Досвід, проблеми, здобуткиСкачати 254,97 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації24.03.2020
Розмір254,97 Kb.
ТипКонспект
  1   2   3   4


23

КОМП’ЮТЕР У ШКОЛІ ТА СІМ’Ї №1, 2010

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ЗДОБУТКИ

С

творення та використання електронних конспектівуроків хімії з інтерактивною дошкою нині перебуває

на стадії становлення. Деякі автори звертають увагу на

недостатню теоретичну й методичну базу конструюван

ня дидактичних засобів, тому що вона відстає від розви

тку програмнотехнічного забезпечення [4].

У Полтавському міському ліцеї №1 імені І.П. Ко

тляревського понад п’ять років проводиться експери

ментальнодослідницька робота з цієї проблеми. Ми

охоче ділимося своїм досвідом на методичних семіна

рах, проводимо заняття для вчителів міста й області,

майбутніх педагогів — студентів місцевого педагогі

чного ВНЗ, тому що вважаємо, що можливості вико

ристання інтерактивної дошки в сукупності з комп’ю

тером, мультимедійним проектором та навчально

програмним забезпеченням необмежені, але опануван

ня ними потребує накопичення досвіду роботи

багатьох педагогівекспериментаторів із подальшим

його осмисленням та узагальненням.

Метою нашого дослідження є обґрунтування тво

рчого підходу до підготовки уроку хімії з використан

ням інтерактивної дошки. Ми ставимо такі завдання:

1. Визначити роль інтерактивної дошки на уроках хі

мії за умови наявності електронних конспектів уроків.

2. На основі аналізу науковометодичної літерату

ри та власного досвіду розробити рекомендації щодо

створення електронних конспектів до уроків хімії

для SMART Board.

Інтерактивна дошка — це сенсорний екран (ніби

збільшений варіант монітора), яким можна керува

ти не тільки за допомогою мишки комп’ютера, а й до

тиком пальця, робити надписи спеціальними кольо

ровими маркерами. Інтерактивна дошка використо

вується в комплексі з комп’ютером, мультимедій

ним проектором і мультимедійним продуктом. До

дошки додаються програми, які забезпечують її ефе

ктивне використання:

блокнот (SMART Notebook);віртуальна клавіатура (SMART Keyboard);

додаткові (маркерні) інструменти (Floating Tools);засіб відеозапису (SMART Recorder);

відеоплеєр (SMART Video Player).Крім цих програм, є й інші програмні засоби, ада

птовані для роботи в комплексі SMART Board. Най

більш популярними є три основні додатки Microsoft

Office: Word, Excel, Power Point.

Інтерактивні дошки бувають різні за технологією,

але в більшості навчальних закладів використову

ються SMART Board з прямою проекцією. Проте во

ни мають деякі недоліки:

затримку реакції дошки на дотик, що дещо заважає процесам написання та малювання;

дуже дорого коштують ідорогі в обслуговуванні;

біля такої дошки (з прямою проекцією) не можутьодночасно працювати двоє учнів (дошка працює в

режимі «одиничного дотику»).

Але ці недоліки не заважають упровадженню да

ного засобу в навчальний процес, тому що SMART

Board має широкий спектр можливостей, які допома

гають вчителю не лише під час проведення уроку, а

й у підготовці до нього.

Викладач хімії Технічного ліцею НТТУ «КПІ»,

учительметодист, кандидат хімічних наук Свин

ко Л.Л. (м. Київ) наводить перелік видів освітньої

діяльності, які можна виконувати за допомогою інтер

активної дошки:

робота з текстом і зображенням;створення заміток за допомогою електронного чорни

ла та їх збереження для подальшого використання;

створення за допомогою шаблонів і зображеньвласних завдань і занять;

демонстрація і нанесення поміток поверх тексту;планування занять та демонстрація презентацій;

робота з різними програмами Microsoft [3].Із появою інтерактивної дошки, яка дала можли

вість фокусувати увагу всього класу, почала форму

ватися нова модель мультимедійного уроку, де, поряд

з індивідуальною і груповою, з’явилася можливість

фронтальної форми роботи. Г.О. Аствацатуров виді

ляє два види мультимедійних уроків [1].

1. «Урок із мультимедійною підтримкою», де му

льтимедія використовується для підсилення наоч

ності. На такому уроці вчитель виступає як джерело

інформації й головний учасник навчального процесу.

2. Мультимедійний урок виступає як «мінітехно

логія», тобто розробка із заданою навчальною метою

і завданнями, орієнтована на певні результати на

вчання. Роль учителя на такому уроці істотно змі

нюється, він є організатором і координатором навча

льної діяльності.

Ми на практиці проводимо уроки обох видів. На

уроках із мультимедійною підтримкою використо

вуємо окремі слайди, які виконують роль таблиці

або мапи. Наприклад, вивчаючи тему «Природні дже

рела вуглеводнів», додатково робимо позначки на

слайді — мапі (рис. 1) кольоровими маркерами, чого

не можна дозволити в оригіналі.

Вивчаючи пам’ятки (рис. 2), теж працюємо мар

керами, виправляючи неправильний запис. Учні із за

доволенням виконують такий вид роботи.

Інтерактивна дошка надає унікальні можливості

для інтенсифікації навчання. Виконання вправ на

дошці (рис. 3) поєднуємо з друкованим дидактичним
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка