016 навчальний рік
3. Вчителям біології ЗНЗ району:
3.1. Використовувати можливості особистісно орієнтованого підходу до розвитку учнів, формування загально навчальних та інтелектуальних умінь школярів.
Постійно
3.2. Посилити практичну спрямованість у викладанні біології, удосконалити роботу з формування практичних умінь і навичок школярів, визначених державною програмою.
Постійно
3.3. Вивчати та впроваджувати в практику своєї роботи перспективний педагогічний досвід вчителів району, області.
Постійно
3.4. Активізувати позакласну роботу з предмета з метою виявлення та підтримки обдарованих і талановитих учнів з залученням їх до науково-дослідницької роботи в МАН.
2015-2016 навчальний рік
3.5. Протягом вивчення предмета «Біологія» здійснювати міжпредметні зв'язки з іншими предметами природничо-математичного циклу наук.
Постійно
3.6. Опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.
Серпень 2015 року
3.7. Відповідно листа МОН України проводити контрольні роботи з біології не менше одного разу на семестр.
Постійно
3.8. Забезпечити виконання практичної частину предмету.
Постійно
Довідку підготувала Сулковська Л.В., завідувач РМК
23.03.2015 р.
Каталог: sites -> default -> files -> documents
files -> Секція права та психології
files -> Рущенко І. П. Соціологія: курс лекцій. Харків: Ун-т внутр справ. 1996 а 0с.,-, ї.;'
files -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Академія праці і соціальних відносин
files -> Робочу програму по фізиці і пояснювальній записці до неї підготували члени науково-методичної ради по фізиці Міністерства вищої і середньої фахової освіти срср, професор доктор В
files -> Загальна характеристика роботи
files -> Академія праці і соціальних відносин
documents -> Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка