Додаток №2 до наказу ректора Державного внз «нгу» від «17» 01 2011 р. №47-л положення про навчання іноземних громадянСкачати 45,22 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.04.2019
Розмір45,22 Kb.
ТипДодаток
  1   2
Додаток № 2

до наказу ректора

Державного ВНЗ «НГУ»

від «17» 01 2011 р. № 47-лПОЛОЖЕННЯ

про навчання іноземних громадян

у Державному вищому навчальному закладі

«Національний гірничий університет»


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Це Положення розроблене на підставі і відповідно до чинного законодавства України про вищу освіту, наказів Міністерства Освіти і науки, молоді та спорту України щодо підготовки фахівців для іноземних держав, Статуту Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (далі університет).

  2. До університету приймаються громадяни зарубіжних країн, які мають повну середню освіту, незалежно від їх расової належності, статі, мови і ставлення до релігії, практично здорові.

  3. Організаційно-правові питання запрошення іноземців на навчання, в’їзду, перебування та виїзду іноземців з України, облік контингенту та контроль якості навчання іноземних студентів, підготовка документів про здобуту в університеті освіту покладається на навчально-науковий центр підготовки іноземних громадян (далі Центр), який діє в межах своєї компетенції.
 1. ПІДСТАВИ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМНИХ

ГРОМАДЯН НА НАВЧАННЯ


  1. Прийом громадян зарубіжних країн на навчання здійснюється на підставах:

   1. Міжнародних договорів України.

   2. Загальнодержавних програм.

   3. Угод (договорів) університету з юридичними особами.

   4. Договорів на навчання з фізичними особами.

  2. Іноземний громадянин має право на в’їзд в Україну з метою навчання в університеті по «Запрошенню на навчання» (далі «Запрошення») державного зразка.

«Запрошення» з обов’язковим заповненням усіх граф бланку видається:

 • фізичним особам – на підставі заяви особисто (Додаток №3);

 • юридичним особам, які мають Договір з Українським державним центром міжнародної освіти України про організацію набору іноземців на навчання на підставі договору з університетом.

В усіх випадках особи, які отримали «Запрошення» несуть відповідальність за виконання закону України «Про правовий статус іноземців». При видачі «Запрошення» стягується передплата у розмірі 10 % вартості на рік та вартість візової підтримки, що надається МЗС.

2.3. Іноземець, який отримав «Запрошення», після оформлення в’їзної візи у Консульській установі МЗС України, зобов’язаний повідомити університет про місце і дату в’їзду в Україну.

2.4. Якщо іноземець, який отримав «Запрошення» за будь-якими обставинами не може в’їхати на навчання – бланк «Запрошення» повинен бути повернутий до університету.

2.5. З прибуттям до університету іноземець надає:

- документи згідно з переліком (Додаток № 4);

- національний паспорт з отриманою візою та реєстрацією КПП Державного комітету прикордонної служби.

2.6. З іноземцями, які прибули на навчання, проводиться співбесіда, за висновками якої визначається рівень готовності до навчання.

2.7. З іноземцями, які рекомендовані для зарахування на навчання, укладається договір, який є нормативним документом, що визначає обов’язки і права університету і іноземця на весь термін навчання. Договір вступає в дію з моменту видання наказу ректора про зарахування на навчання.
 1. ВИДИ ПІДГОТОВКИ
  1. Громадяни зарубіжних країн можуть навчатись в університеті:

   1. На підготовчому відділенні.

   2. За напрямами підготовки та спеціальностями вищої освіти, по освітньо-кваліфікаційним рівням (ступеням освіти) – бакалавр, спеціаліст, магістр.

   3. В аспірантурі і докторантурі.

   4. Громадяни зарубіжних країн можуть підвищити свою кваліфікацію, професійні знання і майстерність шляхом стажування або навчання у системі післядипломної освіти.
 1. ТЕРМІН НАВЧАННЯ

- Підготовче відділення - 1 рік

- Підготовка бакалавра - 4 роки

- Підготовка спеціаліста (магістра) - 1-2 роки

- Підготовка в аспірантурі:

- з відривом від виробництва – 3 роки

- без відриву від виробництва – 4 роки.

5. ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ


5.1. Іноземні громадяни (крім студентів, аспірантів і стажистів), які не володіють державною мовою України (або російською мовою), зараховуються на підготовче відділення для іноземних громадян.

5.2. Іноземні слухачі вивчають українську (російську) мову, країнознавство, математику, фізику, хімію та інші предмети.

5.3. Навчання на підготовчому відділенні здійснюється згідно з «Положенням про підготовче відділення для іноземних громадян» та організаційно-методичних вказівок про навчання.

5.4. Програма підготовчого відділення для іноземних громадян визначає два етапи навчання:

І етап – 3 місяці – вивчення української (російської) мови під керівництвом викладача на побутовому рівні, засвоєння граматичних форм і синтаксичних відношень мовної підготовки.

ІІ етап – 7 місяців – подальше вивчення мови та підготовка з загальноосвітніх дисциплін, які є базовими для навчання у вищих навчальних закладах технічного напрямку.  1. Навчальні групи слухачів ПВ формуються у складі 6-8 осіб, що забезпечує організацію навчального процесу з достатньою якістю засвоєння. Тривалість учбового дня 6-8 годин, на самостійне виконання завдань визначається 2 години.

  2. У поза навчальний час запроваджуються консультації викладачів, екскурсії до історико-культурних центрів, відвідування виставок та інших масово-культурних заходів.

  3. По завершенню навчального року проводяться випускні іспити. Учні, які успішно склали іспити, одержують свідоцтво.

  4. Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення має державний статут і надає право іноземцю надавати документи для вступу до вищих навчальних закладів освіти України технічного напрямку.
 1. НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

6.1. Зарахування іноземців на навчання здійснюється наказом ректора університету по результатам вступних випробувань за конкурсними предметами у формі співбесіди.

6.2. Іноземці, які поступають на освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста, магістра на основі базової та повної вищої освіти проходять конкурсний відбір на підставі рейтингових списків вступників на загальних з українськими студентами умовах.

6.3. Іноземних громадяни, які зараховані на навчання, залучають до контингенту студентів Центру, включають до списків академічних груп відповідних факультетів разом з українськими студентами.

6.4. Поточний та підсумковий контроль навчання іноземних студентів забезпечують відповідні деканати факультетів, в академічних групах яких навчаються іноземні студенти. Облік успішності навчання іноземних студентів, ведення навчальної картки студента покладається на Центр.

6.5. Зміст навчально-виховного процесу, термін навчання, а також умови присвоєння іноземному студентові відповідної кваліфікації визначаються відповідно до навчальних планів за напрямами підготовки (спеціальностями).

6.6. Іноземні громадяни, які навчаються в університеті, користуються навчальними приміщеннями, читальними залами і бібліотеками, спортивними і культурними комплексами на рівнях з українськими студентами правах.

6.7. Умови проживання і медичного обслуговування іноземних громадян визначаються додатковими договорами (контрактами).

6.8. Іноземні громадяни, які направлені на навчання за квотою МОНМС України по міждержавним договорам за рахунок коштів державного бюджету України, зараховуються до контингенту студентів відповідних факультетів за напрямами підготовки та навчаються на загальних з українськими студентами умовах.

Продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр здійснюється на умовах загального конкурсу за результатами фахових вступних випробувань. Якщо вони не зараховані за конкурсом, можливо продовження навчання за зазначеними освітньо-кваліфікаційними рівнями на договірних засадах з оплатою вартості навчання, як і для громадян України (лист МОН України від 04.06.07 р. № 1/9-341).

6.9. Іноземці, які навчалися або навчаються у вищих навчальних закладах України, мають право бути прийняті на навчання в університеті на умовах поновлення або переведення на відповідний курс. При цьому академічна різниця по іспитам повинна бути ліквідована до початку нового навчального року. У противному випадку прийом здійснюється на попередній курс навчання.

6.10. Іноземні громадяни, які одержали освіту у національних вищих навчальних закладах на рівні бакалавра наук, тобто «Bachelor of Science», можуть бути прийняті на навчання для одержання ступеня спеціаліста, магістра. Термін навчання складає 1-2 роки залежно від рівня первинної підготовки до фаху.

6.11. При прийомі на навчання іноземних громадян, які пред’являють документи про здобутий в іноземних державах освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

6.12. Підготовка фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» завершується здачею державного іспиту з обраної спеціальності.

6.13. Підготовка на рівні «Спеціаліст», «Магістр» завершується захистом дипломного проекту чи магістерської роботи в державній екзаменаційній комісії.

6.14. Іноземцям, які завершили навчання, виконали всі вимоги навчального плану, захистили дипломний проект (магістерську роботу) та склали державні екзамени згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки присвоюється відповідний освітній рівень (кваліфікація) і видається державний документ про освіту (диплом) та витяг з залікових відомостей.
 1. ПІДГОТОВКА В АСПІРАНТУРІ І ДОКТОРАНТУРІ
  1. Іноземні громадяни, які мають вищу освіту на рівні спеціаліст, магістр, можуть бути прийняті до аспірантури на умовах договору для підготовки і захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) за рекомендацією відповідної кафедри.

  2. Зміст та умови навчання визначаються «Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309.
 1. СТАЖУВАННЯ
  1. На стажування на умовах договору приймаються громадяни зарубіжних країн, які мають вищу освіту, без обмеження віку.

Термін стажування не може перевищувати 2 роки.

  1. Стажистові, який прибуває на навчання на термін понад один рік і не володіє державною мовою України, надається можливість, в рахунок встановленого терміну стажування, проходити мовну підготовку на умовах укладання додаткового договору.

  2. Після закінчення стажування стажисту видається витяг із рішення кафедри (відділу, сектора) про виконання індивідуального плану стажування.
 1. ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
  1. Всі іноземці здобувають освіту в університеті на компенсаційних засадах, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

  2. Вартість навчання встановлюється на весь термін навчання і визначається з розміру оплати за навчання у рік прийому.

  3. Іноземним студентам, які потребують місце у гуртожитку, вартість проживання встановлюється щорічно згідно з кошторисом.

  4. У випадку, коли іноземець проживає не в гуртожитку, він надає договір наймання з власником житла.

  5. При прийомі на навчання вноситься передоплата вартості навчання на рік. В наступні роки навчання допускається оплата по семестрах.
 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
  1. Іноземним громадянам, які навчаються в університеті, гарантуються права і свободи, передбачені діючим законодавством України. Іноземці зобов’язані поважати та дотримуватися Конституції і законів України, Статуту університету.

  2. Навчання може бути припинене за наказом ректора:

 • за порушення діючого законодавства України, Статуту університету;

 • за порушення умов договору;

 • за станом здоров’я;

 • за особистим бажанням навчаємого.

  1. Університет не несе витрат і не бере на себе інших зобов’язань у зв’язку з перебуванням в Україні родин іноземних громадян.
 1. ПРО ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ ГРОМАДЯН ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З «ПОЛОЖЕННЯМ ПРО НАВЧАННЯ»
  1. Всі організації, які беруть участь у наборі і направленні на навчання в університет громадян зарубіжних країн, в обов’язковому порядку знайомлять їх з цим Положенням.

  2. Громадяни зарубіжних країн – кандидати на навчання – письмово підтверджують свою згоду виконувати вимоги цього Положення.

Перший проректор П.І. Пілов

Проректор з міжнародних

зв’язків О.М. Шашенко

Додаток № 3ЗАЯВА
Прошу надати Запрошення на навчання у _____________ навчальному році громадянину __________________________________________________

(країна)


__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я)

дата народження ___________________________________________________

паспорт ___________________________________________________

громадянство ___________________________________________________

місце проживання __________________________________________________

країна отримання візи _______________________________________________

бажаючому навчатися за спеціальністю ________________________________

З «Положенням про навчання іноземних громадян в НГУ» ознайомлений. Копію паспортного документу і сертифіката про освіту іноземця, що запрошується надаю.
Попередній внесок за навчання в розмірі __________________________

______________________________________здійснено.


Квитанція № ______________ від ________________________.
Сплата за візову підтримку здійснена – (Так) (Ні).

(непотрібне викреслити)Каталог: content -> infrastructure -> structural divisions
content -> Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування
content -> Остополець Ірина Юріївна
content -> Загальна характеристика роботи
structural divisions -> Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу
structural divisions -> Програма навчальної дисципліни за вільним вибором студента "Іноземна мова для професійного спілкування"
structural divisions -> Стандарт вищої освіти вищого навчального закладу
structural divisions -> Сво нгу ас – 2010 «Вимоги до звіту про акредитаційний самоаналіз напряму (спеціальності)» Дніпропетровськ
structural divisions -> Державний вищий навчальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка