Доктор психологічних наук, професор Яланська Світлана ПавлівнаСкачати 107,75 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації23.03.2020
Розмір107,75 Kb.
  1   2


Доктор психологічних наук, професор Яланська Світлана Павлівна 

 

1.    Яланська    С.    П.    Психологічні    засади    розвитку    творчості    майбутніх 

учителів  біологічних  дисциплін:  теорія  і  практика  :  [монографія]

 

/  С.  П.  Яланська  ;  Полтав.  нац.  пед.  ун-т  імені  В.  Г.  Короленка  –  Полтава, 2010. – 374 с.

 

 2.

 

Пескун  С.  П.  Формування  творчості  старшокласників  у  процесі  вивчення курсу  "Біологія  10-12".  Система  "Дидактосервіс"  :  навч.-метод.  посіб.  /                 

С. П. Пескун. – Полтава : АСМІ, 2005. – 170 с. 

 

3.

 Гриньова М. В. Формування мислення школярів у процесі вивчення зоології 

:  навч.-метод.  посіб  /  М.  В.  Гриньова,  С.  В.  Страшко,  Л.  М.  Животовська,                

С. П. Пескун. – Полтава: АСМІ, 2002. – 332 с. 

 

4. 

Яланська  С.  П.  Психологія  творчості:  навч.  посіб  /  С.  П.  Яланська.  –  

Полтава: 2014. – 160 с. 

5.

 Гриньова М. В. Розвиток творчості школярів у процесі вивчення шкільного 

курсу  біології.  Система  «Дидактосервіс»:  навч.  посіб  /  М.  В.  Гриньова,                   

С. П. Яланська. – Полтава : АСМІ, 2014. – 660 с. 

 

6. 

Яланська  С.  П.  Банк  розвитку  творчості  студента-біолога  як  складова 

сучасного  освітнього  середовища  /  С.  П.  Яланська  //  Науковий  вісник 

Південноукраїнського нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. 

 

– Одеса, 2010. – № 7–8. – С. 151–160. 7.

 

Яланська  С.  П.  Взаємозв’язок  розвитку  творчості  вчителя  та  учнів  при вивченні  курсу  біології  /  С.  П.  Яланська  //  Вісник  Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. – Х., 2010. – № 

902, вип. 43. – С. 337–342. – (Серія «Психологія»). 

 

8. 

Яланська С. П. Енергомікс розвитку творчості майбутнього вчителя біології / 

С.  П.  Яланська  //  Проблеми  сучасної  психології  :  зб.наук.  пр.  /  Кам’янець-

Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Інститут психології 

 

ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 6, ч. 2. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009.– С. 413–421.

 

 9.  Яланська  С.  П.  Ерудованість  майбутніх  учителів  у  галузі  біології

 

 / С. П. Яланська // Наукові записки Нац. ун-т «Острозька академія». – Острог, 

2010. – Вип. 16.– С. 328–339. – (Серія «Психологія і педагогіка»).

 

 

10. 

Яланська  С.  П.  Компетенція  у  розв’язуванні  задач  як  складова  розвитку 

творчості  студентів-біологів  /  С.  П.  Яланська  //  Актуальні  проблеми 

психології  :  зб.  наук.  пр.  /  Житомир.  держ.  ун-т  ім.  І.  Франка  ;  за  ред.                   

С. Д. Максименка, Р. О. Семенової. – Житомир, 2010. – Т. 6, вип. 5. – С. 349–

357. 


 

11.


 

Яланська  С.  П.  Логіко-психологічний  аналіз  проблеми  розвитку  творчості 

майбутніх  учителів  біологічних  дисциплін  /  С.  П.  Яланська  //  Актуальні 

проблеми  психології.  Проблеми  психології  творчості  :  зб.  наук.  праць  /  за 

ред. В. О. Моляко. – Житомир, 2009. – Т. 12, вип. 6. – С. 341–348. 

 

12. 

Яланська С. П. Методика розвитку творчості майбутніх учителів біологічних 

дисциплін  /  С.  П.  Яланська  //  Актуальні  проблеми  психології.  Генетична  та 

медична психологія : зб. наук. пр. / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2009. – Т. 

10, вип. 12. – С. 599–610. 13.

 

Яланська  С.  П.  Опанування  майбутніми  вчителями  біології  методикою розвитку  творчості  старшокласників  /  С.  П.  Яланська  //  Актуальні 

проблеми  психології:  Психологія  навчання.  Генетична  психологія. 

Медична психологія : зб. наук. праць / за ред С. Д. Максименка. – К., 2010. 

 

– Т. Х, вип. 16. – С. 645–654. 

 

14. Яланська  С.  П.  Педагогічна  творчість  в  галузі  опанування  біології 

/  С.  П.  Яланська  //  Проблеми  загальної  та  педагогічної  психології  :  зб. 

наук. пр. / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за ред. 

С. Д. Максименка. – К., 2010. – Т. 12, ч. 4. – С. 471–480.

 

 

15. 

Яланська  С.  П.  Психологічна  готовність  майбутніх  учителів  біології  до 

розв’язання  творчих  завдань  /  С.  П.  Яланська  //  Актуальні  проблеми 

психології  :  зб.  наук.  пр.  :  у  12  т.  /  Житомир.  держ.  ун-т  імені  Івана 

Франка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. 

В. О. Моляко. – Т. 12, вип. 9. – Житомир, 2010. – С. 336–343. 

 

16.


 

Яланська С. П. Психологічний аналіз ролі інтуїції в розвитку педагогічної 

творчості біологів / С. П. Яланська // Проблеми загальної та педагогічної 

психології  :  зб.  наук.  пр.  /  Інститут  психології  імені  Г.  С.  Костюка  АПН 

України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2009. – Т. 11, ч. 7. – С. 557–567. 

 

17. 

Яланська С. П. Психолого-дидактосервіс розвитку творчості майбутнього 

вчителя біології / С. П. Яланська // Педагогічний процес: Теорія і практика 

: зб. наук. праць. – К., 2009. – № 4 – С. 58–70. 

 

18.


 

Яланська  С.  П.  Психолого-педагогічна  модель  «Банк  розвитку  творчості 

майбутнього  вчителя  біології»  /  С.  П.  Яланська  //  Науковий  вісник 

Миколаїв. держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. / за ред. 

С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової – Миколаїв, 2010. – Т. 2, вип. 4. – С. 

295–301. – (Серія Психологічні науки). 

 

19.


 

Яланська  С.  П.  Психолого-педагогічні  засади  розвитку  творчості 

майбутнього вчителя біології / С. П. Яланська // Проблеми загальної та 

 

педагогічної  психології  :  зб.  наук.  праць  /  Інститут  психології                              ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2009. – Т. 11, ч. 6. – С. 481–490.

 

 20.

 

Яланська  С.  П.Розвиток  творчого  потенціалу  та  лідерських  якостей майбутнього  вчителя  біології  /  С.  П.  Яланська  //  Актуальні  проблеми 

психології.  Організаційна  психологія.  Економічна  психологія.  Соціальна 

психологія. / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, – К., 2010. – Т. 

1, ч. 25. – С. 191–199. 

 

21.


 

Яланська С. П. Розвиток творчості та формування наукової картини світу 

в  майбутніх  учителів  біології  /  С.  П.  Яланська  //  Проблеми  сучасної 

психології  :  зб.  наук.  пр.  /  Кам’янець-Подільський  нац.  ун-т  імені  Івана 

Огієнка, Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Кам’янець-

Подільський, 2010. – Вип. 9. – С. 797–807. 

 

22.


 

Яланська  С.  П.  Самостійність  та  розвиток  творчості  майбутніх  учителів 

біологічних дисциплін / С. П. Яланська // Проблеми сучасної психології : 

зб.  наук.  пр.  /  Кам’янець-Подільський  нац.  ун-т  імені  Івана  Огієнка, 

Інститут  психології  ім.  Г.  С.  Костюка  АПН  України.  –  Кам’янець-

Подільський, 2010. – Вип. 7. – С. 791–802. 
23.

 

Яланська  С.  П.  Система  «Психолого-дидактосервіс»  як  умова  зростання рівня  розвитку  творчості  майбутніх  учителів  біології  /  С.  П.  Яланська 

//Збірник  наукових  праць  Східноукраїнського  нац.  ун-ту  імені 

Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 1 (24). – С. 240–248. 

 

24. 

Яланська С. П. Структура розвитку творчості майбутніх учителів біології 

 

в

 майбутній діяльності / С. П. Яланська // Актуальні проблеми психології : 

зб.  наук.  пр.  /  Житомир.  держ.  ун-т  ім.  І.  Франка,  Ін-т  психології                     

ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред В. О. Моляко. – Житомир, 2010. – 

Т. 12, вип. 10, ч. ІІ. – С. 428–436. 

 

25.


 

Яланська  С.  П.  Узагальнення  логіко-психологічного  дослідження 

проблеми розвитку творчості майбутніх учителів біології / С. П. Яланська 

// Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / Інститут 

психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Т. 12, ч. 6. – К., 2010. – С. 

482–490. 

 

26.


 

Яланська С. П. Зміст та етапи розвитку творчої компетентності студентів 

педагогічних навчальних закладів / С. П. Яланська // Актуальні проблеми 

психології: збірник наукових праць: Інститут психології ім. Г. С. Костюка 

НАПН  України  –  Т.VІ,  Психологія  обдарованості  –  Вип.  9  –  Житомир, 

Вид-тво ЖДУ імені І. Франка, 2013. – С. 524-531. 

 

27.


 

Яланська  С.  П.  Розвиток  творчості  студентів  в  умовах  особистісно-

орієнтованого  навчання  /  С.  П.  Яланська  //  Актуальні  проблеми 

психології: збірник наукових праць: Інститут психології ім. Г. С. Костюка 

НАПН  України:  Кіровоград:  Імекс-ЛТД,  2013  –  Том  ХІ.  –  Соціальна 

психологія – Вип. 6. – Книга ІІ –2013.– С. 516-525. 

 

28.


 

Яланська С. П. Заздрість – проблема чи поштовх до дії / С. П. Яланська 

//АктуальніпроблемипсихологіїТом  ІІІ.  Консультативна  психологія  та

 

психотерапія:: Збірник 

наукових 

праць 

Інституту психології                              

ім. Г. С. Костюка НАПН України / За ред.

 

 

Максименка С.Д. – Інститутпсихологіїім. Г. С. Костюка НАПН України – Видавець ПП Лисенко М.М., 2013 – Вип. 9.– С. 56-66.

 

 29.  Яланська  С.  П.  Розвиток  творчої  компетентності  майбутніх  учителів  в 

умовах   сучасного   освітнього   простору   /   С.   П.   Яланська

 

 

//Актуальніпроблемипсихології: збірник 

наукових 

праць:Інститутпсихологіїім.  Г.  С.  Костюка  НАПН  України  –  К.: 

Видавництво «Фенікс» 2013 – Т.ХІІ. Психологія творчості, Випуск 17. – С.

 

 

317-326. 

30.


 

Яланська  С.  П.Психологічніаспектимотиваціїмайбутніхучителів  до 

творчоїдіяльності  /  С.  П.  Яланська  //Актуальніпроблемипсихології: 

Психологіянавчання.  Генетичнапсихологія.  Медичнапсихологія:  зб.  наук. 

праць  /  за  ред  С.Д.  Максименка.  –Вип.  24.  –  К.:  ДП  «Інформаційно-

аналітичнеагенство», 2013. – С. 783-793. (0,5 д.а.). 

 

31.


 

Яланська  С.  П.  Розвиток  творчої  компетентності  студентів  у  процесі 

вивчення курсу «Психологія творчості» / С. П. Яланська // Науковий 

 

вісник Миколаївського 

національного 

університету 

імені В.О.  Сухомлинського  Збірник  наукових  праць,  Вип.  11,  Психологічні 

науки, Том 2, с. 360-365. (0,5 д.а.).

 

32.


 

Яланська С. П. Психологічні особливості розвитку педагогічної творчості 

/  С.  П.  Яланська  //  Актуальні  проблеми  психології:  збірник  наукових 

праць:  Інститут  психології  ім.  Г.  С.  Костюка  НАПН  України: 

Психофізіологія. Психологіяпраці. Експериментальнапсихологія. Том 5 – 

 

Вип. 13. – К.: 2013. – С.319-327. (0,5 д.а.). 33.

 

Яланська С. П. Психологія розвитку творчої особистості та природничо-наукова освіта / С. П. Яланська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія 

Сковороди»  –  Додаток  3  до  Вип.  31:  Тематичний  випуск  «Проблеми 

емпіричних досліджень у психології».– К.: Гнозис, 2014. – С. 344-351. 

 

34.


 

Яланська  С.  П.  Проблема  розвиткузаздрості  у  старшокласників  /                          

С.  П.  Яланська  //  Актуальные  политичекие,  правовые  и  социально-

психологические  исследования  в  традициях  ведущих  научных  школ: 

достижения,  тенденции,  перспективы  [Международная  коллективная 

монография] – Том 2 – Вып. 2 / Под ред. акад. В.И. Веретенникова, акад. 

Т.П.  Висковатовского,  акад.  В.А.  Толстика:  –  Макеевка: МЕГИ:  Лондон-

Донецк-Донбас. – 2013. – С.202-208. 

 

35.


 

Яланская  С.  П.  Развитие  творческой  компетентности  студентов  как 

условие повышения качества подготовки специалистов / С. П. Яланская // 

Политические, 

экономические 

и 

социально-культурные аспекты 

регионального управления на Европейском Сервере: Материалы Итоговой 

Всероссийской  научно-теоретической  конференции  (с  международным 

участием) (24-25 октября 2013 г., Сыктывкар): в 5 ч. – Сыктывкар: 

 

ГАОУВПОКРАСи У, 2013.– Ч.3. – С.264-268. 36.

 

Яланская С. П. Качественная подготовка студента в условиях личностно-ориентированного  обучения  /  С.  П.  Яланская  //  Потенциал  личности: 

комплексная  проблема:  Мат-лыдвенадцатойМеждунар.  конф.  (заочной). 

24 апреля 2013. / Отв. Ред. М.В. Хватова; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ 

ВПО «Тамб. Гос. Ун-т им. Г.Р. Державина», 2013. – С. 126-131. 

 

37.


 

Яланская  С.  П.  Развитие  творческой  компетентности  личности  в 

образовательной  среде  /  С.  П.  Яланская  //Инновационная  деятельность  в 

образовании:  Материалы  VІІ  Международной  научно-практической 

конференции. Часть І // Под. общ. редакцией Г.П. Новиковой – Ярославль-

Москва: Издательство «Канцлер», 2013. – С. 187-195. 

 

38.


 

Яланська С. П. Розвиток природничо-наукового мислення особистості як 

освітній  орієнтир  /  С.  П.  Яланська  //Матеріали  Міжнародної  науково-

практичної конференції «Методика викладання природничих дисциплін у 

середній 

та 


вищійшколі» 

ХІ 


Каришинські 

читання 


За 


загальноюредакцією М.В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 282-284. 

 

39. 

Яланська С. П. Створення соціально-психологічного клімату в колективі 

організації  /  С.  П.  Яланська  //  Збірник  наукових  праць  викладачів, 

аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету 
[Текст] / ПНПУ імені В.Г. Короленка; редкол.: Ю.Д. Москаленко (голов.

 

 ред.) та ін. - Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. – С. 432. 

40.


 

Яланська С. П. Психологія розвитку педагогічної творчості: Навчальний 

посібник  /  С. П. Яланська,  Т.С.Пільгук  –  Полтава  :  ПНПУ                               

імені В.Г. Короленка, 2015. –  138 с. (авт. частка 80% – 4 д.а.). 

41.


 

Яланская С.  Проблема развития творческой компетентности педагога  / 

С. Яланская,  Н. Атаманчук  //  Modern  Sciense  –  Moderni  věda.  –  Prana.  – 

Česka republika, Nemoros. – 2015. – 2015. – № 4 – С. 67-73. (авт. частка 50 

% – 0,25 д.а.). 

42.


 

Яланська  С.П. Творча  компетентність  як  механізм  успішної  психолого-

педагогічної діяльності / С.П. Яланська / Проблеми сучасної психології : 

Збірник 


наукових  праць 

Кам'янець-Подільського  національного 

університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 

28.  –  Кам'янець-Подільський  :  Аксіома,  2015.  –  С.  682-692. 
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка