Додаток 9 до наказу директораСкачати 91,74 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації23.03.2020
Розмір91,74 Kb.
  1   2   3   4   5

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок складання іспитів, заліків і ліквідації академічної

заборгованості студентами та слухачами факультету менеджменту

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

Загальні положення

1. Положення про порядок складання іспитів, заліків і ліквідації академічної заборгованості студентами та слухачами факультету менеджменту Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Положення, Інститут, Академія) розроблене на основі „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах“, затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161, „Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів“, затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 15 липня 1996 року №245, та Методичних вказівок щодо організації та проведення виробничої практики студентів спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій“ і Методичних рекомендацій з організації стажування слухачів зі спеціальності 8.000003 „Управління проектами“.

2. Дане положення регулює питання складання іспитів, заліків та ліквідації академічної заборгованості студентами та слухачами факультету менеджменту Інституту, які навчаються за спеціальностями „Менеджмент організацій“ та „Управління проектами“ за денною, заочною формами навчання.

3. Семестровий контроль здійснюється в формах екзамену, заліку або диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою і в терміни, встановлені навчальним планом та графіком навчального процесу.

4. Екзамен має за мету оцінити роботу студента за курс (семестр), отримані теоретичні та практичні знання, розвиток творчого мислення, набуття навичок самостійної роботи, уміння синтезувати отримані знання та застосовувати їх до рішення практичних задач. Таку саму мету мають заліки, передбачені навчальним планом, з теоретичних дисциплін, що не мають іспитів. Заліки з цих дисциплін проводяться по закінченню читання лекцій до початку екзаменаційної сесії.

5. Семестровий залік (семестровий диференційований залік) – це форма підсумкового контролю, яка застосовується для перевірки виконання студентами та слухачами контрольних, лабораторних, практичних, розрахунково-графічних робіт, курсових робіт (проектів), засвоєння матеріалу практичних та семінарських занять, проходження навчальної, виробничої та переддипломної практик.

6. Студенти та слухачі за період навчання повинні скласти всі екзамени та заліки в суворій відповідності до навчальних планів, графіків навчального процесу, а також затверджених навчальних програм, що є спільними для денної та заочної форм навчання.

7. Студенти та слухачі денної форми навчання допускаються до екзаменаційної сесії за умови здачі всіх заліків, виконання та здачі всіх видів робіт, передбачених навчальним планом. За наявності поважних причин, в окремих випадках, студенти та слухачі денної форми навчання, які не здали заліки з 2-х дисциплін, можуть бути допущені до екзаменаційної сесії з дозволу декана факультету.

8. Студенти та слухачі, яким, в порядку виключення, дозволений індивідуальний графік відвідування занять в межах загального терміну навчання, можуть складати заліки та іспити в міжсесійний період в строки, встановлені деканом факультету. Екзамени складаються студентами та слухачами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом та графіком навчального процесу. Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів, студентів та слухачів не пізніше як за місяць до початку сесії.

9. Студентам та слухачам, які успішно навчаються, за рішенням декана факультету може бути дозволена дострокова здача екзаменів у межах навчального року, за умові виконання ними встановлених практичних робіт і здачі з цих курсів заліків без звільнення від поточних занять за іншими дисциплінами.

10. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків студентами та слухачами оцінюються за чотирибальною шкалою („відмінно“, „добре“, „задовільно“, „незадовільно“), а заліків – за двобальною шкалою („зараховано“, „не зараховано“) й відображаються в екзаменаційній відомості, заліковій книжці, навчальній картці студента (слухача).

11. Заліки з диференційованими оцінками ставляться по курсовим роботам (проектам), всіх видах практик та ряду інших дисциплін у відповідності до навчального плану.

12. Студенти та слухачі, які повністю виконали всі вимоги навчального плану даного курсу, успішно склали всі заліки та екзамени, за поданням декана переводяться на наступний курс наказом проректора - директора Інституту.

13. Повторне складання екзамену з метою підвищення позитивної оцінки під час поточної екзаменаційної сесії, як правило, не дозволяється. У виняткових ситуаціях подібне складання може бути дозволене першим заступником проректора - директора за поданням декана факультету.

14. Після закінчення останньої за весь період навчання екзаменаційної сесії, з метою отримання диплому з відзнакою, за дозволом першого заступника директора допускається повторне складання не більше трьох екзаменів, за які попередньо була отримана оцінка „добре“.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка