Додаток до постанови Президії напн україни від 21 січня 2016 р. №1-2/1-2 Перелік напрямів і проблем, за якими оголошується конкурс


Відділення психології, вікової фізіології та дефектологіїСкачати 63,21 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації29.03.2019
Розмір63,21 Kb.
ТипДодаток
1   2   3   4   5
Відділення психології, вікової фізіології та дефектології

10

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-спроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

Напрям 11.

Теоретико-методологічні засади психологічної науки

Психологічні механізми і пе-дагогічні умови стимулювання і гармонізації процесу само-розвитку особистості та її становлення як відповідаль-ного суб’єкта життєтворчості

Розроблення психоло-гічно обґрунтованих технологій самопро-ектування особистості як активного суб’єкта життєтворчості

Монографія – 1,

методичні рекомендації – 1,

статті

Розширення можливостей особистісного розвитку людей різних вікових груп за рахунок формування у них здатності до конструювання життєвих цілей і завдань, само-проектування свого життєвого шляху та відпо-відальності за власне життя

Вищі та загально-освітні навчальні заклади, психологічні служби, наукові установи.

11

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина-світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія

Історія і теорія соціальної психології та інших дисцип-лін соціально-психологічного циклу

Розкрити націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологіч-ного мислення в умовах внутрішньополітичної нестабільності та зов-нішніх загроз терито-ріальній цілісності країни

Монографії – 2,

програма з методичними рекомендаціями –1, довідник – 1,

статті

Очікувані результати мають сприяти виробленню органами дер-жавної влади і громадськістю психологічно обґрунтованих стратегій кон-солідації україн-ської нації та протидії зовніш-ній агресії, глиб-шому вивченню у ВНЗ курсу соціальної психології та поглибленню його практичної спрямованості


Система вищої та

післядипломної освіти, органи державної влади і місцевого самоврядування, громадські організації

12

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина – світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія

Психологія соціального конфлікту та його врегулю-вання

Розробити науково-методичні основи конструювання комуні-кативних технологій врегулювання соціаль-них конфліктів та запро-понувати емпірично верифікований комплекс таких технологій

Монографія – 1, посібник – 1, методичні рекомендації – 1,

статті

Використання розроблених технологій має сприяти: налаго-дженню прозо-рих соціальних комунікацій між органами дер-жавної влади та інститутами гро-мадянського сус-пільства, зростанню рівня психологічної грамотності суб’єктів, задія-них у сфері менеджменту соціальних кон-фліктів, приско-ренню психоло-гічної та соціаль-ної адаптації ви-мушених пере-селенців, конс-труктивній комунікативній взаємодії у прос-торі освіти, запо-біганню нега-тивному впли-вові конфліктних взаємин батьків на психічний розвиток дитини

Органи державної влади та управління освітою, громадські організації, наукові установи НАН та НАПН України, факультети і кафедри соціології та психології вищих навчальних закладів


13

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина - світ" та створення новітніх технологій покращення якості життя

Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія

Психологічні проблеми масових інформаційних процесів і медіаосвіти дітей та молоді

Розробити стратегію та комплекс медіапсихоло-гічних засобів профілак-тики і подолання наслід-ків деструктивних інформаційних впливів на дітей і молодь

Монографія – 1, посібники – 2,

статті

Використання розроблених засобів має спри-яти: формуван-ню медіаграмот-ності та критич-ного мислення дітей і молоді, підготовці до масового впро-вадження медіа-освіти в Україні, швидшому відновленню психічних ресур-сів та повернен-ню до повноцін-ного життя по-страждалих від гібридної війни, профілактиці ретравматизації, оздоровленню населення, за-хисту дитини в медійному прос-торі

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення, українські телерадіо-компанії, МОН України, Інститут модернізації змісту освіти, обласні інститути післядип-ломної педагогічної освіти; загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні закла-ди, психологічні служ-би системи освіти, громадські та державні реабілітаційні центри, центри допомоги вразливим верствам населення (у тому числі переселенцям), центри реабілітації військових, соціальні служби, громадські організації

14

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика

Напрям 15. Практична психологія

Теоретико-методичне забезпечення діяльності психологічних служб в системі освіти, охорони здоров’я, армії, бізнесу тощо

Удосконалення науково-методичного забезпечення соціально-педагогічного супрово-ду учасників навчально-виховного процесу на основі запровадження проектних технологій в діяльність психологічної служби системи освіти

Посібник – 1,

методичні рекомендації – 2,

статті

Упровадження європейських стандартів в організацію і методи психо-логічної допо-моги і соціально-педагогічного супроводу учас-ників навчально-виховного процесу

Органи управління освітою, навчальні заклади, ІППО, регіональні центри та працівники психологічної служби системи освіти

15

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика

Напрям 15. Практична психологія

Теоретико-методичне забезпечення діяльності психологічних служб в систе-мі освіти, охо-рони здоров’я, армії, бізнесу тощо

Удосконалення науково-методичного забезпечення діяльності психолого-медико-педагогічних консуль-тацій в сучасних умовах соціальній інтеграції дітей з особливими освітніми потребами

Посібник – 1,

методичні рекомендації – 3,

статті

Підвищення рівня соціальної інтегрованості дітей з особливи-ми освітніми потребами

Система психолого-медико-педагогічних консультацій, сім’ї з дітьми з особливими освітніми потребами

16

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина-світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя

Напрям 16.

Політична психологія

Психологічні основи взаємо-дії політики і права

Обґрунтувати теоретич-ні засади та визначити шляхи запобігання негативним психологіч-ним явищам у політико-правовій сфері, до яких спричинюється збройне протистояння на сході країни

Монографія – 1, посібник – 1,

статті

Аналіз і прогноз негативних пси-хологічних явищ у політико-пра-вовій сфері, спричинених воєнним кон-фліктом на сході країни, та роз-роблення відпо-відних рекомен-дацій мають забезпечити со-ціально-психоло-гічні умови для запобігання цим явищам та їх подолання

Органи державного управління, центри допомоги вразливим верствам населення, центри реабілітації військовослужбовців, психологічні та соціальні служби, ВНЗ, ЗНЗ


Каталог: uploads -> files
files -> Етика подружнього та родинного життя
files -> Практикум Співпраця психолога і логопеда при подоланні вад мовлення дітей дошкільного віку
files -> Співпраця педагогів і сім’ї
files -> Вивчення системи роботи вчителя
files -> Типи і види уроків виробничого навчання
files -> Інформація щодо здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи у дошкільному навчальному закладі №6 «Колобок» м. Хмельницький 2015 Передмова
files -> Обов’язок батьків щодо виховання та розвитку дитини відповідно до Сімейного кодексу України
files -> С. Л. Крук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 22-23 травня 2011
files -> Курсова робота


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка