Додаток до постанови Президії напн україни від 21 січня 2016 р. №1-2/1-2 Перелік напрямів і проблем, за якими оголошується конкурсСкачати 63,21 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації29.03.2019
Розмір63,21 Kb.
ТипДодаток
  1   2   3   4   5

Додаток

до постанови Президії НАПН України від 21 січня 2016 р. № 1-2/1-2
Перелік напрямів і проблем, за якими оголошується конкурс

проектів наукових досліджень
з/п

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки.

Пріоритетний тематичний напрям наукових досліджень

і науково-технічних розробок

Напрям дослідження*


Проблема

дослідження

Мета

дослідження

Вид продукції та кількісні показники

Соціальні

результати

Об’єкти

впровадження
Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

1

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Напрям 6. Теорія і методика виховання


Виховання патріотизму в підлітків та старшокласни-ків

Визначити і обґрунту-вати педагогічні умови формування у підлітків національно-культурної ідентичності в контексті сучасних полікультур-них впливів


Монографія – 1,

посібник -1,

методичні рекомендації – 1, статті


Удосконалення якості національ-но-патріотич-ного виховання дітей та молоді; створення науково-мето-дичного забезпе-чення для фор-мування у під-літків національ-но-культурної ідентичності в контексті полі-культурних впливів і кризо-вих процесів у суспільстві; розроблення і впровадження конкретної методики виховної роботи

Загальноосвітні навчальні заклади різного типу; вищі педагогічні навчальні заклади; заклади післядипломної педагогічної освіти

2

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Напрям 6. Теорія і методика виховання


Тенденції та пріоритети виховання дітей в сучасній сім’ї

Науково-методичне забезпечення змісту, форм і методів формування у підлітків цінності життя у взаємодії школи і сім’ї


Монографія – 1,

методичні рекомендації – 1,

статті


Формування у підлітків пріори-тетної цінності життя та розроб-лення відповід-ного виховного змісту; упровад-ження інновацій-них форм і мето-дів формування у підлітків цінності життя через поси-лення взаємодії школи і сім’ї; під-вищення педаго-гічної культури батьків

Загальноосвітні навчальні заклади;

вищі педагогічні навчальні заклади;

заклади післядиплом-ної педагогічної освіти

3

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Напрям 6. Теорія і методика виховання.

Трудове виховання в процесі становлення особистості

Розробка теорії і методики трудового виховання молодших школярів в умовах змін організації і змісту діяльності початкової школи

Монографія – 1,

посібник – 1,

методичні рекомендації – 1,

статті

Розглянути про-цес трудового виховання учнів початкових класів як складову соціо-культурних змін; створення науко-во-методичного забезпечення тру-дового виховання учнів початкових класів у процесі навчання і поза-класної діяльності

Загальноосвітні навчальні заклади;

вищі педагогічні навчальні заклади;

заклади післядип-ломної педагогічної освіти

4

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Напрям 6. Теорія і методика виховання


Соціально-педагогічні основи системи превентивного виховання дітей, учнівської і студентської молоді

Розроблення технології формування просоціаль-ної поведінки школярів уразливих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах

Посібники – 2,

методичні рекомендації – 1,

статті


Створення спри-ятливих психо-лого-педагогіч-них умов для подолання від-хилень у пове-дінці школярів загальноосвітніх навчальних закладів, що відносяться до уразливих кате-горій; упровад-ження техноло-гій формування просоціальної поведінки шко-лярів уразливих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах

Загальноосвітні навчальні заклади;

вищі педагогічні навчальні заклади;

заклади після диплом-ної педагогічної освіти;

соціальні служби, громадські організації

5

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Напрям 6. Теорія і методика виховання


Виховання патріотизму в підлітків та старшоклас-ників

Методичне обґрунту-вання змісту, форм і методів формування в старшокласників готов-ності до захисту Вітчиз-ни у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів

Посібник – 2,

методичні рекомендації – 1,

статті


Формування у старшокласників почуття патріо-тизму, готовнос-ті до захисту Вітчизни через їхнє залучення до вивчення відповідного шкільного пред-мету “Захист Вітчизни” та військово-патріотичної ігрової діяль-ності, і зокрема, до дитячо-юнацької війсь-ково-спортивної гри “Хортинг-патріот”

Загальноосвітні навчальні заклади; вищі педагогічні навчальні заклади;

заклади післядиплом-ної педагогічної освіти;

громадські організації військово-патріотич-ного спрямування

6

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика


Напрям 6. Теорія і методика виховання


Педагогічні основи роз-витку еколо-гічної культури школярів

Науково-методичне забезпечення форму-вання гармонійних відносин з природою в учнів основної школи та позашкільних навчаль-них закладів


Навчальний- посібник – 1,

навчальна програма – 1,

методичні рекомендації – 1,

статті

Розвиток еколо-гічної культури учнів загально-освітніх та поза-шкільних навчальних за-кладів; вихо-вання особис-тості школяра, готового до взаємодії з природою на засадах екологіч-ної етики

Загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади; вищі педаго-гічні навчальні закла-ди; заклади післядипломної педагогічної освіти; громадські організації екологічного спрямування

7

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави.
Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук

Напрям1. Теорія і методологія педагогіки

Теоретико-методологічні засади модернізації системи освіти

Аналіз та узагальнення комплексу ідей щодо розвитку національної освіти в різні періоди української державності, їхнє осмислення та впровадження в активний науково-практичний обіг

Антологія матеріалів з реформування освіти в незалежній Україні (програми, доктрини, концепції, проекти, стратегії) – 1, бібліографічні видання – 3, електронні ресурси – 2, статті

Сприяння подальшому визначенню і розробленню доцільних шляхів реформування національної школи та розвитку національної освіти на основі вивчення досвіду багатовекторних процесів, які відбувалися в Україні

Вищі педагогічні навчальні заклади, заклади післядипломної педагогічної освіти, мережа освітянських бібліотек МОН України та НАПН України

8

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.
Цільові дослідження з питань гармонізації системи «людина – світ» та створення новітніх технологій покращення якості життя

Напрям 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти

Технології і форми наукового аналітичного та прогностичного супроводу прийняття і реалізації управлінських рішень на різних рівнях (державному, регіональному, місцевому, навчального закладу)

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі з актуальних питань вітчизняної та зарубіжної педагогічної науки й практики в контексті інтеграції України в європейський та світовий освітній простір

Оглядове видання – 1, бібліографічні видання – 2, аналітичні матеріали – 18, реферативні матеріали – 12, бібліографічні матеріали – 6, статті

Повноцінне та якісне науково-інформаційне забезпечення освітянської га-лузі бібліогра-фічними, інфор-маційно-аналі-тичними та ре-феративними до-кументами з актуальних питань розвитку освіти в Україні та зарубіжжі сприятиме обґрунтованому прийняттю та реалізації управлінських рішень

Центральні та місцеві органи управління освітою, НАПН України, вищі педагогічні навчальні заклади, заклади післядипломної педагогічної освіти, мережа освітянських бібліотек МОН України та НАПН України

9

Інформаційні та комунікаційні технології.
Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси

Напрям 8. Освітнє середовище. Інформатизація освіти

Система інформаційної підтримки освітнього простору України (педагогічний аспект)

Оптимізація системи науково-методичного супроводу діяльності освітянських бібліотек у контексті реалізації державної інформаційної та освітньої політики

Посібники – 4, методичні рекомендації – 1, аналітичні матеріали – 3, довідники – 3, статті

Впровадження результатів НДР в практику робо-ти освітянських бібліотек сприя-тиме якісному інформаційному забезпеченню розвитку вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики

Мережа освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, заклади післядипломної педагогічної освіти


Каталог: uploads -> files -> sod
files -> Практикум Співпраця психолога і логопеда при подоланні вад мовлення дітей дошкільного віку
files -> Співпраця педагогів і сім’ї
files -> Вивчення системи роботи вчителя
files -> Типи і види уроків виробничого навчання
files -> Інформація щодо здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи у дошкільному навчальному закладі №6 «Колобок» м. Хмельницький 2015 Передмова
files -> Обов’язок батьків щодо виховання та розвитку дитини відповідно до Сімейного кодексу України
files -> С. Л. Крук // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Хмельницький, 22-23 травня 2011
files -> Курсова робота


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка